5 Eylül 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

5 Eylül 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Holivutta hususi muhabiri *“Son Ponsta,, bulunan yegâne Türk gazetesidir. Ho Hvut muhabirimiz, ber hafte bize mektup gönderir ve sinema üleminin — içyüzünü anlatır. -— Bundan Sonra Amerikaya Gidemiyecek DD T Maruf sinema yıldızı Moris Şövalye Fransadaki sayfiyesi * istirahat etmektedir. Moris bir- kaç hafta sonra Holivuda gitmek için hazırlanmakta iken bir şayla çıkmıştır. Bu şayiaya göre Moris Şövalye bir daha Holivuda gide- miyecektir. Çünkü Amerika hü- kümeti ecnebi artistlerine Ame- rikada çalışmalarını menetmiştir. Halbuki Moris Şövalyenin (Para- munt) şirketi ile uzun müddetli bir mukavelesi ve yarıda kalmış bir de filmi vardır. Moris Amerikaya gitmediği takdirde ( Paramunt ) kumpanya- sının Fransadaki şubesinde vazi- fesine devam edecektir. Diğer taraftan da Fransadaki büyük kumpanyalardan biri Moris Şö- valyeye zengin bir mukavele f teklif etmiştir. Kadınların Stüdyosu Marga Kontino isminde bir rejisör Fransada Kadın Filim Stüdyosu,, unvanile bir stüdyo vücude getirmiye karar vermiş ve derhal - faaliyete geçmiştir. Bu stüdyoda her vazifeyi yalnız kadınlar göreceklerdir. Senaryo- ları kadınlar yazacaklar, rejisör- lüğü kadınlar yapacaklar ve ar- tist — rollerini de yalnız kadınlar oynıyacaklardır. Bundan maada Yeni Yı_lız: yrn Ver Ismini henüz işitmemiş olduğunuz Ayren Ver, sinema hayatına atılah bir ay kadar olmuş, fakat sesinin güzelliği ve kabiliyeti sayesinde birinci sınıf yıldızlar arasında mevki almıştır. Ayren çok fakir bir ailenin kızıdır. Kızcağız küçük yaşından itibaren hayatını kendisi kazanmıya mecbur olmuş, muhtelif işler görmüş, ihayet yıldızlar arasına karışmıştır. Moris Şövave | Silvyiya Sidneyin Gözleri — Ş”sme Mevsini Komik Şarlo Eski Karısını Dava Etti Çarli Çaplin ve sabık karısı Rita Grey meselesini bilmiyen kemen hemen yoktur. Rita Grey kocası Şarlodan ayrıldıktan sonra Şarlodan olan Çarli ve Sidney ismindeki iki oğlunu ile beraber a- dığı bol nafaka ile zengin bir hayat çirmiye — başlamıştı. Nihayet glı Ğuy çoçuklarını - sinema artisti yapmıya karar verdi ve ( Foks - Film )kumpanyası ile bir mukavele imzaladı. Halbuki ço- dukların arzusu tamamile başka- dır. 6 yaşında olan Çarlinin yegâne emeli büyüdügü vakit as- İan ve kapların mürebbiyesi o- mak, 8 yaşındaki Sidneyin arzusu ise Amerikaya reisicümhur inti- hap edilmektir. Çocuklarının vakitsiz sinemaya intisap etmesini istemiyen Çarli âlulo bir taraftan Rita Greye ğer taraftan da (Foks) kum- anyasına müracaat ederek mu- Eınleıiıı feshedilmesini istemiş Fakat her iki taraftan da ret ce- vabi almıştır.. Bunun üzerine Şarlo Los Anjeles mahkeme- sine müracaat — mecburiyetinde kalmıştır. Mahkeme Şarloya hak vererek kendi rızasi hilâfına ola- rak sabık karısı Rita Grey ile filim kumpanyası arasında yapılan muhavelenameyi feshetmiştir. Şar- lo dostlarına bu mesele hakkinda şu sözleri söylemiştir: “Sahnedeki wakitsiz. muvaffakıyet çocukların ruhlarını sakatları O zaman ço- cuklar hayatı başka türlü anlar- lar., Diğer tarafan Şarlonun, tek- rar mahkemeye müracaat ederek çocuklarını yanına almak husu- sunda —eski karısı aleyhinde bir dava açacağı da haber ve- rilmektedir. ——? haflada iki defa sinema sayfanı — yapar. Bu sayfalarda dünyanın en yeni ainema haberleri, — artistlerin hayatı ve sinema — âlemindeki — san'at cereyanlarından — bahsedilir. —| Şehrimîz—d;_ Salonlarda - Haıırlıkl_aîa Başlanıldı Yaz mevsimi geçti, geçiyor. İ Bu ayın ortalarına ve hele son- j larına doğru şehrimizde sinema faaliyeti başlıyacaktır. Şimdiki halde Beyoğlundaki bülyük sine- ma salonlarında hazırlıklara giri- şilmiştir. Bu sene şebrimizde en yeni filimlerden birkaçı gösteri- | lecektir. Ayrıca İpekçilerin vü- cuda getirdikleri yeni Türkçe sesli filimleri de görmek mümkün olacaktır. İpekçiler studyosunda | hararetle çalışmaktadır. | Mariça Opereti İ Meşhur Mariça opereti sesli ; filme alınmaktadır. Macaristanda j evrilen bu filimde başlıca rolleri | orotea Vik ve Marişka isminde iki Macar yıldız ifa etmektedir. Amerika Zencilerinin Esareti Rusyadaki filim fabrikaları, | bir müddet evvel Amerika zen- | cilerinin esareti isminde bir filim çevirmiye karar vermiş ve bu ' maksatla Amerikadan 22 zenci İ getirtmişlir. 22 zenci Moskovaya İ geldikten sonra derhal filmin çevrilmesine başlanmıştır. Fakat son zamanlarda Amerika hükü- meti, Sovyet Rusyayi tanımıya karar verdiği için Bolşevikler bu filmin çevrilmesinden vazgeçmiş- ler ve zencileri de tekrar Ameri- kaya lade etmişlerdir, Şarlot Süza Uzun müddettenberi Berlinde filim çeviren el — yıldızlardan stüdyonun bütün idaresi kadın- Amerikanın en güzel yıldızlarından olan Silviya Sidneyin size bugün çok cazip bir resmini takdim Şarlot Süza olivuta hareket ların elinde olacaktır. Beş reji- | ediyoruz. Güzel Silviya bilhassa gözlerinin füsunkârlığile şöhret almıştır. San'at kabiliyeti noktasından | etmiştir. Güzel Şarlot bir Ameri- sörlük vazifesi Fransanın maruf | bu güzel kız, bütün diğer yıldızların fevkinde sayılmaktadır. Güzel Silviyanın evvelce de bir resmini | kan kumpanyasile zengin bir ve yegâne kadın rejisörü Jermen koymuş ve hayatını kısaca yazmıştık. Önümüzdeki mevsimde yeni Dülaka teklif teklif edilmiştir. sebeple kış mevsiminde hayatı stüdyoda geçecektir. #ilimler çevirmiye başlıyacak, bu mukavele imzalamıştır. Holivutta birkaç sene filim çevirecektir. | Yeni Yıldız: Nel Oday Nel Oday Amerikanın en yeni yıldızlarından biridir. Gerçi birkaç senedenberi stüdyolarda çalışmaktadır. Fakat filimlerde baş rol almıya yeni başlamıştır. Nel Odayn kendisi gibi sesi de gü- zeldir. Foks kumpanyası, bu güzel kızla uzun müddetli bir mukavele yapnuşlır. Cici Nel, kış mevsiminde üç filme birden başlyacaklır. Si e

Bu sayıdan diğer sayfalar: