5 Eylül 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

5 Eylül 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA Eylâl &5 —1 Norveçya'nın Halis Morina Balıkyağının Baş Mahsulü HASAN eÜt ni İNT inüünlire a mese e döle ni iik aa N e üR bi nn l KOLAY GİR HAZİM TEMİN EDER. —— | #MAZON TÜZÜ, nüxumamnua kalmıyanlara Bahçe- () HORHOR[îN[ IAAZUN MEYVA TUZU Mide ve Barsakları gri yermedon tomizle kapıla İş Bankası arkasında MAZON BOTTON l r. B Di ai Si a Zührevt ve Bevli hastalıklar tedavi ı KE S z ' osundan bedeli İado edilir/ MAZON ismine | y A ea AAA Dininda Büyük şişosi 100 kur Zambak sokak No, 41 | 12 Sayfa taaını İâlif va zev —— -- — —— —- libipiz AEREKAR D Leyil, nehari, kiz, erkek Yeni Türkiye Mektebi YUVA,-İLK Şişli, İnkılâp Müzesi karşısında ğ Ecnebi di'i kurları vardır. Talebe kaydına başlanmıştır. İpekiş GEREELDRED Krep Damur'ları 1 . U 4 _ Leyli ve Nehart 245 kuruştan | . . . . ilibırenm“ & ea " * Kız Feyzıatı Lısesı Erkek satılır. : z K 4 ç t ğ y Boğaziçi - Arnavutköy - Çilte Saraylarda İ Ana sınılı — İlk kısım — Orta ve Lise sınıfları * Ğnt n e p $ Kayıt için hergün mektebe müracaat edilebilir. Telefon : Bebek 210 Ayni ayarda ; ” /Mla Kağlarnı 4 S l ”A ;EIstanbul Evkaf Müdüriyeti İlânları! en ucuzu iş - Dört liradır. F K bi Kıymeti muhammenesi ü l ) | Bit Lia : £ a ea 1678 50 Ortaköyde Portakal sokağında 41-51 No. 8 oda iki sofa bir matbah ve saireyi müştemil müfrez maa bahçe bir bap hane. 300 00 120 zira terbinde bulunan Şehzadebaşında Muhtesip Karagöz mahallesinde yeni sokakta 12 No, arsa. Balâdaki emlâki mahlüle yirmi gün mpüddetle müzayedeye kon- muştur. halesi Eylülün 26 mcı pazartösi günü saat on beştedir. Ta n pey akçelerile beraber İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Mahlülât kalemine müracaatları. * Kıymeti muhammenesi Lira 870 Eyüpte Bahariyedeki Mevlevi tekkesinin dedegân odalarile yemek- hane, mutfak, hamam kısımlarının ahşap ve kârgir enkazı yirmi gün müddetle müzayedeye konmuştur. İhalesi Eylülün 10 uncu cumartesi günü saat on beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Mahlülât kalemine müracaatları ilân olunur. 1LİRAYA YÜZÜ İLE KUŞTÜYÜ YASTIK Istanbul'da Çakmakçılar, Sandalyacılar'da Kuştüyü Fabrikasında kuş- tüyünün k aruş, yüzü ile yorgan 132, şilte 10 liradır, Kuştüyüne yanhsus kumaşlar bulunur, Toptan salışa tenzilât vardır. 'Tel. 23027 Ankara'da satış mağazası: SALTİ FRANKO ——— ——— p ANKARA Hususi Bizim Mektep Ana, İlk, Orta Ecnöbi Tisanlarına İlk sınıflardan — itibaren — başlanır. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Yeni bina Halk Evi cival Vefa — Kumkapı İdliman Yurdu a z Bugün - Bu gece Tarafından Fevkalâde Olarak Tertip Edilen S ö ERENR BAD Telefon 4250 BÜYÜK SÜNNET DÜYÜNÜ — SABAHA KADAR : Ğİ Tiyatro - Varyete - Canbaz - Danş - Sinema - Bandomizika - Hokkabaz - Karagöz - İncesaz - Kanto - Ve saire Bugün - Bu gece Yurt gençleri tarafından: Piramit - Barfiks - Boks - Güreş - İskrim maçları Şehrimizin Üç Sevimli Komiği Komik Dumbullu İsmail Efendi - Komik Şevki Bey - Komik Ahmet Bey B ESL Ve marüf aktör ve aktrislerden müteşekkil heyeti temsiliyelerile birlikte iczayı san'at edecekl GA D Zengin ve muhteşem program — Mütenevvi eğlenceler W Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari İSTİKLÂL LİSESİ İlk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. Bütün sınıfları mevcuttur. Kayıt muamelesine başlanmıştır Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri sant 10 dan 18 © kadar müracaat olunabilir. Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında Telefon 22534 ( Zaliyeli umumiye, işlihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında büyük faled ve tesiri görülen: FOSFATLI ŞARK MALT Hulâsası Kullanınız.. Her eczanede satılır Bicks Sabununun —— —— b remli sah |g7E NAİM VAPUR İDARESİ Terk ğ İzmir sürat Postas B gö bağ SS MAĞT (20 saat) maddeleri, cildeta tlılik Kü 9 yumşaklık — verir ve tazeliğini muhalara ADNAN Ç E seü vapuru at küll Galata vatta Perşembe *#Titiaından T SANAYNA DK Sant Yam I8 de hareketle doğru 5 İZMİR'e ve Pazar günleri İzmir'den saat 14 12 da hareketle İstanbul'a avdet eder. Tafsilât için Galata, Gümrük karşısında Site Fran- sez Han No. 12 yazıhanesine ee müracaat. Tel, B. O, 1041 nin hayatl kuvvetleri: ni takviye eder. İ—— ÇANAKKALE l Şehitlerini ziyaret ı 10 EYLÜL Gülcemal vapurile Neşriyat Müdürü: Halil Latli Korsalar İstiyonlere ölçü arilesi gönderilir. Eminönü : İzmir sokağı Tel, 20219 ZAHARYA Oreopulos Cit ve zührevt bastalıklar teda- vihanesi — Karaköy — Börekçi - fırıni Yeni Çarşı, Tomtom sokak Cuma ve Pazarlardan maada her- gün sabah 10-12 ye kadar, erkek ve kız talebe kaydolunur. Zayi — Beyoğlu On beşinci İlk- mektep beşinci sınıltan aldığım şaha- sayi olmuştur. Yenisini çe karacağımdan hükmiü yoktur. 4046 Raza Salâhattin

Bu sayıdan diğer sayfalar: