6 Eylül 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

6 Eylül 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 Alman İddialarının | . 9 * . . Bir “ Tavzihi | Alu bükümetinin Fransaya € rotayı müteakıp Alman Har- Fon — Şlayşer, va - ettiği h ık'..xı.uhzz Bu mülâkatı T Faşist İtalyan gazetesinin iemi İl | Res'o del Carlino'dur. Bu mülâket | esnasında Jeneral ile İtalyan muhar- | Hir aramında geçen mühavere şudürt — | Mulratrir Prensip — itibarile | Alınsnyanın tahdidi teslihat mesele- sndeki temennileri nelerdir? Jencral — Evvelce de olduğu | veçiile Almanya, umumi, kat'i ve seri bir terki teslihata taraftardır. Almanya, bu arzusunu, — dünyanın iktısadi nekahetini durduran müba- Tağalı silâhlanma meselesile beraber | galip devletlerin sulh muahedelerinde Tesmen beyan ettikleri ve Almanya- | nin silâhtan tecri n umumi bir terki teslihata başlangıç teşkil ede- ceğine dalr olan vaitlerine ve kendi vaziyetine istinat ettiriyor. O terki teslihat meselesi ki 1919 senesinde Cemiyeti Akvamın en mühim bir vazifesi telâkki ediliyordu. Jeneral Fon Şiayşer, muhaverenin bu noktasında, Tahdidi Teslihat Kon- feransının müncer olduğu tam aka- mete işaret ettikten sonra sörüne şöyle devam etmiştir: Jeneral — 23 temmuz tarihinde Ce- miyeti Akvam tarafından alınan karar şartaız ve umumi bir terki teslihat arzusu mevcut olduğuna dair besle- nen ümitleri kâmilen izale etmiştir. Kuvvetli bir surette müssellâh olan devletler bu silâhlarını idame etmek istemekle kalmıyor, ayni za- manda bunları fazlalaştırmak — arzu- sundadırlar, Halbuki Almanya, Ver- say Moahedesinin tesbit ettiği silâh- sız varziyette kalmak mecburiyetinde- dir. Fakat 65 milyonluk bir. millete Parya müamelesi yapılamaz. Öyle bir millet ki dünya medeniyetinin Herlemesi mesalsine geniş mikyasta iştirak etmiştir. Muharrir — Alman Harbiye Na- zırı sifatile, kuüvvetler — mesolesinin müsavi hukuka istinat etmesi sından, ameli yorsunuz ? Jeneral — Prensip — itibarile Al- manyanın imüdafaa meselesinde ar- susu şudar : Diğer devletlerce muharip kuv- vetlerin tensik ve ıslahı, memleketin ftahkimi, silâh İmalinde ne gibi hak- lar talep ediliyorca ayni bakları İstemek. Alman ordusunda harp tayyare- | ri, muharebe tankdarı, ağır ve hava üsu » Alman babriyesinin | telbahirleri, tayyare gemileri ve Üyük kruvazörleri yoktur. Halbuki silâhlar, 'enevrede müdafaa xi- ları olarak tesbit ve kabul edi; . Demek HL olmsdan, müli ö ik lasaya muktedir. olamaz. (. Mubarrir — Silâhlar bahsinde vi hukuk iddlasının reddi halinde Alman hükümetinin bundan çıkara- caktır: sağı netlce ne ola; t ) - bir faraziye ta- çılııl:ıl ederse Alman — hükümeti, T'H -lr“lıı:k“ ı-ılyıo:hl Bizim ti a : =ı h!ı kararımızın Cıııi'yıu Al:: vamın hayatı Üzerinde hâml edebi- leceği tesir malümdur. Ayni zaman- mya İle muabede imzalayıp ta t.l:ı tir a -=vl erl"l'“î: miyen etlerin imti- ::ınıl: mütevellit inkıta şu ola- gaktır ki, Alman Cümhuriyet hükü- Masti milli emniyetini yine milli yasıtalarla temin etmiye — mecbur TEFRIKA NUMARASI: 58 Alman at 'eden | olarak neyi kastedi- | Hariciye Nazırı eee SonN POSTA Muazzam Geçit Resmi Almanyada 180 Bin Kişilik Ordunun Yaptığı Geçi Paris 5 — Gazeteler, Alman- yanın askeri sahada müsavat İs- tiyen taleplerini ve bilhassa A- manyada son defa yapılan nüma- yişleri tahlil etmektedirler. Çelik miğferlilerin geçit resimlerinde ve nümayişlerde kullanılan şiddetli lisan da gözden kaçırılmamakta- dır. Mamafih, bütün bu neşriya- ta rağmen Fransa, Alman tekli- fini tahminlerin aksine - olarak | sukünetle karşılamaktadır. Nümayişin Sebebi Nedir? Berlin 5 — Çelik migferlilerin geçit resmini manidar bulan ga- zeteler bu nümayişlerin bhem Fransız efkârı umumiyesi, hem de | Alman kabinesi üzerinde müessir olmak için - yapıldığını yazmakta- dırlar. 180 Bin Kişinin Geçii! Reami Belin 5 — Havas Ajansından; 180 bin çelik miğferlinin geçit resimleri pek muazzam — oldu. Tempelhof meydam 1914 sene- sindenberi —ilk defa heyecanlı bir askeri nümayişe sahne oldu. Ordu, 80 yaşında bulunan Müşir Fon Makenzenin Milli müdafaa Nazırı cencral Fon Şlayşerin ve 20 | kadar Prensin önünden geçiyordu. Efrat ve geçit resmi çok munta- zamdı. Kesif bir halk kütlesi bütün samimiyet ve bütün mev- | çüdiyetile —orduyu alkışlıyordu. iç saant devam eden geçit resmi esnasında Başvekil Fon Papan ve Fon Şlayşer' ayakta durdular, Sabık — Veliahtla - biraderleri geçit resmine tayyarc meydanında Bolduan - belkonulan siğlündk attf İktısat Kararnames! İmzalandı Berlin 5 — Gazetelerin aldığı haberlere göre, Reisiclimhur Hin- denburg Başvekil Fon Fapenin İktısat — programı — hakkımdaki kararnameyi — imzalamıştır. Bu kararname — ferdi — iktısalçılığa | kuvvet vermektedir. Alman Hariciye Nazırı - Amerikada Berlin, 5 — Sabık Alman Fon Kurtiyüs hareket — etmiştir. Amerikada — iktısadi i bakkında 30 Amerikaya Diplomat, olazaktır. Çönkü bu hal, bu emniye- tin beynelmilel bir usul ile temin edilemiyeceğinin imkansırzlığına delâ- let etmiş olacaktır. * Almanyanın bu sarih iddiaları karşısında vaziyetin tam bir suretbe inkişafını görmek için kısa bir müd- | det daha beklemek lâzımdır. Fakat evvelce de söylediğimiz gibi şimdilik yakın bir tehlike yoktur. — Süreyya | - ÇOCUKLUĞUM Meşhur Rus Edibi Maksim Gorkinin hayat romanı Karanlık olmuştu. Bu alaca karanlıkta büyük babam garip bir surette büyüyor gibi görünü- yor ve gözleri bir kedi gözlü gibi parhyordu. Başka şeyler hak- - kında yavaş — sesle, — dikkatle düşünerek, kendi hakkında ise canlı canlı, çabuk ve biraz da methederek bahsediyordu. Bu hal benim hoşüma gitmiyordu. Ve bilhassa arada bana hitap ederek Tâkırdı. karıştırması daha * Türkçeye Çeviren: Muvaffak — Bunu iyi belleit Bu sana bir mişal olsun!.. Söylediklerinin birçoğunu ha- tırlamak istemiyorum fakat on- lar cam parçaları gibi hafızama batarak bende acı tevlit odiyor- Tardı. Büyük babam asla masal anlatmaz, yalnız. olmuş şeyleri hikâye ederdi. Onun bir şey soruk duğunu sevmediğine de dikkat etmiştim. Fakat ben bunu bile- rek inadına soruyordum: — Peki, hangisi iyidir, Fran- sızlar mı, yoksa mt huzurunda bir mürettebata hitaben bir outuk söyledi. matn güvertesinde göstermektedir. lâfı ve bu meseleyi tetkik eden Litton konferansımın mesaisi hak Londra 5 — Çin - Japon ihti- ı kında hbura mehafilinde bazı mü- | talealar yörütülmektedir. — Japon ! hariciye nazırı M. Vşida'nın yeni Mançuri hükümetini tasdik edece- | ğini söylemesi ve Litton raporir | nun Çin lebinde olduğu takdirde Japonyanın fevkalâde tedbirler alacağını ilân etmesi burade sü- künetle karşılanmıştır. | Her devlet muahedesi Çinin tamamiyeti iyesine — hürmet etmeyi emretmektedir. Bu itibarla | Çin arazisinden bir kısınmın müs- | takil bir devlet şekline konuk ması bu misakı iblâl etmektedir. Eğer — Littenun rapormm bu — Evet, fakat bunu nasil bilmeli? Ben Fransızlarm kendi aralarında nasil yaşadıklarını gör- medim ki diye homurdandı. ve ilâve etti: — Tülki de ininde iyidir! — Peki, ya ruslar iyi midirler? — Telâkkiye bağlı.. -Efendi- lerin idaresinde iken daha çok iyi idiler. Demirden — dökülmüş bir millet gibi idiler. Fakat ser- best — olalıdanberi — kötülediler. Gerçi efendiler onlara iyi mua- mele etmiyorlardı, fakat itina ediyorlardı. Eğer efendi biraz da m.(ul bir adam olursa insan baline memnun olurdu. Tabii efendiler arasında bir sürü hırçın deliler de vardı. Biz. ruslar ara- sında Özsür, yalnız kabuğu olan tortu gibi insanlar var. Dışardan bakınca insan “bu bir adamdır., diyor. Fakat yakma gelince gö- 't Resminin Manası Nedir? resnil yapıdıı. Püo K q%r kal Asiral Duçi'nin emti altında Bahriyo Erkâot Harbiyosi ali Afrikadan Fransı gım tetkik etti. 7 bo ve Amiral Siryaninin Çumandanı Amiral Duçi, zabitan ve Resmimix, M. Musoliniyi Zara drit- Yeni Mançuri Devleti Japonya Bu Devlet Tasdik Edilmezse Milletler Cemiyetinden Çıkacakmış yeni Mançuri. devletinin Japonya tarafından — ortaya — çıkarıldığımı tespit ediyorsa bu yeni devletin Japonya tarafından tasdik edil- mesi de gayrikanuni - olacaktır. Bu vaziyette Japonyanın milletler cemiyetinden çekilmesi de muh- femeldir. —Japanyanın milletler cemiyetinden çekilmesi kolaylıkla yapıilabilecektir. Milletler Cemiyetinin vazifesi yapilan — emrivakileri — tasdikten ibaret değil, — bilâkis, — ortaya çıkarılan — emrivakilerin — hak ve kanunla — kabili telif olup olmadığını tetkiktir. or ya- kında tetkik edilecek E.*::Eııî;e( Akvam bu mesele hakkında bir rülüyor ki kabuktan ibaret kab Bize iyi.x nasihat vermeli — ve — ilim düşüncelerimiz bilenmelidir. Fakat ortada uygun, hakik! bir biley taşı geks — Ruslar kuvvetli midirler? — Evet aralarında birçok ta İkuvvetli insanlar vardır. Fakat kuvvetli olmak kâfi değil ki; me- haretli olmak İâzım. Nekadar kuvvetli olsan, at daima senden kuvvetli kalacaktır! — Peki Fransızlar - bizimle meden harbettiler. — Ya,. Harbetmek, bu Ça- ra ait bir meseledir. Burada bizim aklımız durur!.. “Bonapart kimdi ? ,, sunline karşı bi babam Öyle >bir ce- | O Sayfa 5 ; Vi Gönül İşleri l 'Bugünün İradesiz Gençleri “ Hayatımızı ayni dam altında kazandığız bir kızı'bir gün ya- bancıların — taarrazuna karşı - mih dafaa etim. Bu suretle aramızda başlıyan dostluk sevdaya kadar vardı. Bu kızla evlenmek — iste- dim. Ailem muvafakat etmedi, bilâkis beni tanıdıklardan zengin- ce bir ailenin kızına nışanladılar. Bunun Üzerine sevdiğim kızdan acı bir mektup aldım. Bu mel beni altüst etti. As- kerlik bedeli için hazırladığım birkaç kuruşumu da nışan mü- naşebetile sarfettim. Askerliğimi de bitirdim. Tam evleneceğimiz sırada babamdan fena muamele Sörmiyı başladım. Sonra anla- im ki babam GÜvey annemin te- siri altındadır ve beni mes'ut etmeyi doğil, betbaht görmeyi kurmuşlardır. Nışanlımın — ailesi de kızlarını para için bana ve- riyorlardı. Kızdım, nışanı boz- dum. Sevgilime başımdan geçen- leri anlattım. Acıdı. Fakat birkaç gün sonra nışanlımdan bir mek- tup aldım. Beni sevdiğini, mes'ut edeceğini, bensiz yaşıyaimıyaca- ni yazıyor. Şaşırdım kaldır.. langisi ile evleneyim ? ,, Ankarada! A, V. A, Bugünkü gençlerin hâlâ dü- şüncesiz esir gibl yaşamalarını doğrusu bir türlü aklım almıyor. Seven bir adam babasının müda- halesile başka bızla evlenebilir “mi? Baba, hiç şüphesiz ailenin temelidir, çocukların en müşfik hâmisidir. Fakat rüştüne malik olan bir genç serbesttir. Babanın vazifesi 0 zaman istişar! mahiyet alır. Hayatını kazanan bir genç bayatına ve istikbaline hâkim olmak lâzımgelir. Bence bütün bu macera ve tecrübeler, birinci kızla evlenmek lâzımgeldiğini ispat etmiştir. Za- ten o durürken başkasile — işan- lanmak — gayritabit bir şeydi. Nışanı bozdüktan we tecrlüibede muvaffak — olamıyacağınızı — anla- dıktan sonra, artık yeni bir tec- rübeye İüzum yoktur. Nışanlmın bu işte günahı yoktur. O dt ailesinin kurbanı olmuştur. Fakat ue yapalım, dünyada herkesi aynl zamanda memnun etmek mümktin değildir. HANIMTEYZE karar verecektir. Komlsyon Relsi Geliyor Şanghay 5 Çin - Japan ihtilâfını — tetkike memur olan Cemiyeti Akvam Komisyon Reisi Lort Litton Tayyare ile Pekinden buraya gelmiştir. Litton vapurla Avrupaya mü- teveccih en hareket etmiştir.Kem- disine tahdidi teslihat konferan- sına Çin murabbası olan M Vellington refakat etmektedir. şolup kalmıştır: — ©O bütün dünyayı <aptet- mek istiyen cür'etkâr bir adamdı. Bütün insanlar bir türlü y aşıya- cak idi, Efendi ve memur olm- yacaktı, san'at farkı olmıyacaktı . Yalnız bir insanların ismi ayrı olacaktı. Kanunlar bütün insanlar için müsavi olacaktı. Hatta din bile.. Tabii bu bir budalalıktan başka bir şey değildi. Yalmız dünyada yengeçleri —ayırt et- mek mümkün değildir. Balıklar bile aralarında çok muhteliftirler. Yayın balığı ile Mersin balı; biribirlerile dost değildirler, Kı ile yonus balığı da dost olamaz- lar.. Bizim de böyle Bonapartla- rınız vardı. yan Yvanov gatşev, Stepan, Fimofeyeviç, Ro- sin gibi. Bu ikisinden sana sonra anlatırım. ( Arkası var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: