25 Mayıs 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

25 Mayıs 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FELEK) İnsull'ü kurtardık mı dersiniz?. pPaha şanda neoldu? Bilmem ir ay geçti mi?. Hani Yunanistan- lan habersizce çıkıp bir Yunan şilebinde Habeşi'tana giderken ya rt vela istikame'ini değiştirip İs- pbul limanına gelen Amerikalı anker İncull'ün buradaki macera > bilirsiniz. Amesika hükümeti Şu adamı âdi cürümden dolayı is- edi. Biz de alelüsul ve kanumları | muza göre Amerikaya verdik. E- Şer vermeseydik tabü şimdi ye unan kzmamböcekli kamaralarında ya- 9! Habeşislanın kaynanadili de- 7iğimiz Cactus dolu ovalarında do asıp duracaktı. Halbuki şimdi: Gazetelerde okumuşsunuzdur: Mahkeme İnsul'ü serbest bırak ilmek için 250,000 dolar istedi. Bizim para ile 300 bin lira. Lâkin Yene gazetelerin dediklerine bakr- İirsa maruf kaçakçı ve şehir eşki. Yanı Al Kapone'yi serbest bırak. mak için 50009 dolar istemişler. Miş. Aradaki bu nisbetsiz fark hat- n gözüne yo ve müflis ban- kerin lehine bir cereyan hâstl olu- yor, o kadar ki bilmem hangi şe- hirde (İnsull taraftarları beya diye bir cemiyet bile teşkil olunu- Yor. Bu cemiyet şimdi Amerikan": diğer şehirlerinde de şube açacak” He'k müflis banke'in lehine yişler yapıyor, hattâ maruf Otomobil Kralı © Ford ile plân yapmakla meşhur Ceneral heves birlikte Amerikalı müflis : tanede ziyaret etmişler. Gaze eler, halkın bu lehdarane tezahü- malinden bile bahsediyorlar. | !evkif edilmesine bir türlü razı ol- gamıştı. İçinden bize belki kızmı" İirda. Belki değil, muhakkak. Lâ- dişte bazan insan böyle isteme- 1,8i şeyden hayır görür. Acaba nsuldü kurtardık mı dersiniz?. FELEK Bursada karilerimizden Kemal *yefendiye; Efendim, 7! hakkındaki müşahedenizi siga- 18 içenlerin ekserisi tasdik ediyor- pr Fakat; tecrübedide zevat bu şehi gazetelerden ziyade rüzgür- 8 bir yerde kibrit yakarak hallei- Menizi daha faydalı buluyorlar. 2 — Yol ücretlerinin biletler ü- itinde yazık olması bahsine ge- İnce; Tramvay biletlerinde ücret yazılıdır amma pek güçlükle bulur pi Lâkin diğerlerinde yoktur. değin şebebini ücretlerde sık sık la, şiklikler olmasına atfediyor- azık olsa da olmasa da hep lar, “den çıkmıyacak mı?. ley. Hürme'ler ve muhabbet- Buzün mübaşirlerin kı- Yafetleri teftiş edilecek k, Müddciemumilik adliyenin noksan mübaşirler müddelmumilikte bur ayazalar ve müddelumumi tarafından Metleri teftiş edilecektir. Bütün mü- resmi elbiselerini yaptırmışlar- > SL TUAY KUALA EI Ç VA FIYATLARI TAHVİLAT vw f SAUER? TA - 63950 20 “08 24425 8324 23050 taras 7045 66. NUKUT Kuruş; Viyana (Satış) 109 ur 040 24 “. 24 » 2 2 106 şilebinin ka'ran kokan | Avrapa borçlarının tediyesine dair | Tü önünde bankerin baraat etmes! | kın şu kısmete. Herif burada | sade 1 — Mektubunuzu aldım. Kib- | — Otomobil, şimendifer reka | ii la derin meseledir. İkisi ara- | İmaktan korkarak bu bahsi ke | EKONOMI Lâstik ayakkabı Rekabeti Kunduracılar ve deri tüc- carları bir toplantı yaptılar Yeni teessüs eden lâstik ayakkabı sanayiinin, kundura ve dericiliğimiz üzerinde yaptığı tesirleri ve alınma- İ gre için lâzimgelen hazırlıklara bas- lanmıştır. Bu teşebbüs, lâstik ayakka bıların imali için lâzmgelen bütün iptidai maddelerin hariçten gelmesi itibarile, memleketimizde deri ticare ti, kundura ve deri sanayii ile meşgul olanların ve hayvan yetiştirenleri, çok yakından alâkadar etmiştir. Şehrimiz de kurulu bulunan lâstik fabrikaları, bütün çalışmşalarnı diğer lâstik ma- mulâtından ziyade lâstik ayakkabıla- ra inbisar ettirdikleri için, de ehemmiyetle telâkki edil- İ gi çok cüz'i mikhdarda | gin, burada imal edilen lâstik ayak- | ye kalmiyacağı öne sürülmektedir. dir. İddiaya göre , yeni vazi: > fabrikaların Baki ayaklzin emi İ nı durduracak, buna mukabil hariç- İten marmul halde gelecek ayakkabıla- rm fiyatları biraz daha artacaktır. Erzurum ve Vatan vapurları İ Denizyolları idaresinin Yelkenci my . 1 Er zurum ve vatan vapurları Karadeniz hattma işlemeğe başlamışlardır... Buzhane fiatları meselesi Ticaret odası, buzhane fiyatları ü- zerinde yapıldığı iddia edilen ihtikâr meselesini ehemmiyetle tetkik etmek tedir. Bu hafta içerisinde, odada tn- cirlerin ve buzhane sahiplerinin işti- rakile bir toplantı yapılacaktır. z (Türk ofisi İstanbul şubesi Türk ofisi İstanbul şubesinin yeni kadrosu tamamlanmıştır. Aybaşmdan ibaren, yeni kadro ile faaliyete ge- çilecektir. Yeni bir çemi daha alındı Türk Ticaret filosuna yeni bir ge- mi daha iltihak etmitşir. Bir kumpan- ya tarafından İngiltereden satın ale- nan bu yeni gemi evvelki gün limanı mıza gelmiş, Ülkü ismi konulmuştur. Bu sene zarfmda, Ticaret filomuza ren gemilerin adedi Ülkü ile dördü bulmuş oluyor. İspanya ile ticaret Uzun zamandanberi İspanya ile devam eden Ticari müzakereler an- laşma ile neticelenmiş ve yeni bir iti- İâf imzalanmıştır. İspanya ile yapı- ve tiftik olmak üzere birçok ihracat emleamıza müsait bir mahreç olma- a itibarile, İstanbul ticari mahafilin- de memnuniyetle karşılanmıştır. | Silefkede Gazi heykeli Bay halde, ayakta olarak göstermekte yoktur. Heykelin vaziyetindeki ve salöbet yukardaki o fotoğrafide de görülmektedir. Heykelin resmi küşa- dında İçel mebusları, Mersin belediye reisi, Halk BL RE — j i i lan bu ticari anlaşma, başta yumurta | Haliçte yeri bir kablo Elektirik şirketi, Karaköyle Eminönü arasında deniz altından yeni bir kab- kim en mim a in Fransız belediye | “££97£2£ Heyeti gitti Bir opera Şehrin heyet şerefine verdi- İği ziyafet pek samimi geç'i Paris Belediye Meclisi reisi Mösyö Fiçuet'nin siyaseti alimda olarak şeb- pa Perapalar. otelimde şereflerime veri" len ziyafet pek samimi olmuştur. Yemeğin sonunda Âli Rıza Bey bir Butuk irat ederek, bu hafta İstanbulun | aramızda esmdide dosthuk rabetaları bu- | lunan bir milletin güzide şahsiyetleri. Bi kabırl etmek şerefini lirik ettiğini, Türk ve Fransız milletlerinin şark ile garp arasındaki şiymsi, iltsadi ve har si münasabatın temellerini . sttikler. Bi ve bu sebeple bu iki milletin günün M. Figuet. — dilmiştir. OE | ş aleşam vali mavi pi Ali Rıza Bey tarafından şehir namı- Teşkil ediliyor Artistlerin konservatuvar- dan yetişmesi düşünülüyor , , Belediyenin konservatuvarı »slah öçin Viyanadan celbettiği Profesör M. Marx bu sabah cektir. M. Marx burada üç hafta kala cak, konservatuvar imtihanlarında hazır bulunacaktır. Şehrimizde, o Maarif Vekâletinin yardım ve müzahereti ile bir teşkili mukarrerdir. M. Marx'tan, O- pera hakkında da fikir ve mütâler alınacalıtır. Opera için lâzı Eminönü - Eyip tramvayı Tramvay Şirketinin yeni yaplıraca- Eı hatlardan bir inönü - Eyüp » Bu yol üzerinde lâzımgelen istimlâkat için belediye hazırlıklar vapmaktadır. Şirket yakında bu yo- İun inşasına başlayacaktır. İstanbul rehberi Belediye, almanca, italyanca olmak üzere bir İstanbul yehberi hazırlaliiştir. Rehberin ingi- Bizce müshası 10 bin, diğerleri beşer Din - olarak © Devlek . Mezsaasm - icabatı karşısında ayni ahenk ile yürü- mek mecburiyetini hissettiklerini söy- Ali Rıza Bey bundan sonra İstan- blum, Fransız harsmm beşiği ve © cağı ve ayni zamanda Avrupanın inci- si olan Parka şehri mümeesiilerini ayni solrada toplamaktan pek zi Bu bir mukabelede bulunmuştur: Mösyö Figvet nutkunda, Paris şeh. ri mümessillerinin İstanbulu ziyaretten ve bu vesile ile ve İstanbul halkına sa- mi muhabbet, hislerinin ifadesine fr. set bulduktarından dolayı çok mem- pan olduklarını, Türkiye ile Fransa İ arasmdaki dostluğun pek ceki oldağu- | ma söylemiş ve Sultan Süley- | man ile Fransız kralı birinci Fransu- va sarasında sktedilen ittifakı Fran sızların büyük bir zevk ile andıklarını ye bu ittifak ile Türlerin dürüstlüğü ir Övül ebilereğini bir büleüm MAHFEMELERDE Dün ağır ceza o mahkemesinde biri saat 5,30 da diğeri de 5,45 te olmak ü- | sere ili mühim cinayet davası karara raptedilmiştir. da basilraktır. Rehber seyyahlara, ec nebi acenlalara ievzi olunacaktır. Binbirdirek temizlenecek Seyyahların sık sık zi leri Binbirdireğin Beled molozlardan temizlenme: etmiştir. Temizleme çok pahalıya mal olmaktadır. Şimdilik yalnız meihal kısmı temizlenecektir. Bu tarihi mah zende 1001 direk varsa da, asırlarca dolan molozlardan, halen, yalnız 371 direk meydandadır. Şükrü Naili Paşaya ziyafet * Belediye tarafından dün aksam Büyükadada Kalipso otelinde Şükrü Naili Paşa şerefine bir akşam ziyafe- verilmiştir. Ziyafette üçüncü Ko lordu Erkânı Harbiyesinden 25 zat, belediye azularından bazısı ve esir zevat hazır bulunmuştur. İilte gösterdiğiniz nezaketi söylediler. Bize karşı gösterdiğiniz hüsnü kabul İki katil mahküm oldu Birisi ilama mahküm edildi, fakat cezasını hafifletici sebepler görüldü #inin ammesi arasında ve mahkeme kori- dorunda şiddetli bir münakaşa olmuş, bu münakaşa tramvay ceddesinde de ingilizce ve | 7! SPOR “ Mıntakanın Verdiği karar İlleri Yunan atletler gelecek- lerini bildirdiler Fenerbahçe, Galatasarayla yaptı- ğı maçta bu klöbün iki oyuncusuna itiraz etmişti. Futbol Heyeli itiraz €- dilen oyunculardan Enis meselesini tetkik oderek bu cihetten maçı tek- Tarıma karar vermiş, Faruk meselesi- ni de mmtaka merkez heyeline gön dermişti. Mıntaka Merkez Heyeti Çarşamba akşamı geç vaki ki içtü üzerine üç reye karşı dört reyle Fa- ruğun vaziyelinin nizami olduğuna karar vermiştir. Faruk mıntakada hem ileşiktaş, bem Galatasaray narmma © müseccel bu meselenin reyle riptir. Bir heyet reisinin şampiyona ibi bir klüp için hayati bir işte bir lirdi. 3 — Eğer Faruk iki klüp namma müseccel ise sonradan tescil ettiren klübün haksız olmas icap ederdi. 4 — Yok değil ise, bunu reye koy» rehsinin müracaat etmilşir. Faruk, Umumi Merkezde de iki klüp nama tesçil rada hak kazanacağı tedir. Önümüzdeki 1 Haziran Cuma gü- nü Fenerbahçe stadında yapılacak 0- lan İstanbul Atletizm bayramı için Yunanistan ve Avusturyadan da ba- zı atletler davet edilmişti. Haber al dığımıza göre Mantikas da ümit edilmek- i ün a vile bir- likte bu müsabakalara iştirak edecek leri hakkında Yunanislandan muvafa kat cevab gelmiştir. G. Bugünkü Kunkur ipik Sipahiocağının İlkbahar Konkur ipiklerinin birincisi bugün Taksim stad | s ler kazanan hanım. zabit ve bi- nicilerin iştirak edecekleri bu güykü müsabakanm çok heyecanlı olacağı tahmin edilmektedir... Müsabakaların ikincisi 27 Mayıs Pazar, üçüncü ve son müsabaka da | 1 Haziran Cuma günü gene Taksim sindyomundu yapılacaktır. Parlamentolar Konferansı Eylülün sonuna doğru Yıldızda toplanıyor Beynelmilel Parlamentolar konfe- ransı Eylülün sonuna doğru Yıldız sarayında toplanacaktır. Bu sebeple Türkiye grupu alâkadarlara davet- nameler göndermeğe başlamıştır. Ruz pamede mevcut meseleler meyanında umumi ahlâki rabıtalar, emnivet ve silahsızlanma, mesai saatlerinin tam | zimi, iktisadi ve mali mesail, işsizlik ve onun mühlik neticeleri, parlamen- b rejiminin & Tİ vardır. gibi mevzelar Bir ihtiyar mahküm oldu edilmiştir. gizli rında takibat yapılmaktadır. . Adabı umumiye Dünyada hiç bir medeni memle- ket yoktur ki Ceza Kanununda âdabı umumiyeyi vikaye eden eğir maddeler bulsnmasın. Cemiyetin .nizamı için, cemiyetin ahlâkı için, bütün genç nesillerin sağlam es43- lar dahilinde neşvünema bulması için her devlet bu hususta ciddi tedbirler ittihaz etmiş, ve kendi ha datları içinde yaşayan insanlerin izzeti nefislerini, ahlâki hissiyatla- rını, rencide etmemek kaygusile birçok müeyyedeler koymuş'ur. Ceza kanunlarının el uzatamadık lar: bazı sahalar da, diğer mütem- mim kanunlar ve nizamlarla inzi- bat altına alınmıtşır. Vaktile birtakım gaze'elerimi- zin, mecmualarımızın hali ne idi? Çıplak ro imlerle sahifeler âdeta bir hamam manzarasını a mıştı. Diğer taraftan genç eri lerle genç kızlar arasındaki aşk sahneleinin en hurda tafsilât çile âsabı gerecek mahiyet'e fi. Matbuat Kanunu buna bir set çekti. Ressamlar ellerinde fırça kalem, harı! harıl çıplak kadın re- simlerine don gömlek, mayo giydir meğe başladılar. Muharrirler yazı larındaki o otel odala'ı macerala- rım kıstılar... Ve nihayet Türk Matbuati bu kirli ie çamaşırlarının teshirinden kurtuldu... Fakat..... Işin takati var... Zannetmeyiniz ki, bü'ün neşri. yat sahamız bu kirli tafsilâtlen kurtalmuştur ; hayır... Bir Beyoğlu- hütüpk etmek, bu söy- lediklerimi pat için ze Her yerde çıplak kadın resimle- ri ibadullah yim lendiğine nazaran bunlar hemen Avrupadan po'ta gelir gelmez der- hal müşterilerini bulmak'adır. İç- lerinde ne revüler, ne resimler, ne- ler neler var... Bunlardan birçok- ları belki neşredildikleri memleket lerde bile gizli satılmaktadır. Fas kat Beyoğlunda bunun için hiç bir kontrol yoktur. 5 Bunlar Avrapa melı olduğu için memlekete iki misli zarartıdır. Bir defa paramız bütün bu bahname- lerin arkası stra Avrupaya akiyor, diğer taraftan bu neşriyat mütema diyen memleket ahlâkiyatı üzeri- ne Tesir yapıyor... vd Bunlar hakkında bir “takyidat koymanın imkân yok mu? Asıl ber gibi iğrenç ithalâtla mücedele et- mek we bu ahlâksız taarruzları hudutta boğmak lâzımdır. Mar Tâmder ki resmin lisanı yoktur: Daha doğru bin tabirle resim bey- nelmilel bir lisandır. Öyle olmasa bile, fransızca edepsizlikle türkçe, edepsizlik arasında bir fark bu lunduğu iddia edilebilir mi rupanın biçok memleke'lerinde bu gibi mecmuaları yanında tası- yan bir adam hudutta bunları bı- rakmak veya yırtmak mecburiye- tindedir. Vahıâ bazı yerlerde satılması serbesttir. Fakat saten adam bun- ları vitrinlerde teşhir etmez. Ve bir genç müşteri çıktığı zaman ev- velâ yaşımı sorar. Eğer 18 yaşından aşağı ise kat'iyyen satamaz. Çünkü cezası bü; ir. bir mektep çocuğu! la bir BR kiş bir kaydi yari altında ol. madan sa'ın alması mümkündür. Alâkadar makamatın süratle ha rekete geçmesini ve bunlar hakkı da şiddetli ve cezri tedbirler alma- sını temenni ederiz. Tâ ki bu ya- zımız da bu gibi mecmualar hak- kında reklâm hizmetini görmesin. İşin müstaceliyeti vardır. Mümtaz FAİK Bekçiler Kaldırılacak Gelecek sene başında bu vazife zabıtaya verilecek Öğrendiğimize göre 1935 senesi başından itibaren mahalle bekçileri kaldırılacak, bu zırlamaktadır Yal nız belediye ol- mıyan kasaba ve köylerde i teşkilâtı i Bir Bekçi tipi tecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: