5 Eylül 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

5 Eylül 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

v Te İ i; ;; 2 Sayfa Halkın Sesi İ Bu Yaz Çok Eğlendiniz Mı? Yaz mevsimi düzyanın her ta- rabında eğlence mevsimidir. Mom- Jeketimizde de yazın — kendine mahsus eğlencelerinden — istilhde edönler ve edemiyonler oldu. Bu hususta halkımız diyor ki: Feriha Naciye H. ( Nurusmaniye Bozacı Sinan karşısında Misz ıtriyat fabrikası ) — Ben işçi bir kadınım. Hergün akşama kadar burada çalışıyorum. Hayatımı kazanmak mecburiyetinde- yim. Cuma günleri ancak evimin te- mizliğile meşgulüm. —Yazın bütün yakıcı sıcaklarını fabrikada geçir- dim. Ne bir plâja, ne d& bir eğlen- tiye gidecek vakit bulamadım. Be- reket versin kolonya insana serinlik veriyor. *« Beyyit Bey (Bakırköy Yenimahalle Turgut sokak 90 ) — Bu yaz iki dela plâja bir de- fa da Vefa klübile Beykoz çayırına gittim. Aldığım yovmiye pek ax olduğu İçin daha fazla eğlenmek Imkânını bulamadım. Cama günleri de Bakırköy sahillerinde eğleniyo- * Necip Bey ( Beyazıt Koska 17) — Bu yazı, bütün eğlentilerden ve gezintilerden mahrum olarak ge- girdim. Bir defa çocuklarımla Flor- ya plüjina gittim. Bir defa da Pano- rama bahçesinde saz dinledim. En sıcak günlerin hafta tatilini de Kum- kapı ve Yenikapı sahil kahvelerinde geçirdim. Altınkuma, Yalovaya, Tuz- a içmelerine gitmesini çok isterdim ammane, yapalım, bütçemiz bize yar olmadı vesselâm, y Halük B. ( Vefa-Kumkapı İdman Birliği ) — Ben yazı çok iyi geçirdim. Hergün balık gibi denizden çıkma- dim. Her akşam futa gezintileri yaptım. * Sabri B. (Kumkapı Nişancası 121) — Azizim, bekârlık sultanlık der- lerse inan. İnsan çoluk çocuğumu almadan bir yere gidemiyor, gezin- tisi burnundan geliyor, yiyip içtiği boğazında kalıyor. Kör olsun bu se- melerde kazançlar da pek az. Bu sene bol bol Gülhaneparkında bedava tarafından eğlendik. Bazan Samat- yamn — sabillerinde gezindik. Ne bir Boğaz, me de bir Florya safamı yapabildik. Aman bu seneler gil- *#in de bir daha gelmesin. Bir Sahtekârlık Hakkında Elemekleri Mecmuası Müdür- Tüğünden: değildir. Lütfen muhterem gaze- tenizde bunların memurumuz bu- hramadıklarını — tavzih etmenizi Hstirham ederim efendim. ,, Son Postanın Resimli Hikâyesi: -SON POSTA DAHİLİ HABERLER Sokağa Atılan Çocuklar İki Günahkâr “Anne, Doğurdukları Çocukları Sokağa Bırakıp Kaçtı Dün şehrimizde iki yerde iki m metruk çocul: ismi verilmiş olduğu anlaşılmış ve Darülâcezeye bulunmuştur. Dün gece Fındıklıda İlyas Çelebi | gönderilmiştir. Yine dün akşama doğru Şişlide çocuk caddesinde mahalle — bekçisi Mahmut Ağa dev- iken karanlıklar arzasında” ayağ | mın bahçesi kenarında — bir büyücek bir pakete takılmıştır. yerden paketi almış, içinde bir kız çocuğu bulun- riye gezmekte duğunu hayretle görmüştür. bir Üç Sporcu Adanadan Bisikletle Şehrimize Geldiler Gençler 18 ağustosta Ada- madan hareket etmişler, Konya, Afyon, Kütahya, Bursa ve Ya- lova tarikile 3 eylülde buraya muvasalat etmişlerdir. Bu uzun seyahat — esnasında — Konyada iki, Afyonda bir, Bursada da bir buçuk gün kalımmış, ayrıca her kazabadaki klüplerde birkaç saat oturulmuştur. Bu sebeple seyahat on buçuk günde tamam- lanmış demektir. Gençler birkaç gün sonra tekrar bisikletle Ada- maya döneceklerdir. Amerikalı Müşteriler Amerika ve Avrupadan bazı firmalar, Haridi Ticaret Ofisine | müracaat ederek Türkiyeden mal almak istediklerini bildirmişlerdir. Amerikalılar çiçek soğanı ve to- bumu almak istemektedirler. X4 Malta ve Londradan Ha- rici Ticaret Ofisine müracaat | edilerek Türk malı istenmiştir. Maltalılar arpa, buğday, kasablık | hayvan; Londra tacırları da, kuru meyva, sebze ve konserve ala- caklardır. Gümrükte Tebeddül Bazı Gümrük Başmüdürleri arasında tebeddülâta intizar edi- mekte olduğu haber alınmak- tadır. Çocuk aylık kadardır. ve - hâyattader. | varılımştır. Koynunda çıkan bir pusladan, kızcağıza Mcdihı İ hastahanesinin arkasında bahçıvan Şaban Ağa- haftalık bir erkek Mahmut Ağa | çocuğu bulımmuş, bu da Darülâcezeye verilmiştir. | günahkâr anne ııkhdır Yapılan tahkikat neticesinde bu yavruların iki tarafından - terkedildiği neticesine Polis bu günahkâr anneleri araştır- Petrol Ve Kahve İhtikârı Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi mezunlarından Mahmut Bey isminde bir zat Müddeiumu- miliğe müracaat öederek — şehri- mizdeki petrol ve benzin şirket- lerinin üç aydanberi hiçbir sebep olmadığı halde petrolun teneke- sini (340) kuruştan (360) kuruşa çıkarmak — süretile ihtikâr yap- tıklarımı şikâyet etmiştir. Müddei- umumllk havalesi üzerine İhtikâr komisyonu tetkike başlamış ve meseleyi Ticaret müdüriyetinden sormuştur. — Ticaret . Müdüriyeti dün ihtikâr komisyonuna bir tez- kere yazarak işin — tetkikatile meşgul bildirmiştir. Cevap gelir gelmez İhtikâr Ko- misyonu, şirketlerin defterlerinde esaslı bir surette tetkikat yapa- | caklardır. | Tahmis sokağında (11) numa- ralı mağazada İşik ticarethanesi sahibi İbrahim Beyin kahveyi (180) kuruşa satmak — süretile yaptığı ihtikâr iddiası hakkındaki evrak taf dün Müddeiumumilik | tarafından Vilâyet İhtikar Komis- yonuna gönderilmiştir. Memurluk Defterdarlık İmtihanında Kimler Kazandılar Maliye memurluğu imtihanına giren ( 432 ) kişinin imtihan kâ- gatlarının tetkikine başlanmıştır. Netice ancak bir hafta sonra anlaşılacak ve kazananların isim- leri Defterdarlık binasına asılarak sırasile ilân edilecektir. Bu imti- | banda kazananlar şubat nihaye- tinde Defterdarlıkta açılak olan | memurluklara sıra ile tayin edi- | leceklerdir. Adliyede. Dün İkinci Tayin Listesi Tebliğ Edildi ğine mülga Büyükçekmece salh hâkimi Kelami, Nusaybin müs- Lııhldıgıne İstanbul Müddeiumu- miliği — kâtiplerinden — Mehmet ün, Garzan Magari sulh hâkimi Feridan gari Beyler tayin edilmişlerdir. Hapishanede Bir Sünnet Dün bapishanede Abbas i- minde yaşlı bir mahkâüm — sünnet edilmiştir. Hdise şöyle cereyan etmiştir Abbas küçük yaştan itibaren muhlelif cürümlerle — mütcaddit defalar mahküm olmuştur. Ve bayatı bugüne kadar hapishaneya girip çıkmakla geçmiştir. Bu yüz- den bir türlü sünnet olmıya vakit bulamamış ve düne kadar da sün- mesini — istemiştir. Abbasın bu arzusu dün yerine getirilmiş ve hapishane asistanı Ziya Bey ta- rafından sünnet edilmiştir. Eylöl 5 Günün Zarihi Türk Dili İnkılâbı Firalinda Yakında toplanacak olan Türk Dili Cemiyeti kurultayı münasebetile :— hazırlıklar — yapılmaktadır. ultaya bütün wvatandaşlar ılol»llıu.ı için büyük bir ":ıîıı: uyanmıştır. — Kurultayda — çalışmak Gzere cemiyete yapılan müracaatlar pek çoktur. Adliye Vekili Ve Müsteşarı Adüye - Vekili Yusuf Kemal ve Müsteşar Tevfik Naxzif Beyler dün Adliyede icra iflâs kanunu tatbikatı işlerile meşgül olmuşlardır. Vokil Bey, yeni hazırlanaa icra dairesini gezmiştir. Muallimler - Arasında Bu seneki orla tedrisat muallim kadrolarında pek fazla tebeddül ol- mamakla beraber bir kanm muallim- lerin itirarlarını davet etmiştir. Bu muailhnler maaş noktasından müle- eedir olmuşlar ve Vekâlete ıdıb caat elmişlerdir. Galatasaray Mü- dürü Fetbi B. de, k—&ıbe vazilesi baricinde fazla ders verildi- ginl ileri sürerek müdürlükten istifa etmiştir. t DarllIfünuna Hücum 30 ağustos Zafer Bayramımdaki ..y,ı resmine Darülfünun talebeni tirak ekbmemiştir. Bilr m bı miştir. Fakat alâkadarlar, Dırllfı- ııı.ıı[ıhlılîl olduğunu, — talebenin memleketlerine ldiğim —i mektedirler. ŞONÜ - v Huallimlere Yör Yok! Mualllem mekteplerinin bu saneki * mezunlarından — bir kızmı vilâyetimiz emrina verilmiştir. Fakat bu- rada, gerekse diğer 'ıı,. 'de kad- rolar tamamen oldağundan yeni merunlara yer 1d_ınıııl— Soyyat Spm:ılırı aym on KÖT NK p ae lerei | müsnbakalar yapılacaktır. Tütün —İhracatı Çekoslovak hükümetinin bu sene Türkiyeden iki milyon kilo tütün alacağı haber verilmektedir. Mahkemelerin Tatili Bugün mahkemelerin yaz tatil devresinin son günüdür. Yarından #tibaren bütün mahkemelercie faali- yete geçilecektir. Balkan Birliği Balkan Birliğinin üçüncü umum! kongresi bir ay sonra Bükreşte top- lanacak, bizim murahkaslarımız da iştirak edecektir. Masonlar Toplanıyor Beynelmilel Mason Kongresi bu- gün şebrimizde ilk ığııııı yapacak- tır. Fakat bugünkü hazırlık mahiyetindedir. Aml içtima mpphı& .ıv:c lı-ıo 10 eylüle devam ektir. A Amerika- arilek ai Mazonlarını kongrede Müderris Mus- tafa Hakkı, Raşit ve Mehmet Ali Haşmet Beyler temsil edeceklerdir. Kongre rüznamesinde mühim mad- deler vardır. Ezcömle kongre dünya sulhünün devamı için de Imkdalar araştıracaktır, Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 1: Komşu — Ne o Ha« Jan Bey, bavulunu falan hazır- !__ı. Ne tarafa yolculuk?... 2 Hasan Bey — Sorma kom- şu.. Doktora giltim... yeni J—Hıitenyığı ,ıymıı-ı 4 — İyi süt içeceksin! dadi, 5 — Bakalım, Allah ne gönterir. İç Anadoluya kadar bir seyahat yapacağım. idari ”

Bu sayıdan diğer sayfalar: