9 Kasım 1930 Tarihli Serbes Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

9 Kasım 1930 tarihli Serbes Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON TELGRAFLARIMI Z Kırkların kararları Mülhakatta yapılacak yeni teş-| Hariciyeleri sıkı bir temas kilâta nezaret edecek zevat Ankara, 7 (S.C.) —C.H.Fır- kası kırklar “idare heyetinin timainda. fırka teşkilâtının yeni tadil edilen esaslar dahilinde ya ini teshil için mülhakata k zevatın isimleri tesbit edildiğini bildirmiştim, Bu zevat fırkanın vilâyetler kasabalardaki teşkilâtında © mutemetlikler ve müfettişliklerin o lâğvı üzerine Ne suretle alâkadar olacaklar gürültülü münakaşalar Ankara8(S.C)—Aldığım mev- suk malâmata göre perşembe ve cuma günü toplanan C. H.fırkası idare heyeti içtimaında fırkanın taşradaki teşkilâtına verilecek ekiller görüşülmüştür. Bu teş- ilâtın mesleki bir mahiyette olarak vücut bulması arzu edil- diğinden mesleki zümrelerle ne suretlâ alâkadar olunacağı etra- Fransa Pari Almanya ve Rusya için mühim endişeler izhar olunuyor Paris 7 (A.A) — Meb'usan meclisinde Almanyanın kara ve deniz bütçelerinin baliğ olduğu rakamlardan endişe ettiğini, Fransanın kendi söyliyerek Almanyanın moratoryum. ilân edeceğini fakat bundan (rinin “stıraplarm tehvin için imtina lâzım geldiğini, çünkü Almanyanın tediyatta bulunmaması |yardımlar devâm ediyor. tediye © vasıtasına © malik © olmamasından ileri | gelmediğini) 7 “Fransanın o Versay o inuahedesince (| tesbit edilen & hudutlarda Kuponlar alıkonulmasına müsaade (o edemiyeceğini (| bildirmesini meselesi Alman intihabatının Fransanın gözünü açtığını Rusyada harp ar- zusu olduğunu Almanya Ma tadili arzusu olduğunu söylemişti Moskovada 250 bin kişilik geçit resmi Moskova, 8 (A.A) — Teşrini- evvel ihtilâlinin “on üçüncü yıl dönümü £ dolayısile Moskovada büyük tiyatroda hükümet azaları sendikalar müesseseleri, fabrika- lar murahhasları ve ecnebi hey- eti murahhasalarının iştirakile muazzam bir içtima akdedilmiş ve Kalenin dahili ve harici vazi- yethakkında büyük bir nutuk irat ederek Emperyalistlerin Sovyet Dumdingine karşı mücadele per- desi altında Sovyet" işlerine mü- cadeleyi istihdaf ettiklerini söy- lemiş ve demişti namuslu insan bilir ki, biz harp aleyhindeyiz. Bütün kuvvetimizle harpten içtinaba gayret ediyoruz. Bumü- nasebetle Sovyet Rusyada yeni- den bir çok fabrika ve mektep ve hars müesseseleri açılmıştır. Moskova yapılan resmi geçide 250 bin kişi iştirak etmiştir. Pariste talıarriyat Paris, 7 (A.A ) — Pâris ve Varoşlarinda polis tarafından baskınlar. yapılarak muntazam evrakı bulunmiyan İtalyanlar hududa sevkedilmiştir. Mezuniyet almış Moskova B(A.A)—Sovet Rus- ya icra komiserleri heyeti - reisi ve Uraguavy yeni —— me er Mesleki zümrelerle ikame edilecek şeklin tarzı tat- ikine nözaret -edeceklerdir. Ankara, 7 (S.C. ) — Kırklar idare heyeti bu sabah ta Halk fırkası kâtibi umumiliğinde Afyon meb'usu Ali beyin riyasetinde toplandı. Müzakereler ve ittihaz edilen kararların! harice akset- mesine ehemmiyet veriliyor. Türkiye- Yunanistan muhafaza edecek Atina 8 (5.C) — M. Venizelos bugünlerde hariciye komisyo- nunda Ankara müzakeratı hakkında izahat verecek ve Ankarada imza edilen itilâfların ehemmiyetini kaydedecektir. Başvekil Yu- manistan ve Türkiyenin bundan böyle takip edecekleri siyasetten de bahsedecektir. Mevsuk menabiden alınan malümata göre Ankara müzakeratı neticesinde iki hükümetin bundan sonra da daimi temas halinde bulunmalarına karar verilmiştir. Yani, tahaddüs eden her mes jele hakkında, iki memleket hariciye vekâletlerinin kabil olduğu takdirde müşterek bir siyaset takibi için dostane olarak anlaş- malarıma karar verilmiştir. Bu diplomasi teşriki mesaisinin mahiyeti ağlebi ihtimal yakın bir atide dah ih Kleyn Anka- raya gitti İstanbul 8 ( S.C) — Amerika İticavst müsteşarı M. Kleyn An- kar. ja gitti. İstanbul 8 ( 5.C ) — Atina sefirimiz Enis bey Atinaya ha- reket etti. Darülfünunda İstanbul, 8 (S.C) — Darüilfü- nuna üç Bulgar talebesi dahil olmuştur. İstanbuldan İz- : mire yardım İstanbul 8 (S.C) — İzmirde Perşembe günü baş gösteren yeni seylâp burada umumi teessür uyandırdı. İzmir felâketzedele- fında cereyan eden görüşmelerin ketumiyetine rağmen çok hara- retli ve gürültülü olduğu söy- lenmektedir. Ankara, 8(S.C)—Halk fırkası kâtibi umumisi Saffet beyin mü- nasip bir vazifeye naklinden son ra fırka kâtibi umumiliğine Recep beyin nakledileceği muhakkaktır. amentosunda. M. Franklen Buyyon hüsnü niyetine kurban olduğunu İstanbul: 8 ( S.C. ) - borçlar meselesinin halli millerin ellerinde bulunan ku- ponların safa alınması muhte- tan Bulgristanda muahedelerin Mısırda mel görülüyor. Milliyetperver - Macarların ler intihabata iş e tirak etmiyorlar Yugoslav arazi- Kahire: (A.A) —Liberal..ve| sinden teb'idi Veft fırkaları icra komiteleri başvekil Sıtkı paşanın yeni inti- meselesi Belgrat, 8 (A.A) — Avala hap kanununa tevfikan icra ede- ajansı tebliğ ediyor: ceği teşrii intipabatı boykot et- meğe karar vermişlerdir. Macarların — Yugoslavyadan teb'idi . meselesi hakkında Ma- Mühim bir car matbuatı. tarafından neşro- makale li vi z eren habarlar ye orılan nca lapeşteni ya Ah Mekani a eb ale Goziky ella; meclisi hariciye encümeni ve i di Turan-Macar cemiyeti reisi sabık den atideki malümatı aldık: mazırlardan Pekar bugün Peşti Hirlap gazetesinde “ Türk kar-) o 'Trianon muahedenamesi ge- rek Macar ve gerek Sırpların deşlerimiz .,. serlevhâsı altında i muayyen olan bir sene müddet bir makale neşret: Makal de iki milletin kısa bir tarihçesizarfında diğer taraf tabiyetini yapıldıktan ve tarihi hailenin ;hraz etmedikleri takdirde -mem iki memleketi asırlarca birbirine karşı (o mücadeleye (sevketti; kaydedildikten sonra yeni G: Türkiyesinin temamen milli bir Türkiye olduğu ve bunun keza milliyetperver olan Macaristanla teşriki mesaiyi pek ziyade teshil ettiği beyan edilmektedir. Pekar leket arazisini terketmelerini a- mirdir. Bilâhara bu müddet iki hükümet arasında bilitilâf tem- dit edildi. Kış mevsimi olmak itibarile bunun altı ay dahatemdidi hak- kındaki talep Macar hükümeti bu teşriki mesainin inkişafını (tarafından reddedilmiş ve Macar temenni etmektedi tabiyetini iktisap etmiyen Sırp- ların bir Teşrinisaniden evel Ma- car arazisini. terketmeleri mez” kür hükümet tarafından emre- dilmiştir. 400 aile bu suretle Sırp. arazisine geçmeye mecbur kalmışlardır. Bunun tzerirtedirki, Yugoslavya hükümeti ayni, ted- Lisan dersleri İzmir Türkoca- ğından : Ocağımızdâ lisân dersleri için kurâfar açılacaktır. Lisanlar tali lerin arzularına, göre tesbit olu- (şi nacaktır hariçten | de isteyenler bi li kt Ankara sinemasında dün bir hâdise oldu Dün Akşam Şükrü, Nuri, tırtıl Musfafa ve manon Ahmet namında dört şahıs sarhoş ola- rak Ankara sinemasına ücret vermeden içeri girmek istemiş lerdir. Kapıcı mümaneat ettiğin- den gürültü çıkmıştır, Polis Mus- tafa Ef. mütacavizleri menetmek isteyince hakarete maruz kal mış, ayaklarından ve ellerinden yaralanmıştır. Derhal diğer polis memur- ları hâdise mahalline gelerek, dört azılı sarhoşu tevkif etmek istemişlerdir. Bu sırada Ankara sinemasındaki müşteriler endişe ederek dağılmışlardır. Dört sar- koşun dostları da etrafını al- mışlardır. Şükrü “Beni öldürseniz de götüremezsiniz. , Diye O bağır- muş ise de zabıta bu sözlere e- i|emmiyet yermiyerek sükütu ih- lâl edenleri karakola sevketmiş ve tahkikat evrakını hazırlıya- yak adliyeye vermiştir. Müddeiumumi İhsan efendinin bera- etini istedi Altay Kulübüne mensup Vehbi efendiyi futbol sahasında oynar- Ken öldürmekten maznun Altınor- du kulübünden İhsan efendinin miuhakemesine bu sabah Asliye cezada devam olunmuştur. Müddeiumumi Cevdet bey iddianamesini serdetmiş ve maz- nunun kasti olmadığından bera- etini istemiştir. Müdafaa için muhâkeme talik olunmuştur. Meçhul hırsız İki seccade ve bir mik- dar para aşırmış... Yeni Manifaturacılar çarşı- sinda Avrupa komisyoncuların- dan M. Antuvanın yazıhanesine gece demir kapıları kırmak su- râtile giren hırsızlar iki seccade ile bir mikdar para çalarak fi- rar etmişlerdir. Zabıta hırsızları aramakla meşguldür. Saman hanı Saman bam © seylâptan ma- ili inhidam bir hale gelmiştir. Belediye idarei hususiyeye hanın yıktırılmasını . tebliğ — etmiştir. İdareci hususiye buna rıza göster- memiş tamir edileceğini bildir. miş ve hanin yıkılmasından sar. finazar edilmiştir. Z “Zayi mühür Aydın Torbacı mahallesi mu htar mübrü Zayi edilmiş oldu- beyan olunur. ti tanımışlardır. iştirak, ed. er. taliplerin herllât göste Binaenaleyh gün 16 17 ia ocak müdür. Matar matbuğtünın bü. hüşüstakı lüğüne müracaatları. 1-3 neşriyatı asılsızdır, *© © o © Aydın Torbacı mahallesi “Mühtarr Düfmuğ” Ali keş, i Soyguncular z Hele. alay kumandan İbra- i ibatı ihzar ve şa- yük isabetle hareket ettiklerini kaydetmek bir vecibedir. Taki- batta yararlıkları görülen jan- darmaların nakdi mükâfatla tal- tifleri için de isimleri tesbit o- lunmaktadır. Bu muvaffakiyet |Dahiliye vekâletine bildirilmiştir. Resmi malumat Vilâyet makamiridan “ aldığı: mız izahat şudur: — Bergama otomobillerini 86- yan ve otomobillerden birini ya- kan dört ik müsellâh eşki- ya çetesi dün zevalden sonra Menemen ile Ali ağa nahiyesi arasındaki sarp mağaralarda ya- pılan o musademe © neticesinde şakiler tenkil edilmiştir. Bunlardan Arnavut (o Lâtif, Zekeriya ve Haşim müsademe neticesinde öldürülmüş ve Ar- navat Selim diri tutulmuştur. Buriların gerek Menemen ve gerek Bergamada | evelce kâdis olmuş katil vak'alarında münfe- riden alâkaları bulunduğu da tes- bit edilmişti. Musademe esnasın- da maalesef Bergama bölüğün- den Afyonlu İbrahim efendi oğlu Süleyman efendi şehit düşmüş ve Menemenbölüğünden Kuşada- li Ahmet efendi hafifçe yarala- narak hastaneye nakledilmiştir. Musademede ve takip harekâtında vilâyet o jandarma K. İbrahim beyle zabitan ve efradın kahra- manlıkları yüksektir. Takip ha- rekâtında bilfiil kaza kaymakam- ları ve nahiye müdürlerinin ha- rekâtı da şayanı takdirdir. Cumhuriyet hükümetinin kud- ret ve şerefinin bu kadar seri ve kat'i olarak (o gösterilmesinden bütün: halk erret duymuştur. Bir Kadın Kendini asarak intihar ettı Evvelki gün, bir kadının boği mek suretile intihar ettiği, € tepe polis karakolundan telefonla haber verilmiş ve tahkikata gi rişilmiştir. Yaptığımız tahkikata nazaran Göztepe tramvay caddesinde 89 numaralı hanede tüccardan balci zade Etem beyin hizmetcisi bu lunan Ödemişli Ayşe hanım, dün sabah erkenden evin merdiveni- nin trabzanma bir İp bağlamış ve nennu da boğazına geçirerek merdivenden kendisini bırakma- sile beraber sallamış kalmış ve hemen ölmüştür. Ayşe hanim otuz beş yaşındadır. Balcı yade Etem beyin hanesinde. yalı” yemek pişirmek üzere hizmetçi İlk yapmaktadır. Wakat Ayşe hamn oldukça asabidir. Vak'adap bir gin evvel, Etem beyin refikası ehemmiyetsiz bir ihtarda bulunmuş, Ayşe hanım bu ihtarı zihninde büyütmüş ba dünyadan obür dünyaya gitmeğe karar vermiştir. Ayşe hanım, gece yarısı yat tığı odadan kalkmış;okumak, yaz. mak bilmediği için bir şeyler yazamamış; yalnız odasındaki eşyaları toplamış v6 bir çamaşır İpi tedarik ederek (merdivene bağlamış ve yazdığımız çekilde kendini asarak hayatına hatime vermiştir. Sabahleyin, . hanenin | diğer hizmetçileri kalktıkları zaman Ayşo hanımı mercivende sallan- mış olduğu hâldö görmüşler ve bir çığlık koparmışlardır. Hanım ve bey; foryat fzerine uyanmışlar, ye hâdise kargılaş- mışlardır. Hâdise Göztepe kara İkoluna ihbar edilmiş, zabıta gel: miş ve. müddoinmumiliğe mald. mat verilmişti i Müddeinmumi muavini Âli bey refakatinde tabibi adli Şakir bey. . olduğu . halde, hadisenin tahkikata , vaziyet etmiğir ve Ayşöhin; mühayenöği #yapılarak sal bin “ini ihr ettiğinö)dair rapor verilerek denine ruhsat ita edil “üfiştiMiddete rteniikesteebktiz katına devam etmektedir. e İsant yuku bulduğu baneyo giderek)! Aydın intihabatı Bir mülkiye mü- fettişitahkikata . vazıyet etmiş Aydın, 6 ( S.C ) — Belediye intihabındaki U yolsuzlukları ve kanunsuzlukları Gazi hazretlerine, Dahiliye vekâletine, şurayi dev- lete şikâyet eden ve mülkiye müfettişinin gönderilmesini bin- lerce imzali telgrâflarla isteyen 5. C. fırkası ailesinin talebi nihayet £ edilmiş ve dün akşam bir mülkiye müfettişi Aydma 'gel. miştir. Henüz görüşmek fırsatını bu- lamadığımız müfettiş bey derhal sabık belediye reisi Ahmet Emin efendi ile bir saat görüşmüştür. Belediye dairesi, vali konağı makamlarmdan ayrılmiyan o mü- fettiş beyin şikâyet edenlerin arasında hak ve hakikati öğ- renmesi ve dinlemesini her şey- den evvel bu vazife” ile meşgul olmasın © beklerdik. Eğer bunu gelir gelmez" yapmış olsalardı hakları çiğnenmiş ve ellerinden gasbedilmiş Aydınlıların şikâyet avazelerinin ne kadar doğru ol- duğunu bir an evvel öğrenmiş olacaklaı Hak istiyen ve adaletin te- cellisini bekliyen Serbes Cum- huriyet Fırkasna rey verenlerin müfettiş beyle ayrı ayrı görüş- mek istediklerini kendilerine ha- ber veriyorum. Bu arztılarının is,- afını ve kendilerinin vazifelerini bir kat daha kolaylaştırmış ola- caktır. Ahali haksızlığın tashi- hine matuf olacağını kat'iyetle ümit ettikleri neticeyi heyecan- la bekliyorlar. Doktor: Etem Ve: Mobilye Meraklılarına müjde Bu T günü onda © birinci | kordonda 04 numaralı Salih beyin. ote linde cuma günü satılan kısım- lardan geri kalanları yine mü- zayedo ile satılacaktır. Satılacak eşyalar meyanında #arif maundan mamul saybor maa servant, külin ayakh yemek masası, muhtelif poker masaları, yemek sandalyeleri, a.rupa orta masaları, keten perdeler maa kornizleri, yüksek saksı için seh- palar, gewsiyelikler, divan ka nepeler, yeşil çobalı yazıbane, camlı Orta masaları, | yatak lar, yastıklar, cibinlikler ile be- raberinde, ayrıca muhtelif siyah bronzla Karyolalar sün battaniye. ler, kuştüyü yastıklar 2 vo 1 Kapılı mubtelif dolaplar, lâke aynalı do- lap lavinan müs taaletleri komedi- nolar, şezlonglar, kadifeli kol- tüklar, Avrupa elbise askısı, muhtelif su surahileri, tabaklar kristal şampanfa kadehleri, viski, Rakı, kadehleri çaylıklar, porse. len kahve ve çay fincan ve ta- bakları, gümüş ve kristal çatal kaşık ve bıçakları, muhtelif bo- yalarda tepsiler, portatif alek- erik lâmbaları, tül perdeler, brizbizler,ve saire bir çok eşyayi nefise müzayede suretile satıla- caktır. Satış peşindir. Kırsatı kaçır. mayınız i enbah Avukat Lâmi Kardicali hamndaki yazıha- nsini Hükümet caddesi -2.nci NOTER yaninda .Molla Zade:

Bu sayıdan diğer sayfalar: