27 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

27 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— HALE - KAHIRE ’ Ekspres Muka- velesi Ne zaman Tetkik edilecek Belçika sanayi konsorsiyoniü ile hühümet arasında Semplon ve Türk demiryol şebekesini bileştirmek üzere yapılan müza- kere tam bir itilâf ile netice- lendi İtilâfnamenin, sonbahar başla- — rında tatbik edilmesi de karar icabıdır. Bu senenin nihayetine doğru fanliyete geçecek olan feribot- lar ise bu itilâhn - eksik kalan safbalarını ikmal edecektir. Feribotlar, (6-7) — tane tam yüklü vagonu 'Sirkeciden Haydarpaşaya eçuecekur Bunlar, senelerdeni İtalya, Almanya, iltere gıbı mem- leketlerde işliyen feribotların ayni olacaktır. Bu itilâf zaman ile Avrupa ekspresini Hindis- tana kadâar fasılasız giden bir katar haline getirmek gayesini gütmektedir. Bu ekspres şim- dilik “Kale- Kahire,, ismini ılıcılıhı Günün mese- lelerinden IBaş tarafı (ü) inci sayfada) ZARAR ÜSTÜNE ZARAR Sonra yeni- gelen meclisi idare, alınan şekeri — ihtiyaç- tan. pek fazla bulmuş, fiatı fahiş olduğundan müşteri bu- lamayıp depolarda çürüdüğünü görmüştür. Bu yetişmiyormuş gibi mala mukabil idarenin İngiliz lirasi olarak verdiği poliçelerin va- desi geldiği zaman İsterlinin fiatı ğdımu, idare bu yüzden ayrıca zarar etmiştir. Ruslardan alınan - şekerler hem ihtiyaçtan fazla, hem pek fahiş bir fiatla alınmıştır. Ara- da ton başına vasati ve asgari olarak (7) İngilizlik bir fark var, Mukavele alelâcele yapı- mış ve emri vaki ihdas edil- miştir. b HİKMETİ HÜKÜMET ! ğer taraftan öğrendiğimize üre uslarla mukavele akte- lilirken —teklifleri reddedilen bazı tüccar meseleyi merak etmişler ve neden teklif ettik- leri ehven şerait dururken fahiş fiatla Arkostan müba- 'at yapıldığınmı sormuşlardır. ğunlın verilen cevapta mese- lede hikmeti hükümet olduğu Bkilenlmüzlür, Acaba. Run se- nayii bizim himayemize muhtaç mı bulunuyordu? — Herkesin bildiği bir ikattir ki Sov- yetler malı - pahalı satmak şöyle dursun, sırf — ticaret mahreçlerini başkalarına kapat- mak için ellerindeki — malı yok pahasına satıyorlar. Hem ne garip bir tesedüf- tür ki biz bir taraftan Rus ti- caretini himaye ededuralım, tam ©o sırada ğ;ıvyedu Ode- sa'dan portakallarımızı çevir- mişler ve sandık sandık çürü- mesine sebep olmuşlardı. Aradaki yarım milyon ne- ::Iı: gmı ? Şımd.ı bunu anla- Yorulmaksızın Para Kazanmak İstemez misiniz? her hangi bir vaka karşısında kalabi- lirsiniz... Havadis sedir. biliyorsamız 6 — vakayı derhal görebilirsiniz. Bir yangın, bir katil, bir kaza birer havadistir. Ras- geldiğiniz vakalardan ertesi gaın ga zetelerde görmek İstediğiz biri olunc, derhal telefönumzu açınız ve havadisi güzetemize haber veriniz, islm ve ad- resinlel de bırakımız. Verdiğiniz hava- disin ehemmiyetine göre — garetemiz mükâfatını vermeyi vazife bilir, Telefon numaramız: İstanbul “ 203 ,, tür. ŞEHREMİNİ OLSANIZ NELER YAPARSINIZ? ! Bina Yaplı Böş Bırakırız Doktor Emın B * Kab Cevap Veriyor | KADIKÖY — HALİNİN| İNŞASI HATA DEĞİL Muhterem Son Posta gaze- tesine : Geçen günkü — gazetenizin ' dördüncü sahifesinde (Tazminat | İsteriz) serlâvhalı ve ** imzalı | makaleyi okudum. Yazanın kim olduğunu bilmediğim için fara- | ziyata müsteniden diyeceğim ki: bu zat eğer şahsi muarızlarımdan — değilse her halde aklen ve mantıkan bi- çare birisi olsa gerek! Çünkü vaktile bu hal hakkında gazete sütunlarında bir hayli müna- kaşa oldu, koleksiyonlarda mevcuttur. Verdiğim cevaplar Bir işin mukaddematını bil- meden yazı yazılmaz. Şu, tanımak şerefinden mah- rum olduğum zat iyi bilsin ki *“Kadıköy hali,, bililtizam işle- tilmiyor. Yakında intihabı yapılacak. Bu şehir sizin- dir. Mecliste bulunacak aza- ları — siz intih: edeceksi- niz. Gazetemiz İntihap — edi- lebilecek kimseler hakkında ef- kârı umumiyeyi tenvir için şim- diden karilerin reylerini almıya teşebbüs etmiştir. Kadın ve er- kek, intihabını istediğiniz kimse- lerin isimlerini aşağıki cetvele doldurup idarehanemize'gönder- menizi rica ederiz. Gelen reyler intihaptan bir iki gün evvel tasnif edilecek ve en çok rey alâh namzetler ilân olunacaktır. (3) chlı meclisine aza isim yazmak kâfidir. Kanun rey verme şartlarını şöyle tesbit ediyor. Türk olmak; iİntihaptan altı ây evvel intihap yapılan belde- de oturduğunu İspat etmek; 18 aşını bitirmek; ağır hapse mah- îum olmamak; hidematı amme- den memnu olmamak; haysiyeti muhil suçlardan hapse girmemek asker, jandarma, zabit, polis, askeri memur olmamak. * İslin » » 0 e eee Üslek aüt Te l ğaraşaa ahat Onu | İşletmiyenlerde! KADIKÖY SUYUNUN HALİ BİR MİSALDİR Nasıl ki gazhane civarına | kadar getirilen “Kayışdağı, suyu beş seneye kariptir Kur- bağalı dereye akıtılıyorsa bu hal dahi eşref saate lııdır işlettirilmiyecektir. | Fakat bir gün belki bir ehlihayrın — gayretile — inşaat bedelini üç - dört — senede ödeyecek ve —ayni zamanda balka mühim hizmetler ifa edecek bir vaziyete girer. Kabahat ve çılgınlık bu hali “yaptıranlarda değil, işleti miyen veya işletemiyenlerdedir. Bilmem ki meçhulüm olan mubarrir Bey insaf edipişu na- Gizcambrlarımı” dikkalle - zesihae-i keme etmek lütfünde duluna- cak mı? Sabık. Şehremini Dr. Emin ŞARLONUN KARISI EVLENİYV'OR Üç Yeni Filim r Daha Yapıldı Yeşil Şı;bkalar. Hayat | Dilencileri Ve Cesaret Mektebi “Yeşil — şapkalı “Cesaret mektebi,, ve “Hayat dilencileri,,, son mevsimin dün- | ya sinema âlemine hediye ettiği üç güzel filimdir. Cesaret mektebinde bir bok- sör görüyoruz ki hakikaten kıymetli tarafları vardır. Fakat doğru yolu kaybetmiştir. Nasibi boks maçları . tertip eden manacerlerin aleti olmak ve dayak yiyerek halkı eylen dirmektir. Fakat bir gün karşısına çıkan genç bir kadın Jims Mürrayi, içine düştüğü muhit- ten kurtarmıya kâfi gelmiştir. Yenilmek için karşısına çıka- rılan hasmına mükemmel bir dayak attıktan sonra başını alıp temiz hayat yoluna giriyor. Yeşil şapkalı hanımlar filmi eski ve müteassıp bir Fransız kasabasında yaşıyan üç kız kardeşin saf, fakat biraz gü- lünç olan hayatını gösteriyor. “Hayat dilencileri, ise A- merikanın sefalet ve serseri hayatının sert bir aksidir. Kan, kadın, ter ve ıstırap kokan sert bir aksi, kurnaz, hanımlar,,, | © (Maie Dresler) ve (Polliy Moran) yeni çevirmekte olduklar. (Yakaladık) filminde. Valantino için Rüdolf Valantino 'meğhurlar arasına geçti vesselâm. Lon- dradaki — İtalyan — hastanesi, ölen ve matemi binlerce ka- dın tarafından - tutulan artistin ismine izafeten, hasta çocuklara mahsus bir sinema solonu tesis etmiştir. Masrafın büyük bir kısım azası arasında pek çok kadın bulunan Valantino muhipleri cemiyeti tarafından temin edil- miştir. İlk temsil olarak, Valanti- nonun en muvaffak eseri Si- yah kartal gösterilecektir. i Acaba Nedir? Holivut Sinema muhiti- de- dikodu yapıp duruyor, Yüzlerce artistin fikrini işgal eden bu dedikodunun — esası — basittir. Kaçak viski kullanmakla şöh- ret almış bir kadın — artistin birdenbire içkiyi bırakârak çay içmiye başlamış ; mühim - bir hadise imiş gibi her tarafta bahsi geçen bu değişikliğin manası bir türlü anlaşılmıyormuş. aa KÜÇÜK SİNEMA DEDİKODUSU Şarli Şaplinin eski karısı Lita Grey, uzun bir bekleme devresinden sonra nihayet tek- rar evlenmiyekarar vermiştir. Evleneceği erkeğin (Ray Darsi) olduğu söylenmektedir. Renklı Irklar Ve Sinema Âlemi M(ıtmaze!_Da;ika Çok | Büyük — Muvaffakiyet [ Kazandı Renkli ırkların içinden de çok kuvvetli sinema artistleri yetişiyor. Son zamanda Fran- sız filim âleminde parlamıya başlıyan — matmazel — Darika | bunlardan biridir, Matmazel Danika Madagas- karlıdır. Ailesi-çok müteassıp- tır. Değil hayatını san'ata has- retmesini, — kızlarınm — hususi <.plantılarda müsamere tem- Slerine bile iştirak etmesine srade etmiyordu. Matmazel Danika bir gece babasımnın evinden kaçtı, ilk vapura bindi, Parise geldi. Şimdi sinema âleminin en müm- taz simaları arasında adı geçi- yor. Son yaptığı filimlerin adı: *“Yeni saatler, “Haşım beyin balayığı,; dır. BU DA İŞİN ALAYI: Con Jilbert son sesli fil- minde rol yaparken dekorcu- lardan tanımadığı bir memu- run kendisine dikkatle baktı- ğını görmüş, merak edip se- bebini sormuş. Aldığı cevap şudur: — Cevabınızı kaç defa şa- şıracağmmızı — bahisleştik. — İki dolar kazandım. Gerisini bek- Hyordum. GÜL ÇİÇEĞİ.. Dünyanın En Karlı Bir Tica- reti Oldu... elcmeıık_ Garp memleket- leri arasında lâle ve sümbül yetiştirmekle meşhurdur. Sun'i memleket denilen Felemenk'te toprak çok kuvvetli ve bere- ketlidir. İyi çayır yetiştiren bu arazinin xziraati çok terak- ki etmiştir. Holanda'ldar son senelerde güllere merak ver- mişler ve bahçelerinin bir kıs- manı kâmilen gülistana çevir- Bu sene Holandadan yalnız Parise tayyare — iki yüz milyon gül sevkedilmiştir. Be- her gülün asgari yarım fran- ıı satıldığını kabul edersek yüz milyon frank yani 125 bin lira gibi mühim bir yekün tntar, Belediye Kanunul Aza Nasıl İntihap Edilir? MECLİSİN MÜDDETİ Madde 20 — Belediye meclis- leri intihap devreleri dört sene olmak üzere intihap hakkını haiz hemşeriler tarafından doğrudan doğruya intihap olunur. MECLİS AZASININ ADEDİ Madde 21 — Umüm nüfusu (3000)e kadar olan beldeler bele- diye meelislerine 12; umum nüfu- su (3000) den (5000) € kadar olan beldelerde belediye meclislerine (3000) den yukarı her beş yüz nü- fus için zamimeten bir aza; umum nüfusu (5000) den (10000) e kadar olan beldeler belediye meclisleri- ne (5000) den yukarı her bin nü- fus için zamlmeten bir aza; umum nüfusu (10,000) den - (25,000) € kadar olan beldeler belediye mec lislerine ( 10,000 ) den yukarı (3) bin nüfus için zamimeten bir aza; umum nüfusu ( 25,000) den (50,000) € kadar olan beldelerde belediye meclislerine (25,000) den yukarı her (5,000) nüfus için za- mimeten bir aza; umum nüfusu (50,000) den (109,000)e kadar olan beldelerde belediye meclitlerine (50,000) den yukarı her (10,000) nüfus için zamimeten bir aza; umum nüfusu (100.000)den yukarı olan beldelerde ( 100,000 ) den yukarı her ( 25,000 ) nüfus için zamimeten bir aza intihap olunur. Madde 72.— Belediye şubele- rine ayrılan yerlerde meelis azası miktarı, beldenin umum nüfuzsuna nazaran 2linci maddedeki nisbet dahilinde tesbit olunduktan son- ra şubelerin her birinin umum belde nüfusuna nazaran olan nü- fus nisbeti üzerinden hezap edil- mek şartile her şube dahilindeki müntehipler tarafından — inti olunacak belediye a: mahalli en büyük mülkiye 'me- Ümurü tarafından tesbit ve ilân olunur. İNTİHAP ETMEK ŞARTLAR! Madde 23— Belediye intihap- ( larında rey sahibi olmak için: 1 — Türk olmak, 2 — İntihap başlamadan evvel Makal altı aydanberi beldede ika- met etmekte olduğunu vesaik ile ispat etmek. 3 — 18 yaşını bitirmiş olmak, $ — 4 — Ağır hapis cezasına mah- | küm olmamak. $ —Hidematı ammeden mem- nu bulunmamak, 6 — Hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti sui istimal, iflâs gibi mubilli haysiyet suçlarla mahküm bulunmamak lâzımdır. 7 — Silâh altında bulunan as- kerler, jandarmalar, zabitler ve polisler, askeri memurlar belediye intihabına karışmazlar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: