9 Şubat 1935 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 7

9 Şubat 1935 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İçin Süleymaniye hülemen Md, Fener stadında #tadında Bay Suphinin 9 altnda karşılaşan Beşiktaş- Hakları şöyle teşkil edilmişti. Nİ Mehmet Ali — Nuri, Fa- Sevket, Saim, Hasan — Fuat, Vat m, Hakkı, Hayati, — Saim, Süleyman— ti, ahit — Mustafa, Enver, — lr e Sy 7, #4 Zi 5 İle a Yerinde ve a mülake dü ğamiz Vefa kalecisi mp dara Yüzünden oyunu güç- ye derede Ömre nee Klan g #vvel küçükler ve B takım» $ — O kazandı. Beşiktaş B. maçlarda küçük Be - müsabakalarının en temizi idi, Hilâlliler bu kazandılar, Beşiktaş - Vefa maçında heyecanlı bir saniye Madda, lik maçlarına devam | gresini dün yaptı. Öğrendiğimize gö- | Mustafa paşa mektebi, 932,5, cum re Bay Cevdet Refik, Mitat, Suphi, Os man Müeyyet, Suaddan mürekkep es- ki idare heyeti bir ay için vazifesinda ibka edilmiş ve bundan sonra Güneş kulübile birleşip birleşmemek mese - esi görüşülmüştür. Birleşme aleyhin- de söz söyliyecek bulunup bulunma - Eni Beşik - Vefanın dünkü oyunundan bir enstantane dığı hakkında yapılan bir sorguya kimse bir şey söylememiştir. Bunun üzerine Güneş kulübile müzakereye girişmek üzere Bay Abidin Daver, Tev- fik Ali, Nihat Asım, Mehmet Ali, Os. man Müeyyet, Muslih, Sermet, İhsan İpekçi, Asım ve Kömil Etemden mü- MEMLEKETTE Bir çocuk bir çocuğu vurdu MERZİFON, (Milliyet) — Bu- rya bağlı (Alıcık) nahiye merkezin de bir çocuk bir çocuğu vurdu. Nuğman oğullarından, Osman oğ lu Ahmedin 8 - 10 yaşlarındaki kızı Fahriye ayni köyden ve ayni yaşta» ki Abdullah © kızı Cemile ile köy bekçisinin evinde oynarken, bir a- ralık gözleri ocağın üstündeki ta- bancaya ilişiyor. Ve tabancayı a- larık karıştırmağa başlıyorlar. O esnada, birdenbire patlayarak için- deki bir kurşun, (o Fahriyenin sağ kasığı üzerine o isabet ediyor; ve sağ kabaetinin aşağı kısmından çı- kıyor, hayretini mucip bir şey varsa: çok tehlikeli bir yer. den geçtiği halde, kurşunun kat'iy- | yen bir zarar vermemesidir. pl cl Vektep'srin Marmara fe- lâk-t-edel»rine yardımı MERZİFON, (Milliyet) — Bura- daki mekteplerin hepsinde de birer “gençlik hilâliahmer derneği,, var. dır. Bunlar azalarının maddi yar- dımiyle merkeze epeyce yardım- da bulunurlar, Son merkezden ge- len ve kollarımdan yardım bekle- yen “Hilâliahmer,,in tamimi üzeri- ne faaliyete geçerek, İstiklâl mekte bi; 678, İrfan me"tebi, 564, Kara- huriyet mektebi, 172 kuruş vermek suretile, “23, Hira küsur kuruş, Mar »bahçe,Beşiktaş, Beykoz) Saylav seçimi neticeleri dün maçları kazandılar Üalatasaray kongresinde Güneşle bir- $mek işini tedkik için bir heyet seçildi (Başı 1 inci sayfada) men — müstakil — Aydın: 586 rey Adnan Ertekin, doktor Mazhar Ger- men, Abidin Ozmen, Tahsin San, Naz. mi Topçu, Nuri Küzm, Balıkesir ; 1172 rey Enver Adakan, Hacim Tezer, O. Ev« ren, İsmail Halkı Uzunçarşılı, Gene Cemal, Dr. Hasan Vâsıf Somyürek. Bayezit : 217 rey Ihsan Tay, Halit Bayrak, Übeydal hah. Bilecik: 250 rey Ibrahim Çolak, Salih Bozok, Dr. general Besim Ömer. Bolu: 285 rey Cevat Abbas Gürer, Dr. Emin mal Suda, Hasan Cemil Çambel, ismail Halde Uzmay, Şükrü Gülez, Mitat Ku- ray, Mitat, Burdur: 225 rey Mustafa Şeref Ozkan, Halit Ona ran, Ibrahim Nemci Dilmen. Bursa : 1051 rey Asaf Daras, Dr. Refik Güran, Esat Sagay,Mustafa Fehmi Gerçeker, Re- fet Camitez, Dr. Galip Kahraman, Fa- tin Güvendiren, Dr. Sadi Konuk, Atıf, Şekibe Şekip İşel - kadın -, Sadettin Fe- rit Talay. Çanakkale : 485 rey ükrü Yaşım, Cevat Ziya Gevher Etili, Dr. Mustafa Ben gisu, Hilmi Ergeneli. Çankırı : 412 rey M. Abdülhalik Renda, Rikat ünür, Ziya Esen, Sami Çö Mustafa Ensoy (Müstakil). Ce mal Alpsar, İsmet Eker, Münir Çağıl, Nabi Rıza Yıldırım, Eyüp Sabri, bay- tar Ali Rıza Denizli : 707 rey Tekeli Haydar Rüştü Okdem, Maz- har Müfit Kansu, Necip Ali Küçüka, Yusuf Başkaya, Dr. Hamdi, mütekait general Şetik (Müstakil). Diyarbekir £ General Kâzım Sevüktekin, Zekâi Apaydın, Zeki Mesut Alsan, | Zülfü Tiğrel, Huriye Baha Iz (Kadın), Tev« fik bilge, Rüştü, ——. Edirne : 368 rey Faik Kaltakkıran, Şeref Aykut, Dr. Fatma Şakir (Kadm), Mecdi Boysan. Elâziz : Ahmet Saffet Ohkay, Fazıl Aykaç, Fuat Ağralı, Fuat Ziya Çiyil- tepe, Tahsin Berk. Erzincan 1 Abdulhak Fırat, Aziz Sarih İlter, Saf- fet Arıkan, Hikmet Işık. Erzurum : 810 Aziz Akyürek, Dr. Ahmed ser, Nafi Atuf Kansu, Nafiz Dumlu, No— cip Asım, Tahsin Üzer, Nakiye Elgim mar Zeki Soydemir, Eskişehir : 422 rey Ahmed Ozdemir, Emin Sazak, Yusuf Ziya Ozer, Osman, Istamat Zihni —müstakil— Gazianlep: 688 rey Ali Kılıç, Nuri Conker, Reşit Ağar, Şahin, Bekir Kaleli, Remzi - Gürez, O- mer Asım Aksoy. Giresun : 614 rey Hakkı Tarık Us, General Ihsan Söh- men, Talât Onay, Münür Akkaya, Sad- rı Maksudi Arsal, Ismail Sabuncu, Mu- zaffer Kılıç, Gümü; 4438 rey Edip Servet Tör, Hasan Fehmi, Şev- ket Erdoğan, Ali Şevket Ondersev, M. Durak, İçel 1493 rey Emin Inankur, Hakkı Saydam, Ferid Celâl Güven, Hamdi Ongun, Süleyman Fikri Mutlu, İstanbul : 1625 rey Abdulhak Hamid, Prf, Dr. Neşet O- mer İrdelp, Ali Barlas, Ahmet Hamdi Denizmen, Ali Rana Tarhan, Dr. Refik İzmir : 1157 Dr. Tevfik Rüştü Aras, Kümil Dur. #un, General Kâzum İnanç, Celâl Bayar, Esad Bozkurd, Rahmi Köken, Hamdi Saraoğlu, Sadeddin Epik- — kadın —, Hüs- A e ka m Kars : 660 rey Baha Tali Ongören, Yusuf Akçura, Mehmed Nazif, General Muhiddin Ak- yüz, Ömer Kâmil Küntay, Esad Oğuz, Hüsrev Sami, Kastamonu : 797 rey Tahsin Çoşkun, Velet Izbudak, Srt- kıŞerif, Dr. Tevfik Aslan, Şerif, Ab- dürrahman Ekrem, Ibrahim Karan - Dr. Şükrü Şenozan, Nuri (Müs - taki). Kayseri : 690 rey. Ahmet Hilmi Arga, Reşit Ozsoy, Nahit Keren, Ferruh Güpgür, Süley- man Demirezer, Veli Yaşın, avukat Hasan Ferit, Salih. Kark! vee'i : 308 rey mara havzasındaki, sarsıntı dolayı- sile aç ve perişan kalan yurttaşlara yardımda bulunulmuştur. Dr, Fuat Umay, Şevket Odül, Züh- tü Akın. Kırşehir : 285 rey

Hazım Börekçi, Lütfi Müfit Ozdeş, Ali Rıza Eser, Mehmet Seyfeli, Kocaeli ; 677 rey Ali Dikmen, Ibrahim Süreyya Yi- #it, Kemalettin Alpak, Ragıp Akçin, Salâh Yargı, Dr. General Ziya Nuri, Hasan Hayri Tan, Nedim Bozatık. Kütahya 852 rey Recep Peker, Muhlis Ekrem, Meh- met Somer, Naşit Hakkı Uluğ, İbrahim Dalkılıç, Ömer Davut Dinç, Besim A- talay, Dr. Lütfi Kırdar, Dr. Şakir Ah- met, tem, İrfan Ferit, Hilmi Çoruk, Dr. Rıza Levent, Edip Ergin, Osman Dinçer. Konya : 1352 rey Ahmet Hamdi Dikmen, Kâzm Gü- vel, Muzaffer Göker, Mustafa Ulusan, Mustafa Lütfi Eken, Naim Hazım O- nat, Tevfik Fikret Sılay, Kâzım Okay, Bediz Aydilek (Kadın), Mustafa Ha- lit, Dr. Osman Şevki Uludağ, Şevket, Ali Rıza, Cemal tekin, General Ali Fu at (Müstakil). rullah Barkın. Manisa : 988 rey Dr. Saim Uzel, Hikmet, Kâni Ak- sin, Refik Şevket Ince, Turgut Türk oğlu, Tahir itit, Yaşar Ozoy, Kenan O- rer, Kâzım Nami Duru, M :379 Mehmet Erten; Mit, Nari Ural, Hasan Reşit Tankut, Kemal Kusun. Muğla : 455 rey Dr. Hüseyin Avni Ercan, Şülerü ya, Yunus Nadi, Nuri Tuna, Hüsnü tapçı — müstakil — Ka Ki- Muş : 269 , Halde Kahçoğla, Naki, Şevki, Şük. rü. Tekirdağ : 432 rey Cemil Uş Faili il izi Ymm Trabzon : 856 rey Daniş Eyüpoğlu, Halil Nihat, Hasan Saka, Nebi oğlu Hamdi Ülkümen, Sü- leyman Sırrı Gedik, Raif Karadeniz, Se- miba Hızal — kadın — Mitat Aydın, İ Sarı Day. AN Sai e ei Ün Meh. riavaş, Günay, e. med Emin Yurdakul, Rafet Ülgen, Ge- neral Ahmed, Fuad, Muhiddin. Van : 263 rey Hakkı Ungan, Münib Buya, Ibrahim, Arvas. Yozgad : 540 rey Avni Doğan, Sungür, Sü Sur ri İçöz, Omer, Ekrem, Emin Draman. Zonguldak; 761 rey Celâl Sahir Erozan, Halil Karatavsu, Raçib, Rifal Vardar, Hasan Esat, Receb Zühdü Soyak, Dr. Mitat Reye gelen ikinci seçmenler ISTANBUL, 8 (A.A.) — Bugün Is- tanbulda yapılan saylav 1639 ikinci müntehipten 1625 i iştirak etmiş, 14 kişi vefat ve hastalık dolayısile reye iştirak edememişlerdir. 1625 ikinci müntehip müttefikan C. H. F. mamzetlerine rey vermişlerdir. Müstakil namzet mütekait General Relet 1625 e karşı 290 reyle seçilmiştir. Satı Mehmet Ankarada ANKARA, 7. — Ankaradan namzed gösterilen Bayan Satı Mehmed evvelki gün köyünden buraya gelmiştir. Bayan Satı bundan bir iki sene evvel Bitik nahiyesinin Kazgan kö ilk defa muhtar olmuş bir kadındır. Şimdi. ye kadar köy işlerinde büyük hizmetle ri görülmüştür. Köy kanununun tatbiki için çok çalışmış yaptığı işlerden biri de, köy evlerini beyaz kireçle sıvatmak olmuştur. Bunu gören diğer köyler de, i ireçle svamışlardır. ibi bir müstahsildir, kurtuluş savaşında mafül olmuş Mehe med ismind-ki kocasile birlikte bu tare lada çalışmaletadır. Satı kadın okuyub yazma öğrenmek için bir hoca tutmuştur. Üniversite Arttırma, Eksiltme ve : Pazarlık Komisyonundan: 1 — Bedeli keşfi 269,007, 78 lira olup hayvanat ve neba- tat enstitüsü binası inşaatı 24-2-935 pazar günü saat 15 de Üniversite de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle ek- siltmeye konulmuştur. 2 — Talipler bu işe ait dosyaları almak için Üniversite mimarlığından alacakları vesika ile Üniversite veznesine 14 lira Yam lâzımdır. 3 — Talipler bedeli keşfin yüzde 7,5 nisbetinde teminat- lariyle birlikte kapal zarflarmı ihale günü saat 14 de Umumi Kâtipliğe vermiş olmaları lâzımdır. (660) Istanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Adet Kap M. No. K. G. Cinsi Eşya , 11 Çuval HAAV Bilâ 841 00 Kma i » -HAAV .w 31500 ,, 4 P 1405 815 18 650 Kartona merbut k — dıvar kâğıdı 818 1 “ 5709 818 4 000 İpekli pamuklu şapka şeridi 1 » < S709 818 3 880 Viskostan ipek- ten şapka şeridi 1 w 5709 819 2 680 Viskostan ipek. ten şapka şeridi 1 m 3980 bilâ 2 650 Mukavva a 1 » 5709 819 4 560 İpeklipamuklu şeridi 2 Transit SBA 5228 66 000 time cam , —— gerdanlık ğ 5229 Yukarda yazılı 9 kalem mam arttırma ile iç ve dış mem- lekete verilmek üzere 9-2-935 tarihinde müzayedeye çıkarı- i isteklilerin o gün saat 13de İstanbul İthalât Gümrüğünde 6 numaralı satış anbarmda hazır bulunmaları ilân olunur. (535) 1 Arai âvarı l Askeri Fabrikalar ihtiyac 1 iğin aşağıda yazılı 3 kalem Kereste açık eksiltme usulile alınacağından vermek isteyen- ler bu Kerestelerin evsaf ve şe raitini anlamak ve eksiltmeye girmek için 18 Şubat 935 paz ertesi günü saat 14de Bakır. köy Barut Fabrikalarında Sat malma Komisyonuna müracaat ua 200 adet az çıralı Çam Ağacı 5:5,5 X 0,18 x 0,013 400, » ew 6,30 :6,50 Xx 0,18 > 0,013 25 ww » ww 4,30 : 4,60 X 0,16 x 0,013 871 ENİ EŞ İLİ amm e la Afyonkarahisar Belediyesinden: Yeni mezarlıklar nizamnamesine göre inşası | bitirilen Afyonkarahisar şehir mezarlığı ölü gömmesine mahsus behe ri on üç lira bedeli muhamminli ve lâakal elli sene dayanacak tarzda (19) aded defterin tab'ı aş m tarihinden itibaren 20 gün müddetl eksiltmeye konmuştur. e İhalei kak iye 16.2.938 tarihine müsadif üsadif cumartesi ie saat on beşde Afyon Karahisar Bele e sine müracaatla görebilirler. Taşrada olanlar talep ettiklerin ücreti de birlikte gönderdikl mal lime ö ir. Taliplerin 15 lira teminatı muvakkate- lerile birlikte ihale günü Afyon Karahisar Belediyesine mü- racaat etmeleri ilân olunur. o (552) 975 TİFOBİL E : | ve, Pi han Seni. $0 Deniz yollar: tulmamak için ağızdan alman tifo larıdır, Hiç rahatsızlık vermez. Her. kes alabilir. Kutusu 55 iyi ESİ LİŞEEİMESİ,, Tel, 42362 — Sirkeci Mühürdarzade Han, Tel 22740 MERSİN YOL İNEBOLU vapuru 10 Şubat PAZAR günü saat 10 da Mer sine kadar. (645) 1065 AYVALIK YOLU MERSİN 9 Şubat 'TESİ günü saat 19 den : İstanbulda havagazı ve teşebbüsa- tı sinaiye T. A. Ş: ne 5450 lira 30 ku- ruş itasına borçlu Rıfat Kâmilin mah- guz olub paraya çevrilmesi kararlaştı- ndan 128 numaralı kireçlik kömür ma- den ocağında dörtte üç sehim hissesin- den bir sehmin nasıf hissesi 10-3-938 tarihine müsadf pazar günü saat 16 da Karadeniz Ereğlisi icra dairesinde icra | kılınacaktır. Satış bedeli peşindr. Tâlib alanların mezkâr yarım hissesinin kıy- meki muhammenesi olan 7612 lira 50 ku- ruşun yüzde 7,5 nisbetinde pey akçası vermeleri veyahud bu nisbette müteber bir Bankanm teminat mektubunu ibraz eylemeleri lüzumdır. Artırma şartnamesi 7 şubat 935 tarihinden tibaren her köle açıktır. 10 mart 935 tarihinde (artırma bedeli gayri menkulün kıymeti muham- #menesinin yüzde 75 ni bulmadığı takdir. de en son artıranın tabüdü beki kal mak üzre artırma on beş gün temdid edilerek 25-3-933 tarihine müsadif pa- zartesi günü saat 16 da muhammen kıy» da İzmir'e kadar, (646) 1966 TRABZON YOLU KARADENİZ vapuru 10 Şu bat CUMARTESİ 20 de Ga- yüzde iş & haf Kr. metin 75 şini bulmak şartiyle | ni harflerle tenzili bedeli ihalei katiyes icra kılmacaktır. Ancak i- | Ameli ve tatbiki ker : kr halenin Yüksek Vekiller Heyetince tas Yeni çi yil edilmek suretiyle tekemmül edecek” | ii Em ei vi “a tr. Son müzayedede dahi sürülen pey | ihtisas muhasebeleri 18 muhammen kıymetin yüzde 75 ni bulma" (Şirket, sanayi, ziraat ve banka) ö takdirde 2280 numaralı kanun ah- | ticari ve ameli hesab dre sat öpen İbik ae yün a Gi ü ibi la diğer alacaklılar gayri | kamlarla). böl ale aklarını ve hususiyle | Başlıca satış yeçi el kütüphane Tiz ve masrafa dair olan idöiala evrakı müsbiteleriyle yirmi Ye icra dairesine bildirmeleri, alde — EE aaa) Ban Ki ve tülib olanların tarih ve yev. )

Aynı gün çıkan diğer gazeteler