4 Eylül 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

4 Eylül 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKINSGÖZÜ HALKIN>K UFAĞI HALKIN DİLİ Sene 3 — No: 759 — Fransa, Alman Notasını lSefih Padişah, Gösterilen Yanı İşleri telefoan İstanbul — 20203 — PAZAR — Şiddetle Reddedecek Harp Ate mehafilde, hükümetin Fransaya verdiği notanın cevabına ehem- miyetle — intizar — edilmektedir. İyi haber — alanların — kuvvetli tahminlerine bakılırsa bugünkü Alman zimamdarları Versay mu- ahedesini parçalamak maksadını iştihdaf etmektedir. Fakat Baş- vekil Fon Papen itidal taraf- tarıdır. Buna mükabil — bütün nüfuza elinde bulunduran Milli Müdafaa —Nazırı Fon Şlayher, Versay muahedesini infisah ettir- mek husundaki maksadı tahakkuk ettirmek için daha çok mühim hareketlere girişecektir. Siyasl mehafile göre, Fransanın vere- ceği cevabın şekli ve mahiyeti ne olursa olsun birinci Alman nolasmı daha birçok notalar ve belki de fili hareketler - takip edecektir. Bu hareketlerin doğuracağı müthiş bir sinir gergiliğinin bir müsademe vaziyetine müncer ok ması ihtimalleri de ileri sürü- mektedir. Bununla beraber Franm- sanm da uyumadığı müşahede edilmektedir. Paris, 4 (Hususi) — Gazetele- rin, Alman notasi karşısındaki şiddetli neşriyatı, halk arasında heyecan uyandıracak mahiyette- dir. Fakat hükümetin soğuk- kanlılığı karşısında harp ihtima- lerinin zayıfladığı kanaati hüküm #ürmektedir. En salâhiyettar mehafile göre, Ğü;rükidaresîndı;ğekle-, Ateşini Körükliyenler Var Alman topçuları vazite başında Almanya daha birçok şeyler talep edecektir. Fakat Fransa, gerek Fransız vatanının emniyeti, gerekse dünya sulhunun temadisi noktasından bu mütalebatı tame- men reddedecektir. Bazi ifşaata göre, Fransa, bütün bu mütalıbatı| reddedecek iktidarı haiz bulunmaktadır. Bugünkü Fransız kabinesinin tahakkuk ettirmek üzere bulun- duğu yeni Avrupa bloku, Alman- yanın mücerret bir vaziyette kal- masını intaç edecektir. Sovyet Rusyayı da ihtiva et- nilmiyen Bir Mesele Çıktı Bir Tacirden Altı—Ay Evvel Ödediği Malın Bedeli Tekrar istenildi Dün gümrük hafif bir değişiklik oldu.-Bu 'de- ğgişikliğin sebebi Maliye Vekâle- tinden Borsa Komiserliğine gelen bir telgraftır. Bu telgrafta da: “Almanyadan gelen malların şehre çikarılabileceği ve muka- bilinde döviz gönderilebileceği,, bildirilmektedir. Meselenin esasını dün yaz- mıştık: Başta Almanya ile Avus- turya ve Macaristan olmak üzere Avrupa devletlerinden — bazıları memleketimizden mal almamakta, aldıkları malların — parasını da vermemektedir. Bu kısım devletlerin bu hare- ketlerine tarafımızdan ayni — şe- kilde — mukabele — yapılmış, 6 Ağustos tarihli ve 6 numaralı kararname ile: 1 — Türk malını kabul etmi- yen devletlerin malları Türkiye- ye sokulmıyacağı, mukabilinde döviz verilmiyeceği, 2 — Bu devletlerdan getirti- len malların gümrükten çıkarıl- ması istenildiği takdirde bedel- lerinin Devlet Bankasına yatırıl- ması İcap edeceği ilân edilmiştir. Bu îıuıı:'o ile ııh= idarelerinde | İslanbul Gümrükleri Başmüdürü Seyli Bey edilen devletlerin birincisi Alman- ya, ikincisi Avusturya, üçücüsü de Macaristandır. Fakat anlaşılan Almanya Türk | malını kabul etmemekten vazgeç miş, veya bir anlaşma şekli gös- termiş olacak ki, dün Maliye Vekâletinden gelen emirle Al- (Devami B inci sayfada ) | İ | mek üzere hazırlanmakta - olan yeni Avrupa bloku Almanya et- rafında demir ve ateşten ibaret bir çember vaziyetini alacaktır. Mühim siyasi — şahsiyetlerin kat'? kanaatlerine göre, bir mu- harebe neticesinde büyük men- faatler-elde etmek-istiyanler Al- (Devamı 2incl sayfada ) İdare işleri telefona: İstanbul — 20203 Son Posta 4 Eylâl 1932 Fiatl 5 kurul Çok Eski Devirlerde İstanbul Meharetten Korkmuştu “Bu Adam Ç(;k Havfedilecek Kimesnedir. Hemen İtilâf Edilsin!,, Dün, eski devrin İstanbulundan bahsederken ona “beldei israf, demiş, bu israf sahnelerinin en canlısını bu — sütunlarda bütün şplıklıl: ve acılığile göstermiştik. 'arih sayfaları bu israf faciaları- ni saymakla bitiremiyor. — İşte bunlardan bir tanesi daha: Tari- hin sarhoş ve sefih hükümdarı Dördüneü Muradın kızı Kaya Sultan doğduğu zaman Saraybur- nunda yapılan: fişek oyunları tarihin ilk ve son olarak kaydet- tiği şeylerdi. (Lâgari Hasan Çr lebi) isminde bir san'atkâr « okkalık barut — macunundan yedi kollu muazzam bir haval fişek icat etmişti. Fişenk en üstünde iİnsan oturabilecek bir yer vardı. Çelebi, gece Saray- burnunda Muradın — huzurunda hazırladığı — fişeğine — binmeden evvel Padişahın önüne gitti:“Mü- saadenizle göklere İsa Peygam- berle konuşmıya gidiyorum. Siz- den de selâm götüreceğim, de- di ve sonra fişeugine atladı. Kollarına evvelce hazırladığı Tarihin en sefih ve milarif hükümdarlarında. üÜçüncü Ahmet kartal tüylerinden yapılmış bü- yük kanatları geçirdi, ellerine birçok püskürme - fişekler aldı. Kalfaları bu muarzzam Ffişeğe ateş verdiler. Lügari Çelebi bir an içinde kırmızı kıvılcımlar saçarak (Devam 8 inci sayfada) Azılı Bir Şerir Annesini Ve Kardeşinin Karısını Öldürdü ürpertici bir cinayet oldu. Şerir bir çocuk annesini ve yengesini öldürdü. Hâdise şöyle cereyan etmiştir: Burada Hacı Zahit mahallesinde arpacı Şahin Ağa- akşam babasile birlikte eve gelmişler, yemeklerini yedikten sonra bir müddet istirahate çekilmişlerdir. Bir aralık İsmail babasına şöyle seslenmiştir: “Baba, haydi kalk. Namaz vakti geldi. Sıvas (Hususi) — Şehrimizde çok ;eci ve tüyler ] | nn — oğlu, Camiye git.,, Şahin Ef. bu ihtarı evvelâ . hayretle karşılamış, sonra oğluna çıkışarak vazifesi olmıyan işlere ka- rışmamasını söylemiştir. Fakat İsmail hiddetli oldu- gu için babası herbangi bir hâdiseye sebep olma- mak için kalkıp sokağa gitmiştir. çıkıp gittikten sonra derhalj yerinden fırlamış ve kardeşinin karısına sataşmıya başlamıştır. Kadınca- ğız bu ânl tecavüz karşısında bağırmış, bu feryada İsmailin annesi yetişerek oğlunu teskin etmek iste- miştir. Fakat azılı bir şerir gibi hareket eden İsmail belindeki bıçağı çekerek annesinin altı yerine sap- lamış, zavallı kadıncağız derhal ölmüştür. Bu feci neticeye rağmen şerir çocuk yengesine yine atlamış kadının mümanaati karşısında onu da memeleri İsmail, babası Kurultayına Hazırlıklar Türk Dili Kurultayının eylül sonunda Dolmabahçe Sarayında bütün — vatandaşlara şamil bir şekilde toplanacağını yazmıştık. | Bu hususta Türk Dili Cemiyeti Reisi Samih Rifat Bey şunları ü&î:ıl:unlîıydı konuşulacak mad- de, Türk Dilini, menşelerine, i- mi, medeni ihtiyaçlara ve müs- takbel inkişaflara göre tetkik ve tesbit etmektir. Gaye, medeni ihtiyaçlara göre lisanı yapmaktır. Lisanın —menşelerini aramak keza — mecburiyettir.. Müstakbel inkişaf ihtiyaçlarına göre lisanı tetkik ve tesbit etmek te yine bir gayedir. Bu gayelerin, ilmin hangi esas ve şartlarına göre aranacağını ben şimdi söyliyecek vaziyette değilim. , üsnütefsir E LAi üzerinden vurmak suretile öldürmüştür. Bu hâdise- de İsmailin kendi karısile yengesi arasındaki ge- çimsizliğin de tesiri olduğu söylenmektedir. İsmail cinayeti müteakıp firar etmiştir. Takip edilmektedir. N. N, — — Yahu, bizim maballeden nereye taşındınız? — Bülbülderesine. — Kim bilir, sesiniz nekadar güzelleşecektir!

Bu sayıdan diğer sayfalar: