20 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

20 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ii 8 Sayıfa Fikret ihtifali SAHİBİNİN SESİ BAŞ MUGANNİYESİ: FRİ HANIMI GÖREREK DİLEME İSTER MİSİNİZ Bugünkü Fikret ihtifaline, Eyip'- teki mezarında saat on beşte çok şairane bir hitabesile başlayacak olan: - # Ağustosun 20 inci Çarşamba günü gecesi saât dokuzda Küçükçiftlik parkına Gidiniz... Her tarafta takdir uyandıran son eserlerini dinliyeceksiniz AMELİ HAYAT KIZ ERKEK TİCARET VE LİSAN MEKTEPLERİ İstanbul vilâyeti umumi meclisi tarafından tesis edilen kız ve erkek Ameli Hayat mektepleri bu defa yeniden ıslah ve tevsi o edilmiştir. Tahsil müddeti dört senedir ve tedrisat Fransızcadır, Talebeyi ecnebi mekteplerinden vareste kılmak ve en ucuz şeraitle en kısa zamanda hem orta tahsil vermek ve hem ile açılan işbu mekteplerde Türkçe ve Fransızca lisanlarile beraber İngilizce ve Almanca lisanlarından biri de mecburidir. Tahsil ücreti (50) liradır. Mektebe girebilmek için ilk mektebi bitirmiş olmak lâzımdır. Kayt muamelesi 20-5-930 da başlar ve cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri mektepte icra olunur. Kız o mektebli Düyunu umumiye karşında © eski Mersin sürat postası Kon; Ee ai , (Konya) — a Küllük, Fethiye, Finike, Antalya, Alâiye, Mersin'e gidecek ve dönüşte Taşucu, mülkiye mektebi binası Tel, İst. 7731 Erkek metebi: Cağaloğlu'nda Tel 1630 Feyziye Lisesi Amur Akye, Ante SİM Kır o İstanbul- NİŞANTAŞI © Ley mire uğrıyarak gelecektir. a ve Çanakkale'de yalnız yok Erkek © ( Telefon: Beyoğlu 4039 ) © Nehari cu verilir yolcu alınır. Tam devreli Lisedir - İlk kısmı ve çocuk yuvası vardır. Talebe kaydına başlanmıştır Her gün saat 10'dan 17 ye kadar, Nişantaşında, Karakol karşısında bulunan mektebimizde ziyaret kabul olunur. POSTA İLE MÜRACAAT edenlere tahriren izahat verilir. İskenderiye sürat © Üsküdar - Kadıköy ve havalisi Halk tramvayları Türk anonim şirketi Beherinin kıymeti beş Türk lirası olan ve ilk nısıf bedel leri alınan hisselerin diğer nısıf bedellerinin def'aten tahsili, şirketimiz esas mukavelenamesinin 17 inci maddesine tevfikan idare meclisimizce tekarrür etmiştir. enderiye'ye va- racak ve çarşamba İsken- deriye'den kalkarak İzmir'e uğrıyarak İstanbul'a (o gele- cektir. Trabzon ikinci Hissedârların ellerinde mevcut muvakkat ilmühaberlere müs- stası teniden sahip oldukları hisselerin beherinin nısfı olan iki buçuk pe liranın da defaten şirketin Üsküdardaki Merkez veznesine 15 (Karadeniz) Vapuru 21 A- ğustos perşembe akşamı Ga- lat. nhtımından kalkarak İ Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, Ho- İ ra'ya gidecek ve dönüşte Pa- zar iskelesile Rize, Of, Sür- mene, Polathane, Gireson, 8 Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, İnebolu'ya uğrıyarak © gele- cektir. eylül 1930 tarihine kadar yatırmaları ve diğer vilâyetlerde bulunan hissedarların da posta havalenamesile göndermeleri ilân olunur. Biçki Ve Dikiş Dersleri Ğİ Pangaltı - Cedidiye - Resten apartmanı No: 30 - 3 Mel. Enfiyeciyan sasi ve seri 1 södrisst, fantazi, tayör. Mezunelere maa- ? an musaddak şahadetname. Cumartesi, Salı, müracaat: ti-$. Mangal kömürü münakasası İstanbul Adliye levazım dairesinden: İstanbul ve Üsküdar hapisane ve tevkifanelerine (o muktezi 490 çeki muhtelifüleins odun ile 50000 kilo mangal kömürü müna- kasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzre her gün Ad- liye levazım dairesine ve münakasaya iştirak etmek üzre 7.9:930 ta- Yelkenci Vapurları Karadeniz Postası ep rihine müsadif nü saat 15 te defterdarlıkta ' müteşekkil ko- ari le 1) e me ye e Çarşamba | Günü akşamı 6 da Sirkeci fıhtırtından hareketle doğru N (Zonguldak, İebolu, Sam- İ sun, Ordu, Gireson, Trabzon, Sürmene ve Rizejye gide- cektir, Tafsilât * için o Sirkecide Yelkenci hanında kâin acen- ji tesine müracaat, Tel. İstanbul 1515 YENİ MEKTEP ŞİŞLİ - OSMAN BEY Yeni talebe kaydına ve mukayyet talebe kaydının tecdidine başlandı. Her Salıve Perşembe günleri 9 dan 12 ye kadar. İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhi- " .. Yes Yesv e sarı Ümumi Müdürlüğünden: İdaremizin kabıl ettiği boş rakı şişelerinden 20,5 santilitre- lik 250 gramlıklerm temizleri 3,5 ve kirlileri 3 ve 56,35 santilit- relik 500. Gremlıkların temizleri 4,5 ve kirlileri 4 kuruşa toptan ve perakende olarak idarenin Kabataş ambarında mübayaa edil- mektedir. Satmak istiyenlerin mezkür ambara müracaatları, SATILIK APARTIMAN Maçka (caddesinde © senede dokuz bin ira icar verir mü- kemmel asi bir . apartıman acele satılıktır . o Paşabahçe & Telefona müracaat edilmesi. SON POSTA ticaret hayatına atılabilecek malümatı |. İ İSTASYON LOKANTASI | Sirkeci civarında En rahat ve en Temi? “1okantadır. Alaturka ve Alafranga Her yemek ve her İçki bulunur. Servis mükemmel Fiatlar mutedildir. ÖĞLE VE AKŞAM YEMEKLERİNİZİ gi Lokantasında Eski Postane bilmnladr. Şehremanetinden : o Bedeli keşfi 349 lira 83 kuruş olan Kumkapıda Çukurçeşme ile İbrahimpaşa çeşmesinin tamiri açık münakasaya konmuştur, Taliplerin şartnameyi ve keşif evrakını görmek için hergün münakasaya girmek için ihale günü olan (1 Eylül 930 per- şembe günü levazım müdür- lüğüne gelmeleri. $ Şehremanetinden: Bedeli keşfi 1066 lira 47 kuruş olan Haseki (o hastanesinde yıkılan bahçetdıvarının yeniden inşası kapalı; zarfla münakasaya kon- muştur, . Taliplerin şartname almak ve keşif evrakını gör- mek için her gün levazım mü- “dürlüğüne (gelmeleri. Teklif mektuplarını da ihale günü olan çil , Eylül 930 perşembe günüşaat on beşe kada mez- pür müdürlüğe vermeleri, Şehremanetinden: Bedeli keşfi 230 lira 67 kuruş olan Gülhane parkının o Sarayburnu cihetindeki umumi helânın ta- miri açık münakasaya kon muştur. Taliplerin şartnameyi ve keşif evrakını görmek için ihale günü olan 11 Eylül 930 Perşembe günü levazım müdür- vi gelmeleri. HİDROL Ayak ve koltuklarda- ki teri, kokuyu keser. Umumi satış yeri: Bah- çekapi. Ramazan zade Cemal ecza m deposu İstanbul üçüncü icrasından Bir borcun temini - için satıl- ması mukamer züccaciye eşyası | Asmalı mescitte 39 numaralı dük- kânda 23- Ağustor-930 tarihinde saat İ0Odanil e kadar satıla- caktır. Taliplerin mahallinde me- murine müracaatları ilân olunur. Muayenehane Nakli DOKTOR Ömer Abdurrahman Cilg Saç, Frengi ve Belso- ğukluğu Mütehassısı Muayenchanesini Ahkara cad- | hükümet konağı civarında ” İkdam yurdu karşısında Tİ numaralı daireye nakletmiştir. Her gün birden ikiye, dört İstanbul ithalât gü rüğü müdü iğürdeni İri Gk 26 KC 17 813 Çikolata Transit HC 27 Balâda muharrer 26 sandık içikolata transit olarak beher ki" losu 14 knruşta talibi ubtesinde bulunduğundan ve 20-8 - 930 tarihinde ihalesi icra kılınacağına mebni fazla fiatına talip olan ların yevmi mezkürde İstanbul itbalât gümrüğü satış komisyo” muna müracaat eylemeleri ilân olunur. —Hilâliahmer Istanbul merkezinden: | Hilâliahmerin yazlık balosu 21 ağustos 930 perşembe günl akşamı saat 22 de Adala şubesi tarafından Büyükada Yat kulübünde verilecektir, BİLETLER; i Hilâliahmer Adalar şabesinden, İstanbul cihetinde : di Hilâliahmer İstanbul merkezi. Türkiye İş bankası, Ziraat bankası, ! Ertuğrul mağazası, | Mehmet Kâzım eczanesi “Eminönünde,, Beyoğlu “cihetinde: Beyoğlu Hilâliahmer şubesi “İstiklâl caddesi Galatasaray Mill sanayi sergisi, g | Beyoğlu Tokatlıyan oteli, j Büyükdere Tokatlıyan oteli, | Beyoğlu Perapalas otelinden alinabilir, Fiatlar: Bir çift , 5. lira Tek banm?2 , Tek Bey 3. vi Kâğıt ve karton mü- ii Tütün inhisarı umum müdür- lüğünden: 18-8-930 tarihinde icra edileceği ilân olunan kâğıt ve kari ton münakasasının idarece görülen lüzuma binaen 23-8-930 cu" martesi günü saat 10,30 a tehir edildiği alâkadaranca malüm olmak üzere ilân olunur. KOLONYA SULARI BOĞUCU SICAKLARA KARŞI HAYAT SİGORTASIDIR Münhasran kibar mağazalarda bulunur. ütün eksper kursu Tütün inhisarı U. Müdürlüğünden? Ortaköy'de oFeriyedeki Tütün (OEksper kursuna kab” edilmek için: 1 — Türk olmak ve (1912 - 1905) (1328 - 1321) 3 ğumlu bulunmak ; 2 — En az orta tahsili eksiksiz bitirmiş olmak; 3 — Tam sıhhatli ve bünyesi tütünle iştigale müsait bul mak ve ağır cezaları müstelzim cürümlerden ve mubilli ha; kabahatlardan dolayı mahküm olmamak lâzımdır. İstekli olanlar bir istida ile Galata'da Tütün inhisarı > müdürlüğüne müracaat ve; I — Nüfus cüzdam veya tezkeresi; 2 — Mektep şahadetnamesi: 3 — Nihayet bir senelik çiçek aşısı detnamesi; 4 — Mahalle veya köyü ihtiyar hey: polis veya js” darma dairelerinden müsaddak hüsnühal varakası, 5 — Dört tane fotoğrafı; hemen tevdi etmelidirler. Ancak yukardaki şartları haiz olupta bu vesikaları saireyi (23 ağustos 1930) saat on yediye kadar tevdi edenlef adedi mürettepten fazla talip zuhurunda yapılacak olan sabaka imtihanına girebilirler. Müsabaka imtihanı (25 ağustos 1930)da başlıyacak ve oi. tahsil derecesinde türkçe, hesep, hendese, fizik, kimyâ tabiiyattan yapılacak ve üç dört gün devam edecektir. edil Talebenin sıhhi vaziyeti idare hekimleri tarafından —— le Kabul edilen talebe nazari ders günlerinden maada günlerde muhtelif imalâlhaneler v. depolar ve tabriks* amele ğibi çalışır, Talebeye hiç bir ücret verilmez. Mes'ul müdür: Selim Raf

Bu sayıdan diğer sayfalar: