6 Nisan 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

6 Nisan 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yeni tatbikatı kazanç kanununun hakkında hazırla- nan talimatname yarın baş memurluklara gönderilecek. 5 FIYATI 5 KURUŞTUR Hazirana hazırlık | ANKARA : 5 Nisan — Bütçe en- | sümeni 1934 bütçe projeleri üze - rinde tetkiklerine başlamış bulu - nuyor. Encümence intihap edilmiş bulunan raportörler muhtelif dai - relerin bütçeleri üzerinde çalışıyor lar. Bu suretle encümen Mayısın ilk haftalarında müvazenei ,umu- miye kanunu lâyihası ile mülhak bütçelere ait lâyihaları meclisin u- mumi heyetine sevkedebilmek im- kânmı elde edecektir. Denk bütçe prensibine sadık ka larak hazırlanmış olan 1934 bütçe projesinin masraf kısmı 1933 büt- çesine nazaran, 3,305,933 lira bir fazlalık göstermektedir. Azami ta- sarrufa riayet suretile tanzim olu- nan yeni masraf bütçesi hazırla - nırken başlıca şu noktalara ehem- miyet verilmiştir: o Cümhuriyetin umdeleri olan hizmetlerin ve dev- let taahhütlerinin ifası, yurdun üm ranına matuf programların tatbi Ve proje esaslı bir tetkike tabi tutulacak olursa, görülür ki; mai raf projesinde yapılan zamların, üçyüz bin lirası iktısadi işlere, yüz beş bin lirası nafia işlerine, yüz el li bin lirası ziraat işlerine, üçyüz elli bin lirası Garpten getirilen bir çok kıymetli âlimlerle teçhiz ed len ziraat ensi in lirası sıhhat işlerine, yedi yüz yetmiş bin lirası temelden yenile: tirilen Üniversiteye, üçyüz beş bin lirası sair maarif hizmetlerine ve geriye kalan bir milyon küsur bin lirası da diğer dairelerin ihtiyaç görülen bazı tertiplerine yapıl mıştır, , 1934 varidat projesi de 1933 va- ridat bütçesi için tahmin edilmi mikdardan 3,323,000 lira bir faz- lalıkla teklif edilmiştir. Bu, demek tir ki 1934 mali senesinde tahsi! ümit edilen varidat 173,800,000 | rayı geçmiyecektir. Bilâkis henüz içinde bulunduğumuz mali sene s0 nunda 1933 varidat muhammena « tma nazaran hâsıl olacak noksanın telâfisi ve önümüzdeki sene yapı! ması zaruri diğer mühim bazı mas rafları karşılamak için 1934 mali senesinde varidatın 175 milyon | rayı bile geçmesi ümit ve arzu dilmektedir. Zira işaret etmek lâ- zımdır ki, 1933 mali senesinin on ayı içinde varidat tahsilâtı geçen senenin ayni aylarına nazaran düş Müş, mayıs ayı sonuna kadar ya - pılacak tahsilât ile beraber bu v. ridatm 163 milyon liradan fazlaya çıkamıyacağı anlaşılmıştır. Şu hal de âmme hizmetlerinin durmaksı- zm ve kesilmeksizin işlemesi de iktiza ettiğinden, devlet haziran - da yeni mali seneye tahminen ye - di - yedibuçuk milyon lira bir açık- la girecek demektir. Bir taraftan bu açığın telâfisi, diğer taraftan 1934 masraf bütçe- sinde teklif edilen tezayüdü ve mu tasavver diğer masrafları karşıla- mak için hükümetin bulduğu yari- datı arttırma çarelerinin mühim | bir kısmı mevcut vergilerdeki bazı müsavatsızlıkları gidermek ve ba- | zı muafiyetleri kaldırmak maksa- dına matuftur. Memleketin ticari ve sınai hayatı bu tedbirlerden mü tecssir olmıyacaktır. ee Mecdi SADRETTİN Mecliste Bir kanun teklifi ekle $ (Telefonla) — Bur Tellkikri Bey Meclise izinde - Bulunarak rin staj müddetinin tapgı, “denle olduğundan mülga sadaraş gili? kâlet ve Şürayi devlette çal si rın da dahiliye hizmetinde çalışm. | gibi addolunmalarını istemektedir, Romadaki Fransız muharipleri ROMA, 5. A.A, — Romada bu. man eski fransız muhanipleri te- şekküllerinin mümessillerini kabul | *den M. Mussolini, kendilerine | samimi bir nutuk 'ussolini : , Bütün milletler arasında teşri» b mesaj şayanı arzu olursa, ara- arında manevi bağlar olan millet- söylemiştir. M. Mahmut Esat B. ANKARA, 5 —B. M. Mecli- sinin ikinci celsesi Kâzım Paşa Hazretlerinin riyasetinde toplan mış ve celsenin açılmasını müte akıp İzmir mebusu Mahmut Eat Beyin takriri okunmuştur: Gaz, Elektrik fiatlarındaki pahalılık! namesinin de feshi istendi Istanbul umumi meclisi dün öğ- leden sonra toplandı. Dünkü içti - ma' çok uzun ve hararetli oldu.En cümenlerden ge - len bazı evrak tet dikten sonra be « lediye reis muavi ni Hâmit Bey, ev velce verilen tak- di Hâmit bey mi Beyin Tram - yay şirketine da- ir olan takririne <evap verdi. Hâmit Bey dedi ki : — Muhtelif > hatlarda işleyen iramvayların birinci ve ikinci mev- ök N arasındaki nisbeti tetkik et- banile yü zi i mecmua iti « i a z nisbetinde de “kime ali za işlediği a alaşılmıştar. En fazla bi - rinci ve ikinci mevki Şişli, Maçka, Harbiye, Tahmin Tasi larındadır, Tramvaylardaki izdi - lerin teşriki mesaisi daha ziyade Şayanı arzu olur, ” demiştir. ham meselesile de meşgul oluyo | MV. Mussolinini Haliç şirketinin mukavele- * Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 9 uncu sene No. 2927 CUMA 6 NISAN 1934 B. M. Meclisi yüksek reisliği. bulunan adaların memleketimizin yapışığı gibi ol duğuna göre komşumuz olan İ. talya hükümetinin reisi tarafın- dan söylenen son nutkun bir çok Avrupa matbuatında hayli mü - nakaşaya yol açtığını gördük. Bir kısım Türk matbuatı da hu- susi bir endişe gösterdiler. Bey- nelmilel sulh davası ve milli has sasiyet ve alâka “noktasından EB. M. Meclisi önünde bu vaziyetin teşrihi lâzım geldiği zannında « Hari, bu husus Hariciye vekilinin cevabi Bu takririn okunmasını müte- akıp reis Kâzım Paşa Hazretle - ri Tevfik Rüştü Beyin derhal ce- i bil iş ve Hari irsüye gelerek şu be “Romada geçen ayın ortasın « da Roma protokolları namı ve » rilen vesikaların imzası ile ne - ticelenen üç başvekil içtima dan biraz sonra Faşist rejiminin ikinci beş senelik kongresi nasebetiyle İtalya hükümet rel: tarafından söylenen nutku bütün emsali gibi lâyik olduğu ehem - SALMA AAA AAA AAA Şehir Vekilleri söyl Yremvağ arabaları halkın ve şehir ihtiyacını temin etmiyor Belediye kontrol vazifesini yapmıyor üyor “ Avni Bey Safiye Hanım kik ve kabul edil | den fazla araba işletmeğe yolların müsait olmadığını beyan etti, Sa » bah ve akşamları herk, | ta bulunduğu vakit fazl ruz. Heyeti fenniyemiz, bugünkün | oluyor. Fakat Köprü üzerinde mü- fettişlerimiz tetkikat yaptılar. 47 saniyede bir tramvay işlemekte - i zerinde 25 - 30 ı vâki oluyor. Bu da köprünün siklet çekme nok tasından mahzurludur. Gazi köp « rüsü yapılırsa, izdihamın önüne geçilebilecektir. Senihi Bey diyor ki.. Hâmit Beyi müteakıp Senihi B, söz aldı. Dedi ki: Epeyce bekledikten sonra ma kam takrire cevap verdi. e Cenabı hakka bin şükür.. Tenezzül edilip cevap verilmiyecek zannetmişi eti cevaplar beni tatmin etm. i ha fazla işletmek mümkündür. Bir ikinci mevki araba günde * 39 lira (Devamı 7 ânci sahilede) Şehirde az tramvay işliyor. Da- miyetle telâkki ettik. Bu nutuk- ta muhtelif cepheden alâkamı - uyandıran işler bahse mevzu Daha birkaç gün evvel huzurunuzda müdafaa ettiğim müz3 him bir misaka mevzu olan de bulunduğumuz Balkanların yanı başındaki mıntakaya t lük edeh ve biraz evvel dediğim gibi bir iki gün evvel Romada üç başvekil arasında imza ed len protokollarm çok salâhiyet- Ji bir lisandan izahını bu nutuk- ta bulacaktık. (Devamı 7 inci sahifede) Tevtik Rüştü Bey Tl ir erme ii “ Büyük ikramiye İş bankası kumbara ikra- miyesi bu çocuğun istik- balini kurtarıyor İş Bankasının her sene 1 Nisan ve 1 Teşrinievelde kumbara sahip- lerine tevzi ettiği on bin lira ikra- miyenin 934 senesine aitilk beş bin liralık kısmının İ Nisanda An- kara'da çekildiği malümdur. Bu keşidede bin liradan ibaret birinci ikramiyeyi: kazanan kumbara hibi Pendik'te Bağdat caddesin- de 215 numerolu hanede oturan 38037 numerolu kumbara sahibi Kadriye Malik Hanımdır. Kadriye hi eden gazeteciler hem Kadriye Ha- nımla, hem de taliine kumbara a- lnmış olan küçük Güngör ile gö- rüşmüşlerdir. Kadriye Hanım beş Kadriye H. ve Güngör ndaki Güngör'ün teyzesidir. Teliin bu güzel e pek ziyade neşe içinde bulunan sevim- li küçük s3 teyzesi, şimdiye kadar kumbaralarnda onyedi lira birik- miş olduğu, isabet eden bin lira ik: ramiyeyi de çekmiyerek birikmiş paralarına ilâve edeceklerini 80Y- lemişlerdir. Güngör için para bi- riktirilmekte devam - edilecek ve faizlerinin de ilâvesile büyüdüğü zaman yavruya dolgun bir serma- ve toplanmış olacaktır, TEKA ATE Amerikada yağmurlardan sonra büyük feyezanlar olmuş sular evleri ağaçları götürmüş bir çok kimseler boğulmuştur. Yazı işleri müdürü : 24319, 24310. Müdür İdare ve m Tel: ( n Son Nutku Hakkındaki Suale Hariciye Vekili Dün Mecliste Cevap Verdi EN e V SORRMAR GENE. ERMMDMSEMMS ŞE pe SARE e e gp mm, Mzssolininin nutku ve Romenler | M. Mussolini teminat veriyor: | 66 . . . . Katiyetletemin ederim ki nutkumda TÜRKİYEYİ hiç kast etmedim, Hariciye vekili Mecliste izahat verdi M. Mussolini diyorki: Türkiyeye ve daima çok takdir ett im inkılâpçırejiminize karşı derin bir sempatim vardır,, Maarif vekilinin İnkılâp kürsüsü hakkında izahatı Romanya, muahedelerin tetkikine razı değil — amman Romanya hariciye nazırı Balkan misakı prensiplerini de izah etmiştir M. Mussolini Roma lâfından sonra söy- lediği nutakta mevcut muahedelerin yeniden tetkik edilmesi lâzım- geldiğini ileri sürmüş- tü. Bu hususta Macar- ların nefine olarak kastettiği niyeti Tria- non muahedesi idi. Çünkü bu muahede i le bir çok yerler Ma- caristandan (alınarak Romanyaya verilmişti. M. Mussolinin bu söz- leri © Romanyalıları de kuşkulandırmıştır. hususta. Romen mecli. Sabık başvekil M. Maniu ve M. Titulesko fena hal- | veyan eden müzakeratın tafsi- Dün ba | lâtın aldık. Romenler bü inde ce- (Devamı 7 inci sahifede) da Beyaz duşman enis Bir kaçakçı şebekesi da- ha yakayı ele verdi Beyoğlunda bir pastahanede cürmü meşhut yapıidı ve üç elebaşı yakalandı | Gümrük muhafaza © teşkilâtı evvelki gece mühim bir beyaz ze hir dial şebekesini meydana ve şebeke © efradından başhiceliri yekülammişomi | Uzun takiplerden sonra | Muhafaza teşkilâtı bir “2 tenberi Beyoğlunda büyük bir şe- bekenin eroin kaçakçılığı yaptığı- nı hissetmekte idi. Bu şebekenin | Galatasaraydaki Petrograt pa: hanesini merkez vaziyetinde landığı da anlaşılıyordu. Muhafaza teşkilâtı uzun takip- lerden sonra nihayet bu şebekenin fanliyet sahasını ve iş yapanlardan bazılarını tesbit etmiş ve bir cür- mü meşhut hazırlamek için bir plân tertip etmiştir. Bu cürmü meş hutta mümkün olduğu kadar çok adam ele geçmesi için bir hayli tedbirli hareket etmek icap ediyor- (Devamı 6 ıncı sabifede) ım: evinde ziyaret | ! Dün profesör Kari Sirupp İnsull hakkında ilmi bir münakaşa açmak için kürsüye çıktı, fakat konferans ve münakaşayı tehir etti. İnsull tahliye edilebilir mi Ağırceza hâkimi itiraz lâyiha- sını tetkik ediyor Amerikadan beklenen talimat hâlâ gelmedi Müflis Amerikalı banker, dün de gününü tevkifhanedeki odasın- da geçirmiştir. İnsull, kurlulaca- ğından büsbütün ümidini kesmiş de ğildir. Müflis banker, bir aralık ikendisile görüşenlere: l — Serbest bırakılacak olursam, | İstanbulda bir apartıman yaptırıp kendi ismimi vereceğim. Pek sev- diğim bu memlekette bir hatıram İ bulunmasını istiyorum, demişt İnsull, gemideki eşyalarını tev- kifhanedeyi odasına taşıttıktan son ra, tuvaletine daha fazla itina et- meğe başlamıştır. nsuli, her sabah traş olmakta, arkasında ipekli bir pijama olduğu halde, odasında dolaşmaktadır. İnsull'ün fransızcayı pek iy diği halde, konuşmadığı söyle: Insul hâdisesini takip içi Avrupadan muhabirler geliyor. Res mimiz dün gelen bir İngiliz gazete muhabirini istasyonda kendisini br rada karşılayan . diğer bir Ingiliz muhabiri ile birlikte gösteriyor yor. Amerikalı banker, dün bir ara- lk, can sıkıntısı ile saatlerce çiklet sakızı çiğnemiş ve kitap okumuş- (Devamı 6 mc: * sahilede*

Bu sayıdan diğer sayfalar: