5 Eylül 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

5 Eylül 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- 5 Eylâl - Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'alar:. Parasız Milyoner! SÖON POSTA Sayfa 11 —— Muharrirt: Arnold Galepen —t0- Bir. Kadın, Aşığının : Yîıphğı_ Vuîyel;nı.'meyi Kaybetmişti. — Âşığının Babası Tarafından Çalınmış Olduğuna İhtimal Veriyordu ! — Marki Sen Tropez söyledi, — Derhal Parise mi döndünüz? — Hayır, küçük ismile Allen diye çağırdığım kocamı çıldıra- sıya seviyordum. Ne yaplığımı bilmiyordum. — Birlikte mi oturuyordunuz? — Evet, Malakof caddesinde el'an işgal etmekte olduğum 234 Numaralı apartımanda ! — Peki apartıman sizin gay- bubetiniz. esnasında mm - tembir edildi. — Evet, apartımanın mukave- kesi (Allen) in ismine yapılmışlı. Babası oğlunun vefatından haber- dar olunca gelmiş, hakkımı kulk lanarak aparttmana girmiş ! — Demek ki vasiyetnameyi çalan odur ! — Hiç şüphe — etmiyorum. Esasen zevcime ait bütün evrakın karıştırılmış — olduğunu — derhal anlamıştım. — Bu hâdise üzerine nuzun babasını görmiye Biz mi? — Hayır, cesaret edemedim. Fakat M. Sen Tropez vasıtasile nezdinde teşebbüste bulundum! — Ne cevap verdi? — Oğlunun herhangi bir va- siyetname - bıraktığından haber- dar olmadığını, eğer böyle bir vasiyetname çıkarsa bittabi muh- teviyatına riayet edileceğini söy- lemiş! — Anlıyorum ki bu adam kendisini gidip görerek halinizi anlatacak olursam hiç ehemmiyet vermiyecektir. Buna — mukabil kendişinden tehdit suretile bir- kaç yüz bin frank koparılması ihtimali mevcuttur. Müsaade eder- Beniz yarın sizi ziyaret edeyim. Mesele üzerinde biraz daha ko- Buşalım! — Saat kaçta gelirsiniz? — Öğleden — sonra.. doğru ! — Beklerim! dostu- gitti- | Hakkı olmadığı halde Kontes ayağı Unvanını kalkmıştı. — Unutmadan öğrenmek is- terim, dedim. Beni size tavsiye eden kimdir? — Hiç, tesadüfen gazetelerde Hâninizi okumuştum. Bir İngiliz detektifinin vaziyetimi herkesten iyi ıslah edebileceğini düşündüm. sen birçok seneler evvel an- nem de son derece karışık bir Miras işinin içinden Maksvel adını laşıyan bir İngiliz detektifinin taşıyan - kadın Sayesinde çıkabilmişti. Onu da hatırladım! — O halde Madam, eski mes- HEl NEVİ Nşxlıışı.ş_ı% TOlAYI Dıza İsmeail İSTANBUL Ankara cadd.g3 TELEFON , 05900 rmui JTİŞARE ikiye | lektaşımdan geri kalntımıya çalı- şacağıma emin olabilirsiniz? Kontes de la Tour çekilir çekilmez Edith içeriye girdi ve: — Bu ihtiyar süprüntü de kimdir? diye sordu. — Karşılaştımz mı? — Hayır. Fakat anahtar de- liğinden gözetledim! Gülerek: — Demek ki yambaşımda bir bafiye varmış, diye lâtife et- tim, — Elbette, kadın müşterileri- nin kimler olduğunu anlamak hakkımdır! — Ümit ederim ki benden şüphe etmiye kalkışmazsın!.. — Hayır, malımın ne olduğ- unu da bilmez değilim! Peki öyle olsun! Fakat şura- sını bil ki, bu ihtiyar süprüntü dediğin kadımın bize beş altı yüz bin frank kazandırması ihti- mali vardır ! — Ne münasebet ? — Bana mübim bir miras meselesinin hballini havale etti. Eğer muvaffak olursam alacağım | komisyon yarım milyondan aşağı değildir. — Kendi hesabıma bu ko- misyonu “ayniyat,, olarak alman- dan korkarım ! — Yok, bundan emin olabi- | lirsin. Manmafih müsaade eder- sen biraz yalnız kalmak İsterim. Zira bir müşterim daha var, onu kabul edeceğim ! Edith dışarı çıktıktan sonra Kokskombu — çağırarak — intizar odasında beklemekte olan müte- kait kumandana yol göstermesini emrettim, Bu müşteri sivil elbise içinde biraz kaba görünen bir adamdı. İçeriye girer girmez ilk sözü: — Efendi, zevcem beni alda- tıyor, cümlesinden ibaret oldu. —Bu, herkesin başına gelen bir hâdisedir, diye mukabele et- tim. Fakat bereket versin ki ek- seriya şüphelerin boşa çıktığı gö- rülür. Zevceniz kaç yaşındadır? — Elli! — Ne vakittenberi evlisiniz? — Ottuz bir sene oluyor! — O halde itiraf ediniz ki zevceniz sizi aldatmıya biraz geç başlamıştır. Şüpheleriniz... — Efendi. Siz benim söylediği- me bakınız. Elâlemin önünde ke- paze olmak niyetinde değilim. Arzum — zevcemin — muntazaman takip edilmesidir. — Pekâlâ, yorsunuz ? — Renken numarada. nerede — olurü- sokağında, — 129 ( Arkası var ) EMLÂK ve EYTAM BANKASI İLÂNATI Esas 89 — Çırpıcıda 33 dönüm tarla B Bey No. dükkân Kiralık Apartman, Dükkân've Arazi Mevkü ve Nev'i Teminat 10 ğglu Yeniçarşı Galatasaray binası ultında 2 20 Kandillide 200 dönüm arazi. Galatasaray Avrupa pasajı 22 No. dükkân, Tokat Çiftliği müştemilâtından Akbaba yolu üzerinde bahçe. 290 — Süleymaniyede 1-4 kiye Apartmanında 4 No. 428 460 muhterik Erkânı Harbiye 3 Kâtip Şemsettin mahallesinde Harem sokağında 2 No. hane ve ahır. Teşvikiye Hamacı Emin Ef, sokak 19 No. Teşvi- 12 24 daire. Tophanede Kışla altında 345-335 No. dükkân 25 Uzunçarşı başında Samanviranmısani mahallesinde dairesi kapı mahalli. 5 Balâda yazılı emlâk bilmüzayede birer sene müddetle kiraya verileceğinden taliplerin 15-9-932 şubemize müracaatları. * perşembe günü saat on altıda Mütekaidin Eytam ve Eramil Maaşatının İskontosu Hazinci Maliyeden maaş almakta olan Mütekaidin Eytam ve Eramil maaşatının Kânunuevvl 932, Kânunusani, Şubat 933 aylık- ları Bahçekapıda Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul Şubesince — is- konto edilecektir. Zat maaşları sahipleri: 1 — Bir defaya mahsus olmak ve müteakip muamelelerde de istimal edilmek üzere nümunesine tevfikan Noterlikten imza ve mühür tasdiknamesini, 2 — İşbu aylara ait maaşların ita miktarı mezkür aylara ait ku- ponlar arkasına Malmüdürlükleri tarafından tasdik edilmiş cüzdanı, 3 — Maaş beratım, Bamilen bizzat veya vekili kanunileri müracaat edecekler, Birden fazla vekâleti haiz vekiller ve sarrafların müracaatı kabul edil- miyecektir. Satılzî Hane Kat'i İhale - Nısf 1Taksit İle Satış Kadıköyünde Osman Ağa mahallesinde Muhtar Efendi soka- ğında 6. oda, 2 sofa, bir taşlık, bir kiler, bir banyo, bir mutbak, üç helâ ve odunluk ve bahçeyi muhtevi, Kadıköy iskelesine beş dakika mesafede cadde ve çarşıya yakın kârgir bir ev 129932 tarihinde satılıktır. İstanbul Dördüncü İcra dairesinde 930285 numaralı müzayedesine iştirak edenlerin uhdesinde kaldığı takdirde ahkâmı mevzua dairesinde ikrazatta bulhunulacağı ilân olunur, Balkan Tenis Maçlarına Dün Devam Edildi Maçları Bin Kişi Ağeyretti ( b Nikolâldiz - Stellos (Yunan) ve ahmet Ferit - Tregubof (Türk ) ekipleri Dün yine Balkan tenis şam- | Stalios: Şirinyan netice 6-4, 1 piyonasına Kadıköy Fenerbahçe | 7-5, 6-3 Stalios (Yunan) galip, klübünün — tenis sahalarında de- | Bunca: Jaffe netice 6-0, 6-4, 6-3 vam edilmiştir. Bunea (Romanya) galip, Sedatı Maçlara sabahleyin saat 10 da | Papadopulo —netice 6-1, 6-3, başlanmış ve müsabakaları bin Son maç olarak yapılan Sedat- kişiye yakın bir halk seyretmiştir. | Papadopulo maçı havanın karar- Müsabakalar çok heyecanlı ve | ması yüzünden son kısım cuma zevki olarak cereyan etmiştir. Al- | gününe bırakılınıştır. nan neticeler şunlardır: Maçlara cuma günü Çift erkekler: Bunca - Botez: | edilecektir. Şirinyan - Şoduvar. Neticede Şirin” Yüzme Müsabakaları yan, Şoduvar çifti 8-6, 1-6, 3-6, Dün Modadaki deniz hama- 7-5, 8-6, ile Ramanya kibine ga- | yında amatör gençler tarafından lip. yüzme ve atlama müsabakaları _Ni'“"lâ“x'i“ * S"ı'fm: Ah_'““ yapılmış ve muyaffakıyetli neti- Ferit - Tregubof. Neticede Niko- | . (, alınmıştır. Midis, Stalios çifti 6-2, 6-0, 5-7, MAT . 6-2 Türk ekibine galip. Tek — erkekler: Nikolâidis - Karakaş. Netice 7-5, 6-1, 6-2, Nikolâidis (Yunan) galip. Zeki- Botez. — Netice 6-0, 6-1, 6-4, Botez (Romanya) galip. Tregubof: Şoduvar netice 6-3, 6-1, 6-4 Tregubof (Türk) galip, devam AŞ Meeımı SN0zEz FAYJİ Ka j/âil/ İ — İst. Maarif î'Vîüdürlüğünden: Orta tedrisat mekteplerine beden terbiyesi muallimi yetişlirilmek üzere bu ders senesi başında Ankara'da “ Yüksek Beden Terbiye- si İhtisas, mektebi açılacaktır. Fazla tafsilât idarenin divanhanesi- ne talik edilmiştir. Talip olanların 20-9-932 - tarihine kadar ida- reye müracaatları ALMAN PROFOÖSORÜU gelen ZZZ BAŞAĞRISI 75 ÇARPINTI n SASYAN BARSAK p VN Ü, ğ u::ısı:ıı.:î;l:”"w”’*"“'W'AV“"' yegâöne Mâçtır. ((Wt N 3 Mütehassıs Alman doktorların rasmt? Kontrolü attındadır. İstanbul P. K. 745 — Eczahanelerden ısrarla doktor Sandow's marlasını arayınız, x İstanbul Belediyesi İlânları Keşif bedeli 5066 Hiradan ibaret bulunan Şişlide Şair Nigâr sokağı eski parke taşları ile tefrişi kapalı zarfla münakasaya ko- nulmuştur. Talip olanlar şartname almak ve keşif evrakını görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 380 liralık teminat makbuz veya mektubu- ile teklif mektuplarını 8-9-932 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. ren çai eei —— İstanbul Adliye dairesi eşyayı cürmiya Tasfiye komisyonundan: Komisyonumuzca satılmasına karar verilen muhtelifülcins eşya ve silâhlar ve rulet ve masaları 18-9-932 tarihine müsadif pazar günü saat ikide İstanbul Adliye binasında Emanet dairesinde sat- lacağından talip olanların yevm ve saati mezkürden Emanet daire- ginde bazır bulunmaları ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: