6 Nisan 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

6 Nisan 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

». A a ma r|w "uYUTAS EK Le” wer VBT Ozümuyinca taL, İNo. 4561 Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Hergün Ankara'da çıkar. HAKİMİYETİ MİLLİY Maarif Vekilinini nkılap derslerine dair izahatı. Halkın bu derslerden istifadesi için tedbirler alın- mıştır. Dersler vol yo basılıp ucuz satılacaktır. dün r. land usu Ali Beyin tayini hak- kındaki te; ld kaldık sonra bütçe €ncümenine iki aza seçildi. Muamele vergisi layihasının tetkiyki için maliye, iye ve iktisat hiçe ia in tefrik edilecek encümen hakkında Şülerek bu encümenlerden beşer azan $e - gilmesi kararlaşarak ruzmameye geçildi. kılap küreisünde verilen derler temi kın istifadesinin ğü Denizli Mi Mazhar Müfit Bey: hakkında sual iri okundu. Maarif Veki- li Hikmet e e İl şu beyanat - ta bulundu: Maarif Vekili Hi ikmet B. endim, m lee 1200 dür. İlk günler o derece ii im olmuştur ki salonda nefes almak güç - dü ba tehacim karşısinda üniversite ii Maarif Vekili Hikmet Bey. . Bu suretle istanbul'da dört talebe ve e muallim | br fade Mi eş yüz münevver, Hariciye-Vekilinin Roma hakkında izahatı. ... Umumi vaziyet bir gül ve gülüstan olm ber umumi sulh için Hazretle celsenin Mahmut İkinci celse Reis Kâzm Paşa as toplanmış ve ml li zmir Mebusu okunmuştur. La SAN iri yi Meclisi Yüksek Reisli - ğine; timizin yapışığı gibi olduğuna göre kom - ee kaldin adaların ei tele Se nutku makla nikbinliği eye yani fından söylenen son nutkun bir çok a va pa Taken hayli münakaşaya yol dan doğruya dersleri rliyeiliyer Rad - yo ile on binlerce vatandaş din lemektedir. dan da biye okumalarını temin ede « ceğiz. beş altı bin kişi a alabilec ek bir konferans lı Mı | ruzatım şeri ii (Sonu 5. inci sayfa) açtığını gördük. Bir ve ürk emi da ilel sulh davası ve milli hassasi zi noktasından Büyük Millet Meclisi İzmir mebusu Mahmut Esat Bey. ila Vekili Tevfik Mi Keki Gazi Hazretferinin Anadolu”, amda yeni açılan Miki konulacı el dayım. Hariciye Vekilinin bu hususta bizi tenvir etmesini rica ederim. takririn okunmasını müteakip Reis Közm Paşa Hazretleri mecliste hazır bu - lunmakta e Hariciye Vekili Tevi BE tü Beyin derhal iyzahat vereceğini zl ve ve aye Vekili ya ürsüye FD e beyi ita bulunmuştur e namı verilen alar in ime Irak Kıralının yıldönümü. Bu münasebetle iki devlet reisleri arasında telgraf- Ja ar ie ati edildi, do; ğumlarının İm dan biraz sonra faşist rejiminin Sinci eş dik İ münasebetiyle Reisicümhur Kıralı Hazretleri arasında retleriyle Li ide in teati edilmiştir? Birin: tün em: meyiz, zira bu istikbal en ike 4 (â.A.) — Rador ajansı bil - diri; Mecliste Zeki siyaset b bi M.Titüleskonun Romen harici siyaset hakkında iyzahatı. M. Manin, - | amilvanya senle için neden bil ci Gazi Hazretleri Irak Bağdat M. Titülesko tadilcilere hitaben: ” Mazi sizindir. Hal kimseye ait değildir. İstikbale gelince onu size vere- kıymetli malımızdır,, diyor Macaristan lehine bir e gibi olduğu sez nl Gar 1; telakki erik. Bu nutukta muhtelif cephe - Doğumlarının yıldö: üinasebeli; den alâkamızı iyelik ili bahse mev-| Zati Haş me lerin yürekten i si mler v hsi bali için be» müdafaa ettiğim mühim bir mi z zu olan içinde e Balkanların anı başımdaki m a tealluk eden ve biraz evvel dediğim Roma'da üç ibi bir iki gün evel iç başvekil arasında lediğim samimi dileklerimi sünarım. azi M. Kemal Türkiye Griye Reisi Gazi M. Ke - mal Hazr: dan iyzahını 7 Dahili ğer münasebetiyle ve bil-İ hassa İl etlerine Yeğam günüm münasebetiyle keşile | ba- ler ve Zati Devletlerine sikhat ve edilei bu nütkun harici siyasete temas den iözlerinde Afrik3” e Eğri mi arzedi âfiyet ve necip milletinize daimi saadet ve ikbal eler Wi halk öyle doluyordu ki iz tarafa alk leyh niz kişilik yere kaç oturuyor. Ankara'daki den - vata kart vi ir. abilecek ki halkın anlayış seviyesi - müemer olmıyan üstünd. kında mühim bir tir. Sabık Da . Maniu, hüküm on edir. b Volte rağmen halkın bu derslere | manya'ya hakkı iştiyak gösterdiği anla i, açık|lan < budutlardan yerde radyo olduğu halde etrafına toplanı - —— bir ie yor vebi dt di orlar. Oradaki dersle- | ye, olduğu ri radyodan da veriyoraz. Binaenaleyh bı > bir ii M. Maniu dan erke ilede edecektir. Sonra ders büyük egea yeli iğ l 4 h 'k cografi vaziyeti, gerek mukad tikten sonra, M. Betlen'i in e ver- diği konferans ve nutuklarda ileri sürdüğü g ukad- | deratı itibariyle bir Avrupa devleti van leketimizin di Gazi evel delilleri vi li iştir: ri isi, ve büyük menfaatleri vardır. diki a 5 Ti dostl Bu itibarla, Nafıada değişi ki müskeüllere k öradelede öidi relte ucuza satılacaktır. Tai kitabı belki) | ““— Sulh konferansı Romanya'yı ken - disi içim öziz olan büyük bir nifas kötlekin. IÇ SAM AAA den mahrum etmiştir. Diğer taraftan, Ro - Üçüncü Sayı manya'nın bagünkü hudutları kabul etmek Şehir ve Taşra arr | hususundaki feragatine rağmen, tadil tah - ah 'A yene e Dördüncü Sayfada: bir zamani tanımadık. M. Musolini'nin, Ma - Memleket Postası. istan basvekili M. Gömbös'ü Gi Beşinci Sayıfad — | l Büyük İİ Yapmak Için: h betiyle b Şakir Hazim; İnn tespit ve müşahedeye mecburum. Bazı illete dağı le devletleri bir tadil fikrinden vazgeçirmenin Keman verime tamamen imkânsız oldüğana anlıyoruz. Fa- yrupa Güreş Sump borak Böyle: a ini hazrlanılır — Eştet Şefik smi ve mesul temas edince iş değişiyor.,, ğunu tanmaktı bi sulh bedele mi harb meli (Sonu 2. inci sayıfada) M. Titülesko; hatibin büyük bir Akdeniz devlet- tin inin er temsil etmesi ve bizim memleketimizin gövdesinin lensi sa- İbildar iki büyük yarım adada bulunması politikaya tealluk eden beyanatiyle alâ kalanacaktık. Aynı zamanda bu a beynelmilel bl EE) konferansı muştur. vazifeyi şimdilik vekâleten ee Ti Vekili Cevdet Bey ifa edecel tir. (AA.) sını ve dikkatini uyandıracak sözler geçi - Hulâsa ehemmiyetlerini kaydetti - dim bütün bu sebeplerle İtalya başv. putkunu dikkatle okuduk. Diğer ala. Ruşen Eşref Bey Tirana hare ket etti bt olar yi ikibettik. En evel nl bir dostluk ve mile raflık muahedesi ile ağir olduğumuz stanbul, 5 Ti ie iliğine tayin - ölileni: Ruşsn Eğeel Bey Gap “çilek öle ye Eklpres A bu sabah şehrimizde: mıştır. kümetinin tenvirini aradık. - Şimdi size en Ruşen Eşref Bey vapurda C. H. Fırkası > İriğiyeni bitirilen Venedik ve Kigi iğ raylarının mörüs ve Aüğünlüşünü gösteren m hulusasıni arzedeceğim:; aş hususta Büyük Elçimizden 23 | vat tarafından uğurlanmıştır. (A.A.) Hasan bey İstanbulda. Ba hariciye müsteşarı M. Süviç tarafından edildim. Elin- Balkan: konseyi müzakerelerine iski a e ya ie olan Türkiye - Balkan birli- hariciyeye davet deki bir tölgrafı kayarak Cümhuriyet ve € hala) | ği reisi Trabzon mebus bah uu Hasan Bey bü sa - İstanbula” gelmiştir. (Telefon) e Ea

Bu sayıdan diğer sayfalar: