12 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

12 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TEI_.EFON: REİSICUMHUR UN CEVABI: ÇA //î/ SGN POSTA Halkın gözüdün Halk bununla görür SOKAĞI HERGÜN NEŞROLUNUR — | 33473314 kiz hit tek Bez 5 YEDİNCİ SAYFAMIZDA #OKUYUNUZ. & Halk » Ve “Serbest Cümhuriyet,, Fırkaları “Yekdiğerlerile Teşriki Mesai Etmıyecelderdır.. Fethi Bey Müstakil Kalacak... lnllhabatfa Ekseruıe;;A Kazanırsa Kabineyi “Müstakil Olarak Teşkil Ve Hükümeti Yalnız Başına İdare Etmek Arzusundadır .. SERBBT CÜMHURİYET ı . Fethi Bey I SERBEST GÜMHURİYET FIRKASININ , ARZULARI FIRKASININ TEŞKİLÂTI Yılovııı (H.M.) — Serbest Yalova, 11 (H.M.) — 'Sörü uriyet fırkası, Halk fırkası best Cümhuriyet fırkası sa- w'“""' ile herhangi bir şe- dece Millet meclisi dahilin- kilde 'qnlu mesal etmek ar- de çalışmayı kâfi görmemiştir. - Fasunda değildir. Binaenaleyh gelecek intihabata L"S"buı Cümhuriyet fırkası hazırlanmak için " meclis has Sene .ludı'm temin (ede- ricinde teşkilât yapmıya, mem- F :&ımeh 'yıslar ile bir akalliyet leketin her tarafında şubeler x hı'lll halinde, sadece mura- ve kulüpler “açmıya, âza kay- » Plol_ırık kalacak, asıl faa- detmiye karar — vermiştir. Bu B bir sene sonra yeni mâksatla şimdiden geniş bir ihabatta gösterecek — ve , | teşkilât programının - esasları *berıyeu temine çalışacaktır. abldkiler. 4 Bu takdirde Fethi B. parlâ- | Serbest ıCümhuriyel fırkası Mento usülüne tevfikan Başve- 4 AA kölete geçecek ve prensiplerini asri ve avrupai bir fırkanın Tüstakil olarak tatbik edecek- | | hiç — bir- hususiyetini — ihmal tir. : etmeyecektir. M K B #._h'. Yalova, I( H.M.) — Röisi-| lunmaları hasehile fırkanın idaresile İtümhar Hz. nin Cümhuriyet Halk | esasen meşgul olmadıkları ve yerleri- irkasından ayrılmalarının mevzu- | ne İsmet Paşayı bıraktıkları cihetle bahis olmadığı anlaşılmaktadır. Gazi | tabiatile iki fırka arasında bitaraf | 2. Riyaseti Cümhur mevkiinde bu- - bulunmaktadırlar. ——Yî;ni Fırka Hakkında Fikirler 'Yeni Fırka V. l Meb'usların Kanaatleri Sekley Sti Yekilç Ne Merkezde? Heyeti vekile dün iki defa toplınmış ve bu toplanışlarda TOPLADIĞIMIZ FİKİRLERİ NEŞREDİYORUZ. Hüsnü (Konya) Ve Celâl Sahir Beyler yeni fırkanın karşısında hükü- metin vaziyeti konuşulmuştur. Başvekilin, arkadaşlarına yeni | kitleri hakkında uzun uzadıya maktadır. İsmet Paşa Yalovaya Dönüyor Ankara, 11(H. M) — İsmet | Paşa bugün öğleden sonra ekspresle lıırel:ıt edecek, Pendikte trenden inerek mo- törle Yalovaya gidecektir, Gümrükte Sahipsiz Mallar Gümrük ambarındaki sahip- siz malların kıymetlerinin tes- bitine devam — edilmektedir. | Bunların umumi — kiymetinin 30 -40 bin lirayı bıılıcıxı tah- min ediliyor. Malların tesbiti hltdkton sonra müzayede ile "Y.... fırka hakkında herkes ne düşündüğünü me- e. ei b :':l!rıım bu yeni firkaya he yvaziyet alacakları İKİNCİ TABI: veya nasil bir cephe almış görünecekleri dikkate lâyıktır. bugünlerde Ankara'da bulunan ve alacakları - vazi- yet merak - edilen meb'uslarla İ Devkası £ işcitayfllüği T| TAŞRA KARILERI DE İranın verdiği cevaptan sonra | | fırkanın doğuşu, faaliyeti, ten- | malümat verdiği tahmin olun- | mali vaziyetimizi son olarak |. tetkik eden Rist, raporunu hükümete göndermiştir. An- |/ kara muhabirimiz bu raporun || elde — etmiştir. || Bir “suretini Müller raporunu ” iİlk defa olarak neşre muvaffak olan gııetcmıı bu raporu da her- kesten — evvel rak birkaç gmıe kadar neşre - bağlıya- caktir. | Özür Dıhyorıız.. Son Posta daha ilk günün- den- o kadar bir rağbet gördü “ki; iki Ay yelişeceği tahmini ile getirttiği kâğıdım beş günde bitirdi ve dün dö kâğıtsiz kaldı. Piyasadan — tedarik ettiği çirkin bir kâğıdı kullandı. Ka- rilerimizden özür dileriz. Şura- sını da arzedelim: Telgrafla istediğimiz kâğitlarımız gelmiş- tir. Gazetemiz yarından itiba- | ren yine eski şeklinde çıka- caktır. Malüllere Para Ziraat bankası İstanbul şu- 'besinde, dün — Defterdarlık mal sandığından para — alma emrini almış bulunan 9) kişiye para verilmiştir. Tediye intizamlı bir şekil almaktadır. Poliste Değişiklik Olacak Mı? Tevfik Hadi Beyin yaptığı teftiş — neticesinde — İstanbul | polisinde bazı değişiklikler o- | lacağı söylenmektedir. Fakat | wb,“' bir rivayetten ibarettir. PİYANGOMUZA İŞTİRAK EDEBİLECEKLERDİR Taşra karilerimiz bize gönderdik- leri mektuplarda piyangomuza iştirak edip edemiyeceklerini sormaktadırlar. || İ Kendilerini birkaç kelime ile tatmin edelim : Taşma karllerimiz de tıpkı İs- tanbul kurilârinüir gibi piyangomuzua iştirak edebileceklerdir. | | kaçırmamak Bugünün Meselelerinden Rüsumat Motörleri Tahtelbahirler Kadar Pahalıya Maloldu Rüsumatın Avrupa'dan aldığı (10) motör hakkında, gün bazı malümat verdik. Bu işle alâkadar bir zat, bize şu mektubu gnndenycıı Uzun olduğu için iki parçaya ayırdığımız. bu mektup ibretle okunmıya ıfeger “Geçen nüshanızda gümrük motörlerinden Bu meselenin iç yüzünü size anlatmak — suretile imemle- ketime bir iyilik etmek istiyo rum. Şöyle ki: İhsan Rifat bey, kaçakçılığa mani olmak — maksadile motör alımıya karar verdiği zanan —Maliye —müsteşarı Ali Rıza Beyle görüşmüş, Maliye vekili de meseleyi vekiller hey- etine söylemiş ve nihayet meclisten ( 1,500,000) lira tah- sisat alhnmıştır. Bunun üzerine gümrük, ne kadar Avrupa fabrikası varsa hepsine birer mektup — yazmış, katalog ve teklif istemiştir. Türklerin bu tatlı tekliflerine Alman fabrikaları derhal katalog ve teklif göndermişler ve bir milyonluk güzel bir işi için vekillerini Ankaraya yollamışlar. Münakasa böylece yapılmış, iki fubrikaya sipariş verilmiştir. Siparişler ( 35 ) şer bin dolara yapılmıştır. Mıkmelı tüfek- ler de ayrıca Fransız fabrikalarına sipariş verilmişti Motörlerin — yarısını İngiliz yarısını Alman İıbrıkılın yap- mışlar ve her ay ıkışer tane teslim etmek üzere işe mışlardır. Mukavele icabı. hitam —bulan — motörler defhıl tecrübe — edilecek ve teslim alınarak bedeli derhal tesviye olunacaktır?!! geçen bahsetmiştiniz. Motörleri — teslim almak için bır l:yec mek llzıııı gelmiş. bul — meb'usü H ve Rıfat Beyden — müre! ıiç— kııdılı bir Iıeyct Avrupaya gitmişler ve tamam (3) ay motörlerin bitmesini ve tesellüm — edilerek tüfeklerin konmasını — beklemişler, (3) aylık uzun bir Avrupa seyahati yapmışlardı. | Devamı 7 inci sayfada ) Yem Fırla Etrafında Filhakika san kuponumuzun — seşri || İle kur'amızın çekilmesi arasında, kıza, fakat tuşra karilerimizin biriktirdikleri kuponlarlı bize gönderebilmeleri için kâfi zaman bırakılacaktır. Taşra karilerimiz kuponlarını bize mektupla gönderecekler — ve birden taahhütlü mektupla numaralı bir. ku- pon alacaklardır. Taşra karilerimize gönderilen kuponun, ayai mumarayı taşıyan kısmı da kâtibi adil tarafından mühürlenen kutuya atılacaktır. EKSİK KUPONLARIN MAT- BAAMIZDAN . *“SON POSTA,, NIN “1000,, LİRALIK KUR'ASI TEDARİKİ || PİYANKO NUMARALARI * — İnkılâptan soura, yenileşmiyen - bir fırka kalmıştı, © da inkılâba uğradı 1.. YEDİNCİ SAYFADADIR

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler