8 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

 | Cümhurreisi Hz. Izmir Yolunda... Tramvay Büyük şefi Izmirliler sevinç | Eczacılar “M. Veyi uzlaşılabilir bir Bir ecza—E;sunun Be- teklif yaptı ve Avrupaya içinde bekliyor yoğlunda şube açmasına u hareket etti müsaade edilmedi
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— Telefon 23872 Cü Tramvay l M. l_/ey.' uzlaşılabilir bir teklif yaptı ve Avrupaya hareket etti veıî::r»ı' 8 (Hususi) — Nafia | i ile tramyvay şirketi arasın da 1920, 1921 ihlertüde | R »1926 - tarihlerinde "_"“_"“'_'"'! olan mukavelenamele- ::: dı'mdıyc kadar tatbik edilmeme | 'lı:n dolayı son defa şirketle ve- | e arasında başlıyan müzakere- erin ilk safhası anlaşılışlı bir tarz- I da başladı. h Vekâletin son tekliflerine şirke- ti temsilen burada bulunmakta ©- lan Mösyö Veyl müsait ve itilâfkâ- Tane bir surette mukabil bir teklifi ıyarak vekâlete takdim ve bu “akşam İstanbula Müteveccihen ha- Teket etmiştir. | Mösyö Veyl İstanbulda bir kaç ; gün kaldıktan sonra Parise gide- | <ek ve orada bulunan hissedaran - | — dan alacağı talimatı hâmilen tek- Tar müzakereye başlamak buraya gelecektir. Ankara, 8 (Husust) — Tram- vay şirketinin Nafia Vekâleti ile yapmakta olduğu müzakerelerde | ;nıır bulunmak üzere burada bu- | j ;:ı:? l::ın!m'l Valisi ve Belediye | isi Muhittin Beyle umaileyh bana şunları üzere görüştüm. söylemiş- ' îıl;_. Vilâyet ve belediyenin bazı | tleri hakkında alâkadar vekâlet- | le;rle temas etmekteyim. Tramvay | Şirketi için Nafia Vekâletince ben- den l?lıı malümat istenmektedir. eyf.ıyeı; İstanbula yazdım. Cevap khyomm, muha - Aralarında bir dükkân mesele- | sinden dolayı ötedenberi olan infi- | al ve kiskançlık neticesi — olarak | €velki sene şeker bayramında Ba- lıkpazarımda balıkçı — Salih reis | isminde birini tabanca kur;uniyle — öldürmekten — suçlu Faruk Beyin | temiyzce bozulan eski kararı lıu—j — gün ağır ceaz mahkemesinde ye- | 'İIIÖ' l Uşakta yeni yapılan asfalt yol mhurreisi Hz. İzmir Yolunda... üyük şefi İzmirliler sevinç — Eczacılar 8 Wisan Pazar 1934 Sene 3 Sayı: 696 içinde bekliyor Gazi Fİz. nin İzmir ve havalisindeki tetkik seyahatlarının 15 gün kadar süreceği tahmin olunuyor —— Ankara, 8 (Hususi) — Reisi- cümhur Gazi Mustafa Kemal Hz.- dün akşam mukarrer olan seya- hatleri için İzmire hareket etmiş- lerdir. Kendilerine Gaziantep meb'usu Kılıç Ali, Bozöyük meb- usu Salih, Nuri Beylerle Samsun | meb'usu Kâzım Paşı ve yaverleri refakat etmektedirler. çizi Hazretleri haklarında me- Tasim yapılmamasını arzu oldukları halde istasyonda uîlarduı, vekillerden, — askeri er- kândan ve halktan ibaret büyük bir halk kütlesi toplanmıştı. Meclis reisi Kâzım, — başvekil İsmet Paşalarla hariciye ve nafia vekili beyler Reisicümhur Haz- retlerini Gazi istasyonuna, Ankara valisi Nevzat Bey de Pulatlı istas- yonuna kadar teşyi etmişlerdir. Tren tam saat 20,25 te kalkmış ve hazır bulunanlar tarafından şiddetle alkışlanmıştır. Eskişehir, 8 (Hususi) — An- karadan İzmire gitmekte olan ve Gazi Hazretlerini hâmil olan ll:unııî tren dün gece saat 2,30 de u etmiş meb- Salih reisi öldürenin kemesi "_id'n tetkik edilerek mahkeme Din bittiği bildirildi. aznun vekili bulunan baba :“ oğlun Uzunca yaptıkları müda- aaya nazaran vak'a şu suretle ce- reyan etmiştir, Hâdise günü maktul Salih, son derece sarhoş olmuş, katil Faruk (Devamı 7 nci sayıfada) v AMÜRER N eç Yazısiı 2 n0i sayılamızda — Gazi Hazretleri Büyük Gece olmasına rağmen istasyon- da büyük bir kalabalık vardı. Fa- kat Gazi Hazretleri o esnada uyu- B ? S Bir tehdit Şark şimendiferleri baş kâtibini üç mektup gön- dererek tehdit ettiler Haber aldığımıza göre Şark şi- mendiferleri baş kâtibi Kenan Bey ölümle tehdit edilmiştir, Kenan Beye son bir ay zarfında üç tehdit mektubu gelmiştir.Mektuplar İstan bulun muhtelif semtlerinden pos- | taya verilmişlerdir. Bunlardan iki- sinin yazıları birbirine uymakta - dır, Bundan başka bir müddet ev- vel de müdürü umuminin mesai o- dasının camları taşlanmış, bir ikisi kırilmıştır. Mektuplar — zabıtaya verilmiştir. Tahkikat yapılmakta- dır, Tehdit mektuplarında bazı a - damların işe kayrıldıkları halde kendilerinin neden almmadıkları sorulmakta, bu hal devam ederse Kenan Beyin öldürüleceği yazıl- maktadır. Tehdit — mektuplarını gönderenlerin şirketen çıkarılmış kimseler tarafından gönderildiği tahmin ediliyor. Kaybolan sevgili Aşk, macera, kahramanlık - ve siyaset romanı — , ' Müellifi: . (Vâ—Na) - Bu yeni tefrikamız. aymson rinde büşlıyor. e bi vE d Erkâmıharbiye Rcisile makta olduklarından halk gürül- tü yapmamış ve tren hareket e- dinciye kadar — beklemişlerdir. 'Tren bir buçuk saat — sonra yani tam saat 4 te Afyona mülevecci- hen hareket etmiştir. Alınan malümata — göre Gazi ! | vel Sıhhiye Vekâletine Bir ecza deposunun Be- yoğlunda şube açmasına müsaade edilmedi Sıhhiye Vekâleti tarafından ec-« za ve müstahzarat fiyatları hak- kında bir fiyat listesi hazırlanmak- tadır. Listenin hazırlanmasının kı- sa bir zamanda ikmaline — çalışıl- maktadır. Bundan evvel Beyağlun- daki bazı eczacıların — aralarında bir birlik kurarak fiyatları yükselt meğe teşebbüs ettiklerini bir müd- det evvel yazmıştık. Fakat bu ha- ber sonradan tekzip edilmişti. Haber aldığımıza göre, büyük bir Türk ecza deposu Beyoğlunda bir şube açmak istemiş, iki ay ev- müracaalt etmiştir. Beyoğlunda yegâne Türk ecza deposu şubesi olacak bu şu- benin açılma teşebbüsü Beyoğlu ec zacıları ile Beyoğlu ecza depoları sahiplerini hiç te memnun bırak- mamıştır. Bu teşebbüs bazı depo sahiplerini o kadar kızdırmıştır ki, şube açıldığı takdirde cam ve çer- çevesinin indirileceği tehdidi sav- | rulmuştur. Bu tehdit keyfiyeti za- bıtaya şikâyet edilmiştir. Şubeyi açacak müessese sahibi, |istidasımna kanünen 15 gün zarfın- da cevap verilmesi mecburi oldu- gu halde iki ay geçtiğini, hâlâ bir cevap çıkmadiğını görünce şube- yi açamamıştır. Cevap beklemek- tedir. ( Devamı 7 nci sayıfada ) Hazretlerini hâmil olan tren Af yonda tavakkuf etmiyerek doğru- ca İzmire gidecektir . İzmir, 8 (Hususi) — Gazi Hz.: bi halk büyük bir sevinç, ve heye- can içinde bekliyor. Kendilerinin (Devamı 7 nci sayıfada) Amerika Cümhur konsolosa tesli vesikayı |— Bu sabah Anadolu Ajansı İnşul l hakkında şu telgrafı verdi: ) Vaşington, 8 (A.A) — (Röyter Ajansı bildiriyor) Birleşik Ameri- | ka hükümetleri cümhuriyeti, Tür- | kiye hükümetinin İstanbulda Ame- rika vis konsolosunu Mösyö İnsulü tevkife memur ettiğini telgrafla bildirmiştir, Bu vesika Mösyö Ruz- | velt tarafından imzalanmıştır. ' M. İnsul'ün gelecek hafta Şika- göya hareket edeceği zannedilmek | | tedir. Banker İnsul'ün tevkifine itiraz mahiyetinde avukatı Ahmet Esat Bey tarafından ağır ceza muhake- | “mesine yapılan itiraz dün tetkik e- | ydilecekti. Fakat dosya dün muha- t Insul Amerikalılara nasıl teslim edilecek? Ingilizce Derslerine 11 Nisan Çarşamba Günü başlıyoruz reisi İnsulün baş mi hakkındaki imzaladı kemeye gelmediğinden tetkik me- selesi bugüne kalmıştır. Insul'ün tevkifhanedeki hayatı artık ittirat kesbetmiştir. Heyecanı nisbeten azalmıştır. Şimdi vaktini kitap okumak ve istirahat etmekle geçiriyor. Kendisine yemek getiren lokantanın yemekleri ağır olduğu bahanesile şimdi bir mahallebici- den yemek getirtmektedir. Diğer taraftan Atinadan şu tel- grafı aldık: Atina, 8 (Hususi) — Hükümet taraftarı Praia gazetesi banker İn- sul'ün buradaki vekili tarafından Meotiş vapuru meselesi için Lâhey divanı adaletine müracaat için va- (Devamı 7 nci sayıfada) v

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler