13 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

13 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELEFON: MÜDÜRLÜKA. NUSHASI İs. 208 HER YERDENŞ ö 13 Ağuştos1930 ÇARŞAMINAN İ No/İ3 BURZA MAD n z ua 3 DĞRĞRDA M AÜNMADR SAA İDARE: İSTANBUL NURÜOSŞÜNÜYE ŞEREF SOKAĞI Y;nîhr;ı;ı; Tğgğkkülği Etrafınââ AS_Ğylenen Sözler: YENİ FIRKANIN MERKEZİ İzmir Mutemedi Salih Beyin Fikirleri Tashih Edilmelidir.. ; Pa | Serbest Cümhuriyet Fırkasının Doğacağı İki Ay Evvelinden Malüm Olabilir, Fakat Bir Gölgeden İbaret Kalacağı Nasıl İddia Edilir? — ada Farareti Marakaşdara Sühme Olan Yerlerden — Yalovada: Hararetli Münakaşalara Sahne Olan Yerlerden l Yeni fırkanın teşekkülü ha- &tini alan Yeni Asır gaze- G, İzmir Fırka —mutemidi SSlb beyin fikrini sormuş Bu » şu garip malümatı veriyor: — Evet, bu meseleye Jdanberi — vukufumuz - vardı. ün fırka teşkilatına gelen hriratta bundan bahsedilmiş * ihdası tasavvur — edilen Bühalefet hareketi hakkında irlerimiz sorulmuştu. İki cere- Ytn vardı: Birincisine göre Mreketi — Meclis Ter noktai nazara göre de telisten çıkmalı idi. Biz, ma- Gnki Meclis —milleti M ”Or, mübalefet fırkasının da u"'v!ismı doğması İâzımgeldiği n muhalefet haricinden, temsil Tüçli nazarımı - serdeltik. Ve !dirl':::?ynrki bu şekil kabul İ *t bir teşekküil olacaktır? wi Dost olmasa bile sami- | ir muhalefet yapacaktır. n Tabü, halk fırkasından Kudtak meb'uslar tarafından Sil edilecektir? w Evet, biz bazı azaları- İk feda etmege karar ver- Wi, Otlar yeni firkaya gire- erdir, İRAN TOPRAĞINA GİRDİK iki | — Şu hale göre, yeni fırka | — Yeni intihabat — esna- sında mücadele olacak de- mektir? — Hayır, mücadele yacaktır. “ Bizim müsaademiz- M ü fırka da intihabata karışacaktır., Mutemet yeni Salih Beyin bu beyanatı — oldukça Bu şekle göre, “ Serbest cüm- huriyet ,, fırkası Halk fırkası» şey halinde | muhalefet | ve “müsaade - ile, bulunması gülünç birşey olur. Fethi Bey gibi mümtaz bir devlet adamının riyaset ede- | ceği bir fırkanın ancak samiml! mahsulü fırkasının — emirle | prensipler aşikârdır. Bu — itibarla | yanıldığı anlaşıdan Salih beye ait fikirlerin lâzımdır. a ee Yeni Fırka Hakkında Gelen Haberler 3üncü Sayfadadır tuhaftır. | nin elinde oyuncak gibi bir | gösteriliyor. Bir | olacağı | mütalâasında tashih edilmesi | olmu- | harekette | Kara Ali Geliyor Koşulara £ Girecktir l Kara Ali | - Yunanistan'da yapılan sürat koşularında daima birinci gelen Kara Ali bugünlerde şehrimiz» | de beklenmektedir. İstanbul ara Ali kulüplerinden birine girerek atletizm hayatımıza ka- | rışacaktır. * ziyaret | İ TA Halkın gözüdür. Halk bi la - görür. TA Hâalkın :ulıfıdın Halk b:::ı':lı ızşıt;:r TA Halkın dilidir Halk bununla söyler. Programı Yarın Neşredilecektir, ümdiki Hclle zast Vardır. Bugünün Meselelerinden Rüsumat Motörlerinin Bir Senelik Masrafı Yavuz'unki Kadardır.. Rüsumatın Avrupadan a! | Piyanko || Bu sabah çekilen tay- İ| yare piyankosunda ka- numaraların listesi 2 inci- sayfa- mızdadır. Başvekil Bu Sabah Pendiğe Vardı ÜaE. Pa d zit < ee kara ekspresi ile Pendiğe var- | mıştır. Başvekilimiz bu dfhıki seyahati esnasında hemşiresini edecek ve Yalovada ca bir mıüddet kalacak'ır. 'îzsuı:ıet Pş. Ankara'dan | Ayrılırken Ankara, 12 (Telefon) — Başvekil Pş. İstanbu'la hareket etmekte iken istasyona Kay- ekspresi dahil oluyordu. 'rrenin düdüğünü - işitenlerden ;e!ik B. (Konya), İsmet Pa- Şaya dedi ki: “İşte paşam, şimendifer si- yaseti 20 gün sonra, bu tre- nin sesi ile müsbet cevabını * verecektir.,Bu sirada, Başvekil hazır - bulunanlarla — musafaha | etti. Tevfik “Rüştü Bey de eğilip Paşanın elini öptü. , Adana'da Bir Komünist Tevkif Edildi Adana, 11 (Husüsi) — Be- rada komünistlikle maznun o- lan bir kişi tevkif edildi. İskân Edilen Aşiret Tire, 9 (Hususi) — Tire dahilinde bulunan seyyar Se- lâtin — aşiretine (4) bin dönüm Darazi verilmesi karar altına alınmıştır. | Müller Raporu Alman mütehassısının yazdı- ği rapor — “7,, inci sayfamız- dadır. Okuyunuz. zanan ldığı motörler meselesinde hazinenin ne derece ziyan ettiğini anlatmıştık. Bir kari buna dair bazı esaslı malümat veriyor. Bu malümatın dün bir kısmını yazdık. Bugün de geri kalanını neşrediyoruz: |( Dünkü kısının sonu | 3 — Motörlerin evvelce plânları yapılmadığ ve üzerleri konacak — makineli (üfckkıg atış !'l:ıwei Ş.i.ndeîeri: her:î; edilmediği cihetle, seyir esnasında ateş edildiği zaman mermi- ler mahreklerini kaybetmekte, ve gemilerin — süratlerine halel gelmektedir . Çünkü; gemi'er küçük ve makineli tüfekler büyüktür. Bundan başka tüfeklerin mesafeleri ile gemilerin . süratleri aralarındaki nisbet hesap edilmemiştir. Binaenaleyh motörlerin harp - kabiliyetleri dalgali havalarda. (tecrübesi meydandadır.) 4 — Motörler, (şel) marka ( 44) derece benzin yakarlar. Bu benzinlerin kilosu (75) kuruştur. Âdi seyir zamanında yani (8 - 10) mil üzerinde saatte (60 - 75) kilo benzin sarfederler. Fevkalâde ahvalde saatte (100) kilo yakarlar. Bu motörler ayrıca vasati olarak günde (25) liralık yağ da yakarlar. İki makinist, bir kaptan (4)tayfa, (3) silâhendaz ki bunların mas- rafları da heşap edilirse ayda motörün umumi masrafı - günde beşer saat çalıştıkları farzedilerek - asgari olmak üzere|tamir de dahil) (100,000) liradır. On motöre bir senede ( 1,200;000) lira- mağraf lâzımdır ki aşağı yukarı Yavuzun hazarda bir senelik masrafıdır. Gümrük vukuat istatisirklerine Mazaran bir senede Ak ya Kara denizde - (1,000,000) liralık kaçak bulunduğ sabit değil- dir ki (1,200,000) liralık masraf yapılsın. İ 5 — Bu motörler gümrüğün işine yaramadığı gibi bahriye- nin de işine yaramaz. Çünkü konsomasyonu fâzîıdır. Tekneleri âdi mavzer kurşununa bile mukavim değildir. (Devamı 7 yoktur. Hele inci sayfada | l Hararetli Bir. Boks Maçı l SA ae reiy e ilişiüeren ee Nn e ç | şvŞark Müfettişi Urfaya Vardı ! Urfa, 11 (H. M.) — Umumi müfettiş —İbrahim Tali Bey refakatinde müşavir Kadri Pş. olduğu halde buraya geldi,l' tasyonda merasimle karşılan- | di. Halk istikbaline gelmişti. Şiddetle alkışlandı. —KUPOİ1 * SON POSTA,, NIN “1000,, LİRALIK KUR'ASI C. H. F. ve S. C. F. karşı krşıya.. Tafsilâtı 3 inc'i Sayfada

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler