7 Kasım 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

7 Kasım 1933 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET SALI 7 Selânikte Gazi Evine levha talikı merasimine ve Balkan konferansına ait hususi muhabirimizin gönderdiği kıymetli resimler.. Balkan konferansı müzakerelerini takip etmek üzere hususi muhabirimiz Mecdi Bey arkadaşımız da heyetle beraber imde alınmış resimlerden bir kaç tanesini dercediyoruz: münasebetile yapılan merasi Pi Tag 1 — Atina Elçimiz Enis B. Selânikte Gazi Evine levha taliki merasiminde, 2 — M. Papanastasyu, merasimde mutkunu söylerken tarihi evi işaret ediyor. 3 — Merasim günü tarihi evin önünde Helen askeri bandosu İstiklâl morsmızı o çalıyor. 4 — Tarihi evin önündeki (> kalabalık. Heyeti murahhasamızın ikametine tahsis olunan Selânik rıhtım caddesin- deki Mediter anne oteli 4 üncü Balkan konferansının toplandı öt üniversite binasının heyetismumiyesi Selâniğe gitmişti. Arkadaşımızın gönderdiği ve Gazin in doğduğu Konferansın toplandığı üniversite binası Balkan bayraklarile süslü Heyetle beraber Selâniğe giden arkadaşımızm gönderdiği resimlerden: levha taliki eve Büyük yuvarlak e doğduğu «ev, küçük yuvarlak | Gazi lazretlerinin yatakodan bir kadın kuyuda boğuldu ANDIFLİ, (Milliyet) — Avul- lu köyünden Yusuf oğlu Recebin z kardeşi Ayşe isminde bir kâ- n su almak üzere evlerine yakın yulardan birisine gitmiştir. Elindeki bakraçla kuyudan su Seken Ayşe muvazenesini kaybe- rek kuyuya düşmüş, etrafta kim 3€ olmadığı için, zavallı kadın ku Yunun içinde boğularak can ver- miştir, Akşam üzeri evlerine dönen Re “ep kız kardeşini evde bulamayın Sa etrafı ararken kız kardeşini ku- Yumun içinde ölü olarak bulmüş- tur, ! Hâdiseye müdeiumumilik vazi Yet etmiştir. Aydında talete yurdu Z AYDIN, (Milliyet) — Vilâyet dai- pi encümeni vali Beyin riyasetinde top- anarak mühim kararlar vermiştir. Orta mektepteki talebe yurdunun pro- Şami tetkik olunarak tasdik için ve- ilete gönderilmiştir. Bu sene yurt res- imi şekle girecek muhasebece üç ntazam bir bütçe ile idare olunacak- da Hususi muhasebe bütçesinden yur- ayrılan 250 lira 28 talebenin oku- Mast temin olunacaktır. Bunun 20 sini “en senelerden kalanlar teşkil etmek» tedir, > Dene izini tabani 3ü Ay- w ve beşi kazalardan müsabaka il ği Ri ın müsabaka ile Bir mahküm açlıktan öldü AANDİFLİ, (Milliyet) — Va: fesinde sujistimalden dolayı üç ya mahküm olan maliye tahsildar larından Yusuf Efendi bir hafta- danberi mevkuf bulunduğu hapis- | hanede cinet âlâmeti göstermekte idi. Yusuf Efendinin bu hastalığı on sene evvel bir daha olmuştu. O zamanlar yapılan tedaviler ne- ticesinde kendisi kurtarılabilmiş- ti, Fakat bu defa mahkümiyetin- den sonra fazla düşünmeğe başla yan Yusuf Efendinin bu seferki hastalığı asabı üzerinde fazla te- sir yapmış olduğundan bir hafta hiç bir şey yememiş, enticede öl- müştür, Bir kurdun yaptıkları ELAZİZ, (Milliyet) — Palu- nun Sivas nahiyesinin Milikân köyünden on yaşlarında Haydar oğlu Ahmet kızı Zarife ile Şilhay- dar köyünden yine on yaşlarında Haydar oğlu Ahmet ve Mustafa oğlu Aliye köy civarda bir kurt rastlamış ve bu üç çocuktan Zari- feyi parçalamış ve diğerlerini de ağır surette yaralamış ve kaçmiş- tır. Germencikte spor GERMENCİK, (Milliyet) — Ger- mencik, beş altı ay evvel kurulan genç- ler gücü az müddet içinde yarın için bü- yük ümitler verici bir çalışma göster. miş ve iyi neticeler elde edilmiştir. Güç idare heyeti gücün Aydınspor mıntakasına alınması için baş vurmuş, smunlakaca muameleye başlanmıştır. Mu- amelenin çabuk bitirilerek, gücün mn- taka birincilikleri müsabakasına girme- si temin olunacağını tabii görürüz . e Aydında serbest bırakılanlar AYDIN, (Milliyet) — Aydında cüm huriyet bayramı dolayısile 80 cinayet 23 cünha mahkümu olmak ve 13 de mevkuf bulunmak üzere 116 kişi tah- liye edilmiştir. Bunlardan 113 erkek 3 lundur. Aydın hapishanesinde afte il de edemiyerek kalan mahkümlar iki yüz yirmi bir cinayet beş cünha 39 mevkuf olmak üzere 265 kişidir. Bun- lardan 10 kadın 255 erkektir. EŞ Feci bir ölüm İ BAYRAMIÇ, (Milliyet) Bayramıç kasabasından Riza oğlu 14 yaşında Feyzi hayvana bine- rek sulamağa giderken semerin devrilmesi üzerine ayağı ipe iliş- miş ve hayvan durmıyarak çocuğu bir müddet sürükledikten sonra | hayvanın önüne geçilerek tutul- muş, Feyzi aldığı yaralardan öl müştür. Tren kazası Lokomotif Sıvas yolunda bir kağnıya çarptı SIVAS — 2 Teşrinisani akşamı Si - vastan Ankaraya hareket eden tren Sı- vastan 8 kilometre mesafede yol üzerinde | bir kağni kafilesile karşılaşmıştır. Tren kağnılardan birine çarpmış, içinde bulu- nan 15 yağlarında bir çocuk ölmüştür. İşin garip tarafı kağni da parçalandığı halde öküzlere bir şey olmamasıdır. Adliye ve şimendifer memurlarile dok tor hadise iinhalline gitmişler ve zabit tutmuşlardır. Tren dört saat tevakkuf- tan sonra hareket etmiştir. Kaza vukua geldiği esnada ortalık ka- rarmıştı. Bü sebeple makinist kağnıları ancak pek yaklaştığı zaman görebilmiş ve treni durdurmağa teşebbüs etmiştir. Maamafih mosafenin azlığı hasebile bu- na muvaffak olamamış ve o sırada hat ü- #erinden geçmekte olan kağnıya çarp- mnıştar. - Milli piyesler AYDIN, (Milliyet) — Halkevi Temsil kolu bayramda temsil etti- ği Çoban ve Mavi Yıldırım piyes- lerinde çok muvaffak olmuştur. Bilhassa dekorlar çok munta- zam ve mükemmel idi. Temsil ko Kuşadasında çarşaf ve peçe KUŞADASI — Mebusumuz ve hem- şerimiz o Mahmut Esat Beyle kayma- kam ve memurin bütün mahallatı gezdi. ler, Ve avdetlerinde Cümhuriyet mey- danında toplanıldı. Hâkim Yaşar Bey kürtiye çıkarak inkılâbamızın yüksekli- ğinden başlayarak kağ'nliğa temas etti, e 3 telekkisinin ile örtülme- ra her yere ilân edelim ki Kuşadası çâr- şafı ve peçeyi kaldırmıştır. Nutkuna de- vamdan sonra halktan vadistedi. Bilâhire Mahmut Esat Bey rahatsrr- lığına rağmen kürsiye çıkarak veciz bir hitabede bulundu. Türk kadını çok şeref Midir, onun yüzü kara değildir ki örtül sün, dedi ve alkışlandı. Faizcilere temas ederek sırt geçinen. ve ge- çinmek isteyenlere Cümhuriyet müsaa- de edemiyeceğini ve mürailerin emelle- rine katiyen muvaffak olamıyacaklarını ve ebediyen hüsran içinde öleceklerini söyledi, şiddetle alkışlandı. Hitabesine devamla yüksek Cümhuriyetimizin bizi daima refaha götüreceğini ve yapılan iş- lerden bahsetti. Ve alkışlar arasında in- di, Kuşadasında çarşaf ve peştemal aley- hinde büyük bir cereyan var. Çok yakın- dn Kuşadası kadınların peştemal ve çarşafı atacakları şüphesizdir. lerce çalışmışlardır. Halkevi Temsil kolu yeni sah- lu reis Avni Beyle sahne vazıı Mu allim Fahmi Bey bunun için gün- nesinde her hafta muntazaman temsillerine devam edecektir. İzmirde kanundan istifade edenler İZMİR — Onuncu Cümhuriyet bayramı münasebetile kabul edilen umumi af ka- nunundan istifade ederek dün akşama kadar salıverilen şehrimiz hapishanesin- deki mahkümların miktarı 200 & bul. mustur, Mevkuflardan da umumi af kanunun- dan istifade ederek mahkeme kararile serbest bırakılanların — mukdarı altmışa varmıştır. Mevkuflardan salıverilecekle- rin mıkdarı çoktur, Fakat bu gibilerin serbest bırakılacak- lardır. Mükerrer sabıkalılar, aftan istifa de edemiyeceklerdir. Af kanunundan istifade derek salıve- rilen mevkuflar arasmda yirmi beş bin liralık tütün dolandırıcılığından maznun bir zat da vardır. Aydında iptal edilen davalar AYDIN, (Milliyet) — Aydın Asliye Ceza mahkemesinde görü- len davalardan 208 dosya affa uğ ramış ve muameleden kaldırılmış- tır. Tetkikat hâkimliğindeki evrak lardan dördü af kanunundan isti- fade etmiştir. Ağır ve Sulh Ceza | mahkemelerindeki davalardan af- tan istifade edenlerin miktarıda tesbit olunmak üzeredir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: