5 Eylül 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

5 Eylül 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Siyaset Âlemi Muztarip Devletlere Yapılacak Yardım Lozan o Konferansında (Merkezi Avrupa hükümetlerinin mali ve ik- tısadi vaziyetlerinin ıslahı için Lu- gano gölünün yanında Streza şehrin- de bir konferansın toplanması ka- rarlaştırılmıştı, Bu konferansta bugün filen iflâs halinde bulunan Avustur- ya, Balkan devletlerinin mali vaziyetle- rinin vahametine karşı alınacak ted- | Almanlar, Verdi Macaristan, — Çekoslovakya ve | birler tetkik ve müzakere edilecektir. | Sabik Fransı Boütçe Nuzırı ve ma- 14f maliyeci M Jorj Bone'un riyaseti al- tında toplanacak olan bu konf bugünlerde içtima ( edecektir. OM. Jorj Bane, hükümetten aldığı talimat ürerine bilhassa yekdiğerlerine ay- kırı ve mt olan moktai nazarları | telif çalışazaktır, M. Bone konfe- ransı şayanı memnuniyet bir netice- > vardırabilmek Için elinden geldiği | adar çalıstı, Berline giderek orada tetkikat Yaptı. Bunun başka Londrada İngi- yiliz Başbekili OGM. Makdonaldin yanında üç gün misafir (kalarak bu konferans obakkında temaslar aptı, bilhassa İngiliz Devlet Ban as Müdürü M. Hervey ile yaptığı mülâkatlar çok şayanı dikkatti. Konferans ilk iş olarak, mall Yaziyeti bozuk olan devletlerin kaki- ki variyetlerini tesbit edecek, muhte- li£ devletlerin nakit işlerini ve istikraz taleplerini tetkik edecek ve yapıla” cek istikraz (o miktarları — tayin *decektir, Bu devletlere borç olarak verile- Sek meblâğ ancak İngi ve Fram "a tarafın, verilebi tir. Dabilf İş ve kaygularile bunalmış vaziyette bulunan Fransa ve İngiltere acaba bu munzam yükü kabul edecek ve bu parayı vercek midir? Bu devletlere yapılacak istikraz- lar Beynelmilel Bal Tediye Banka” sının o kanalından O geçecektir. Bu itibarla devletlere yapılacak istikrar ve emir ğe ba ez cr ından tediye edileceğine kani olma- dıkça Bal Baenkasinin bu müamele- leri kabul etmemesi muhtemeldir. * M. Bone'nun bütün hüsnüniyetle- rine ve muhtacı muavenet devletle- rin ıstıraplarına rağmen acaba bu konferans Merkezi Avrupa devletle- rinin derdine çaresaz olacak mıdır. Konferanstaki o büyük (devletlerin Oyniyacağı roller bu suzle müsbet Veya menfi bir cevap verebilecektir. Avusturyanın Mali Vaziyeti Cenevre, 4 — Milletler Cemi- Yetinin Viyanadaki mali komitesi mümessili (o Avusturyanın nisan, mayıs, haziran aylarındaki mali vaziyeti hakkında bir rapor neş- retmiştir. Buna nazaran nakil Muameleleri o ortadan kalkmış, doi varidatı ve ticareti ici ait rakamlar , ri zey ir. Roma 4 — Balayı geçir mek üzere Roma, Venedik, Na- Poliye gelecek yeni evlilere şi- mendifer idaresi yözde 80 ten rilât yapmaktadır. Biletler izdi- vacı takip eden on beş gün için- de alınacak ve müddeli bir ay olacaktır. TEFRIKA NUMARASI:58 ği F ransa Cevabını Hazırlıyo kleri Notaya Fran- sızların Gösterdiği Süküta Kızıyorlar Berlin 4 — Almanyanın silâh- lanmak hususunda müsavat iste- mesi ve bu bususta Fransaya bir nota vermesi Fransada ümit edilen akisleri yapmamıştır. Fran- sanın notayı sökünetle karşıla- ması hükümet mehafilinde bir neşesizlik doğurmuştur. Milliyetperver gazeteler, Fran- | sanın eski müttefikleri arkasına | gizlenmek istediğini ve bu me- selenin hallini tâhdidi teslihat konferansına (havale (etmenin doğru olmadığını yazmaktadırlar. Çelik miğfelilerin gazetesi olan Kröz Zeytung diyor ki: Tahdidi teslihat (konferansı iflâs etmiştir. Fransa, talebimizi konferansa havale etmekle İşi | örtbas etmek istiyecektir. Fakat Almanya hiçbir zaman böyle bir oyuna boyun eğmiyecektir. Almanya Tahdidi Teslihat Konleransına Mümessil Göndermiyecek Berlin, 4 — 12 eylüde top- lanacak olan Tahdidi Teslihat Konferansına Almanyanın mü- messi. göndermemesi mubtemci- dir. Almanyanın konferansa kar- © gösterdiği bu alâkasızık, tes- lihat hususunda müsavat istiyen ve Fransaya verilen Alman no- tası hakkinda bir karar ittihaz edilinciye kadar devam edecektir. Ayni zamanda Fransaya veri- len nota hakkında memnuniyet verici bir netice A tak- dirde Almanya 21 eyl top- lanacak Tahdidi Teslihat Konfe- yansı divanına da iştirak etmi- yecektir. Fransa, Cevap Hazirliyor Paris, 4 — Başvekil M. He- riyonun Nazırlar Meclisinde ver- diği izahat Reisicümhur ve Na- urlar tarafından müsait bir şe- kilde karşılanmıştır. M. Heriyo Alman nolasına vereceği cevabı hazırlamaktadır, bunun için lâzım olan vesaik üzerinde tetkikat (yapmaktadır. Fransanın cevabi notası önümüz- deki çarşamba günü Nazırlar Meclisine verilecektir. Roma, 4 a Almanyanın bura sefiri M. Şaberti kabul etmiş ve hukuk müsavatı | meselesini görüşmüşlür. Borsada Nikbinlik Berlin 4 — Borsa kuvvetlidir. Faaliyet, eski tembellik günlerile tam bir tezat teşkil etmektedir. Beş senedenberi borsa bu kadar ÇOCUKLUĞUM Meşhur Rus Edibi Maksim G.. inin hayat romanı Bir iki kelime kadar Rus- ça öğrenmişti ve bunu tekrar *dor dururdu: “ Sizin memleket beyaz değill ,, derdi. * Sizin mem- leket siyah ve kötü! , Onun hak- kı vardı. Çünkü bizim memleke- tin yukarısı hiç te sevimli değildi. Ancak aşağıda Volganın cenubun- da biraz sıcak olur ve Azak denizinde ise hiç kar yağmaz İmiş. mümkündür! İncilde, Kısası enbiyada ve Tevratta kardan ve a hiç bahis yok. Hazreti 002 Ticlçeye Çeviren: Muvaffak İsa..u yaşadığı memleketler işte bu istikamettedirler!.. Tevratı bir bitirelim, ( İncilden de okumıya başlarız! Tekrar sustu, sanki hafifçe uyukluyordu. Bir şey düşündü. Yanındaki pencereden baktı o bana küçülmüş, aynı zamanda sivrilmiş gibi görünüyordu. Ya- vaşça: — Anlatıraz ğım! dedim. O tekrar kendine geldi; “Evet büyük babaci- Dokuz Ağustos gecesi bilcüm kıtaatından beş Hitlerei, Yukarı Silezyada Köyn Potemwpa kasabasında bir komünisti annesinin gözleri önünde öldür- zasıma tahvil otti, Resmimiz Böyier gönlerimektadir. Atina (Hususi) — Kavala ve Serez mıntakalarında hemen bütün tütün âmeleleri işsizdirler, Her sahada olduğu gibi dünya buhranı tütün piyasasına da sira- yet o etmiştir. Serezde, kadın erkek, 2000 amele Belediye Mec- lisine müracaat ederek muavenet istemişlerdir. Kavalada tütün işsizlerinin vaziyeti daha fecidir. Binlerce Beynelmilel Telgraf Konferansı Madrit, 4 — Beynelmilel tek graf ve telsiz telgraf konferansı dün 600 ecnebi murahhasın hu- | zurile açılmıştır. İki buçuk ay devam edecek olan konferansın gayesi telgrafa ve telsize ait muhtelif muahede- leri tevhit etmektir. Bu münasebetle, birçon şen- likler tertip olunacaklır. mahkemesinde, müşlerdi. Böyten hususi mahkemesi bu beş Hitlerciyi idama mahküm etmişti. Hider, 'Böylen mahkemesinin kararı infaz edildiği takdirde ? yüzbin kişiden mürekkep olan hilcum kıtaatının yapacağı berhangi bir hareketten) mes'ul olmıyacağın Başvekil Fon Papene bildirdi ve hükümeti aşağı yukarı tehdit etti. Bunun üzerine Reisicümhur bu 5 Hitlereinin idamını müebbet kürek 6 idamdan kurtulan 5 o Hitlerciyi Yunanistanda İşsizlik Binlerce İşsiz Ameleye Belediye Muavenet Edecek amele Belediye binasının önünde bir nümayiş yapmış, muavenet İstemiştir. Belediye işsizlere gün- de iki defa çorba ve ekmek verilmesi için tedbir almış. Ay- rıca muaveneti naktiyede bulun- mak Üzere bir milyon drahmi tahsis etmiştir. Atina hükümeti meseleyi tetkik etmek için Serez ve Kavalaya iki heyet gönder- ir. (Leh Konsoloshanesine Taarruz Berlin 4 — Dün Breslavdaki memuruna mı, yoksa konsolosha- neye mi yapıldığı anlaşılamamıştır. Hitlercilerin Nümayişi Varşova 4— Hitlerciler Dançig arazisinde büyük bir nümayiş hazırlamışlardır. Nümayişe birçok Alman hatipleri davet edilmiştir. Şu Garip p Hikâyeyi Dinleyiniz İçi yanık bir kariimden on beş sayfalık bir mektup aldım. Bu mektubun ilk sayfalarını, mühim bir faciaya temas ettiği için, naklediyorum: “Yirmi ay evvel bir randevu evinde bir Türk kızile tanış- tum. Bu kız ayni zamanda bir Fransız Mektebinde talebe imiş. Bu kız hoşuma gittiği için arkasına düştüm, bir gün Fransız mekteplerinden birinden çıkar- ken buluştuk. O geceyi beraber geçirdik, böylece bir iki buluş- madan sonra biribirimizi sevmiye başladık. Bir gün bana bensiz yaşıyamiyacağını söylemiye kadar ileri gitti. Ben, hüviyetini ve ha- yatını bana anlatmadıkça anla- şamiyacağımı söyledim. Ertesi akşamüstü için Maçkada randevu o verdi. Buluşacağımız yere gittiğim zaman yanında me öyle farklı bir kadınla dört yaşında bir er- kek çocuk vardı. Beni evlerine götürdüler. O geceyi evlerinde geçirdim. O kadın ablası imiş. Kocası öldüğü için kalan para ile geçi o den itibaren haftada dört defa bu eve devama ve evin masrafına yardıma başladım. KE .. tanıdığım zaman on yi idi. 14 yaşında iken Anadolunun büyük şehirlerinden birinde ana sını babasını kaybediyor. Baba dostlarından altmışlık bir ihtiyar onu ahp İstanbula getiriyor. Burada onu leyli bir mektebe veriyor. Fakat aradan geçen bu dört ay içinde bu baba dostu kızın günahına giriyor ve hediye olarak ona küçük bir ev alıyor. Sonra ortadan kayboluyor. İste bu kimsesiz yaşadığı aylar içinde Kadıköy vapur iskelesinde iki genç kadının sözlerine kapılıyor ve bu fena meceraya düşüyor...., Hikâye burada bitmiyor. Fa- kat bundan aşağısını açmıya lü- zum görmüyorum. Bana hikâye- sini anlatan gence gelince, ona tavsiyem şudur : Son bir tecrübe olmak üzere mek lâzımdır. Çünkü annenizi nekadar severseniz seviniz, ev- lendikten sonra ilelebet onunla bir arada yaşayamazsınız. Ona rahat bir hayat temin ediniz, kâfidir. el da aileni sadık, uslu, ai hanım gibi yi acağı- na dair söz alınız. me dur- maz, huyunu tekrara başlarsa, © vakit mahkemeye müracaat edersiniz. HANIMTEYZE Fransızlari,, diye başladı. “Evet, onlar da insandırlar ve biz biçare günahkârlardan fena kimseler değildirler. Bazan anneme bağı- rırlardız — Madam ! Madam ! Bu; hasımim, hanımcığım! de- mekti. Fakat Madam tam bu sırada 5 Padluk (1) ağır bir un çuvalını kilerde taşımakla meş- guldü. Annem öyle kuvvetli idi ki bu halile biçte bir kadına benzemezdi. Ta yirmi yaşıma ka- dar beni saçlarımdan tutar, iki yana sallardı. Fakat ben de yirmi yaşında iken adamakıllı kuvvetli bir delikanlı idim. Zabitin emirberi (Miron) a ge- lince bu adam bilhassa atları çok “Tl Bir Ras ağırık ölçüsü. Bir yivd rafi İN yi X severdi, Evden eve dolaşır ve işaretle atlarını tımar etmesine müsaade etmelerini rica edrdi. Bidayette komşular belki atlara bir şey yapar diye korkuyor- lardı. Çünkü nihayet oda bir düşmandı. Fakat sonradan ona rica etmiye başladılar: — Hey, Miron bize gel! O' gülerek başını iğer ve gi derdi. Miron kırmızı saçlı, uzun burunlu ve kalın dudaklı idi. Atlara fevkalâde iyi bakardı. Sonraları Nijnide hayvan dektoru olarak yerleşti ve nihayet çıldır- dı da, itfaiyeler onu öldürdüler. Zabit ise gittikçe kötülüyordu. Sen Nikola yortusu günlerinde sessizce öldü gitti. Derin bir di- şünceye dalmış bir halde hamam- 16,38 kilodur. 5 pud takriben Bi kilo, | hk penceresinin yanında otur- KL ai çine ii m ll mama m muştu. Başını pencereden dışarı çıkarmıştı ve böylece öldü. Ben, ona çok acımıştım. Ve hattâ gizlice (o ağlamıştım bile, Ekseriya beni alır, başımdan tu- tar ve bana kendi lisanından sa- mimane bir şeyler söylerdi. Onun bu sözlerini iyice (o anlamasam bile dinlemekten hoşlanıyordum. İnsan pazardan satın ahn- maz kil bana kendi Tisanını da öğretmeğe Fakat başlamıştı. annem buna tahammül edemedi. Hattâ beni aldı, papaza götürdü. Papaz beni iyice düğmesini emret” ti ve zabiti de şikâyet etti. Ya, ya. O zaman siki Eli altında yaşanırdı ya bunları tanımadın, . bilmiyorsun! Gerİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: