7 Nisan 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

7 Nisan 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İzmit mektupları Havaların Yüzü ekşidi İZMİT, (Milliyet) — Bahar ko- yayıldı. Yaz, geldi'di ten hayrete düştük. Başka yerleri bilmiyorum; İzm'tte havalar, eli maşalı, koca karılar gibi çekil istenmez oldu. Bu, halleri gördü » mevsimlerinde seyrini şaşırdığı- ya inanacağım geliyor? Galiba, yaz, gelince kış, kış gelince yaz | igeldi demek, asrımızın garip cilve. lerinden sayılacak. Tevekkeli, dün- ya dönüyor, demiyorlar, Gene trenler hakkında Yaza, çize, dilimizde tüy bitti? — Efendim — diye — fıraklı 'dert yandık. İstanbulda gitmek i- in, Ankara, Adanadan şehrimize elen trenler, su almak için istas- ön binasından bir hayli uzakta durüyor. Bu yüzden, halk, akla fik- e gelmez sıkıntılar içinde bucalı- or. Yazdıklarımızla yine yap yal nız ve baş başa kalacağımızı bil- mekle beraber bu yüzden başıma gelenleri de ç'ziktirmekten kendi- imi alamadım. Dişim apse yapmıştı? Bir kaç gün iğneli fıçılara batıp batıp çık- ıktan sonra çektiklerime bir niha- iyel ve mek için İstanbula gitmek imecburiyeti baş göstermişti. İstas- yiyo çok kalaba'ıktı. Bayramında araya karışması bu, kabalabalığı kat kat arttırmıştı. Trenin durdu. ğu yere kadar gitmek, mahşer gi- bi insan seli arasmdan geçmek ak- İla karayı seçmek demekti. Dar va- gonlar, yollar arasından sığına sığı na giderken, bilmem nasıl oldi kelli, fe'li bir adamcağız olanca hı- zıyla üzerime abanı verdi. Te- Taşlı telaşlı ve kaba kaba; , — Pardoooon,..* Dedi ama, bi- zim surat, dola; diş efendide uzun uzun acılar, içinde kıvrandı, durdu... Dileğimizi, Cümhuriyet devrin. de, Cümhuriyet memurlarına anlat mak ist'yoruz... Adapazarlılara ne oluyor? Vakıt, vakıt, gazete sayfaları a- Tasma Man bir habercik, bu, son günlerde sık sık göze çarpmı- fa başladı. Güyâ, Adapazarımın vi- #ğlövet merkezi olması kat'i surette ge dostları- mızla gönül kırmadan geçinelim, dedikçe, onlar aksini yapmakta n İşin in d ilâyetinin bir kat ha yükselmesi, bir kat daha gü- İleşmesi ve emellesinin birer bi- » tahakkukunu gördükçe baht'- rlığını etrafa yayması olacaktır . (Güler yüzlü, tatlı sözlü İzmitin ünden güne artan, günden güne foğalan verimi bunun canlı bir örneğidir. Bayrağa sayğı istiyoruz? Akşam güneşinin son ışıkları mla damla etrafta ie aike- fırka önünde bayrak inme mera. imi yapılıyor. Hazır o bulunanlar (büyük b'r vect içinde bayrağa say- ve sevgilerini gösterirler, Dikkat itim; Bu, İrefimize saygı yapmıyor. mü Ma p Halk E zin bilhassa e e RE Bayrağa saygı İstiyoruz. . İzmitte A. A. i, Anadolu Ajansının haritasında İzmitin ismi yokmu ? Anadolu Ajansının sanırım ki, ilayet ve kazalarda birer muha- iri vardır. Memlekette olup, bi- tenleri kısa, özlü haberlerle umu- a efkâra bildirirler. Bu, son gün- ede bakıyorum; en ufak bucak- R Uızdan bile sesler duyuluyor. | eş “A.A.” Hayretten hayrete, | caba e meraka düşüyorum.. A- muhabieseli vilayetinde Ajansın ebiri yokmudur? Varsa memle Y. niçin duyurmüyor? ne Anadolu Ajansının harita- zmit denilen kos koca dr- ————ş>——. Zabitan mahfili binası için gençler üç güzel müsamere verdiler Yukarıda tertip heyeti, aşağıda Zeybek oyununda BANDIRMA, (Milliyet) — Ban dırmanın en güzel bir yerinde çok mükemmel Ve asri bir şekilde inşa edilmekte olan zabitan mahfili bi- nasınm masraflarına yardım ol mak üzere alay zabitanı, * gençler ve örtamektep talebelerinin iştira kile birinci mektep salonunda mü- samereler verilmiştir. Hemen bütün Bandırmalıların ailelerile birlikte iştirak ettikleri bu müsamereler çok eğlenceli ol- muş, halk güzel ve neşeli vakit geçirmiştir. Müsamerenin musiki (o kısmına yüzbaşı Kâzım Bey keman, yüzba- şı Salih Bey piyano, Vecihi Bey vi-| yolonsel, Sabri Bey mandolin, ve ortamektep talebelerinden Hayrün- nisa, Türkân, Fitnet hanımlar ve Sabit Bey kemanlarile refakat et- mişlerdir. Müsamereye İstiklâl ve Cümhu- riyet marşlarile başlanmış, askerle- rimiz tarafından tertip edilen milli Ba yağmurlar IKESİ, (Milliyet) — ayından beri Pieter için çiftçi çok endişede idi. Mah- sul cılız kalmış, otlar da hayvanla, rı doyuracak hale gelmemişti. Üç gündür hafif hafif yağan yağmur lar büyük bir tehliken'n önünü al dı. Fakat üç gündür kapanan hava oldukça üşütücü soğuk ta yapma- ya başladı. Bayramdan evev! sıkıcı bir yaz bavası başlamışken şimdi bayağı kıştır. Kar yağdığı zaman- ları andırır bir soğuk her tarafta ü şütücü tesirlerini gösterdi. Hafikte ağaç bayramı HAFIK, (Milliyet) — Hafik a- ğaç dikme bayramı 13 nisanda ya- | pılacaktır. Şimdiden hazırlıklara | başlanmış ve ayrıca bir de talimat name hazırlanmıştır. Yarın ismi, <'smi unutulmuşmüu- dur? Dellallar şehri İkide bir kulağıma garip garip *esler çalınır: — Ne var, ne oluyor? diyecek ayan ba sefa e olacak, Dellal bağırıyor, İİ — Bu dellal efendiler eler çi teller. nel mali yok. Bir sivri ea iht le dllları yek HE ÇE imç deni vasıtalar varken, halâ dede. ol | den kalma bir görenekle delal be ğırtmak, değişen Türkiyede değiş- miyen işlerden.. Bütün yenilikleri yapmakta te- reddüt etmiyen İzmitin bu, kuru- nu vustai usulede bir tırpan ata MİLLİYET CUMARTESİ 7 NISAN 1934 5 Türkân ve Zehra Hanımlar tablo gösterilmiştir. . Ortamektep telebesinden Meliha H. Güzel sev- da gecesi melodisini çok güzel te- gönni etmiş, şiddetle alkışlanarak şarkı tekrar ettirilmiştir. “Kurtar,, ismindeki milli ve manzum piyes muvaffakıyetle temsil edilmiş raks | larda alay kumandanı Süleyman Beyin küçük kerimeleri altı yaşm- da Türkân Hanımla arkadaşı Zeh- | ra Hanım bilhassa Zeybek oyu- nunda çok takdir edilmiştir. Son İ olarak “Softa,, ismindeki komedi de çok tabii oynanmıştır. Az zamanda Bandırmada büyük ve kıymetli eserler vücuda getiren | ve kendisini bütün halka sevdiren alay kumandanı Süleyman Bey ile gençliğe her vesile ile yardımları- nı esirgemiyen ve o müsamerenin tertip ve idaresinde büyük faaliyeti görülen © yüzbaşı Kâzım Bey ile Mülâzim Niyazi Bey takdir ve teb- rik ederiz. Güründe elektrik SIVAS, (Milliyet) — Sivasın | Aydında Eski eserler Bir mezar ve içinde bazı eşya bulundu AYDIN, - (Milliyet) — Aydının Kemer mahallesi mer” taşçı Nizam oğlu Ali Çavuş taş kazarken Bizans devrine ait olduğu zan ve tahmin edilen bir mezar bulmuş- tur, Mezar beş metre uzunluk, iki metre genişlik ve iki metre irtifa- ında kemerle örtülmüş dehliz için dedir. Mezarın yanmda (mahalli mahsusta (koku şişeleri, toprak şamdan ve kaplar ve iki bakır para bulunmuştur. Ali Çavuş bunu belediyeye ha- ber vermiş, belediye reisi ve bele diye fen işleri müdürü mahallins giderek tetkikat yapmışlar ve çı kan eşyayı alarak vilâyete teslim etmişlerdir. Bu mezara bitişik bir çok mezarlar daha olduğu anlaşıl- mıştır. Ali Çavuş bunları da meyda- na çıkarmak üzere müsaade iste- mektedir. Birkaç sene evvel bu ci- yarda arzuhalci Eşref Efendinin bağında da buna benzer mezarlar | çıkı Hafikte kayık lliyet) — Hafik'in ardır. Bunlardan bi- risi kazaya üç © kilometre diğeri 5 kilometre mesafede bulunan Lota gölüdür. Lota gölünde büyük balıklara tesadüf edilmekte, hattâ buradan | 80 kiloya yakın balıklar çıkmakta dır. Kazaya üç kilometre mesafede bulunan göl için bir kayık sipariş edilmiştir. Bununla kayık sefaları yapıla. | caktır. Bundan da belediyeye bir varidat temin edilmiş olacaktır. Hafikte bir bataklık kurutuluyor HAFİK, (Mililyet) — Hafikte Cümhuriyet ilkmektebinin karşı- sında bir bataklık vardı. Bu batak- | lık ve civarında yazm uçuşan bö- cekler V&'öYağim fena kokusunu ka- zaya ilk geldiği günden itibaren gö ren genç ve çalışkan - kaymakam Celâl Bey Buranın kurutulmasına karar vermiş ve belediye ile anlaşa- rak buranın kurutulmasına başlan- mıştır. Buraya ağaç dikilecektir. Hafikle ilk kadın muhtar SIVAS, (Milliyet) -— Kadınların muhtar olmaları her yerde yeryer görülmeğe başladı. Hafikte de ilk kadın muhtar Celâl nahiyesinin In köyünden Hediye Hanımdır. He diye Hanım yaşmın o fazlalığına rağmen dine cok çalıskan ve ayni zamanda çok cesur bir Türk kadını dır. Balıkesir silosu BALIKESİR, (Milliyet) — Bir müddet evvel inşaatı ve makine ak #'rin bir i olan meyva bahçe- İerile meşhur olan Gürün de elek- triğe kavuşmak için (o Sivasın eski aydınlık vasıtası olan motoru satın alınarak Gürün © aydınlanacaktır. Gürünün yakında bulunan bir de- girmen suyundan istifade edilerek bu işin yapılı aldım. Bu suretle de elektrik kazayı ay- dınlatmaya kâfi gelecekt'r. Hafikte et fiatları HAFİK, (Milliyet) — Haf'k be- lediyesi kaza dahilinde kesilen et. lerin halka fazla fiatla satıldığını görerek etler hakkmda bir fiat lis- tesi yapmış ve neticede koyun eti- nn 22, sığır etinin 12, keçi 14, man da 8 kuruş üzerine | satılmasına, ayni zamanda kesilen hayvanların hastalığından ve damgaya tâbi ol- masma karar vermiştir. cağmı muhakkak görüyoruz. Sırça köşkün Sultanı İzmitte harıl harıl ey yaptırılı- yor.. Güzel, şık, hatta çoğuda kü. bik... Şehrin evvelki kavarmış bah- Lı gibi kap kara tahta yapılarda birer birer ortadan kalkıyor. Umulurki, bir kaç yıl sonra İz. mt, bam başka, tanılmıyacak ka, dar yenileşmiş bir şehir olacaktır, Yeşil beyazlıların meşhur süflörü Sezai de bahçeli, bir köşcağız yap- tırmış. Evvelki gün bu, köşkün ö- nünde geçerken arkadaşlardan bi- — Sırça güzel oldu. Dedi. Bir başkası ilâve etti : — Sezai gibi Sultanı varken, ta ii. Cevdet YAKUP t samının montajı biten Silviye elek- İrik cereyanı müvakkat | tesisatla verilecek ve bütün makineler hare- kete getirilerek bir kaç gün tecrü- beler yapılacaktır. Siliv inşasında ihmal edilmiş bir (nokta vardır, toz aksamı harive nakledecek bo- ru bu tozları hemen daima Balı kesir istasyonuna doğru püsküre- cek ve bu yakmlarda O oturanlar bu tozlardan daima rahatsız olacak lardır. Başka bir tertip tozu hava- ya neşretmiyecek tedbirler alımma- sı mümkündür. Alâkadar makam- ların bu mahzuru (o defetmek için herhalde icap &mirleri verecekleri ni zannediyoruz. Zira bu halin kir letici ve havayı bozucu olduğu ta- mamile meydandadır. Bozdoğanda yeni mektep BOZDOĞA, (Mililyet) — Boz- doğanda geçen sene yanan ilkmek- tep yerine umumi meclisçe yaptırıl- ması kararlaştırılan 24000 liralık modern mektep binasınm inşaatına başlanmıştır. Yapı büyük bir faa- liyetle ilerlemektedir. Küçük taşra haherleri: “İzmirde dilsizler mektebi mü- dürünü ölümle tehdit eden on iki dilsizin muhakemesine başlanmış- tr: * Izmirde “Türk Kül ti,,nin teşebbüsü neticesi olarak mu seviler havralarında türkçe ibadete * İzmin gazetelerinin verdiği lâmata göre, İzmirde telefon üc- retleri dört kuruş indirilecektir. A... ği | Tekirdağının imarı için Tekirdağnını ihraç TEKİRDAĞ, (Mililyet) — Ok- turva resminin ilgasından beri b: lediyemizin bütçesi haylica sarzıl- mıştır. Bu yüzden şehrin mübrem ihtiyaçları tatmin edilememekte i- se de, bu dar bütçe dahilinde ge- ne lüzumlu olan inşaata devam «- dilmektedir. Şehrimizin modern bir hale gelmesi ve plân dahilinde imar ve inşaata ehemmiyet verilmesi, hiç şüphe yok, bütçenin müsaadesi nispetinde olur. Buna rağmen be- lediyemiz faaliyetinden geri kalmış değildir. Bozuk sokak ve cadde kal | dırımları hemen kâmilen tamir ve bazıları yeniden inşa edilmiştir. Fakat şehrimiz Trakyanın bir tran- sit merkezi halini almakta bulun 'duğundan belediyenin daha ziyade faaliyet ibraz etmesi icap ediyor. Marmaranın Bandırma şehri beledi yenin gün geçtikce imardaki mesaisi şükranla kaydedilirken Trakyanın biricik mahreci olan Te- kirdağınin da ayni hale gelmesi çok | şayanı r. Gerçi Bandırma belediyesi varidatıle | belediyemiz varidatı arasında çok fı Fakat Bandırma bele: Hafik'te nüfus surette ilerlediği malümdur. Köylü her zaman yumurtasını, yağını peynirini, getirmek için 2 dan ayrılamıyor.. Ve yahut ta getir diği zaman işinden oluyor. Bunun için de haftanın bir günü ayrılması köylü için daha elverişli olacağın- dan Hafik Belediyesi Cümhuriyet meydanında her ye günü bir pazar açılmasına vermiştir. Karar köylü ve halk (tarafından #aemnuniyetle karşılanmıştır. Uzunköprüde tay İ yare Cemiyetine gösterdikleri ak) şükrandır. Düşman ye hakimiyet sevgi köprülü fan vasıtaları iç'n çalışan lânçosu 436 canlı kurban, 600 YE Belediye varidat temin edebilmek için iskelenin kendisine verilmesini istiyor iskelelerinden biri.: | tinin yüzde doksanmın iskele res- minden temin etmekte bulunduğu cihetle memlekete pek hayırlı iş ler görmekte ve imar hususunda herhangi bir maddi sıkıntıya ma- ruz kalmamaktadır. İşte şehrimiz belediyesi de ew velce mülga seyrisefain idi devretmiş olduğu iskeleri geri mak için uğraşıyor. e ski ise gene mi e fını temine matuf çaga Hem is iü ton bir şekle ifrağı ve ay- e almacak bir ani belediyemiz varidatı tezayüt et- miş ve bu suretle şehrin baştan ba- şa imarı imkânı hasıl olacaktır. Bu hususta belediyenin teşebbüsatı ol- muştur, İktisat o Vekâleti | makamının bu iskeleyi şehri | lediyesine terkedeceğini kuvvetle tahmin ediyoruz. İstikbalin en par- lak bir beldesi ve iktısat merkezi 0- lacak Tekirdağ için iskelenin esir- gememesini büyüklerimizden diler ken ihyası çarelerini o aramak ta , mak b felt ölüemimiz DEM bira m l Aydının bütçesi HAFIK, (Milliyet) — Af kanu-| © AYDIN, (Mililyet) — Aydm şe re Denye usa kaydedi- | hir meclisi nisan devresi toplantıla lenlerin adedi hayli miktarda art- lamıştır. Belediye encüme- mıştır. Eskiden 52 bini bulan müz | çi meclise 100400 kümüş Tiralık fusun 40 bini geçeceği — kuvvetle | bütçe vermiştir. Geçen sene bütçe- aamir si 94024 lira idi. Belediye şubat 80- Hafik'te pazar © (— | nuna kadar 54274 lira tahsilât yap- HAFIK, (Milliyet) — Her ka. | mıştır. Mali sene sonuna kadar mu- zamn ye aile e he | hamam bni arman tabak danlıkta pazar kurdukları ve bura- | tahsilât yapılacağı muhakkak gö” da alışverişin daha ehemmiyetli bir | rülmektedir. Bozdoğan kredi kooperatifi BOZDOĞAN, (Milliyet) — Bozod Zan zirai kredi kooperatifi umumi heyeti, 187 azadan 178 azan işti râkile dün senelik kongresini yap- mıştır. Umumi heyet o sermayenin yüzde 20 sile satış kooperatiflerin- Yeni idare heyetine: Hakkı, Rüştü, | Hafız Süleyman, ve Şem'i beyler | seçildiler. yareye teberrüler UZUNKÖPRÜ, (Milliyet) — Güzel yurdumzun en yakın bir st- nır halkı olan Uzunköprülülerin bu seneki kurban bayramında Tay. a ve yaptıkları yardım çok şayanı lâlarının en acı kahırlarını görmüş, vatan ne demek olduğunu anlamış bulunan Uzun- lülerin bu seneki kurban bayramında, güzel vatanımızın müda- Tayyare Cemiyetine olan yardımlarının bi geçen nakit ve 700 küsur deridi

Bu sayıdan diğer sayfalar: