6 Eylül 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

6 Eylül 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA İnkılâp Liseleri Resmi ders programlarını tamamen tatbik eder, İngilizce ve Fransızca ledr'satı ecnebi mekteplerine kat'iyyen ihtiyaç bırakmıyacak derecededir. Çok kiymetli ve güzide muallimlerinden mürekkep bir talim heyetine maliktir. Ana ve babalar yavrularını lakılâp Liselerine tam bir emniyet ve huzuru kalp ile teslim edebilirler. Lise mezunu gençlerin bayat sahasında hemen bir İş edinebilmeleri için bu sene meccan? olarak TİCARET VE BANKACILIK KURLARI Telefon 20019 Kız ve Erkek ALAY AYANIETI di Müessisi: da tertip edilecektir. İstiyenlere mufassal izahname gönd 9A Kız Erkek AüF ğîhııdı-bıqı Feyziye Caddesi A Ç ı L D Ana, İlk, Orta, Lise dinli Tevfik Paşa konağında sınıflarını havidi . Dershane, yemekhane e yatakhanelerinda kalo:'fer ve aszi bütün tesisat mevcut olduyu gibi mükemmel sılıhi şartları da haizdir. Eenebi lisanlarına azami ehemmiyet verilir. Fransız ve Alman mürebbiyeleri vardır. Talim heyeti en güzide müderris ve muallimlerden mürekkeptir Kayıt başlamıştır. Cumadan maada hergün 9- 18 kadar müracaat edilebir. B İstanbul « Leyli k Lisesi w4 maay Nişantaşında tramvay caddesinde Mabayincilik ve Şekayık sekağında Halli Rifat P'ş. konaklarında Şişli Terakki Lisesi Tesis tarihi: 53 sene evvel 1819 tarihinde Selânikte Kayıt muamelesi : Hergün 10 dan 17 ye kadar Halil Rifat Pş. kenağında yapılır. Ayrı ayrı binalarda a kıiz ve erkek talebeye mahsus leyli teşkilâtı mevcuttur. Leylt ve nehari ücretlerinde mübhim tenzilât yapılmıştır. Talimatname gönderilir. Telelon B. O. 25617 Ana - İlk Orta - Lise sınıfları Fransızca-İngilizce ve Almanca kurları Sadık Zade Biraderler Vapurları: Karadeniz Postası İNÖNÜ 6 Eylül Vâpürü — <a n ;kqır:ı uh;ık lıB ı:ı Sirkeci rıh- mından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Ayıııcıls.(Z Sgımıun. Giresun, Trabzon, ve Rize ) ye azimet ve avdetle aynı iskele- lerle (Ünye) ye uğrıyarak avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet Hanı altında acen- talığına müracaat. Tel. 22134 olmasından dolayı 2 tabletlik yenl! Aspirin paketlerini tercih ediniz. Bu yeni ambalâj, tabletlerin ha- kikiliği hakkında teminat teşkil eder ve sizi kiymeti. olmayan başka mamulât almaktan korur. ASP'B'H 20 ve 2 tabletlik ambalâjlar içinde ber yerde bulunur, p Şişli - Kır Sokak YENİ MEKTEP Ana - İlk - Orta kısımları - Serbest lisan kurları Talebe kaydına başlandı. Hergün 9 dan 12 ye kadar müracaat kabul olunur. SU-DO-RONO PERTEV TERLEMEĞE MN! OLUR Kız ve erkek “AMELİ HAYAT TİCARET LİSESİ İstanbul, Cağaloğlu - Telefon 23630 Amelt Hayat Mektebi Maarif Vekâletinin tasdikine iktiran ederek 2 devreli Ticaret Lisesi olmuştur. Orta kısmına : "k mekiee Viga kısmına : Si mekee kabul edilir. KATRAN (Yol için) - ZİFT - ORTA YAĞLAR - ASİTFENİK- AĞIR YAĞLAR - SATGAZUL (Aynen Carbonileum evsafını haizdir.) -Ham ve tasfiye olunmuş Benzol Solvsnt Naphta Mustahzerlerini imal ve mevkii füruhta vazetmiştir. Beyoğlu'nda Şirketin idare merkezi olan Metro hanında (müşteriler dairesi) Birinci katta No. 12 odaya müracaat. Yeni Nesil Mektebi Asri ve hususi ilkmektep KIZ ERKEK Cağaloğlu: Molla Fenari caddesi Bütün çacuk babalarina ve aile rolslerine tavsiye ederiz ÇOK YAŞIYAN ÇOK BILMEZ | ÇOK GEZEN COK BILIR | Türkiye Turing ve Otomobil ku- | Jâbünün ANDROS lüke vapurile | İzmiz, Girit, Atina seyahatl 4 ila ll teşrinlevvel, Fiatler fevkalâde ehvendir. Türki- | ye Tuking ve Otomobil kulübüne Bahtiyar Han Galata. D. Anagnostopulo ve K. Siskidi vapur acentasına, Galata, Loyd Han, müracaat. Dr. Celâl Tevfik Zührevi ve idrar yolu Hastalıkları mütehassısı Sirkecli Muradiye caddesi No, 45 Alhır ve satar. Sirkeci, Liman Han 27 numarada Yardım evi Tel, 22114 | o En ucuz, en iyi bakımlı, en temiz, her hekime açık hastane Şişli Şifa Yurdu Terkos su deposu civarında Tofalo oğlu sokağı No. 29 'ek eliz'i ücretle, Tüntgön vo elekteroterapi, İâboratuar muayonsleri ve pansman İstanbul Belediyesi İlânları —| * | BREKFAST | ve bilümüm Blsküvi. lerini terefh ediniz. Asmasltı No. 36 PEN1S9 Beyoğlu alyan Lisesi ve Ticaret Mektebi Yeni Çarşı, Tomtom sokak Cuma ve Pazarlardan maada her- AMELİ HAYAT TİCARET LİSESİ Memleketin iktısadi ve ticari sahasında en muvaffak unsurları yetiş- tirmekte devam etmek için lisan ve meslek derslerine son derece kiymet vermiştir. Mektebin yeni derecesine göre mezunları al! ticaret —tahslline devam edebilirler. Kayıt günleri: Cumartesi Pazartesi ve Perşembe — saat 10 dan 16 ya kadar Mülkiye Mektebine Alınma Şartları Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: Mülkiye mektebine girme şartları aşağıda gösterilmiştir. A — Taliplerin yaşı 18 den küçük ve 25ten büyük olmamalı tam devreli lise mezunu bulunmalı, tahsile mâni bir hasta- hğı bulunmamalı, B — Taliplerin hüviyet cüzdanı, tahsil derecesini gösterir şaha- detname veya tasdikname, sıhhat raporu, çiçek aşısı ilmü- haberi ve altı tane 4,5X6 büyüklüğünde fotoğrafı bir istidaya iliştirerek Yıldızdaki Mülkiye mektebi Müdürlüğüne 1-9-932 tarihinden itibaren cumartesi pazartesi perşembe nleri saat ondan on altıya kadar müracaat eylemeleri âzımdır - Müracaatın ve taşrada bulunanlar için filen mektepte bu- lunmanın son günü 25-9- 932 dir. Evrakı müsbitenin asılları mektep idaresine vorilmek icap ede, C — Taliplerin adedi idarece alınacak miktardan fazla olursa aralarında Türkçe, Ffelsefe, içtimaiyat, riyaziye, tabiiye tarih, coğrafya, lisanı ecnebi derslerinden müsabaka imtihanı yapılır. Maa;if Vekaletinden: Beşiktaş Belediyesinden: 31 - 8 - 932 tarihinde Nişantaşı civarın- da Tazı cinsinden siyah renkte bir av köpeği bulunduğundan sa- | hibinin üç.gün zarfında Daireye müracatla alması ilân olunur, | gün aabah 10-12 ye kadar, erkek ve kız. talebe kaydolunur. Bütün resmi ve hususi Türk lise ve Ortamekteplerile muallim mekteplerinde Eylülün 17 inci cumartesi günü tedrisata başlanacağı ilân olunur. z : üü a , SUSUZ, SABUNSUZ, oırrlıı:ı ,ı.ı.ı:ıı. “..] taravetini » Kromini kullanınız. RAZVITE dfınyı;şlııutiçhir Sön D Si B NL SER MN OY ! ı " NNU ZMNE — aei CLANLZ v ' |7 ae AAA O LA BO EOEĞİRka Çisll-, vlnar RAZVI E büyük — tüplör vardır. — Deposü — Yeşlidirek | — Sehibli Aılılıâî:';-nuu Fğer SIHKİ TIRAŞ #t — istiyorsanız. Stvacıyan — Hani 40 No. 'Telofon. 21031. Neşriyat Müdür ea e e Çocuklarınıza ve hastalarınıza Hasan Hububat unlarından yediriniz. Gürbüz, sıhhatli ve mep'eli ve hastaliksız yaşarlar. Hasam buğday nişastasından ve pirinç unundan yapılan tatlılarla elit mamulktınn nefasetine payan olmaz, Her yerde müsirrem Hasan markasına dikkat adinli.

Bu sayıdan diğer sayfalar: