25 Mayıs 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

25 Mayıs 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Meclis içtimaından sonra: Milletler Cemiyeti Meclisinin 79 uncu içtima kapandı. Şimdi Cenevre silâhsız- lanma konferansın 29 mayıs salı günü toplanacak olan içtima için hazmlanı - yor. Konferansın hiç bir netice vermiye- ceği anlaşılmıştır. — Binaenaleyh içtima her hangi müspet bir neticeye varmak mmaksadından izayde çıkmazdan en iyi bir şekilde kurtulmak çarelerini aramak- tan ibarettir. Altı sene hazırlıktan sonra toplanan ve müzakereleri iki buçuk sene devam eden bir konferansın inkatamdan doğacak aksülâmellerin mümkün merte- be önüne geçmek lâzımdır. İşte bugün büyük devletleri alâkadar eden başlıca önesele budur. ni Silâh yarışı: Her devlet şimdiden başının çaresini a tır. İngiltere konferans inlutan uğrar uğramaz, & derhal dünya - nın en kuvvetli hava silâhlarına sahip bir devlet olmak için inşaata başlıyacağını ilân etmiştir. Yani İngilizler Fransa ile tayyare inşaatı rekabetine girecekler de- mektir. Harpten evvel Almanya ile bah- riye rekabetine girdikleri gibi . Mussolini haftada bir kaç nutuk söy- lüyor. İtalya'nın deniz kuvvetine büyük ehemmiyet atfettiği bu nutuklardan an- laşılmakı Italyan Başvekili, Italya” nın otuz vilâyetinin merkezleri deniz üs- tünde olduğunu geçen hafta söylediği bir nutukta İtalyan'lara hatırlatmıştır. Bun- dân manda İtalya'nın © şarkteki temdin vazifelerinden de bahiediyor. Almanya'nın da hazırlandığı muhak - kak olmakla beraber bu hazırlıkların ma- ye bir muammadır. » bazı makaleler yazdı. Bu malümatın bir kısmı hayali roman gibidir. Yer altında tayyare istasyonları. Ormanlar içinde is- tihkâmlar. Çelik ile bazı madeni madde- leri karıştırarak yeni bir nevi sert made- nin keşfi. Çeşit çeşit zehirli gazlar. Bel- ki bunların bir kısmı doğru değildir. Fa- kat her halde Almanya gibi sanayi saha- sında çok mütekâmil bir memleketin lecek harpte dünyayı birtakım sürprü karşısında bırakacağından herkes kor - kuyor. ».. Fransa - Rusya: Fransa'nın hazırlığı hem askeri, hem de siyasi noktadan ilerliyor. Silâhsız - lanma konferansından © ve İngiltere'nin yardımından ümidi kesen Fransa, emni- yetini başka sahalarda ararken Rusya ile tekrar anlaşmak yolunu tuttu. Harpten evvelki Rusya - Fransa ittifakının ihya edileceği zannedilmektedir. e Rusya'nın imzaladığı mukavsleler ran» ehemmiyetlidir. Ademi tecavüz misakile bir devlet, taarruza uğrayan devlete kar. şı ancak bitaraflık vazifesile mükelleftir. Halbuki mütekabil yardım misakile taâr- | ruza uğrıyan devlete yardım etmek mec- | buriyetindedir. Bismarck an'anesine uy» gun olan mütekabil yardım muahedeleri harpten evvel ancak bir kaç devlet ara» sında imzalanırdı. Rusya ve Fransa ta- rafından şimdi tasavvor göre, nel Avrupa mikyasında tat- bik etmektir. devletlerin ya ve Almanya'nın da girmeleri mevzuu. Binaenaleyh eğer bu tatav- yur tahakkuk ederse, bir Fransa - Rusya ittifakı ile bu ittifak etrafına toplanan bir devletler zümresi kombinezonu meydana gelecektir. Bu kombinezonun da muka- bil birkombinezona meydan vererek harpten evvel olduğu gibi, devletlerin bir defa daha iki zümreye ayrılması yakın bir ihtimal şeklinde belirmişi *. e Roma iktisadi itilâfı: Roma'da Italya, Macaristan ve Avus- | turya arasındaki mukaveleyi tamamlıyan | ticaret protokolları nihayet imzalandı. Protokollar ile Avusturya ve İtalya Ma- | Sıçrayarak geri çekildi ve bir- den hatırlamış gibi ellerile göğ- ünl küpedi' e Ah, kılığımdan utanıyorum. Birdenbire s'zi görünce “şaşırdım. Affedersiniz. — Kıllığınızın nesi var? Böyle, o kadar güzelsiniz ki.. : Semine, başını hırçın hırçın i- ; Ile : EL. Memek Alara diyorsunuz. z evvel likör eli etmek istediği zaman yaptığı gibi parma- ğının uciyle işaret ediyor, dudak- İarını da büzüyordu : —Bir dakikacık. S'zi çok bek- letmiyeceğim.. Bir dakikacık? Ve tekrar tie ER ibi yüzünü yüzüme Yi laştırdız > — Bir dakikacık.. : Ceylân gibi ger'ye sıçramasile, odadan çıkması bir oldu. > Genç kadının maksadı pek aşi- kârdı. Beni, bir hamlede teshir et- eği kurmuştu. Kendisini ihmal ( Haftalık Siyasi İcmal ) <aristan'dan buğday almayı taahhüt edi- yorlar. Macaristan da Italya ve Avustur. ya'dan sanayi mamulâtı satm alacak. A- vasturya ile Italya arasında da aynı me- alde bir itilâf vardır. Her ili memleket biribirine mahsus olan sanayi mamulâtı- nı biribirinden mütekabilen satm almayı vadediyor. İtalya Triyeste limanından Avusturya ve Macaristan ihracatı için ko rapiyor. Heyeti umumiyesi iti- barile İtalya'nın Avusturya ve Macaris- tan'a pek cömert davrandığına mıya lüzum görürse vaziyeti işkâl ede lir. Maamafih henüz böyle bir teşebbüs yoktur. » Japonya, İngiltere, Almanya: » Ingiltere ile Japnnya arasındaki ticaret harbi devam ediyor. Malümdur ki İngi- lizler tarafından piyasaların taksimi ileri sürülen teklif müspet bir netice ver. meyince İngiltere, Japonya'dan İngiliz müstemlekelerine yapılan ithalâtı konten- jana tâbi tutmıya karar e Bu ka- rar tatbik edilmektedir. Yani İngiltere". ye ve İngiliz müstemlekelerine ithal edi- len pamuklu mensucat bu memleketlere 1927 senesile 1931 senesi arasında yapı» lan ithalâtın senelik vasatisi nisbetinde- dir. Bunun Japonya'yı yola getirmek için alınmış bir tedbir olduğu İngiliz Ticaret Nazirı tarafından bildirilmiş ise de Ja - ponya “yola gelmek,, için henüz bir a- dım atmamıştır. Bilâkis Japon emperya- Bistleri Japonya'nın tevessü v: âsi istilâ yasetini haklı göstermek için bunu yeni bir vesile olarak ileri sürmektedirler. Da Biliyor ki. muhaceretine memleket. ler gibi, şimdi de Japon Gcare- tin kapanmıştır. Binaenaleyh Japonya yaşamak için tevessü etmelidir. Bu tazyik siyasetinin © Japonya'yı yeni birtakım maceralara girişmeğe tahrik edeceğini zannedenler vardır. Hattâ Ja - ponya ile Almanya arasında bir itilâftan bile bahsediliyor. - Güya Hitler Japonla- rn Asya'da serbestliklerini tanımış. Bir Fransız muharriri bununla alay ediyor. Almanya Japonya'yı — Asya senin, Avrupa da benimdir Demiş. Böyle bir pazarlığın beynelmi- Jel hayatın realitelerile asla alâkası ola- muyacağını söylemek bile zaittir. xx Bulgaristan'daki darbe: Bulgaristan'da Muşanof kabinesi istifasile meydana gelen buhran bir hi kümet darbesile neticelendi. Kabine, Çift. gi Fırkasının hükümette üç yerine dört | nazırla temsil edilmesi için ileri sürülen talep üzerine İstifa etmişti. Hükümetin üç senelik icraat ve faaliyeti muvaffakı- yet telâkki edilemez. Iktısadi darlık git- tükçe arttı. Maricen de Bulgarisan siyasi yanlızlık içine atıldı. Buna rağmen fırka» lar arasındaki mücadelenin devam etmesi | Zveno grupu denilen | faşist zümresine bu hükümet darbesine teşebbüs etmek için fsrsat verdi ve darbe de muvaffak olmuştur. Kralın bu darbede ne dereceye kadar rolü olduğu malüm değildir. Kral Bori#'. in kanunu esasi taraftarı bir hükümdar olduğu ötedenberi malümdur. Bununla beraber, emrivakii kabul etmiş ve iletida- rı bu grupun reisi olan Yorgiyef'e ver- tir, Yeni Bulgar hükümeti hiç bir fırkaya istinat etmiyor. Şimdilik fırkalar itibar- dan düşmüştür. Fakat Bulgar hükümet- lerinin işlerini işkâl eden yalnız. siyasi fırkalar değil, gizli cemiyetlerdi. Bu cs- miyetlerin başında da Makedonya Cemi- yeti geliyor. Hülcümetin er geç bu cemi- yetle çarpışacağı zannediliyor. Her hal- de Bulgar hükümeti hakkında kat'i bir hüküm veril Ahmet ŞUKRU BEBEK'te Mobilyalı veya mobilyasız kiralık ; Milliyet'in edebi tefrikası: 86 KANLISIR Yazan: Mahmut YESARI etmiş olmamın hıncını bu suret- le alacaktı. apartıman. Arslanlı konak 4 No. ya müracaat. Telefon * 36-86. (16701) açıldı, kapandı; bunu, gıcırtısın- > anladım. ra çekme çekildi. ermer üstüne konan şişe şakırtı- ları. Semine, eski or Kadınların, bir dak'kacık ! la- rmın kaç dakil kaç saat sürdüğünü (bilmiyor de- ğildim. Fakat Seminenin ellerinin ütün maharet ve tecrübesile tuva- letini iki üç dakikada bitirecekti Onun, bu inceliği (o göstereceğin- den emindim. Sofada bir ayak sesi oldu. Se- minenin bu kadar çabuk hazırla. nacağını tahmin etmem'ştim. Ka- pı açıldı, içeri hizmetçi kadın gir- mişti. Doğru sobaya doğru. yürü- dü ve odun aldı ve s0- Nafıa Vekili Ali B. in beyanatı (Başr 1 inci sahifede) Meselâ İstanbul 1 — İstanbul, 2 — Beyoğlu, 3 — Boğaziçi sahil hattı ol- mek üzere üç mmtakaya ayrılmak sahil kısmı iki kısım kabul edilmek ü- zere bir tarife"esasını müzakere ederek İstanbul | muntakasının nihayeti Kara- köyün birinci durak noktası ve Beyoğlu ve sahil hattımın durak noktası Emin- önü olmak üzere tesbit edildiği gibi on altı yaşımdan yukarı olan yüksek tahsil talebesinin dahi nısıf © derecede a e işlerine bir biletle gidip gelebilmek e- sazları şirketçe kabul edilmekte ise de tarafımızdan yukarda zikredilen para- ların kendi. vesikalarma İstinat edilmiş olan hesap neticesinde baliğ olduğu bir buçuk milyon küsür liranm gene takarrür esaslar o üzerine yeni yapılacak hatların insanları için zaruri olam istimlâke tahsis olunmak üzere la- i arası da bir taraflı yani kendilerini alâkadar eden hesabi bir muamele olarak kal- masında ve her hal ve kârda bu kaydın âmme ve belediye * haklarım takyit et- mesinde ve tarifenin bazı noktalarında ısrar etmekte olduğumuzdan müzake- re kat'i olarak neticelenememiştir. karşılıklı müzakeremiz devam etmek- tedir. Yakında kavi bir safhaya gire cektir, Telefon İstanbul Telefon şirketine gelince şirketin Şürayi Devlette açtığı dava vekâletin lehine neticelendi ve şirket A halktan fazla aldığı paranm mahküm oldu. - Telefon şirketinin satn alması i- Şin henüz resmi bir teşabbüsümüz yok- İzmir - Kasaba İzmir - Kasaba demiryollarının işi son safhadadır. Bu hat mmitlak süret- te bize intikal edecektir. Tarafımız- dan bu hattm demiryollar © idaresine bağlandığı vakit mevcut memurları şüp- hesiz istihdem edeceğiz. İzmir rıhtım şirketi İzmir rıhtım ini i devredilmesi halkında henüz bir karar vermiş değiliz. Ancak İzmir Imanınm demiryollarile bağlanmış olması ve rıh- temın âmme hizmetini görmekte bülun- ması dolayısile evvelce olduğu gibi mut lak srette vekületin mürakabesi sal tmda bulunması esastır. Ve şüphesiz bazılarını yapaca- Devlet Demiryolları Devlet demiryollarının ıslahatzm e- sas olarak mevcut memur ve müstah- demlerinin hal ve istikbal itibarile gile ve çocuklarının istikbalini temin ede- rek huzur ve emniyet bahşedecek olan bir tekmüt sandığı kanunu lâyihası ya- pıldı ve meclis encümelerinden geçti ve yakında bu liyiha dahi mecliste mü- zakere edilecektir. Bu tekaüt sandığının zaruri bir e- sas olarak devlet demi: alma cak memur ve müstahdemlerin kabul ve müddeti | hizmetleri ve tekaüt esasla rını tesbit edecek olan bir o momurun ve bir teşkilât kanunu yapılarak , va- ziyetleri tamamen tesbit ve temin edi- Devlet Demiryolları için Amerikalı mütehassısın raporu rehber ittihaz edi- lerek tarifeler üzerinde bazı teşebbüz- ewde bulunacağız. Haydarpaşa ile Sirkeci arasında iş liyecek feribot işi üzerinde hiç bir te- selbüsümüz yoktur. İstanbul rıhtım şirketinin mukave- Ankara elektrik şirketinin kilovat üc- reti ii n üzerinde yapılan son tetkik neti- le şirketlerin daha esaslı bir surette mu- baya attı. Bu kadın, balık © gibiydi, hiç sesi çıkmıyordu; hattâ yüzüme de ışı. Girdiği gibi sessizce odadan çıktı. Küçük bir cigara iskemlesi rinde açık duran bir paketten bir ara aldım. Seminenin hazırla. nışı, beni eğlendiriyordu. Zavallı- ya, için için de acıyordum. Bu ha- zırlanış, bu telâş, pek'boşuna idi. Fakat onu söyletmek, Sırrı Nevre- si görüp konuşabilmek için, vazi- yeti hoş görür bir hal almalıyım. Zaten Semine, kendi yapacağı te- sire o kadar emin ki benim, küçük bir gülümseyişimi, iyi o manalara tevil edecek. , Acaba, bu “teshir”, * Hüsün ve füsun” tuzağı, nasıl olacak? Semi- | me, pr çok bekletmedi. Ben, dal- ürken kapı, yavaşça açıl- 'enç kadın, toz.mavi bir de- kolte giymişti. Uzun eteklerini sü. rüyerek ahenkli bir eda ile yürü- yordu : — Çok beklettim mi? Yüzü, 'atkârane işlenmiş bir tablo gibi idi. Salına salma yürür- ken de gülüyordu. Bu, gülüşle : — Şimdi nasılım? Gözlerini ka- maştırdım ya. ON mağrurane bir'iddia var- aa. İ Umumi meclis Dağıldı (Başı 1 inci sahifede) çin bulduğu tabir yanlıştır. Açık he- saplar tevali ediyor. Bunun yeri yok- e yin olarak lcarşılandı mi?.. Ali Rıza Beyin cevabı Vali muavini Ali Rıza Bey cevap vererek dedi ki tur. Bunu da ödemek için muhasebe kanununda şekiller vardır. Kifayeti mü- Galip Bahtiyar Bey dedi ki: 1931 den 934 senesine kadar dev- derken ortada böyle mevhum hesaplar doğru değildir.., Nakıye Hanim ne diyor Nakiye Hanım da şunları söyledi: — Hesap kanunlarına mugayir bir hal olmadıkça, bir saiistimal bulunma- dikça bu rakamlarm mevcudiyetinden âş edecek bir nokta yoletur. dan sonra, 1931 kat'i hesap ra- i iyesi kondu Esnaf bankası Tahkikatı (Başı 1 inci sahifede) sinden etraflı tetkikatına devam et- mektedir. Bu cümleden olarak vesaik üzerin de yapılan tetkikatta lüzum görüldük çe Bankanm muhtelif zamanlarda i- daresine karışan zevatın tahriri ve şifahi ifadeleri alınmaktadır. Ankaradan davet edilen sabık mü dür Faik Bey de on gündenberi ban- kada heyet ile beraber çalışmakta ve Comal Ziya Bey tarafından görülen lüzumlu noktalar hakkında şifahi ve tahriri mütalea ve ifadeler alınmak- tadır. Dün de akşama kadar Faik B. Bankada bulunmuştur. Tetkikat bazı vesaikin tamikı za- ruretini hâsıl eylemekte ve bilhassa bu heyetin çok şümullü ve mühim bir nokta Heyet mesaisinde büyük bir ketu- miyet muhafaza etmesine rağmen bü- tün gün geç vakte kadar devam eden isi in neticesine yaklaşıl e ai Karagöz gecesi Aksaray Gençler Birliği tarafın. | dan tertip edilen Karagöz gecesi dün akşam muvaffakıyetle yaşanılmıştır. Toplantıda Karaşöz hakkında bir konferans verilmiş, ve Karagöz oyna- tılmıştar. e vaziyetleri: tetki- İşime a Her günkü di- ğer işlerimiz arasında bunlar da tet kik etmeği Işiyoruz. rl şirketi o hakkındada bugünlerde bazı şikâyetler almaktayız. Bunu da tetkik ediyoruz. Ali Bey meclisin yaz tatili sarasm- da tetkik ve teftiş seyahati yapacağını söylemekle beyanatma nihayet vermiş- tir. Hakikaten genç kadınm sanat ve maharetine parmak ısırmıştım; — Hiç bekletmediniz, diyebil- dim. Semine, bir koltuğa” oturdu. Gözlerinde, beni korkutan şeyta - ni bir ışık yanmağa | başlamıştı. Bu, bir kadın değil, istediği za - man yakmak kuvvet ve hassası bu labilen bir ateşti. Sırrr Nevresin, niçin © ondan indiğini, ürktüğünü şimdi anlı - Bunun bir manevra başlan - gicı oduğu muhakkaktı. Hemen yerimden fırladım. Bir cigara W- zattım ve kibriti de çaktım. Semine, göz bebeklerinde bir ateşten (küre) yanarak bakıyor - du: — Mersi, Beyefendi. Cigarasını parmakları arasma sıkıştırdı ve udaklarının ucuna iliştiriye — Sizi, bugün buraya hangi rüzgâr altı? — Geçiyerdum. Rahatsız ede- Otomomobil Yarışları» (Başı Köni sahifede) Bu seneki yarışlarımızın bisiklet koğü- larından maada daha bir takım husü- * siyetleri vardır. Meselâ bu sene arabaların hepsi yüksek sürat lara pek az araba gir- sebebi de budur. Bir bir (Arditti) bir. (Ford - V:8) iyi sürücülerin idaresinde yük- sek birer kudret demektir. Dünkü Süs hamızda neştettiğimiz yarış listesinde isimleri bildirilen sürücüler ise bindik leri arabalara haklarmı verebilecek cüret ve seciyede koşuculardır. Bir (Ekrem) bir (Arivabene) bir (Süley- man) , . . Birer profesyonel koşucu ol in beraber bu sahada yetişmiş ve. çok ilerilemiş sürücülerdir. Tek bir cümle ile bugün saat 9'da başlıya- cak olan İll üncü otomobil ve moto- siklet yarışlarının herhalde geçen s6- neden çok farklı neticeleri olacaktır. Belki debu skar Ss deleinder. aşağı- .a düşürülmüş bulunacaktır. Yarışla- ren milan eş kema hale ervelen gazotemizde dercedi tişar ettiğimden tekrar dercetmivorüz. Yalnız yarışların tam saat 9 da yacağını ve 8,30 dan itibaren her türlü vesaite kapanacağını latırız. Taring Klöbün ilânı Muhterem Efendim, Yarınki yarışımıza gelecek olan 26 vattan Klöpten davetnamesi olanlar- la otomobilleri üzerinde Klöbümüzün plâkası olanların ve Klöbümüzün bu seneye mahsus olan aza kartını gös- terenlerin davetliler tarafına alınma. se ve bunlardan duhuliye aranılmıya- caktır. ISTANBUL: ” 12,30: Alaturka plâk neşriyatı. 10: Plâk. neşriyatı. 18,20: Ajanı haberleri, 1930: Alatur ka musiki neyriyatı. Eliza ası ve, arkadaşları 2115: Ajans ve borsa haberleri. 2125: Sigan musikisi ve muhtelif eserler. 546 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 1A,l0: . 18,30: Konferans, 19,10: Ha: (if musiki. 21,15: Filkarmonik takım tarafın» dan senfonik komser. 73,40: Dans musikisi. Kir BÜKREŞ, 364 m. 5: Plak: 14: Haberler. is Yam, 20: Üniversite dersi. 20,20: Plâk, 20,15: Konferans. 21! Oda musikisi. 2140: Kont — Taganni 2245: Çift i 546 Khr. BUDAPEŞTE, 550 m. 18 Piyano rafakatile teganni, 19: berleri. konseri. — —a, 21,15: “Madem merose,, isimli piyes. -- Haberler. 23: Vere» Sizan takımı. 2850: Triye oda musikisi. 686 Kk. BELGRAT, 437 m. Zi: Zagrepten nakil, 23: aHberi plâkları, 2335: Kahvehane konser 174 Kir. MOSKOVA, 1724 m. li meyriyat. 2030: Konferans. lizanile neşri 18: isen makaka, Z1,AS Hafif musikisi, — Musahabe, 22,05: Orkestra, — Haberler, 713 Khr. ROMA, 18: Tayammi. — Mur sahabe, 2145: Sanfı va hafif emusiki. ŞİMALİ ITALYAN GRUPU, 18,103 Oda musikisi, — Plâk, — Musahabe, 72,16: Senfonik konser, Müteakiben ,18: Mili neşriyat, 22: Çift piyano kı 22,00; Skeç. — Haberler, 24: Gece musi- 10 Khz. VİYANA 507 m. 2025 Operst parçaları. 2228 Çift pi konsari, haberler, 2120 Plâk Çmüntehap ha tif parçalar). Asrın smdesi “MİLLİYET ” tir. ABONE ÜCRETLERİ : Türküye için Hariç için ie Bet 4— 25 Gelen evrak geri verilmez. — Müddeti geçen * nüshalar 10 kuruştur. — Gazete matbaaya sit işler içim müdiriyete cant edilir. Gazi Mânlarm mes” tini kabul etmer, ti — Bilâkis. Öyle memnun etti- niz ki.. Yalnızlıktan pek fena bu- nalmıştım. Ne yapıyorsunuz? Ne. arnilniz? < Ben, cigarayi elinden alır. ken ilâve etti: — Meşguliyetinizi biliyorum. Cevap vermedim, sadece yüzüs ne baktım. > Semine'nin biraz evvel mahviyet ve nezaketle, şimdi aldığı mağrur hanım tavrı biraz nisbetsizdi. Fa- kat bunu, kasten yaptığı muhak - kakktı. Apartrmana girdiğim za - man, evlik kıyafetile, beni ılık bir besleme gibi sarhoş etmeyi; tuva- letini yapınca da bir salon kadını gibi beni jestlerle şaşırtmayı kur - muştu, Sırrı Nevres'in dişlerini sökebi- .lecek kadar kuvvetli olan bu kadın i korkmamak ser- dan çekinmemek, seml:k olurdu. o O, acaba benim, Metr Salemin muhakem es İskenderiye Yolculuğu Jai dar ettiğini yazmıştık. Halka ucuzca seyahat imkânları. bahşeden bu biletlerden © bahsederken. küçük bir rakam hatasi olduğumu am ladik, Vapurun İskenderiyede tevak * kuf müddeti elli saat yani iki günden fazla olduğu halde sehven 6 saat ole rak yazılmıştır. Bunu şu suretle tast| bih etmekle beraber bü hüsusta eltiğimiz mütâmmim tafeilât da "a yoruz: cumartesi dir. Her gün İskenderiyeden ye müteaddit trenler işlemekte ve mesafeyi 3,5 saatte katetmekte oldu” ğu cihetle yolcular İskenderiyeden da Kabirenin şayanı temaşa mahaller rini görmek ierkânmı da istihsal et mektedirler. t VİLAYETTE Resmi dairelerde devir hazırlıkları başladı li lk vii A BER leşmiş ve işe başlamıştır. Maaş gecikecek mi? e verilmekte ise de, ekseriytle kadrolar a ek edilmeletedir. Recep B. bugün gidiyor Bir mrüddettenberi şehrimizde bu- lunan Cümhuriyet Halk Fırkası Umu mi Kâtibi Recep Bey bu akşam Am karaya dönecektir, Ayrılık müsameresi Dün akşam sanat mektebinde, son smıf talebesi tarafından bir ayrılık müsameresi verilmiştir. Müsamereye İstiklâl marşı ile başlanmış, Canavar ve Zornikâh piyesleri temsil edilmiş tir. Talebe cidden çok muvaffak ok muş ve alkışlanmıştır. başlıyor Metr Salem'in vekili olan, Şehir Meclisi Birinci Reis Vekili Avukat Sadettin Ferit Bey, yarm başlayacak olan ede hazır bulunmak üzere Ankaraya hareket etmiştir. Muhtelit mübadelede Muhtefit mübadele komisyonundan: Bugünden itibaren ve başkaca iş'ar vukuuna kadar , getek muhtelit müba- dele komisyonunun ve gerek murahhas heyetlerinin kalemleri, yalnız saat do- kuzdan 13 e kadar iş sahiplerine açık bulandaralar ler. Tamamile dabili işlere hasredilecek olan öğleden sonraki yakıtlarda hiç bir” ür edilmiyoceketir. liyetimi bili Semine, aklımdan vap vermeğe başlamıştı; — Ferhunde, nasıl? iyi mi? Sesinde, istihzad ziyade: doğru söyle! diyen emre- dici bir kat'iyet, bir sertlik vardi. Bu kadın, beni tartıyordu. İlk ta * miski iğımız zaman, bana o kadar © hemmiyet vermemişti. Zenginli - | ğim ve cömertliğim hakkmda, Sır- rı Nevres'in çörlölüklerini pek i * da, ça lem ve hayallerini kır * muştı. Semine, karışık bir rüyadan yanmış gibi idi. Kendini toplayıp istiyordu. O- ? kâbustan kurtulmak nun bu uyanıklığı © ânında yalan söylemek, çok gülünç olurdu. Sualini gayet tabii karşıladım: — İyidir. Semine, kirpiklerini oynatarak bir an baktı ve koltuğun kenarım dan sarkıttığı kolunu salladı: — Teşekkür ederim. Samimi niz... Bir ciğara verir misiniz? Tekrar cigara uzattım ve yak “ tım. Genç kadın, teşekküre — bile lüzum görmemişti, ağzından savur” duğu dumanların halkalarına bs * Aa kıyordu: - Bitmedi — A yordu. geçenlere ce ğ jan, kinayeden A

Bu sayıdan diğer sayfalar: