6 Nisan 1939 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 5

6 Nisan 1939 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Henüz böyle bir isim konulmuş değildir; fakat yalnız Türk tarihinde değil, dünyanın gidişin- de en mühim bir dönüm noktası olan bugünün, bir müzeye, bir inkılâb müzesine en iyi bir ad olacağını başımla ve gön- lümle beraber düşünüyo- rum. Sıvasta geçen bir kaç günün bana kazandırdığı kıymetli hâtıralardan bir tanesini, Milli Şefimiz ve İnkılâbcı Cümhurrei- simiz İsmet İnönü'ne aid olanını bundan evvelki Uyanış sayfalarından genç nesle ve tarihe sunmuş- tum; bugün de onun son merhalelere kat'iyet ve isabetle varmış olan mu- kaddes dekoruna ve bu dekorun ihtiva ettiği pek mübeccel hâtıralara do- kunacağım. » İnkılâb tarihine göz- lerini çevirenler, onun ilk muhteşem verimli adımını teşkil eden Sıvas kongresini büyük bir minnet ve hayretle ha- SERVETİFÜNUN Sıvasta &# EYLÜL 1919 Müzesi Yazan : İrfanEmin Kösemihaloğlu 2 a )ukarda Sivas kongresinin toplandığı salonu, ortada Rongreye aid iik kıymelit vesikayı, aşağıda Atatürkün Sivası son ziyaretini görüyorsunuz. Servetifünun sayıfalarından güneşe arzedilen bu vesikaları tedkik edenler Ebedi Şef Atatürk'ün ar- tık sonsuz bir süküna intikal eden aziz elleriyle kaleme alınan iki yazısını objektitin yalansız dilinden öğrenmişeolacaklardır. No. 2294 —3739 tırlarlar; çünkü, 4 eylül 1919 tarihi, Sıvas Lise- sinde Ebedi Şefin eliyle toplanan kongrenin ebedi- yete hitab eden en kud- retli Hamlesine sahne ol- muştur. Çünkü 4 eylül 1919 tarihi Atatürk'ün « ordulaşan bir milletin ta kendisi » diye tarif et- tiği oOMüdafaai Hukuk Cemiyeti tarihe doğmuş ve $ eylül 1922 tarihin- de İzmire varan kudretli adamın ilk kumandası oradan verilmiştir. Bu- nun için Sıvası gidince ilk işim bu tarihi deko- ru görmek ve oradaki hâtıraları Otebcil etmek için içten gelen bir teha- lükle koşmak oldu; bu en isabetli atılış bana ha- yatımda kazanabileceğim en büyük mazhariyeti hediye etti; buna tek ba- şıma sahib olmak hakkı- nı kendimde bulamadığım için Servetifünun- Uyanış sayfalarından gene tarihe, gene ölmiyecek 'Türk nes- line bu en değerli hâtıra- İarı sunuyorum. » Sıvas kongresinin bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: