5 Eylül 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

5 Eylül 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

Sayfaya ait küpürler

Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Memleket Manzaraları Viranşehirde Çöl Güzeli Viranşehir ( Hususl ) — Bura- da son zamanlarda — sıcaklar * müthiş , denilecek — dereceyi buldu. Hararet, güneşte BO, gö gede 46 derecedir. — Sıcağın tesirinden kaplarda sular — steş Üstünde durmuş gibi el yakacak kadar isınmıya — başlamıştır. acada — bir de garip vuku bulmuştur. Hâdişe, Urfa - Viranşehir y:- lunu yapmakta — olan amelenin başında bulunan bir fen memu- runun başındar peçmiştir. Memur Bey inşaata nezmret cderken ce- binden birdenbire alev - fışkırmış ve elbisesinin bir kısmı yanmış- tır. Herkesin hayret ettiği bu hâdise, memurun cebinde bulunan bir kutu kibritin sıcak teşirile alev almasından iİleri gelmiştir. Kazamızda su teşkilâtına con derece ehemmiyet verilmektedir. Bu hususta Kaymakam Beyin himmetile Mersinden bir se mü- hendisi celbedilmiş ve bötün ka- za gü membaları — keşfettirilmiş- tir. Bu meyanda Viranşehir - Ree sülâyn yolunun tam vasal nokta- sında bulunan Beyazkule denilen yerde, yani çöl arazisinde bir de arteriyen — kuyusu — açtırılacağı memnuniyetle haber — alınmıştır: Kazamızda son günlerde #spor teşkilâtına da son derece ehem- miyet verilmektedir. Yeniden teşekkül eden Jan- darma spor klübümüz bilümum spor İevazımatımı. ikmal edip muntazaman spor aahasında, baş- ta kumandanları yüzbaşı Hakkı Bey olduğu halde çalışmakta- dırlar. On güne kadar Hudut Askori Spor Klübile Jandarma Kiübü arasında yapılacak heyecanlı bir maç için şimdiden hazırlıklara başlanımıştır. Adanada yapılacağı gibi bu- rada da pek yakınlarda çöl gü- zelliği Intihabı yapılacaktır. Bu bususta ayrıca tafsilât vereceğim. Yazılarıma nihayet verirken kazamız yerli halkımın garip bir #detini de arzetmek isterim: Bu havalide yerliler evlerine çatal ve kaşık almayı iyi saymı- yorlar ve bunu uğursuz addedi- yorlar. Evlerine yabancı bir mi> safir geldiği zaman memur evle- rinden çatal ve kaşık tedarik ediyorlar. Bu fena telâkkilerle mücadele ve halkı irşat etmek Kâzımdır. — O, E. Oltuda Sıyıhl(elılıbırlııdın Niçin İstifade Ethlmiyor? Erzurum ( Husust) — Size ıııılıluhıııııın ı'lıll harinelerin- ruma lıo kllvııtıo ııemıh kazasının her — tarafı ıııöyulı ağaçlarla — doludur. Manzarası, havasn, suyu güzel ve iyidir. Buna rağmen dahilde muntazam eadde yoktur. Civar kasabalara itmek için de şosa yapılmamıştır. :(ıçıı ars - Erzurum ırıııı.dı güçlükle gidip — gelinmektedi Siyah kehlibar madeni Oltuya ılh saat mesafededir. Fakat bu madenlerden bâlâ İstifade edilememektedir. Sebebi de ciddi bir teşebbtisün çıkma- :ııııdı Cı:kıvönh ahali bu ma- enden yüz lık, kolye, tesbih ve ııkı_' *:Iı Aııı-“ıy yapar doluda pahalı fiatlerle ıılxyorlıı-. Burada hayat pek ucuzdur. Bir tavuk 10, on yumurta 5, kıvırcık etinin okkası 20 kuruştur. Bu | hidise | | en ateşli günle- —ZRLLAo— — ——— —— SON POSTA e— —— —— MEMLEKET HABERLERİ |- Malatyada Sıcak Günler Hav sdan Ateş Yagıyor, Bütü tün Halk Nehirlerde Vakit Geçırıyor Malatya ( Hu- susi ) — Şehri- miz şu günlerde rini geçirmekte- dir. - Sıcaklar o kadar müthiş ki, havadan ateş yağmuru yağdı- ğgını Lannedersi- niz. Bu cıcaklara karşı hiçbirimiz- de tahammtl kalmadı. Horkes | gşehir haricinde, serinlik yerlerde vakit — geçirmektedir. Şehir çok tonhalaştı. Öğle vakti gelince hemen bütün esnaf dükkânlarını kapıyarak yemek tatili bahane- tile evlerine ve yahut gölgelik | yerlere iltica ediyor. Şimdi bötün gençler, sıcakların yakıcı tesirin- den — kurtulmak için nehbirlere gidiyorlar. — Tohme — ve Fırat nehirleri — serinlemek Ipiyıkilc Akşehirde Üç Bin Dönüm Pancar Ekildi Akşehir ( Hususi ) — Burada son seneler zarlında pancar zeri- yatı ehoemmiyet kespetmiştir. Bu sene şehir mülhakatında üç bin dönüm araziye pancar ekilmiştir. Ekilen pancarlaları yalnız Uşak şeker fabrikası aldığından fazla pancar ekilmemektedir. Pgmm havalisinde pancar ekilen caha 1500 dönümdür. Beher dü- aümden 2500 okka pancar alın- maktadır. Yapıtğım hesaba göre 112,500,000 milyon okka pancar istihsal ediliyor ki bu da Uşak f.Lriknsına kifayet etmektedir. Akşehirde aymca — külliyetli miktarda tiftik ve yapağı istihsal edilmektedir. Fakat, fiatlar dü- şük olduğundan fazla istihsalden sarfınazar edilmiştir. Burası bir mensucat ve şeker fabrikasını idare edecek malzemeyi havidir ve bu nokta nazarı dikkate alın- malıdır. Bu hususta esasen. vilâ- yete bir de rapor verilmiştir. TI Keşanda Kasaba Yeni Binalarla Güzelleşiyor Keşan ( Hususi ) — Bundan evvelki mektubumda tariht husu- siyetlerile tabit manzaralarından bahsettiğim Keşanın irfan haya- tında kazanmış olduğu parlak muvaffakıyetler gözleri kamaştr racak bir dereceyi bulmuştur. İdarei Hususiyenin tahsis ey- lediği 20 bin lira ile müceddeden inşa edilen gayet cesim ilkmek- tebin küşat resmi yakında bü- yük merasimle — icra edilecek- tir. Bu muazzam bina kasaba- mıza cidden müstesna bir şeref ye ihtişam - bahşetmiştir. Geçen İ Hğk YÜYÜM * SÜ, Fırat kumsallarında hanye yapan Malatyalılar çırpınan kalabalık iasan kümeles rile doludur. Ne yapalım; İstanbulun, İzmi- rin, Ankaranın plâjları ve yüzme havuzları varsa, bizim de şanl şanıl akan nehirlerimiz — vardır. San zamanlarda. - demiryolunun Fırata kavuşması hasebile Fırat sahilleri âdeta Malatyanın mesi- resi olmuştur. Bm,nlı sileler tren İzmirde Güreşler Güreşlere Iştirak #edecek olan Bulgar pehliivanlarından Corciryef İzmir ( Hususi ) — Bu hafta içerisinde şehrimizde beynelmilel maçta pehlivan güreşleri — icra edilecektir. Hilâliahmer, Himaye- iltfal cemiyetleri müşterek bir ptogram harzırlıyarak Türkiyenin başlıca — alalurka ve alafranga güreşçileri olan Himmet, Çoban Mehmet, Kara Ali, Dinarlı Meh- mel, Manisalı Rifat pehlivan- larla Bulgaristan, Yoguslav, Ro- manya ve Rus güreşçilerinden en mühimlerini şehrimizde karşı- laştıracaklardır. Ecnebi güreşçiler pazartesi günü ( bugün ) şehrimizde bulu- nacaklardır. Bu mühim müsaba- kalar için Alsancak stadyomu angaje edilmiştir. Civar vilâyet ve kazalardan birçok pehlivanla- rın bu müsabakalara işliraki te- min edilmiştir. — Adnan senelerde — belediye — akaretine ilâveten yaptırılmış olan ve alt katı zarif ve muayyen mağazaları müştemil bulunan kâgir binanın Üst katmı Ziraat Bankası işgal etmiştir. Bu güzel müessese ile yeni yapılan büyük meklep tari- hi beldemizin umran vaziyeti hususuuda iki büyük şahittir. H.H. seferlerinden İstl- fade ederek bu sıcak günlerde se- rin ve rüzgürlı Fırat 'sahillerine taşınıyorlar, eğ- lenceli ve güzel vakitler — geçiri- yorlar. 3430 ağustos zafer ve — tay- yare bayramı şeh- rimizde emsalsiz tezahürat arasın- da tes'it edildi. Bu münasebelle 62 inci alayın en kidemsiz zabili Nevzat Bey heyecanlı bir nutuk söyledi. 6 Başvekil İsmet Paşanın 9 eylülde Sıvas - Samsım — hattının küşadı resminde rindeki demiryolu köprüsünü küşat etmek Üzere şehrimizi teşrif edeceği Iıılıır ılınmıktıdır — İhsan Boluda Dikkatsizlik Yüzün- den Bir Facia Bolu (Hususi) — Birkaç gün evvel şehre yarım saat mesafede bulunan Alpagut Bey karyesinde feci bir hâdise vukua gelmiştir. Birkaç arkadaştan mürekkep bir gurup güzel ve neş'eli bir gün geçirmek için Alpagutbey köyüne gezmiye gitmişler, Bahçe- lerden birine oturup eğlenirlerken bir aralık icra — kâtiplerinden Cemal Efendi tabancasını çıkarıp havaya doğru ateş etmiye başla- mıştır. Fakat kurşunlardan — bir tanesi her nasılsa kazaen arka- sında bulunan arkadaşı muallim Mehmet Zeki Efendinin karnına isabet ederek zavallı genci kan- içinde bırakmıştır. Yapılan muayene ve tedaviye rağmen zavallı muallim kurtarıla- mamış ve ölmüştür. Camal Ef. yakalanmıştır. — M. G, Adanada Beledıyenın Yıphğı Ve Yapamadığı İşler Adana ( Hususi) — Şehrimiz belediyesi son zamanlarda buraya güzel bir mezbaha hediye etti. Gerçi mezbaha, et fiatlerinin bir miktar pahalılaşmasına sebep ol- du. Fakat bu suretle hastalık şüphe ve endişesini, fena et ye- mek korkusunu ortadan silip sü- pürdü. Fakat belediye bir taraf- tan böyle iyi işlerle uğraşırken diğer taraftan bazı vazifelerini ihmal ediyor. Meselâ şehrin gü- zelleşmesi maksadile binlerce lira sarfedilerek vücuda getirilen ır- mak kenarındaki park buğgün bakımsiz bir haldedir. Burası elyevin gayrimuntazam — ve kirli bir vaziyete bürünmüştür. SKON | Tarihi Fıkra İlk Rüşvet! İlk buse, ilk ateş, ilk yalan, ilk ihanet, ilk cinayet gibi ilk rüşvet le zaman zaman merak erbabını düşündüren bir mevzu olmuştur. Müverrih Âli, iyi bir münasebet bularak, islâm âlemin- deki ilk rüşveti tarihine geçirmiş. Keşki başka bir müdekkik te, milletlerin ahlâkını asırlarca ke- mirmiş ve tarihte facialar yarat- miış olan bu meş'um âdetin tohu- munu dünyaya — kimin eklîğini çıkarsa? Bu temenmniyi tarihin lekçm- mülü namına, izhar ettikten son- ra, Âli merhumun — yazdıklarını aynen naklediyorumt “Bir gün Şemsi Paşanın hal- veti hâsında idim ki saadetlü, padişahtan müfarekat etmiş, ke- mali sürur ile geldi; kethudası Koçi kethudaya — “bugün Kınl Ahmetli intikamını Âli Osman- dan aldım. Anlar bizim ocağımı- za su koydukla-ı gibi ben dahi onların ocağını söndürecek bir mukaddeme tertip ettim,, dedi. Koçi kethuda, münkabiz oldu hazır bulunaca- ( Ve “ne veçbile?,, dedi. — “İrtişaya ğı ve 15 eylülde de Fırat üze- | dadandırdım. Kırk bin altın bir büyücek lokma idi, yutturdum, Bundan sonra irtişadan fariğ ol- mazlar ve irtişa ile devletleri sebat bulmaz, yıkılır,, dedi ve gayet ferah izhar eyledi. Benim dahi hatırıma ge'di, lâtife yüzün- den dedim ki: “İptida devleli İslâmiye nes- linden olmakla tefahur ettiğiniz Halit Bin Velit, Halife Osman devrinde hasmından evvel ra duhül — için bevyaba altın verdiği ve devleti is de iptida alınıp verilen - rüşvet bu idüğü tarihlerde musarrahtır, Siz dahi ceddinizin yoluna git- miş ve onun sünnetini İcra et- mişsiniz.,, Şemsi Paşa gayet mün- fail oldu ve biraz durup başını salladı, “hoş, çok bilirsin Âli, dedi,, Bu fıkrada ismi geçen Semsl Paşa, Kızıl Ahmetli diye de anr lan Çandar oğullarındandır. Üçün eâ Muradın — nedimidir. Armhal toplamaktan ve irtişa suretile huzu- iki para avlamaktan ibaret olan va- zifesini telmih —için kendisini “ Arzıhal şahini,, diye lâkaplan- dırmişti. Onün - birinci sınıftan bir mürteşi ve raiş olduğuna şüphe yoksa da, rüşvetin daha evvel de Osmanlı İmperatorlu- ğunda cereyan ettiği mubakkak- tır. Âli merhumun fıkrası bize İslâm âleminde ilk verilen rüşveti ve ilk rüşvet veren adamı öğ- retiyor. — #4 Anadoluda Tetkik Seyahati ( Yüllsek Ticaret Mektebi mü- derrislerinden — Salih Zeki Bey Orta ve Garbi Anadoluda iki ay kadar süren bir tetkik seya- hatinden dönmüştür. Salih Zeki Bey birçok vilâyetlerimizde ziral ve iktısadi tetkiklerde bulunmuş, köylülerle, alâkadar memurlarla temaslar yapmış, bunlari — not halinde tesbit etmiştir. Tireboluda Bir Tevkif Tirebolu ( Husust ) — On üç ay evvel irtikâp olunan bir ci- nayetin müşevviki olmakla müt- tehem Him oğlr Ali Riza ismin- deki şahıs tevkif olunmuşlur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: