6 Eylül 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

6 Eylül 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Eylül Bir Hırsızın Başından Geçen Vak Te Parasız Milyoner! 50 N F O STA Muharetri!: Arnold Galopan —z20— Ortada Yalan Yoktu, Hakikaten Bir Vasiyetname Yapılmış Ve Bu Vasiyetname De Gırıp Bir Şekilde Meydandan Kaybolmuştu! — Zevcenizin eşkâli.. — Uzun boylu, etine ddı—. boyama olmak şartile sarışın, giyinişi çok zariftiri. — Mutat üzere evden çıktığı #aatler kaçtır? — İki ile beş arasında! So- kağa çıkmadan evvel giyinip kü- Şanışımı bir görmelisiniz? — Peki, böyle nereye gitti- ğini hiç sormadınız. m? — Sormaz olur muyum ? Fa- kat her “defasında, —ya terziye, ya şapkacıya şeklinde bir cevap aldım .. Maalesef bu cevap üze- rinde duramadım. Çünkü kavga hazırdır. Fakat bir defa ihaneti- nin vesikalarını — bulabilsem, sizi temin ederim ki talâkı istemekte bir dakika bile gecikmiyecektim! — Pekâlâ, nihayet bir hafta İçinde hakikati üğrenirsiniz. Ya- rından tezi yok, zevcenizi takibe başlarım. Fakat zaruri masraflar için bir miktar para vermeniz lâzımdır. — Ne kadar? — Bin franki — Vay canına, biraz pahalı! — O halde bahsi kapatalım. Ve mülâkatın hitam bulduğu- nu anlatmak Üüzere ayağa kalk- tım. Fakat kumandan hemen cüzdanımı masanın Üzerine bir tane bin franklık banknot koydu. — Ümit ederim ki benden başka bir şey istemezsiniz! — Hayır, —masrafın yelmıııı bundan ibarettir. — Pekâlâ! vakit geleyim? — Bugün pazartesi değil mi? Evet, o halde hafta sonunda Uuğrarsınız! Adam gittikten sonra kendi kendime gülmiye başladım, bit- fabi tahmin etmişsinizdir. Zev- tesinin peşine takılarak saat iki İle beş arasında kimi görmiye gittiğini öğrenecek değildim. Böy- le küçük şeylerle — uğraşmak ayıptı. * Ertesi gün saat ikide vadim veçhile Kontes De la Tour'u gör- miye gittim. Hakikaten güzel döşenmiş zarif bir apartmanda oturuyordu. Beni nezaketle kar- şıladı. Fakat bir gün evvel yazıha- neme geldiği zaman mubafaza ettiği sakin tavrın aksine olarak bu defa pek kederli göründü ve beni görünce hemen ağlamıya koyuldu ; mütemadiyen : — Ah ne betbahtım bilseniz, diyip duruyordu. Bence samimi değildi, adeta önümde küçük bir komedya oynuyordu. Fakat ça- Tesiz bu yapmacıklara bir müd- det tahammül ettim, sonra: — Hakkımız var, insan en tevdiği hayatı kaybederse kede- rine hudut tasavvur — edilemez. Bununla beraber ölüleri bıraka- rak biraz da dirileri düşünmek lâzımdır. Bu itibarla sizi süküta davet ederim, dedim. Dün söy- lediğim gibi işinizle mcşgnl ola- tağım. Fakat bunun için biraz tafsilâta muhtacım. Evvelemirde Kont De la Tour'un hangi şerait altında bir vasiyet- hame yaptığını öğrenmek iİsterim. Açıkça söyleyiniz. Bu hususta onu kim !oşvılı etti? Siz mi, Yoksa kendisi mi düşündü? Sizi görmiye ne rak I Kadın gözyaşlarını — kuruta- cevap verdi: — Zevcim ile tanışalı iki se- ne olmuştu. Bir gün hastalandı, tehlike geçirdi. Hatta ölümle de karşılaştı, fakat hamdolsun iyileş- ti. Nekahet devresine girdi. O zaman bir gün konuşuyorduk, bana: “ Ya ölseydim, ne yapardın?,, diye sordu. “Bu gibi münasebetsiz şeyler- den bahsetme,, dedim. Fakat o devam etti: “ Pek iyi biliyorum., Ben ölünce muhakkak babam koşa- rak gelir ve ilk iş olarak seni sokağa atardı, dedi. Binaenaleyh evlenmeden evvel ölmem ihtima- line karşı yarından tezi yok, se- nin lehine bir vasiyetname — ya- pacağım! — Demek ki, hakikaten si- zinle evlenmek niyetindeydi? — Evet, fakat doksan yaşı- na girmiş olan babasını müteces- sir etmekten çekiniyor ve bok- liyordu. — Anlıyorum. Peki Allen kaç yaşındaydı? Babasının doksan yaşında ol masına "bakılırsa kendisi de pek M—H-yv.odı-lhııııer işti.. — Peki, bıhıe!tıg-ımz vııi- Resminizi 7 Sıvasta Hikmat Turgut Bi Ağırbaşlı — ve m üdedkkiktir, Muamelâtın da fazla müşkük pesont — değik dir, — idareci olur. Kendisl- ne — ehemmi- yet verilmesini ve sayılmasını ister. Başkala- rına minnet etmekte müstğani dav- ramr. Münakaşadan ve mücadele- den çekinmez. Muhatabını — sık- maz, Usul ve merasim kuyuda- tından çabuk sıkılir. E 8 Hristo Et: Cofaya ve müşkülâ- a — müteham- mildir. Moenla- atlerini sevor, küçük şeyleri izzetinefis me-* selesi yaparak menfa atlerin: den — feragat edemez. Mua- molâtında mü- cadeleci — ve dinkatlidir. Bazan tok sözlü olur. - 6 İzmirde -Çelik Atatay B ( Fotoğrafının dercini istemiyor. ) Vakurdur. Muamelâtında — olgün- Juk gösterir. Sokulur, ahbap olur, samimiyete temayül eder. Birden- bire parlamaz, fakat iğbirarı — de- yamılıdır. İyiliği ve fenaliği çabuk unutmaz, rahatiını ihmal etmez. Menfaatlerini yalmız nefsine bas- retmez, tahakküme, hakir görül. miye tahammül edemez Bı'zî Gönderiniz, * * Ş Size Tabiatinizi Söyliyelim... yetnameyi anlattığınız ııııhıve:s- den çok sonra mı yaptı ? — Hayır, hemen ertesi gün! Evet, — muhteviyatı — el'an batırımdadır. | — Zannedersem, size dört milyon bıraktığımı ıöyleınıçhııı? ( Arkası var) Kuryuksuz Tayyare Berlin, 5— A'mıı tıyyarecisi Gerhart Fiyesler yaptığı kuyrül- suz tayyaresile muvaffakiyetli bır uçuş yapmıştır. Tayyare saatte 25) kilom>tra süratle uçmı; va 1000 metre yüksekliğine çıkınıştır. * Budapeşte 5 — Harbi | — umumide hlı)uk muvaffnk)etlu gösleren meşhur tayyareci Bas- zalo, Eyer civarında düşmüştür. Tayyarenin — içindekilerden — bir ikisi kazadan sonra derhal öl- müşlerdir. Macaristanda 200 Bin Dilenci Budapeşte 5 — Macaristanda 200 bin dilenci vardır. Bu içti- mai sefalete mâni olmak için Belediye reisi iki, dört ve ©on meteliklik bonolar ihracını düşün mektedir. İspanya Menfileri Madrit 6 — Mahküm olan İspanya kıyamcıları bu akşam menfalarına gönderilecektir. Mah- kümlar hususl kamyonlarla Ka- dıkse gönderilecektir. * Madritteki müfritlerin kı- yam etmelerinden| korkan hükü- met ihtiyat tedbirleri ılııı:ıhr. 9 Közim Be İçli ve alıngandır, Çfbuk güce- nir vo barışır. Küçük hâdisç leri büyültür. Hayaline daha ziyade yer ver- Dü muamele- den yetten haz du- yar, bu halde uysal olur. Usul ve merasim ku- yudatından çabuk sıkılır, a. 82 Tahsin Dundar El- (Fotoğra finın dercini istemiyor.) Azimkâr- dır. Dilediği şeyi neticelendirmek ister, Kendisine ehemmiyet veril. mesinden hazzeder. Bir işte baş olarak çalışmaktan zevk alır. İnat- çıdır. Fikirlerinin kabulünü ister, menfaatlerine karşı pek kanaatkâr değildir. Şöhret Ve ikbale hurs gösterir, gönül işlerinde müstağni görünmiye temayül eder, 863 8. M. 37 Muhasebeci ( Fotoğrafının dercini — istemiyor.) Müdekkiktir. Bedil zevklere te- mayül eder. Şık ve temiz giyin- mek, moda cereyanlarına tâbi ol mak ister. Gönül işlerine pok lâkayt kalmaz. Üstüne başına ya- pacağı masraftan çekinmez. nzi- vadan hazzetmez, hep bir arada eğlenmekten zevk alır, Fotoğraf Tahlil Kuponuna diğer sayfalarımızda bulacaksınız. vermiştir, Hüs- | samimi- | Tayyarğ Cemiyeti Mubayaat Komisyonundan: Şartaamesi veçhile 1933 senesi için Piyango Müdürlâğüne ait 10.000 adet takvim tabetlirileceğinden tab'a talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 10- 9- 932 cumartesi günü saat 15 te: Keza: Şartnamesi veçhile 52 ton yerli maden kömürü mubayaa edileceğinden ilaya talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 12-09-932 pazartesi günü saat 15 te Piyanzgo Müdürlüğünde mülqekkil Tayyare Cemiyeti Mubayaat Komisyonuna müracaatları. İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Nümune ve şarinamesi mucibince mubayaa edilecek olan muşamba imaline mahsus yedi bin yarda yağlı kaneviçeyi bedeli olan meblâğa tekabül edecek kiymette yerli mamulât ve mabsulâ- tından bir kısmı ile takas esasları dairesinde itaya lalip olanların kapalı zarf deranundaki tekliflerini 10 Eylül 932 cumartesi günü saat on beşe kadar teminat akçelerile birlikte mubayaa komisyo- nunua tevdi ve şartnamesile nümunesini görmek ve tafsilât almak Takside dişlerinizi de yaptıra- bilirsiniz. Galata: Çeçeyan Han No. 6-7 ye müracaat. Avdat — Dr. M. D. Babguni se- | yahatinden avdet etti. Adliye Veluıletıııden Bilâmüum İcra daireleri ile Ayniyat Muhasipleri için ta- bettirilecek olan (67) kalem ev- rakı matbua ve defatirin tabı hususu münakasaya çıkarılmış olmakla — şartnamesi — veçhile muhammin bedelinin 967,5 nis- betinde (265) lira teminatı mu- vakkate —akçesinindepo edil- mesi veya bu miktara ait Ban- ka mektubunun ibrazı lâzımgek- diğinden taliplerin yevmi ihale olan 21 Eylül 932 tarihinde Ve- kâlette müteşekkil Mubayaat komisyonunda hazır bulunmala- rı ve şariname ile nümunele- rin İstanbul Müddeiumumiliği ile Vekâlette mubayaat komis- yonundan istenilmesi Tüzumu ilân olunur. İstanbul 3 Uncü tera Memur- luğundan: Dir borcun teinini için mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar- rer bir piyano Şişlide İzzetpaşa namı diğer Ebokızi sokağında Valde apar- tunanında — 19/9/932 tarihinde Bnat 9 dan 10,80 kadar Batılacaktır. Art tırma ikincidir. Taliplerin maballinde memuruna müracaatları İlân olunur. ——— ——-— Kadıköy lcra dairesinden: Bir borcun temini istifası zımnın- da mahçuz olüp satılarak paraya çevrilmesi mukarrer bulunan antika konsol ve masa sandalya ve küp gi- bi eşyayı beytiye 14/9/982 — tarihino müsadif Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kâdar İstanbulda büyük kapalı* garşıda şehremaneti — müzayede sa- lonunda alen! miüzayodo İle satıla- gağından tollâliyo resmi ve pul be- deli müişteriye ait olmak üzere ta- liplerin meskür gün ve snattö ma- hallinde bulunacak Mmemura — müra- çat eylemeleri ilân olunur. için de hergün komisyona müracaat etmeleri ılan olunur. A ll ee eee ape l e Pai maran a aai İstanbul - Üncü İcra memur' | tuğundan: Tamamına 9260 lira lays met takdir edilen Beyoğlu kazası das hilinde Fındıklıda Selimohatan — mas hallesinde — Osmançavuş — sokağında eski 15, G, 19, 21 yenl 19 ve B n maralarla murakka » kayden bir bap hane maa bahçe ölektrik ve toğços tortibatını havi bir bap ahşap han'nin taâmamı açık arttırimıya — vazedilimiş olup 11/9/992 tarihinde — şartnamosi Idivınlmne_ve talik edilerek — 28/0,/Y32 tarihine müsadif çarşamba günü saat ©n dörtten 17 ye kadar İstanbul 4 düne gü İera dairesinde açık arttırma ile salılacaktır. ve artlırma ikincidir birine ci arttırmasında 1900 Jiraya talip çıke miş olup bunün da en çok arttıranın üzerinde bırakılacaktır. Arttırmıya ip- tirak için yüzde yedi teminat akçesl alınır müterakim vergilerle- B resimleri Vakıf icaresi müşteriye lera ve İflâa kanununun 110 ı maddosine tevfikan bakları tapu si- elllerile sabit olmuyan ipotekli alacuk- lılar ilo diğer alâkadaranın ve irtifak bakkı sahiplerinin bu haklarını ve Hususile faiz ve masarilfe- dair olan iddialarını ilân tarihitden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerilç bildlr meleri lâzımdır. Aksi balda bakları - tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedolinin pay- laşmasından hariç kalırlar alâkadarlar rın işbu maddei kanuniyo ahkâmına göre hareket eylemelori ve daha Tazla mâalümat almak istiyenlerin 091/198 dotya — nu asile — memuriyetimize müracdatları İlân olunür. ——— -— Zayi — Istanbul — Belediyesinden zlmış olduğum 3582 tumaralı arabar min Jevhasını zayi etilm, yenisini istihsal edeceğimden eski nin bhükmü var I'.ey nde Hişard'bin- hanode Mahınat Yeni Neşriyat İetihat Söğinci nüsbası bormutat özlü yar zilarla çıkm sayısile 28 Tctihat mecmuası bu TitbiZA İAV n MUlET cmua — 198 - 189 uncu gayısı çıkınıştır. On gün e bir. neşro- luııur Bu nüshasında bilhassa Sabrl sistem Türkçe nota okuyuğuna ait bir makale vardır. Resimli Şarkın — 21 numaralı Eşlül nüshası, İlmi ve mesleki makar teleri, tetkik vo tetebbülere ait yazm latı, İnes ve güzol hikâyeleri e (Re- simli Şark ) memlekelimizin en yüksek aylık mecmuaaldır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: