6 Nisan 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

6 Nisan 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Eğlence Profesörü Pazartesi günü parasız ilâve alinde vereceğimiz hikâye- nin adı budur Hem suçlu hem igüçlü rolünde mi? M. Mussolini geçenlerde ikinci eemas ederek: aktadır.” Demişti, Vakia Mussolini bu sözleri söy- N liz arazi fethi peşinde de- © üllik Sadece iktrsadi inkişaf mak- j ip ediyoruz.” Temii İa müstemlekeleri bulunan Franuzlar bundan kuşkulandılar. Faşist ttalyanın gözlerini üzerine Mvirdiği Asya kıtasının hangi i A 09 li iş y - | Mustafa Abdülhalik B.in istifasile as | maliye vekâletine Fuat ve münhal âleti Yazı İşleri Telefonu: 24379 Mecliste CUMA, 6 NISAN (4üncüay) 934 İdare Telefonu : 24370 Sayısı 5 Kuruş Dünkü Mühim Müzakereler Inkılâp Kürsüsü Maarif vekili cevap verdi MAARİF VEKİLİ HİKMET BEY Ankara,5 (A.A.)-— B.M.M. bugün reis vekili Refet Beyin riya- setinde toplanmıştır. Celsenin. a- çılmasını müteakip maliye vekili tine de Ali Beylerin tayin edildiklerine - dair riyaseti cümhur tezkeresi > muştur, bulunan Nafıa vek: Muamele vergisi kanunu lâyi- hasmı iktisat, maliye ve adliye Tevfik Rüştü Bey M. Musolininin hü- kümetimize verdiği cevabı izah etti Mahmut Esat Beyin sözlerinden : “ Şefler sağ, Türk milleti ayaktadır. Dost ta, düşman da böyle bilmelidir,, REZ “ Türkiyenin sulha bağlılığını korumak, topraklarımızın ilişil- mez değil, yan ve fe- na gözle bakılmaz ma- suniyetini en büyük kuvvete karşı temin etmek, her ihtimale karşı koymak için dai- ma çok kuvvetli bu- lunmağa mecburüz.,, TEVFİK. RÜŞTÜ BEY MAHMUT ESAT BEY Ankara, 5 (A.A.) . M. Büyük Millet Meclisi Yüksek | söylenen son nutkun bir çok Av. Meclisinde, Reis Kâzım Pş. Haz» | reisiliğine: jTupa matbuatında hayli münaka- retlerinin .riyasetinde (toplanan | “İdâresinde.. bulunan adalarm I saya yol açtığını gördük. Bir kr ikinci « celsenin . açılmasını mü ğr gibi ol | sım Türk matbuatı da hususi bir açılması teakip İzmir Mebusu Mahmut E- sat Beyin takriri okunmuştur: ya hükümetinin : reisi tarafından (Devamı 10 uncu sayıfada) Şehir Meclisinde Tramvay . Haksızdır ! Banker Jnsul MM ai ih Tağmen en yüksek bir harp ü e htelit bir . encümen tarafından tetkik edilmesine karar Belediyenin 1931 yılındaki bütçe Zaten teslim olmak! mecburiyetini hissetmiş- 1 İşte bunun için herkes bu defa alya Başvekilinin çok manalı bir kilde Asyadan bahsettiğini gö- ASIM 7 üncü sayfanmi 1 inci sütununda) ni im! Kocam benden başka bir şey bırakmadı! ğ (Devamı, 2 inci sayfanın 1 inci sütununda) a — — wi Garbi Trakyada | K Türk meb'usları lâtin harf- - i maarif nazırı ziyaret ederek hü- kocaniızi çok söver, çok takdir ederdim. Onu daima anmak La | i lerinin kabulünü istediler Atina, 5 (Hususi) — . Garbi Trakya Türk mebusları, (Yunan kümetçe neşredilecek bir kanun ile Garbi Trakya Türk ktep- lerinde Lâtin harflerinin kabulü- nü istemişlerdir. Nazır, l kik l açığı nekadara iniyor ? fikrindeymiş ! tanbul Şehir meclisi dün birinci| reiş vekili Sadettin Ferit Beyin reisliği (ye ai altında uzun ve hararetli bir içtima yap-|bi miştir. lik olarak azadan doktor Hazım pa-|müfredati; şa söz almış, uzunca bir zamandan beri| Hesap işl hasta bul dan Vehbi Beyin evine iri iğini, meç) hat il disi e kan verdiği vazifeyi yapmış olduğunu söyle- miş, Vehbi Beyin teşekkürlerini bildir- N miştii 'Bina Vergisi: Ankara, . tir. Ağlebi ihtimal Türk mebus İ larımih bü talebi kabul” edilecek: tir. tir. Ondan sonra belediye reisliği maka- , 5 (Hususi) — e İlim deni iianüler ek k : inene EN iş ai mm ir rak bina vergisinde yapılacak ta- 'nsül. meşelesini (taki er gün ir. SE 5 2 öle EREB gedek “gale? Di debi | By oçada besaç ileri mlirliğm | e er Tngili lee çeş belediyenin 1031) Yiha ile senelik gayri safi iratları zl Pig Mi rai izah ilmek-| 25 lirayı geçmiyen binalarla çift- Banker Samuel vi ün vekili | ydi; çilerin ziraat binaları iden Ahmet Esat. Bey tarafından İstan- Geçen devrede 1931 yılına ait hesap | muaf tutulmaktadır. bul ağır ceza mahkemesi reisliğine (Devamı 11 inci sayfanmi 1 İnel sütununda) ESERSE Bu sayımızda Evlenirken .. Aranacak yegâne şey “Beyin,, dir ? Mazhar Osman Beyin Konferansı Dördüncü sayıfada mmm Güreşçilerde Kilo Kaybetmek Meselesi Seyfi Cenap Beyin Sözleri Dokuzuncu sayıfada

Bu sayıdan diğer sayfalar: