3 Haziran 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

3 Haziran 1933 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fındık ve takas Gireson tüccarı fındık için takasın kaldırılmasını Vekâletten istediler takas şeklinin köylü ve tüccar i- gin faydalı olmadığını, bu vaziyet- fındıklar ayrılırken tanların bu hareketlerini doğru bulmuyoruz. İstanbulda bir T:sk - | eylül ve teşrinievvel teslim kaydile ye sahiplerinin müstefit olduğu Gireoun Vilâyetinin ise © başlıca mahsulü fındık olduğu için köylü ve şehirli buna hayati bir alâka i- le ve kuvvetle bağlı bulunduğun dan takas şeklinin Gireson için e- hemmiyeti fevkalâdesi aşikâr ol- masından umum faydalandıracak şekilde, ya fındığı takastan tama- mile ianimas, veyahut mekân ve mikdar kayıt ve şartlarının kal dırılması için Gireson fındık tüc- car ve kırıcıları İktisat Vekâletine bir telgraf göndererek rica ve is tirhamda bulundular. Yeni sene mahsulümüz ucuz mu satılıyor.? Bu senenin yeni fındık mahsulünün kemiyet ve keyfiyeti itibarile rekolte mikdarmı şimdi- den rakamla ifade etmek doğru olmaz. Çünkü fındık mahsulü öyle “nazik bir meyvadır ki, havaların soğuk veya sıcak gitmesinden ve bazı haşerelerin musallat olmasın- dan fevkalâde müteessir olur. Bu sebepler dalayisile fındık mahsu- Tünün rekoltesini sıhhatla ifade e- debilmek ancak Temmuz ortala- rına ve hattâ nihayetlerine doğru mümkün olabilir. £ Binaenaleyh mahsulün rekolte mikdarı malâm değilken ve halihazırda fındık içi de 70, kabuklu fındık 31 32 ku- rüşa istekli satılır iken yeni sene fımdıklarımızı ucuz fintlarla sa- Mektep sergileri AYDIN, (Milliyet) — Şehrimiz ilk mekteplerinde o dersler kesil- miş ve ilk sınıfların karneleri da- ğıtılmağa başlamıştır. Son sınıfla- rın bakalorya imtihanları hazira- nm birinde başlayarak bir hafta sürecektir. Merkezde mevcut ilk mekteple- rin hepsi de sergilerini yapmışlar ve umume açmışlardır. Bütün Ay- dınlılar mekteplere giderek serği- lee dolaşmakta ve cümhuriyet yavrularının geçen senelere naza- ran daha muvaffakiyetle başardık Tarı eserlerini hızla seyretmekte. dirler. e Mİ Yazan: Anitaloos Bütün frankları sarfettikten sonra Rebher “bir yere telefon edeceğim,, diye ayrıldı. Muhakkak Lady Francis Berkman'a telefon etti. Her halde o demiş olacak ki bizi Cafe de la Paix denilen bir yerde bırakıp: “Ben bir yere kadar gidiyorum, şimdi gelirim,, dedi. Gittiği yerden geldiği Zaman üstünde yeniden bir çok frank- lar peyda olduğu anlaşılıyordu. Bu- nun üzerine bizi yemeğe götürdüler. Oradan da gene öteberi almıya g Fakat her şeye rağmen — bir hayli fransızca öğreniyorum. Eğer !okanta- da canmız yanında bezelyeile nefis bir piliç yemek isterse gersona sadece “pettipas” ve (pulley) (1) demek fi, Demek istiyeceğim fransızca ga- yet kolay bir lisan. İ 43.52 - 60 kuruştan alivre sureti- le sırf satışlar yapmışlardır. Ma- lüm olduğu üzere sif satışlarda mahallerine göre 7-5-4 kuruş masraflar da satıcıya ait olduğun- dan bugünkü yüksek fiatler karşı- sında yeni mahsulün ne kadar u- cuz gittiği anlaşılır, Buradaki fındık tüccar ve kırı- cılarının kanaatlerine (gelince: Fındık mahsulü takastan çıkarılır. sa veya fındık için serbest takas şekli tatbik edilirse hareketlerin. de serbest kalacak olan fındık tüc- carı mallarımızı satmak için ha- riçte bir çok müşteri bulabilirler ve alıcının çokluğu ise tabiidir ki İ fiatleri de yüksektir. Halbuki şir- diki vaziyet böyle değildir. Ufak bir parti fındığı takas suretile gön- dermek bizim için mümkün ola- mıyor. Bu ufak partileri İstanbul. da takas işlerile uğraşan büyük firmalara satmak iztirarında kalı- nıyor ve bu firmaların da vereceği herhangi fiati de ekseriya kabul etmek mecburiyetine kalıyor ki fındıklarımızın ucuz satılmamasını köylü ile mütayassıt Türk tuccar- larının yurdumuza fazla para girebilmesi- ni temin etmek ancak ve ancak bu- günkü takas şeklinin fındıklarımız. için değişmesine mütevakkıftır, denilmektedir. İzmitte Pertev Paşa camii İzmitte mimar Sinan'ın eserle- rinden Pertev Pş. camisi ötedenbe ri kışla olarak kullanılmakta idi. Turing Klübün teşebbüsü üzerine camiin boşatılması ve tamiri te- karrür etmiştir. Otemoriller için Sivrihisar ile Eskişehir arasında yolların telâki noktalarının istika ahat etmekte olan o yolcuları trğr görüklüğünden Ankara bu yollara beynelmile! sey aretleri koydurmağa ka- İ rar vermiştir. A e er Bugün çarşıda dolaşırken Lowis ile Derothy'nin bir köşede uzun uzun bir seyler fısıldaştıklarını gördüm. Sonra Robber Dorothy'yi bir köşeye | çekip un uzadıya bir şeyler fısıldaştılar, Otele döndüğümüz zaman ( Dorothy bana ne fısıldaştıklarını anlattı. Doro- thy ile Lois fısıldaştıkları zaman ona Louis demiş ki: — Eğer olmas tâcı ondan çalıp ba- na verir, üstelik babama (da bir şey söylemezsen sana 1009 frank veririm! Louis'nin anlattığına bakılırsa Lady Francis Beekman nerdeyse tâç diye aklım bozacakmış. o Bize fena halde kızdığı için tacı elde etmek için ne is- tenirse verecekmiş. “Çünkü bu kadar kızdığı zamanlar aklıma koyduğu şe- yi mutlaka yapmak istermiş. o Onun istifadeleri ve binmetice | ineti tayin hususunda otomobil ile | Akşehir hapishanesinden kaçanlar yakalandı AKŞEHİR, (Milliyet) Bundan on altı gün evvel sekiz mahkümun şehri- miz hapishane binasını delmek suretile kaçmışlardı. Vazifeşinaş jandarma bölük kumandan numız Galip Beyin şiddetli takip ve ak | dığı tedhir neticesinde eani mahkümlar- dan birisi kaçtığının ertesi gün ve ikisi de üc sün sonra ve adam öldürmek ve yakmaktan idama mahküm Tuzukcu na- hiyesinden Mustafa ve arkadaşı da cu- ma vünü yakalanarak hapishaneye tıkıl- ayak olan üç kuyu köyünden namındaki şerir de evvelki sün ıshaklı civarında jandarmalarımız tarafından müsademe neticesinde öldürülmüştür. Jandarınalarımız diğer iki şerirlerin izi üzerindedir. | Aydın sanatlar mektebi . | AYDIN, (Milliyet) — Şehrimiz | mmtaka sanatlar mektebi talebele | ri senelik müsamerelerini 7 hazi- randa vereceklerdir. Mektep ida- resi bunun için çok çalışmaktadır. Geçen sene yersizlikten bir çok yurttaşların döndüklerini | nazarı dikkate alan mektebin çalışkan müdürü Emin Bey bu sene 2000 kişilik yer hazırlamıştır. İzmir panayırı İZMİR, 2 (A.A.) — Dokuz Eylül panayiri için müracatlar gelmektedir. Terkil edilen tâli komite her gün top lanarak komisyona vereceği raporları ha zırlamaktadır. Sergi mahalli olmeak ye- rin etrafının gevrilmesi ve yapılar yap- tırılması Krepzebe, Buca, Burnova trenlerinde hı o günlerde kolay ve ucuz gelip gitmesi ve diğer nakil vasıta larının çoğaltılması, Panayirin Türkiye radyolarile reklâm edilmesi, Galatasa- rüy ve Bursa sersilerinde Penayir içi sinde hir kücük pavyon acılarak P, yire iştirak edeceklerin meameleleri onda yapılması, bir çok çesitli eğlence- ler hulundurulmak suretile eğlence yer- veya operet heyetinin İzmire gelerek ül temini, o deve reşleri, alaturka güreşleri, mâhim futbol maçları yaş ması, İzmire gelscek ziyaretçiler öğin fez harabelerine, Bergamaya ve Çeşme ye seyahatler tertibi. Birinci kordonda Şehir gazinctliö? nünde bir Venedik gecesi yapılinasi; deniz yüzme müsabakaları, şehir koğu- su, bisiklet yarışı ve daha bir çok yarış- lar, Istanbulda en kalabalık yerde iki mi- bare erasma İzmir Panayirine iş diniz mahyasının yaptırılması gibi me- seleler ve teşebbüsler komitece tesbit edilmiştir. Germencik civarındaki batak'ık AYDIN (Milliyet) — Vilâyetimizin iktsadiyatında mühim bir yer tutan germencik nahiye merkezinin yani ba- şındaki bataklığın mıntaka sıtma müca- dele riyasetince kurudulması tekerrür etmiş ve mükellefler davul ve yarzelerla kurutma ameliyesine başl Bu hususta nahiye mürürü * Bey, Belediye reisi Tahir Beylerle iti ihti. yar heyetlerinin büyük yardımı ve him- metleri olmuştur, Akşehirde ucuzluk AKŞEHİR (Milliyet) — Mayısın on dördündenkeri şehrimize devamlı bir su- retle her gün fasıla ila yağrmırlar yağ smaktadır. Tere yağınn okka»: elli; alt- miş, peynirin elekası yodi bucuk on ve yoğurdun okkası ili kuruş; yüz paradan satılmaktadır. Aydında voleybol AYDIN, (Milliyet) — Cine kazası ille mektep #wlebeleri kamyonlarla Aydına isler ve Gazi Paşa ilkmektep tale- bölerile Voleybol © maçı yapmışlardır. Çok hararetli ve neşeli devamı ederi ina” ç Gazi paşa mektebi talebeleri kazan- mıslardır. için şayet Louis tâca ele geçirecek 0- | lur, ayni zamanda babası da bunun farkında olmazsaymış, o bütün para isine kalırmış. Bu işten Döretby” ye biraz para © kazandırabilir miyim diye düşünüyorum, kızcağız o sayede belki paranın kıymetini anlar. Onün için karar verdik: yarın Dorothy el- mas tacı alacak, “çaldım,, diye Louis'ye satacak. Fakat parayı den alacak, tâcı tam vereceği sırada ben içeri giri — Aman, tâcım burada mıydı? A- ramadığım yer kalmadı... diz Tüer Dorothy'den ala K thy parayı geri vermiyecek. Louis'ye: merak etme, tâcı akşama ge- Be çaların! diyecek. Akşama da tâci Robber'e satacak. Artık Rober'den de pek geri alamıya- cnğız galiba, ö ber'e pek 'düşiei Doğrusu çok şi- rin bir ihtiyar. Sonra oğlu ile sevişme- eri adeta insanın içine farahlık vari yor. Bir Fransızın böyle oğlunu öpmesi bir Amerikalıya tuhaf gelir. Fakat her halde hoş bir şey. E- ğer Amerikalı babalar, Louis ile Rob. ber gibi sevişseler her halde hakların- da çok hayırlı olur, Melli ham bir müsamere Aydın Örtamektep talebesi Çin dansında AYDIN (Milliyet) — Bu ayın 25 in- ci perşembe günü akşamı orta mektep son sınıf taleheleri Halkevi muzikasınm iştirakile bir veda müsameresi verdiler. Müsamereye 1500 kisi yeldi. Yersiz likten o kadar halle ta geri; Kar vatansız piyesile İbnirrefi Ahmet Nuri Beyin “Sınıf arkadaşı” piyesini ve Cin, Kafkas, Zeybek ve milli raksları ihtiva eden zenyin bir programı talebe çok Kayseride imar KAYSERİ, (Milliyet) — Şehir dahilinde istasyon, Sivas, Ulukış- la caddelerinin parke yapılmasına başlanılmış tayyare (o fabrikasına giden yolun silindiri bitmiş ve Ki- çi kapıdan istasyona bir yol açıl- mıstır. Hükümet meydanında üç ay evvel yapılmasına £ başlanılan havuzlu parkın açılma merasimi yakında yapılacaktır. Kolordu ve hükümet binaları karşısında bu- Junan yarısı metrük, yıkılmış ve tenekeden yapılmış manzarası ga- yet çirkin, maili inhidam, elli alt- mış kadar bodrum şeklindeki dük kânlarm istimlâk edilerek umumi bir park haline konulacağı haber alınmıştır. Yazım sıcak günlerinde hava ve nefes alacak bir yeri olmıyan Kay- #eride bu teşebbüs şehrimiz ehali- sini pek ziyade sevindirmiştir. Ay ni zamanda bu bele kaldırıldı ğı taktirde bü; sah eseri olan camii mey dana çıkmış olacaktır. Halkın sihhati, şehrin temizlik ve imarı hususunda teşebbüs etti- ği bu işlerde muhterem vali Naz- mı Beyefendiye muvaffakiyetler Elâzizde bir kooperatif ELAZİZ, (Milliyet) — Vali Tev- fik Sırrı Bey, 15,000 lira sermayeli alati z'.niye ve araba işleri yap- mak üzere bir Kooperatif teşkil et mişlerdir. Memleket sanayi ve zi- raatına çok faideli olan bu teşeb- büsten dolayı valimize candan mu vatfakiyetler dileriz. Aydından İzmire gezinti AYDIN (Milliyet) — Aydın Kırmızı Hilâl cemiyetinin İzmire tertip ettiği te- nezzüh 8 haziranda yapılacaktır. Cemi- yet Aydın demiryolu kurpanyasile bu- mun için anlaşmıştır. Seyahat Denizli. | den - Aydının Röşadiyo «Pınar başı» istasyonuna kadar olan istasyonlara teş- mil edilmiştir. Seyahatım cok rağbet ee) receği ve gideceklerin çek olacağı anla- ıcaktadır. Cemiyet hu seyabatı İzmir | torlarının 5 mayısta Aydma yaptık” ları ziyareti önde maksadile tertip etmiş» ör. Seyahate Aydm Halkevi” muzikası da iştirek edecektir. Neyse... Dorothy ile bir çok güzel elçantaları, çoraplar, mendiller, buna benzer ufak tefek şeyler, yalancı el- maslarla kaplı gayet şik akşam tuva- letleri aldık. Elbise üstündeki yalan» le kaplı elbise doğrusu insana çok ya- kışıyor! > 6 Mayıs Dün Dorothy yalancı tâci Louis'ye sattı. Sonra da geri aldık. Akşamı da igh'a (3) gez. son derece memnun görünüyorlardı. Anlaşılan dünyada her şeyin bir had- di olduğuna Lady Franciz Beekman” m da aklı kesmiş. ber'e rahatça satabil Verseigh'da biraz yün da Dorothy de tâci Robber'e sattı. O da tâci nihayet cebine koyabildi. Eve dönerken vaziyeti yeniden düşündüm. Neticede yal bir elması üstünde ta şımanın iyi bir şey olmadığına aklım yattı, Bahusus böyle bizim gibi Pa- | riste, Fransiz tanıdıklarla dolaşmak İ mecburiyetinde olan | kızlar için... İ Doğrusu, Pariste tek Başlarına Bulu. üstat Mimar Si- | muvaffakiyetle başardılar, alkışlandılar. Aydın orta mektebi geçen sene de böyle zengin ve parlak bir müsamere vermişti, Fakat bu seneki müşamerede çocuk ana ve babaları mektehin daha ziyade ilerlediğini ve hızlandığını şahit olmak başta kıymetli müdür Refik Yıl- İ derim Bey olmak üzere talim heyetini tebrik ettiler ve mede yarısından sonra sant 3 de mektepten ayrıldılar, ve şiddetle Kayseride iki mahalle KAYSERİ, (Milliyet) — Kay- seri belediyesi Kürtler | Fetullah mahallesinin Kayserinin eski vali- lerinden © merhum (Muammer Bey) ve Seyfullah o mahallesinin yine eski valilerden bugünkü mü dafaayı Malliye vekili Zekai Bey mahallesi namlariyle | tevsimine karar vermiştir. Aydında rontken AYDIN (Milliyet) — Aydın hastane si Rontken tedavi cihazı gelmiştir, yeri- ne konulmak üzere mütehassıs beklen mektedir. İş Bankası Afyon şubesi müdürlüğü AFYON (Milliyet) — İş Bankası Alyon subesi müdürü, Hamza Osman Beyin yerine tayin yeni müdür Hakkı Bey gelmiş ve ei başlamaştar. Adana orman müdürlüğü MERSİN (Milliyet) — Mersinin ehem miyetine binaen Adana Orman müdürlüğü kürosu 1 hazirandan itibaren Mersine Şimdiye kadar merkezi Konyada bu- lunan, Arnenajeman grupu bürosunu da €n çok iştiral sahaları Mersin ve muhiti olduğu için Mersine nakle karar vermiş tir. Yıldırım SÖKE, 29 (Milliyet) — Pazar günü saat yirmide başlıyan şiddetli yağmur. lar sahaha kadar devam etti, Üç yıldı. rım düştü. Biri istasyon memurunun evi- ne isabet etti. Nüfusca zayiat yoktur. Veda müsameresi SÖKE, (Miliyet) — Mekteplerin ta- Gl zamanı gelmesi dolayısile (Lâle) mek tebi talebeleri terafından 26 - 27 cuma günü recesinde bir veda o müsameresi verilmiştir. Bütün taleke velileri müsa- mereye gelmişlerdi. Müsmerede rol a- lan talebe kız hanımlar ile efendiler me- memulün fevkinde mavaffak oldular. Köşk - Şeyh köyü yolu re AYDIN (Milliyet) — yim köyüne kadar yapılan yolun İzmir duna ulaştırılması için oralı köylüler çalışmalarına devam ediyorlar. Bu yolun bitirilmesine valimiz de çok ebemmiyet vermekte ve alâkadar olmaktadırlar, Bu yol Köşk nahiyesinin ticari ve iktı- sadi ilerlemesine büyük tesir yapacağın» dan #mum Köşk nahiyesi köyleri yar- esirgememektedirler. nan ve yanlarında kendilerini müda- faa edecek bir erkekleri olmıyan iki Amerikalı kızdan Rebber'i bir şey çal- mıya teşvik etmek hiç te muvafık bir sey değil, Onun için o Robber'in tâci hangi cebine koyduğunu Dorothy'den öğrendim, dönüşte otomobilde yanına ik. soktu, gene domuz gibi fena fona ba- irmıya başladı. Anlaşılan bir şeyini kaybetmişti. Bunun üzerine Louis ile her zaman olduğu gibi domuz gibi ba- ğırma ve omuz silkme maçına girişti- ler. Louis babasına tâci cebinden çal- madığını söyledi. Bunun üzerine Rob- ber, bir evlâdın kendi babasından bir şey çalmasının he acı bir şey olduğunu düşünerek ağlamıya başladı. Dorothy ile düşünüp taşındıktan sonra onlara her şeyi açıkça söylemiye karar ver- dik. Robber'e bilhassa çok acıdım. — Haydi, dedim, nahak yere göz- yaşı döküp durma... Tüç yalancı el- mastandr... İnanmazsan al, muayene et... ikarıp gösterdim. Bunun üze- rine Louis ile Robber bir Dorotby'ye, bir de bana baktılar, nutukları tutul. Kayseriye şimendifer gelişinin! yıl dönümü KAYSERİ, (Milliyet) — Ş# mendiferin Kayseriye gelişinin tıncı yıl dönümü olan 29 er istasyonda işletme (müfettişi mü hendis Yakup Beyin teşebbüsü il bir merasim yapılmıştır. Bu mer#i sime vali, Kolordu erkân:, Bank rleri, belediye azaları ve şef rimiz” > bulunan mülkiye müfeti şi Hacı Hüsnü Bey ve binlerdi halk ve mektepliler iştirak etmifi lerdir. 1 Merasimde mühendis Yakup tarafından Başvekil İsmet o Pağf Hazretlerinin Kayseri resmi küstü dında irat ettiği e alkış rasmda okunmuştur. | Bu münasr >etle gece Halkevi$i de Mete piyesi temsil edilmi; halka Mühendis Yakup Bey fından şimendifercilik | hakkınd bir konferans verilmiştir. Köy pansiyonları GERMENCİK “Aydın” (Miliyer) Bu sene Germencik ilk mektebine. Mâ mektep pansiyonu kurulacaktır. Ri mii Bin uzak köylerinden 50 talehe olm. bunlar erzaklarını köylerinden ayni olarak getirecekler, mektepte $ atadl ve yiyeceklerdir. Yağmur endişe veriyor | AYDIN (Milliyet) — Vilâyet dahil se bol yağmur yağdı. Yağmur en gi ve Germencik muntakasınd, oldi, Sökeye bir çok yıldırımlar düşmüş. kat zarar yapmamıştır. Yalnız Söke Germencik istasyon telgraf makinalifi yanmıştır. Yağmurdan kışlık ve yazlık ekini çok zarar görmüştür. Cifteilerimiz gi murun devam etmesinden endişe İ dirler. Anadoluda çiçek tetkikatı ERZİNCAN, 24. — Buraye if İngiliz nebatat mütehassısı gel tir. Birisi mister Bolts isminde İ giliz sarayi krali park mütehassıs! diğeri Kembiriçli doktor Görley minde çiçek mütehassısıdır. Bn iki mütehassıs Türkiyede dayi nabit çiçekler hakkında *g kikat yapmak için 3 aydan! il yahat #tmektedirler. Şimdiye “ks” dar Mersin, Tarsus, Ankara, Kafi seri, Kırşehir. o Nevşehir, Sırf dolaşmışlar, Erzincana gelmişlei dir. Buradan da Trabzona gide lerdir. Gebelibereket vilâyeti tri CEBELİBEREKET, 28. — Vi iâyetin lâğvı buraya tebliğ olu” muştur. Vali Ziya Beyin Niğdeğ* tayin olunduğu rivayet edilmekif ise de şimdiye kadar bir tebli yapılmamıştır. Jandarma kuma” danı binbaşı Rifat Beyin de G* zenlepe naklolunacağı söyl mektedir. Bölük kumandanı yüf başı Mazhar Bey Elbestana ve # niyet müdürü de Maraşa tayid dihnislerdir. Diğer memurlar ii kadro gelmediği gibi buraya yin olunacak kaymakam da la belli olamamıştır. Zonguldakta intihabat ZONGULDAK, 1. A.A. — gün şehrimizde belediye inti time başlanmıştır. Bandırma bütçesi m — Kazamız muş gibi söyliyecek bir söz bul dılar. Anlaşılan Pariste ekseri ku rn biz Amerikalı kızlar kadar a rı çok olmuyor... Bu'iş böyle kapanıp gidince ile Robber'in öyle boyunları bükü ki bayağı düm, Onun üzerine şey düşündüm. j > ol bölayı ver, dölü, - yil hep beraber yalancı mücevherat bir mağazaya gideriz. Oradan ya cı ekmaslı bir tâç daha alırız. Francis Beekman'a verirsiniz. A zadaki adama da faturaya ya mas tâç yerine elçantası yazdırırıs#& teki mınsrafları alırken bu faturayf lady Francis Beokman'a sokuş sunuz. Lady Francis Beekman asıl tâci hiç görmedi. Bunun üzefi” Derotliy söz aldı: il — Eğer iş Lady Francis Beek K m mücevherden anlamasna kal (Devamı ve ve is pois ve poulet yani (3) Bizim Versay diye ol

Bu sayıdan diğer sayfalar: