6 Eylül 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

6 Eylül 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——— Sene 3 Bi Noî!âl Vam içleri telefonu: İstanbul 6 Eylâl 1932 " Piyasadaki Bedbinlik Kö- künden İzale Edilecek Vesika Ticareti Yüzünden Müstahsil Ve Müstehlik 3 Mil Bu ayın ilk gününden itiba- ren tatbik sahasına giren son kontenjan kararnamesinin, piya- sanın hemen her köşesine şamil olmak üzere büyük bir tered- düt husüle — getirdiği — anlaşil- maktadır. Hatta bazı büyük tacirlerin, mücssese sahiplerinin, bu terddüt neticesi olarak bed- binliğe düştükleri de ileri sürül- mektedir. Bu arada fabrikacılar iptidai madde ithalâtı mese- lesiade müşkülâtaj — uğradıklarını söyledikleri gibi, ortada geniş mikyasta bir vesika ticareti yapıl- dığı da sabit olmuştur. Mevsuk olarak verilen malü- mata göre, bu vaziyetler hükü- met ve bilhassa Başvekil İsmet Paşa tarafından büyük bir ehem- miyetle nazarı dikkate alınmıştır. Başvekil Paşa, bilhassa bed- binlik ve tereddüt meselelerile pek yakından alâkadar bizzat tetkikat icrasına mıştır. Başvekil —Paça — birkaş güne kadar Ankaraya gidecek ve bu hâleti ruhiyenin kökünden halledilmesi hususunda kat'l ted- birler alınacaktır. Fabrikacılar na- | | delerden Avrupaya yüz bin lira- mına da 15 kişilik bir heyet Başve- kil Paşayı ziyaret ederek fabrika- ların — ihtiyaçları için ayrı bir kontenjan listesi tertibi hususunda temennide bulunacaklardır. Yukarda bir cümle ile işaret ettiğimiz vesika ticaretine gelince; îsfanb;ılun olmuş, * başla: | Esrarengiz yon Lira Kaybetti ati Z Gümrükte bir ithalât muamolesi bu mesele esrarengiz ve karışık bir mabiyet iktisap etmiştir. Bu karışık iş hakkında tetkikat yap- tık va öğrendik ki dün Ticaret odasına gelen bazı tacirler: — BHükümetin ihracat tacir- lerine bahşettiğ bazı kolaylık- deren giymende - yaniı At . gşubesi doğurduğunu, anlatıyor- lardı. Bu yeni ticaret şubesinin mekanizması çok basittir: —Farzedelim ki muayyen mad- hk mal sattınız. Bu para ile ora- dan mal getirtip gümrükten ç- karmayabilirsiniz! Fakat mal ge- tirtmek arzusunda değilsiniz, zarar yok,işte karşınızda bir ticarethane | vardır ki mal ihraç etmiş de- Beyaz Ha"nı_mıfKimdir? Harip İçinde Esir İngiliz Zabitlerini Kaçıran Esrarengi Bir Kadınz Son gelen İngiliz gazeteleri Umum! Harbe ait ve bizi çok yakından alâkadar eden şayanı dikkat ifşaat ile doludur. Büyük harbin perde arkasındaki kor- kunç — maceralarını bu ifşaat, hâdisede bir İstanbul hanımının alâkası bulunmak itiba- | rile hayli garip bir mahiyeti ha- izdir. İngiliz gazeteleri hâdiseyi şu şekilde anlatıyarlar: Yeats Brovn Umumi Harpte Bağdat cephesinde çalışan bir | İngiliz — tayyarecisidir. Bir gün Jeneral Tavsent onu — Musulla Bağdat arasındaki telgraf telle- rini kesmiye memur etmiştir. İngiliz tayyarecisi vazifesini ya- pıp dönerken tayyare bozuluyor, ve kendisi Türk safları arasına düşüyor. İngiliz tayyarecisi harp esiri olarak Bağdada getiriliyor, bu- rada hapse atılıyor. — Fakat Brovn ne yapıp yapıyor ve ken- disini İstanbula atıyor. İstanbula gelmekten maksedi firarını ko- laylaştırmaktır. Burası bududa canlandıran | yakındır. Her zaman kaçmak fırsatı vardır. (Devamı 10 uaau sayfada) | gildir, | fakat kontenjan harici mal almak ihtiyacındadır. Eliniz- deki vesikayı ona satabilirsiniz! Yalnız burada nazik bir nok- ta mevcuttur: — Kanun sizi elinizdeki vesi- kayı lî_”hnnı devretmekten şey karşınızdaki “Hearstkanenin istediği mali sizin getirtmeniz ve getirttikten sonra da gümrük- ten çeker çekmez o ticarethane- ye vermenizdir. Bu şekilde ticaret yapanların adedi çok mudur, az mıdır, bil- miyoruz. Fakat temin ediyorlar ki bu şekilde kullanılan ithalât vesikaları yüzde otuz, otuz beş (Devami 10 uncu - sayfada ) Müthiş Bir Facia| Cumartesi akşamı Yedikule ile Bakırköy arasında trenyolun- | datüyler ürpertici birfacia olmuş, | biryolcutrenin altında kalmış, vücu- dü ikiye bölünmüş ve ölmüştür. Bu adam İlgazlı Hüseyin isminde bir ameledir. — Kazlıçeşmede — bir deri fabrikasında çalışmaktadır. | Perşembe günü rakıya başlamış, cumte'esi akşamına kadar mü- temadiyen içmiştir. Tetkikata göre, İlgazlı Hüse- | yin bir aralık rakı masasından kalkarak sokağa çıkmış, tren- yolunun kenarından yürürken ra- kının tesirile yola düşmüş ve bat- tın üzerinde sızıp kalmıştır. Gece geçen bir tren de kendisini çiğne- yip ikiye bölmüştür. Adamcağızı hangi — trenin çiğnediği tahkik | edilmektedir. Faciayı on buçuk on bir buçuk treninin yap- :ı?ııuhmin edilmektedir. a Çok Eski Devirlerde İstanbul Eski İstanbulun içyüzüne alt bu tarihi neşriyat silellesini bugün Sinci sayfamızda Bulacaksınız ÖOz Türkçeye Ait Yeni Vesikalar Bulundu Türk Dili Kurultayında Çok Mühim Kararlar Verilecek Bu ayın sonlarına doğru, Dol- mabahçe Sarayında, toplanacak olan Türk Dili Cemiyeti Kurul- tayı çok büyük bir ehemmiyeti haizdir. Kurultay — toplantısına bütün vatandaşlar davetli olduk- ları için cemiyat haricinde de bazi mütehassıs zevat tarafından mühim neticeler veren tetkikat yapılmakta olduğu haber alın- maktadır. Bu cümleden olarak, bugün türkçemize karışan ve bize ait ol- madığı zannedilen birçok kelime- lerin halis türkçe olduğu meyda- na çıkmıştır. Diğer taraftan ce- miyet iİdare heyeti Dolmabahçe Sarayında hergün — toplanarak Kurultaya ait hazırlıklarını bi- tirmiye çalışmaktadır. Verilen malümata göre, Türk dilinin zenginliği ve en eski Türk edebiyatı hakkında çok mühim vesikalar elde edilmiştir. Bu vesikalar Kurultay müzakere- leri esnasında — ortaya atılarak .â"')"lm’dulîkkı.Y' dfimize çait mış olacaktır. Bor, (Hususi) çok şılaşılmıştır. Tek şudur: Kemerhisar kilde hayat süren mele görmüştür. sele anlaşılmıştır. Deli gibi senelerdenberi biri mek mecburiyetinde kalacaktır. Yürk Dili Cemiyeti Umum! Kâtibi Ruşen Eşref Bey Önümüzdeki Kurulta: miyeti, Türk dili inkılâbının bir başlanğıcı — olmasındadır. Diğer taraftan öğrendigimize göre, Gazl Hz.nin de sami sıfatile hazır bulu- nacakları Kurultay toplantısında mühim kararlar verilecek ve bu Matumadı eaceadi. — :e sayfada) (Devat ehem- Tek Bir Harf Yüzünden Doğan Bir Garibe — Kazamıza merbut Kemerhisar nahiyesinde arip ve misline henüz tesadüf edilmiyen bir hâdise ile kar- bir harfin azizliğinden ibaret olan bu garibe nahiyesinde (Hanefi) isminde yirmi beş yaşla- rında bir köylü vardır. Bu adamcağızın ismi vaktile nüfus kütüğüne (Hanife) olarak yazılmış ve köyünde erkek olarak tanman ve o şe- enç delikanlı resml u &enç adam bu harf hatası yüzünden şimdiye kadar ne askere alınmış, ne de vergi vermiştir. Fakat son gün lerde bu hata, bir tesadüf eseri olarak meydana çıktığı için me- li şimdi askerliğini cezalı olarak yapacağı p yüzlerce lira tutan vergilerini de işlerde kadın olarak mua- öde- —aT M A —a ea — Yahu İstanbulda — Nereden anladın — Baksana... Mazhar kat daha çıkıyor ! Keskin Wekül gea aZ — [î________.——-—————-z ;inı deliler çoğaldı galiba... Osman Bey muayenehanesinin üstüne bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: