26 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

26 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Sayıfa? SON -POSTA> NLT ĞT URE Merkez acentesi: Galata köp- rü başında Beyoğlu 2362. Şube acentesi: Mühürdar zade hanı altında Tel. İst. 2740 Ayvalık Sürat Postası ! (Mersin) vapuru 26 ağus- tos salı 17 de Sirkeci rıhtı- mından kalkarak Gelibolu Çanakkale, Küçükkuyu, Ed- remit, Burhaniye, Ayvalığa gidecek ve dönüşte mezkür iskelelerle birlikte Altınoluğa uğrnyarak- gelecektir, Mersin sürat postası | (Mahmutşevketpaşa) vapu- ru 27 Ağustos çarşamba 11 de Galata Rıhtımından kal- karak Çanakkale, İzmir, Küllük, Fethiye, Finike, Antalya, Alâiye, Mersin'e gidecek ve dönüşte Taşucu, Anamur, Alâiye, Antalya, Finike, Fethiye, Küllük, İz- mire uğrıyarak gelecektir. Çanakkale'de yalnız yok- | cu verilir yolcu alınır. Mudanya Postası (Cama, Salı ) Mudanyaya uğrayarak Gemliğe kadar (Pazar, Çarşamba) Mudanya- ya kadar saat 9 da (Cumar- P Pazartesi, Perşembe) reğli vapuru tarafından ara- hk postalar » Arınutluya da uğrayarak Mudanyaya kadar saat 8,30 da Tophane Seyri- sefain rıhtımından kalkarlar. İskenderiye sürat postası (Cumhuriyet) vapuru 29 A- ğustos cuma 13 te Galata rıhtımından — kalkarak — cu- martesi sabahi İzmir'e ve akşamı — İzmir'den kalkarak pazartesi İıkenduiye'ye va- racak ve çarşamba İsken- deriye'den kalkarak İzmir'e uğrıyarak İstanbul'a cektir. İstanbul 3 üncü icarasından: Bir alacağın temini istifası zımnında —< maheuz iki adet sağmzl inek ve ır, biradet buva ve bir adet gebe düve ki ceman dört adet Kırım cinsinden bayvanları ağustosun “/3linci pazar günü - saat 10 dan — 12ye kadar Büyük Ada iskele ci- * yarında satılacaktır. Talip olanla- eski - (157inci mektep) binasına n.ık[elm_işlir. ANA<- İLK:- ORTA - LİSE Sınıflarına talebe kaydetmektedir. Hergün saat 10 dan 16 ya kadar Şekayık caddesinde Halil Rifat Paşa Konağında Müdürlüğe müracaat. gele- Nişantaşınçl;: u | D T ai ŞİŞL E NLEEHY: ıî İ : "ı.'ı-ıâşın FRKEK İbIFAYAĞINIZ AFIĞELENİİ L e 50 | BUCRARLE FIRSATI | KAÇIRMAYINIZ. GALATA BARAYINDA AÇILAN MIİLL. MAARİF VEKÂLETİ Terzi Mektebi Müdürlüğünden: 1 — Mektebe talebe kayt ve kabulüne başlanmıştır. 2 — Eski talebe yeni kayt yaptıracaklardır. 3 — Mektebe kaydolunabilmek için ilk mektep mezunu olmalıdır. 4 — Mektep neharf ve meccanidir. 5$ — Kayt ve tecdidi kayt müamelesi 20 Eylüle kadardır. 6 —AFıılı malümat mektep idaresinden verilir. ADRES: Sultanahmet - Dizdailye “İLERİ METODU, Celâl Nuri beyin riyaseti altındaki heyetin Dil kitaplarını alımız. lesi Maarif vekâletince ilk mekteplerin ders programlarına — ithal edilmiştir. Alfabe. 2 sarf. 5 kıraat. Türkiyede misli görülmemiş bir seri. Kaideleri derhal gözün hafızasına nakşediliyor. Buü seri mündericat, metot, kağıdın, baskının nefaseti ile bütün kitaplara rüçhanımı İLÂN eder. Fiatı ehven. ÖĞRENMEK, OKUMAK, YAZMAK artık güç değil. Adres: İLERİ kütüpanesi, Mertebani sokağı, Çituri hanı Galata, İstanbul. Mangal kömürü münakasası Istanbul Adliye levazım dairesinden: İstanbul ve Üsküdar hapisane — ve tevkifanelerine — muktezi 430 çeki muhtelifülcins odun'ile 50000 kilo mangal kömürü müna- kasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzre her gün Ad- liye levazım dairesine ve münakasaya iştirak etmek üzre - 7-9-930 ta- rihine müsadif pazar günü saat 15 te defterdarlıkta mütleşekkil 'ko- misyonu mahsusuna müracaatları ilân olunur. SANAYİ SERGİSİNDEKİ FORD PAVİ- YONUNU ZİYARET ETMEĞİ İHMAL ETMEYİNİZ. E TEŞHİR EDİLEN ARABALARI TEMASA EDİNİZ, Ayagınıza gelen bu kârlı fırsatı kaçirma» yınız; yaz mevsimi artik vedaediyo:.... güzel havalar bitmeden bir FORD arabası Galatasaray lisesi müdürlüğünden 1 —Yeni talebenin namzet kayıt muamelesine başlanmıştır. Bu muamele 7 eylüle kadar devam edecektır. 2 — | Eylülden itibaren eski- talebenin kayıtlarını -tecdit ve 6 Eylül akşamı kayda nihayet verilerek elde edilecek ne- ticeye göre yeni talebenin kat'i kabullerice ait muameleye baş- lanılacaktır. , 3 — Kaydı tecdit: İlk taksitin tesviyesile mümkün olabile- cek ve tedrisata başlanılmazdan evvel daimi olmıyan talebe mektepte ibate ve iaşe edilmiyecektir. 4 — İmtihanlara | Eylülde ve tedrisata 15 Eylülde başla- nılacaktır. 5 — 25 Eylülde yapılacak bir müsabaka ile ve kadronun müsaadesi nisbetinde tali sınıflarına leyli meccani alınacak ilk kısma bu sene meccani alınmıyacktır, 6 — Eski ve yeni talebe ücretlerinden yüzde yirmi lenzilâta tabi olanlar istinat ettirdikleri resmi vesaiki ve yeni telebeden kardeş olduklarını iddia edenler de mahalli meclisi idaresinden musaddak kardeş mazbatasını ibraz etmeğe meburdurlar. 7 — Mektebimiz ilk. kısmından bu sene taliye terfi eden meceai talebenin meccanilik hakkı sakıt — olduğundan- bunlar- dan tali tahsilini ücretle takibe mali vaz'iyetleri münait olmıyan- lar yapılacak meccani müsabakasına iştirak edebilirler. edinmek kararını hemen veriniz; çünkü FORD otomobili ve FORD kamyonu: Her neseman bir Fordarabası kullanirsanız memleketinizin iklisaden yükselmesine hakibi kal't biresiirelle yardimetmiş olursunun İhtiyacınız olduğu zaman | "e DOKTOR HORHORONİ | bir Pord taksisi çağırınıa Beyoğlu Mektep sokak No 35 Linocoln % Fordeon İNGİLİZ muayene sabahtan akşama kadar ROYAL MAİL LAYIN | İSTASYON LOKANTAŞI| — !SYANSUL REGMİ ACENTELER - Kumpanyasının MUAZZAM # Sirkeci civarında ve MUHTEŞEM vapurlarile || En seyahat etmelidirler. TÜRKİYE acentesi N, A. Kostantinidis Efendiye müracaat olunma- hdir. Tel, B. 3126. Galata Rıh- Ş, CENUB İ AMERİKAYA | Müreffehen yolcular, itmek isliyen er halde | & rahat ve en Temiz lokantadır. Alaturka ve Alfaranga Her yemek ve her İçki bulunur. Servis mükemmel Fiatlar mutedildir. KArıs Zaba SaBrİ,> İstiklâl Caddesi 1o ve-Tel B.O, 44 MükürDar ZaDu Vera. Sirkeci Salktmı Suyud -- Tel. Isi. 96 ) .[l)nöN:;'dAdİ:'îlN N%c;z 73.&:: o Ğ LE S E VAPUR ve ŞİMENDİFER Ö AKŞAM bileti verilir. YIEM K%ERINİZI j Ze ee ri eeet 4 Mes'ul müdür : Selim Ragıp ! — binasındadır. TOPHANEDEKİ BÜYÜK FORD FABRİKASINDA YAPILARAK PAVİYONDA Idare... Kuvvet...Emniyet... Kabiliyet... timsalidir

Bu sayıdan diğer sayfalar: