April 7, 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

April 7, 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Telefon 23872 7 Nisan Cumartesi 1934 Sene 3 Sayı: 695 unan hududundaki devri- Banker Insul kafesteki yeler Pomakları öldürüyor Yurdunu terkederek hicrete mecbur olan bedbaht adamlar canlarını bile kuş gibi bekliyor Bankerin Amerikaya gönderileceği hakkında Amerika sefarethanesine henüz talimat gelmedi iştihası açılmış ve yemeklerine iti- kurtarmıya imkân göremiyorlar SAT Türkleri işkence gören Yeni ,B“ sabahki telgraflarda şu kısa | AJans telgrafını okuduk: ! Sofya, 6 (A.A.) — Bulgar a- İansı bildiriyor: Evvelki gece ü n < > geç vakit Darider yakininde Bulgar — Yunan hudu- :'""l gizlice geçmek teşebbüsün- € bulunan meçhul — kimselerden mürekkep bir grup Bulgar hududu Muhafızları tarafından görülmüş ve durmaları için yapılan ihtarlara | ateşle cevap vermişlerdir. Bunun | |. üzerine Bulgar muhafızları muka- | Bulgaristandan bir manzara nı öldürmüşlerdir. Yapılan tahki- kat neticesinde bunların propagan- da tesirile Bulgaristanı gizlice ter- ketmek istiyen Pomaklar olduğu anlaşılmıştır,, Bulgar ajansının — verdiği bu haberde gizli kalan hıkikı:nok— talarını biliyoruz. Yeni Bulgaris- tan ismi verilen mıntakada Bulgar komiteleri betbaht Türk halkma türlü eziyetler yapmakta ve bun- 'arı mallarını brrakarak kaçmağa Mecbur etmektedirler. Bu ıur:('leı bele ederek kaçanlardan bir kaçı- î rak Yunan toprağına iltica | öprü üstü cinayeti muhakçmesine bakıldı Ali Fedai Beyi tanımış olan hamal Musa şimdiki ifadesinde: “Ben yalnız eden Türklerin miktarı günden güne artıyor. Bulgarlar zavallı balkı yurtla- rında rahat bırakmamakla iktifa etmiyorlar. Onların hududu aşma- larına mâni olmak istiyorlar. Böy- lece komitelerin yaptıkları işken- celeri meydana — çıkarmamak az- mindedirler. Onun için Bulgar — karakolları hududu aşmak istiyen Türkler ü- zerine ateş açmakta ve onları öl- | dürmektedirler. Bulgar ajansının “propağanda tesiriyle,, tabirini kulanması kadar acıklı 'bir şey ola- maz. — Eğer pomakların malları ellerinden almarak — kendilerine işkence edilmese nasıl propağan- da tesiriyle yurtlarını terkederler? Mesele olanca fecaatiyle mey- dandadır. “Yeni Bulgaristan,, Türklerinin imhası için ne müm- künse yapılıyor. — Komiteler, me- murlar, hudut muhafızları - elbir- | liği ile çalışıyor. Fakat acaba da- ima dostluk hissiyatından bahse- den Bulgar hükümeti ricali bu gi bi hâdiseler biribirini kovaladıkça sözlerinin ne kadar gülünç geldi- ğgini ihata etmiyorlar mı?. Gazi Hz. Memleket dahilinde kısa Ankaradan ayrıldı Ankara, 7 (Hususi) — Reisicüm hur Gazi Mustafa Kemal Paşa | Hazretleri bugün memleket dahi- linde yapacakları kısa seyahat maksadile İzmire hareket ediyor- lar, Seyahatleri bir hafta devam e- decek ve Gazi Hazretlerine ordu müfettişi İzzettin Paşa refakat e - decektir. Aşk, macera, kahramanlık ve boz bir palto gördüm,, diyor Köprü üzerinde Matmazel Su- til veya maktulü görmüş değilim. Zanı tabanca ile öldürmekten suçlu :': mevkuf Anadolu Ajansı me- urlarından Ali Fedai Beyin mu- 'emesine bugüfi ağır ceza mah - €mesinde devam olunmuştur. ğ r;d'lhılıeıııeniıı bugünkü celsesin Mme şahidi olarak üç polisin şehadeti dinlendi. Bu meyanda bi- rinci komiser Şefik Bey ilk olarak Sağrıldı. Mumaileyh ifadesinde llı'flm söylemiştir. Ben vak'a mahalline gitmiş, ka- â':—;k köprüde polis devriyeleri K" mdan orada öldürülmüş olan ir kadının sıhhat yurduna kaldırlı dığı bildirilmesi üzerine sıhhat yur duna .lminı. Masa üzerine yatırıl- mış bir kadın vardı. Bunun yarası kailndm idi. Henüz ölmemiş ise de ifade veremiyecek bir halde bu- lunduğunu doktorlardan öğrenince katilin pesşine düşmek , üzere geri döndüm, Merkeze gelerek maktu- siyaset romanı Müellifi: (Vâ—Nü) Bu yeni tefrikamız ayın on bi- rinde başlıyor. Ingilizce | Derslerine 11 Nisan Çarşamba Günü başlıyoruz İbir seyahat yapmak için! Kuş kafeste Müflis banker İnsul tevkifha- neden, gitmesi hakkında kat'i bir karar verilmesini bekliyor. — Avu katların ağır ceza reisliğine ver- dikleri itiraz istidası hakkmda a- ğtr ceza muhakemesi bugün kara- rınr bildirecektir. Banker diğer taraftan — Londra ile mütemadiyen — muhabere et mekte ve hücresinde Golf panto- lonlarını giymiş olduğu halde çik- let çiğneyerek dolaşmaktadır. 'Tevkifhanenin havası kendisi- ne yaramış olacak ki bankerin na etmeğe başlamıştır. Taragano efendi de mütemadiyen kendisiy- le beraber bulunmaktadır. Ban ker yevmi gazetelerin kendisinden artık çok çok bahsetmemesinden dolayı beyanı memnuniyet etmip tir. Diğer taraftan İnsul hakkında Amerikan sefarethanesine henüz hiç bir haber gelmemiştir. Size yeni bir haber daha.. İnsul ilk geceyi geçirmiş olduğu Yeni Aydın oteline hâlâ borcunu öde- memiştir. Fatura kapanmamış bir halde otelin kasasına duruyor. Bir muahrririmiz faturayı gör *« müştür. — Buna nazaran milyone- rin otele borcu ancak 715 kuruş- tur. — Ve fatura şu şekilde tesbit olunmuştur: 350 — Yatık 50 Kahvaltı 95 Yemek 100 Banyo 50 Teshin 10 Taşdelen suyu 60 Yüzde on 715 Yekün, Aldığımız yeni malümata göre İnsul Yeni Aydın oteline geldiği zaman cebinde ancak kırk Türk lirası vardı. Yanındakilere bir kaç defa bu para kaç sterlin, kaç dolar ( Devamı 7 nci sayıfada ) Testiyi polisin kafasına indiren esrarkeş 'mehmet tahsil şubesi memurunu döv- mekle hızını alamıyarak İsmail Ef. yi ağır surette yaraladı İzmir, 6 — (Hususi) — Evvelki gün Basmahane istasyonu önünde bir vak'a olmuş, bir esrarkeş elin- de tutmakta olduğu destiyi bir po- lis memurunun kafasına indirerek yaralanmasına sebebiyet vermiş- tir. Hâdisenin cereyan şekli şudur: Basmahane nokta polis memu- | yu on beş numaralı İsmail Efendi vazifesi başında dururken kendi- sine Tilkilik maliye tahsil şubesi tebliğ memuru — Ali Riza Efendi müracaat ederek — hiç tanımadığı muştur. Bu ani hücum karşısında şaşa» layan İsmail Efendi daha kendisi- ni toparlamıya vakit bulmadan meçhul adam — elinde tuttuğu bir destiyi de zavallmın başına indir- miştir. Darbenin şiddetinden polis memuru yaralanarak — yere düşmüştür ve bu — vaziyeti gören halk ta yetişerek küstah mütecavi- zi yakalamış ve dövmeğe başla- mıştır. Bu esnada vak'a mahalline ye- tişen diğer polisler — adamı zorla bir adamım kendisini sebepsiz ola- | halkın elinden kurtararak karako» rak dövdüğünü ve kendisi hakkın- da dava açacağından bu meçhul şahsım hüviyetini tesbit ettirmek istemiştir. Bu müracaat üzerine vak'a ma- halline giden İsmail Efendi meç- hul şahsa yaklaşmış ve kim oldu- ğunu sormuştur. Büu sual karşı- sında adam birdenbire — gerilerek biç umulmadığı halde — polis me- ÇDevamı 7 nci sayıfada) gı murunün suratına — bir tokat vur- la götürmüşlerdir. Yapılan tahkikata — nazaran kendisinin İbrahim oğlu Mehmet namındı bir — esrarkeş olduğu ve hamallık yaparak geçindiği anla- şılmıştır. Baygın bir halde yerde yatmak- ta olan polis — İsmail Efendi de memleket hastahanesine kaldırıl- mış ve tedavi edilmeğe başlan- mıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: