April 6, 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

April 6, 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m? - . VAKIT 6.'NISAN 1934 SON HABERLER : TELGRAF - TELEFON - RAD Maarif vekili tadıl izahat verdi şk erir : loca Mn “Mazi sizindi, hal kimsenin desinin temirti için ne düşünüldü- | tir ki: ğüne dâir vaki sila Maarif vekili “Malümunuzdur ki biz istikbali size veremeyiz! pa Hikmet Bey cev. fimizin yürüttüğü vap vermiştir. şetrmizin yu! Hikmet B. sasiye kanununun . : ai eni. bahşettiği hürriyet ve Romanya nazırının mühim bir nutku “. — Efendim, halkın, bilhassa m AAA) Fransa eya memurun aki içi Bravo sesleri) işi arazisini çoğaltmak arzusu- Macaristanla gösterdiği istek son derece ia, gi 3 na istinal bir mahi- ha iddia edebilirim ki yeme i : şayandır. Bundan da maarif ve | e ii etmemişlerdir. kâ m. ve ünivertise çok memnun- | . nie ŞARAP ŞA ve küçük isterse iki gün olsun | kapanması inkrlâba ve inkılâp ihine “slâp ve inkilâp tarihine vakıf "anlara o kapılar kapanmazdı. tadiline evvel de bur oldular. tatbik etmesi olduğunu mıştır. Balkan misakı M. i gayri münevver iş a vekili Hikmet Bey — Bu misak, âkit miştir ki di Efendim, a serbesttir. iki zıt sistem oturuyor. Ankaradaki > addedilmiyecek midir? ve bilhassa Fakat sistemine derslere iştiyak la sabittir ki Görele ii Romanyanın azmi katidir. Harp yolu olan ikinci yola zaman girmiyecektir ve “ir saat dinliyor, oradaki yarattığı radyodan da sedenlere şu cevabı a veriyoruz. Binaena- | “ leyh, bundan herkes istifade ede- Er mürakabe altmda cektir. sr sa “Mazi sizindi, kal 10 — bedilecek ve azami surette Orula satılacaktır. iiâ$ Bunlar imtihan shake M. vk iren tifade son sözlerini ayakta 4000 - talebe Tribünler bu ile ki niçin tedbir Nafia Vekâletinde yeni ga Pe aji malarını temin deceğiz. Ankara, 5 (Hususi) — > a moni şark ini i teşki lâğvı hakkımdaki suretle bu sual bizim için “ i bani vekâleti kabul olabilirdi. Biz lede kişi alabilecek bir Inkılâp kürsüsünde herkesi Ibrahim T. ii B Ankara, 5 (Hususi) — tadilciliğiyle rahım ia gli inkılâp dan ibarettir.” daha « Mazhar Müfit B. kürsüde Tütün Hikmet Beyin takrir sahibi Istanbul Valisi tarihi derslerini b “ e arı erinin işaret ederek hiç i alı , bulunanların “evkaf e müzakere i ve ye takip için Üniversite irket Ankara, 5 (Hususi “eşi zaman bu kabul (edildi, larm kapatılmış grupu talip olmuştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: