8 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

8 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İVAPURCULUK “8-934 cumartesi günü Â iç Şur sat 15 de Koyun Eti Pazarlıkla satın alıma- ir. Taliplerin şartnamesi ik örmek için her gün ve pa- İki ga ikea Çorluda a Komisyonuna Müracaatları. (63) (4554) baş erkez ve Tuzlada bulunan m sene'i kihtiyacı olan 112000) kilo sade yağı kapa- usulile münakasaya çı- tır. İhalesi 27 Ağus- 14 34 pazartesi günü saat dedir. İsteklilerin şarina- yi Özrmek üzere her gün ve /İ rünakasaya iştirâk edecekle- tayin edilen vakitte İzmit- İma Komisyonuna te İİ Müracaatları. (61) (4553) fi lagğziemirdeki kıtaat için 4 kilo Un Tez gr günü saat 10 da kapalı AİİA almaz! ter. Taliplerin Rrtnamesini görmek için her “İ tün y, münakasasına iştirâk çeklerin belli saatten evvel € mektuplarını Bornu- pda Askeri Satın Alma Ko- Müyonuna vermeleri. (4503) .. 7 he ayrı şartnamelerle İn 1 zarfla almacak ©- ur, Bursadaki Kıtaat | için (50000) Müdaliya iin (370000) Bandırma için ) kilo unun münaka- Y ös 25-8.934 cumartesi günü p3lİSde Fırka Satınalma syonunda icra kılmacak: | MM . Talinleri a plerin şartnameyi gör Mele ş yi g 7 i is Z P i i Gi / i aa üzere her gün ve münaka- enayitirak için de vaktinden 0) el teminat ve teklifnamele- © Fırka Satmalma Komis- da bulunmaları. X15) (4244) 4735 Yozgat Piyade kıt'ası için (900 kilo Sığır eti, 55,000 25 oçlun kapalı zarf usuliyle Is 934 eymartesi günü saat © © almacaktır. 600 kilo b tin yağı, 4900 kilo Toz Şe- kiç 5000 kilo gaz. yağı 800 ün, uz 5000 kilo Sabun aleni e suretiyle 25-8-934 Macakşesi günü saat 9 da alı- ali Şartnamesini gö- ya ; Tin her gün ve münakasa- taayiritâk edeceklerin belli Sap te e malleriyle Yozğat a komisyonunamü- Mekatlarr. (4274) (24) övülüdi ... ei 4736 an ak, Tamıç,Ezine,Kirazlı; Ayva İaaş © Ceyiklide bulunan kı- Un getiyacı olan 980,000 kilo 4 8-934 pazar günü saat Tap, Kapalı zarfla almacaktır. Mink. şartnamesini gör- aya > gün ve münaka- A, Bayramı, Ezine, Kirazlı, 5 2cık ve Geyildlide bulunan kg ihtiyacı olan 20,000 ki- n 258.934 cumartesi gü- taçat 14 de kapalı zarfla alı- tini tır. Taliplerin şartname- Mü, Sörmek için her gün ve Matı, ya gireceklerin belli ©N evvel teklif mektupla takip Bayramıçta bulunan müs Yonu ırka Satmalma komis- Tiyasetine vermeleri. e. (4331) . 4746 Var Birinci Noterliğinden £ yönde Moda eadderinde Ağa a ağda 18 No. Arif paşa vere- mükim operatör R- A, , edinin 28-904 tarihinde evlen: My velleri tanzim edilmiş ve tac —n kanunu medeninin 170 inci mad- ve bnce mal ayrılığı kabul etmiş Ta #vlenme defterine bu yol- edildiği ilân olunur. (1725) TURK ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ACENTALIĞI Liman Han, Telefon: 22925. İzmir sür'at yolu SAKARYA vapuru Her PERŞEMBE günü sat 16 da Galata rıhtrmından kalkar doğ- gi! ru İzmire gider. Bu vapur her pazar günü saat 16 da İzmirden kalkıp doğru İstanbula gelir. Mersin yolu vapuru 12 Sadıkzade "ir. PAZAR sünü saat 10 da Sirkeci rbhıtmaslan kalk: , gidişte Ça nakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, Kal kan, Rodos,Marmaris,Dalyan, Fethiye, Kaş, Finike, o Antalya, Alanya, Mersine gidecek. Dönüşte ayni iske- İİ! lelerle beraber, Taşucu, Anamur, Ku- şadası ve Geliboluya uğrayacaktır. Karabiga yolu Her CUMARTESİ ve ÇAR- SAMBA günleri sat 20 de Top hane rıhtımından bir vapur kalkar. Gidiş ve dönüşte mutat iskelelere uğrar. İzmit yolu Haftanın CUMA, PAZAR, SALI, ÇARŞAMBA sünleri bir vapur saat 9da Tophane rıht mundan kalkar. Imroz yolu Her PERŞEMBE sünü Ga lata rıhtmından saat 18 de bir va- pur kalkar, Gidiş ve dönüşte Gelibo- lu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine uğrar. — | İstanbul kumandanlığ tmalma komisyon: 1. Fırka Satınalma Komis- yonundan : Fırka kıt'atmın ihtiyacı olan 318 ton Un kapalı zarf- la münakasaya konmuştur. İ- halesi 25-8.-934 cumartesi gü nü saat 14,30 dadır. Taliple- rin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya işti- râk için de o gün ve vaktinde teklif ve teminat mektuplariy- le Fındıklıda Fırka Satmalma komisyonuna müracaatarı. G1) (4541) 1. Fırka Satınalma Komis- yonundan : | Fırka kıta'tı hayvanatmın ihtiyacı için 160 ton yulaf kapa k zarfla münakasaya konmuş- tur. İhalesi 25-8-934 cumar- tesi günü saat 15,30 dadır. Taliplerin şartnameyi görmek üzer her gün ve münakasaya iştirâk içinde o gün ve vak tinde teklif ve teminat mektup lariyle Fndıklıda Fırka Sa- tm alma komisyonuna mü- racaatları. (36) (4542) a 1, Fırka Satmalma Komis- yonundan : Birinci Fırka ihtiyacı için 296 ton Tüvenan kömürü ka- palı zarfla münakasaya kon- muştur. İhalesi 25-8-934 cu- martesi günü saat 16,30 dadır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirâk için de o gün ve vaktin- de teklif ve teminat mektup- lariyle Fındıklıda Satınalma komisyonuna müracaatları. (35) (4543) Gümüşsuyu Hastanesi ih- Uyacı için 500 adet Piliç ve 1800 adet Tavuk açık müna- kasaya Okonmuştur. İhalesi 9-8-934 perşembe günü saat 15,30 da dır. Taliplerin şart- nameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için de o gün ve vaktinde teminatla- riyle birlikte Fındıklıda İstan bul Kumandanlığı Satınalma komisyonuna müracatları. (29) — (4421) 4849 ZAYI — Malatya Ziraat Bankasından almış © olduğum 4-11833 tarih ve 1313-62 mumerolu bonomu kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hüle z v ltrzo) - MİLLİYET MBA 8 AĞUSTOS 1934 “Kron Köpüğü” nün bulunması Hizmgel- diği haklanda 5 se bik etmekle pudra bütün gün sabit kalır. 2 — Parlaklığı tamamen izale eder. 3 — Yüze mat ve yur muşak bir şekil ve tabii bir güzellik ve- rir ve pul pul kalmaz. 4 — Rüzgâr, yağmur ve terden mü teesir olunaz. $ — Açık mesamatı kapatır ve cildi kurutmaz. Bu yeni ve cazip usul; Tokaloz pud- rasında tatbik ediİmiş ve “Krem köpü- ğü” ince ve saf pudra ile fenni bir su- rette karıştırılmıştır. Cildi İâbif bir so- yette yumuşattığı gibi yorulmuş beşere yi uyandırır ve kuvvetlendirir; yüze şa yanı hayret bir güzellik ve mat bir şekil verir. Tokalon pudrası; “Krem köpüğü” havi yegâne hekiki pudradır. Yağlı bir cilt için Pero Tokalon pudrasını ve ku- ru bir cilt için Petalia Tokalon pudrası- er bullanımız. Her iki pudradan hangisi ile pudralansanız adi pudralardan dört defa daha Fazla müddet sabit kalır. (1626) İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 30 Ikinci Teşrin 330 trihli kanun hükümlerine göre tesöil edilmiş olan ecne- bi şirketlerinden (Emperiyal kemikal Endüstri) Levant “Limitet - Imperial Che- mical İndüstries “ Levant” Limitet) Şirketinin Türkiye umumi vekili Kenan Seşebeş Bey haiz olduğu selâhiyete binaen bu ker emüracaatla kendisine vekâlet etmek üzre şirket namına yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün imahke- melerde dava odan edilet ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzre şirket kimyageri Osman Süzi Beyi vekil tayin ettiğini bildirmiş ve iğzmgelen vesikaları vermiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olanur. (4731) Istanbul Mıntaka San'at Mektebi Müdürlüğünden: 934 -935 Ders senesi için Ankara inşaat usta mektebine talebe alınacaktır. Aşağıda yuzılı vesaikle birlikte ve bir isti- da ile müracaat edilecektir. A — Nufus tezkeresi “Talebenin yaşı on üçten küçük ve / on yediden büyük olmayacaktır.” v B — Ilk Mektep şahadet namesinin aslı. C — Ası şahadetnamesi. D — Dört Tane kartonsuz vesika fotoğrafı. E — Müracaat ve kayıt müddeti 18-8-934 günü akşa- mına kâdardır. Müsabaka İmtihanı 20-8-934 tarihinde ya pılacaktır. (4524) a Nafıa Vekâletinden: 11 Ağustos 934 cumartesi günü münakasası icra edile- cek olan Afyon Antalya hattı birinci kısım inşaatma ait mukavele projesinde yazılı geçit tarihi 30-6-935 ve ikmal ta- rihi 1-9-935 olarak tashih edildiği ilân olunur. (4333) Fn İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonu Reisliğinden: Akliye ve Asabiye hastan esi için lüzumu olan 39 kalem ilâç 14 Ağustos 934 salı günü saat 14 de pazarlıkla satın alı- nacaktır. İsteklilerin müracaa tları. (4521) İstanbul Milli Emlâk Müdürlüğünden: Cins ve Mevkii Senelik kirası 144 132“ 360 3 200 1 Kira Müddeti Divanyolunda Sıhhiye Müzes i altındaki 2 150 No. lu Dükkân Divanyolunda Sıhhiye Müze si altındaki 140 No. lu Dükkân Sultanahmette At Meydanın eski Askeri Elbise anbarı altındaki 6 ade i Dükkân. Vilâyet Konağı ile Merkez o Maliye Dairesi arasında bahçe içinde kapalı kapu önünde- Tel Gin ye Yukarda Cins ve mevkileri yazılı hizalarındaki bedel ve müddetler üzerinden açık arttırma usuliyle kiraya verile- cektir. İsteklilerin 22-8-934 Çarşamba günü saat 14 de pey akçeleriyle müracaatları. (M) (4210) ISTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI Yalnız Buz ve Benzinle ( Yağ satılan dükkânların tahdi de tabi tutu'maması Daimi (o Encümencekarar altına alın- mıştır. İlân olunur, (4560) * İstanbul Mıntaka Sam'at Mektebi Müdürlüğünden: © 934-935 Ders senesi için mektebimize almacak tale- benin kaydina başlanmıştır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte bir istida müracaat edilecektir. A — Nufus tezkeresi “ Talebeni nyaşı on üçten küçük ve on yediden büyük olmayacaktır. ” B — Ilk mekte şahadetnamesinin aslı, O Mi al etnidzs #İ D — Dörttane kartonsuz vesika fotoğrafı. WE — Müracaat ve kayıt müddeti 18-8-934 günüak- şamına kadardır. Müsabaka İmtihanı 20-8-934 tarihine ya pilacaktır . (4525) İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonu Reisliğinden: Akliye ve asabiye hastan esi için lüzumu olan 226 kalem ilâç ve sıhhi malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve 28 A- #ustos 934 Salı günü saat 14 te aleni münakasa suretiyle sa- tın almacaktır. İsteklilerin © müracaatları. 4522) Van Gölü Sefain İşletme Idaresi Müdürlüğündan Fabrika ve Gemiler Malzemesi Listesi Mıktar Eb'at Cinsi 50 Kilo 3 m/m kalınlığında Kılngerit-Ingiliz Mali 50 Grafitli amyant 50 30 » " Beyaz Fiber Karpit lamba memesi Katranlı kırçala Yelken bezi Ipliği 0, Tek ağızlı Topu beş okka 120 x 60 Ce Dizel Marin Marka Metal 1/2 m/m - Z mm ye kadar İspiral makkap 2 » Dm nie ” ” İu zımpara kâğıdı 0 , 20 Top 50 Kelep 2 Sandık 30 Kilo 100 Adet 150 200 250 100 100 200 s0 50 Paket Marangoz için 1 - 2 No, Demir için 1 - 2 No. lu zımpara kâğıdı Pommel 50 Büyük 50 Küçük kapı menteşesi, 50 s0 mii 'encere Düğmesi 25 Büyük 25 Küçük gömme kapı kilidi Muhtelif Boyda Ağaç için Vida 50 Kilo Tutkal 1 Düzüne (o 5.5 ve 6 Santim eninde tek ağızlı rende pıçağı 1 5.5 ve 6 Santim eninde Pilânya rende pıçağı 2 Birer metrelik Ağaç metre 70 Marangoz kalemi 10 3/16 pus Havşabaşlı Civata ve Somun muhtelif Boy 5/16 ,, ” ” 3/16 ,, Yuvarlak başlı, » 5/16 ,, ” "wn m Van gölü Gerni İşletme İdaresi Gemi ve Fabrikaları için lâzrm, cins veevsafı yukarda Yazılı 29 kalem malzemenin 20 gün müddetle açık münakasaya konulmuştur. Kat'i ihalesi 20 Ağustos 934 pazartesi günü saat 14 de Birinci Umumi mü- fettişliğin tasdikine talikan Oo Erniste yapılacaktır. Şartna- meler Umum tahlisiye Müdürlüğünden almabilir. Fazla ma- lümat için Van Gölü - Ernise yazılmalıdır. (4431) » ” ” 10 10 10 » Mpa 4859 .» .. yer yese Bakırköy Malmüdürlüğünden: Veraset, Bina, Erazi vergisinden 2927 lira 31 kuruş borç iu Küçük Çekmece de kâin souk su çiftliği sahibesi Araksi Hanımın varislerinden zevci Ohanis Beyle kızları Virjin ve Za- bel Hanımlar borçlarını vermedikleri cihetle mümaileyhima- nm hazineye olan borçlarının temini istifası için tahtı tasar- rufunda bulunan mezkür Souk Su Çiftliğine ait ve dosyasın- da mevcut iki kıt'a tapu kaydında yazılı gayrimenkulleri- rin satılmasma karar verilmiş olmakla 26-7-934 tarihin den itibaren 21 gün müddetle müzayedeye © vazedilmiştir. Taliplerin Bakırköy Malmüdürlüğünde müteşekkil Komisyo na- müracaatları ilân olunur. (4251) 4801 Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 18,000 kilo Beyaz Ustübü : Kapalı zarfla münakasası: 16 Ağustos 934 Perşembe saat 18,000 kilo Elvan Ustübü : o 10,30da. Deniz Levazım Depoları ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme 16 Ağustos 934 Perşembe günü saat 10,30 da kapalı zarf usulile satm almacaktır. Şart- namesini (o görmek isteyenlerin her gün münakasaya gire- ceklerin de usulü dairesinde kapatılmış teminat ve teklif mektuplariyle Kasımpaşada kâin komisyona müracaatları. (4064) Van Gölü Sefain İşletme Idaresi Müdürlüğünden: Cins ve evsafı 120 Beyğir kuvvetinde Glimak markalı 3.D.L. W. tipinde Semi Dizel Deniz mazot motoru Dakikadaki devir adedi 350 Uçyüz elli yedek meme yedek seg- mon hava kompresoru (el kuvvetiyle faaliyete getirile- lecek veçhile tertibat iki pervane, ve mecburi yedek malzemesi beraber. Van Gölü Gemi İşletme İdaresi için lâzım olan cins ve evsafı yukarda yazılı 120. beygirlik bir adet mazot deniz mo torunun alınması 20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle mü- nakasaya konulmuştur. Kat'i ihalesi B. U, müfettişliğin tasdikina talikan 20 Ağustos 934 pazartesigünü saat 14 de Erniste yapılacaktır. Teklif zarflarınmn 750 liralık mu- vakkat teminata ait makbuz veya Banka kefaletnamesi ile 20 Ağustos 934 pazartesi günü saat 13,30 za kadar Er- niste Van Gölü Gemi İşletme İdaresine tevdi etmeleri şart- namesi Umum Tahlisiye Müdürlüğünden almabilir, Fazla malümat için Vangölü Ernis adresine yazılmalıdır. (4430) 4858 Adet 1 Liseler Alım Satım : Komisyonundan: ”” Haydarpaşa Liseis için yaptırılacak (500) adet ders sı- “ rasmm İS Ağustos 934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle münaka saya konulmuştur. İstanbul Erkek lisesindeki nümünesi veç ihle taliplerin şartnameyi görmek üzere mezkür lisedeki ko- misyon kalemine ve münakasaya iştirâk edeceklerin de iha- le günü teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte komis- yonumuza müracaıt'arı, (4176) 4696 leri Müdürü ETEM İZZET

Bu sayıdan diğer sayfalar: