28 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

28 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Y e | ' Hukukçular Ve Mahmut Esat Beyin Nutku Adliye vekili M. Esat B. Kayserlda bir mutuk söyledi. Bu nutkun esaslarım Beşrettik, Ve buna dalr düşünülenleri öğrenmek için aldığınız malâmatı neş- rediyoruz. Bu, bir açık mektup şeklin- dedir. Gazetelerde, — Kayseri'de — bir nutuk irat buyurduğunuzu oku- dun. Dünyadaki en seri mahke- melerin Türkiye'de bulunduğunu söyledikten sonra S.C. Fırkası Bundan evvel diğer meşhur bir nutkunuzda: Türkiye'de hâkimlerin her türlü mahrumiyetlere katlanarak — feda- kârane ifai — vazife — ettiğinden bahsettikten #sanrâ dünyada cn ziyade —hâkimlere para — veren Türkiye — cümhuriyetidir; — diyor- dunuz. Fethi Bey siyasi bir şahsiyet Hfatile zatı âlilerine cevap verip vermemekte muhtardır. Siyasetten mütccerrit naçiz bir hukukçu — «ı- fatile; sırf meslek namına, söz- lerinizin — medlülüne — tahammül edemiyerek icap eden cevabı vermek — mecburiyetini — hissedi- yorum. Adliye vekâletinin, Necati Bey merhum zamanında ihtaiyat mü- dürlüğünü yapmış eski bir adliye müfettişiyim. Her iki Hadenizi, pek yakından temas ettiğim ih- saiyata —müstenit kanaatlerimle kabili telif görmedim. Necati Bey merhum zamanında adliye bütecesine yeniden zam tek- lf edileçekti. Buna müsait muhit hazırlamak İâzım gelirdi. Müşa- rünileyhin emrile medeni hükü- metlerdeki hâkimlere — verilen maaşların — miktarını — gösteren ihsai malümatın — toplanmasına başlanıldı. İlk cevabı muhterem Londra sefiri Ferit Bey gön- derdiler. Zatı âlinizin vekâlete teşrifle- rinden biraz evel İngiliz hâkim- lerile Türk hâkimlerinin maaşla- nn mukayese eden tetkikat Ceridei — Adliyede — intişar etti zannındayım. — Vekâletin — resmi ihsaiyatına —nazaran — İngilir ve Türk hakimlerinin maaşları ara- sındaki fark, baş döndürecek derecededir. Böyle olduğu halde nasıl oldu da, dünyada hâkimlere en çok maaş veren Türkiye olduğunu, — bir — vekil — mfatile alenen ilân buyuruyordunuz? Muhterem vekil bey; Mademki Türk hâkimleri bu kadar çok para alıyorlar. Ne için beyan bu- yurduğunuz gibi mahrumiyetlere katlanıyorlar. Aldıkları fazla pa- raları bankalarda biriktirmek ta- mama kapılarak mı ? Değil ise: müsaadenizle arzedeyim ki: Meş- hur nutkunuzun mebdei ile mün- tehası tam bir tezat ve tenakuz teşkil eder. İhsal mukayese için Avrupaya gitmiye hacet yoktur. Zatı âliniz- den evvel ve sizin yeni vekil ol- DAHİLİ HABERLER ORTADA — YANLIŞLIK VAR MI? Nuri Bey Bize Bir Mektup Gönderdi i Nuri Beyin mektubu Dün Nuri Beyden şu mektubu aldık *“Son Posta gazetesinin 2SAğus- tos tarihli nüshasında sui istimal hakkında tarafımdan söylenildiği yazılmış fıkraları okudum. Cum- buriyet gazetesi muharririne buna dair hiçbir şey söylemediğim hal- de Son Postadan naklen olacak, aynı yazıları bugünkü cumhuriyet- te de okudum, Bu beyanatı muh- tacı tashih gördüm. Mükâleme şöyle cereyan etti: Son posta muhabiri bana prensip- kerimizdeki (Sui istimalâta karşı müca- dele) den makasat ne olduğunu — sordu, ben de cevaben (bunun anlaşılamıyacak bir yeri var mı?) dedim. Muhabin (ya- ni böyle bir şey var uu 7) dedi, cevaben devairde bu kabilden hadiseler cereyan etmekte olduğu halkın ağarmdan çikâ- yet taraında işidilmekte - bulunduğumu bir iki misal le söyledim. Bu sözlerim Son Posta gazetesinde (Nurk — bey itti- ham ediyor? bir çok yerlerde sul İsti- mal vardır, rüşvet bir itiyat halini aldı) şeklinde kalın yazılarla dercini doğru bulmadım Zaten Son Pesta muhabirinin bana atfettiği yazıları arasında ( bizce teapit edilmiş böyle hir şey yoktur) ve (rüşvet asuli muhakkaktır) gibi mütear- 'vır sözleri de vardır. Maselenin mahiye- 'ti bundan ibarettir. Son Posta — Nuri Beyin —de itiraf ettiği gibi ortada bir yanlışlık olmamıştr. Nurl B., serlevhaları büyüklüğüne Uiraz ediyor ki bu da gazetecilik san'atına ait olduğu İçin Saynıca münakaşeya değer tarafı mevcut değildir. duğunuz zamanlarda birzat teftiş ettiğim — mahkemelerden — ihsai malümat — topladım. — Davaların müddet ve itibarile devamı hakkında vekâleti ce'ileleri nezdin- deki raporlarıma bu ihsai cetvel- ler merbuttur. Son sene zarfında ayni mahkemelerin mesaisi hak- kında ayni tarzda ihsai malümat toplamanızı ve ber ikisini açıkça dmenizi rica ederim. Ben İddia ediyorum ki: Zama- m devletinizde, davaların cereya- mı evvelkine nazaran 3, 4 misli «betaat kesbettiği bilmukayese sa- bit olacaktır. İcra —muamelâtı hakkında tarafımdan hiçbir. söz söylenmiye lüzum yoktur. Çünkü bu sene; bir kongrede İsviçre işebbani- eaenlelmileriade -Si senedenberi kimseyi memnun et- miyen bu kanımun yakında deği- şeceğini söylemiştir. Adliyedeki süratin azalması- nın sebebini, kabul ettiğiniz yeni gsulü — muhakemelerde arayınız. Evvelce asgari yirmi günde bir büküm istihsal edip kesbi kat'i- açi ettirmek kabil iken yeni usu- muhakemeye göre doksan gün- den evvel bir davanın bitmesine imkân yoktur. temenni eylerim ki ihsai mantığa daha fazla hürmetkâr olunuz. Selüm ve ihtiramlar... AVUKAT Ali Şevket Biraz da Tahmin Kaydedelim | FETHİ BEY MUKABELE EDİYOR: Yeni Fırkaya Otuz Biz, Kimsenin Meb'us Daha Girecek Kadın Azanın Miktarı Bini Geçecektir Dün Serbest Gümhuriyet fırkasına gidenler Nazlı hanın içinde değişmiş bir şey gör mediler: Daire sabahtan ak- şama kadar gelip gidenlerle doldu ve boşaldı. Ziyaretçiler kâtibi umumiyi görüyorlar, fırkaya girmek ar- zusunda olduklarını söylüyorlar. Yahut ta kendilerine bir iş bulup bulamıyacaklarını anla- mak istiyorlardı. Fakat her gelenin karşısın- da açık bir kapı yoktu. Fırka çok haklı olarak aza olmak istiyenlerin hüviyetleri- üzerin- de tetkikat yapmıya karar vermişti ve bu kararımı da tatbik ediyordu. Müracaat edenlerin arasında fırkaya intisap etmek arzusu ile, İstanbul hamallarından bir gurup namına gelmiş 4 kişilik bir heyet vardı. Birçok ta hanımlar göze çarpıyordu. Beşiktaşta sabık muallim Semine Tevfik;ydarül- fünun emininin valdesi Belkıs, Barut inhisarı idaresi müdürünün zevcesi hanımlar göze çarpıyor, ayni zamanda da Elektrik şir- keti müdürlerinden İzzet Me- Kh Beyin refikasının kabul edildiği ve kadın aza ade« dinin elliye, çıktığı, birkaç güne kadar dabini geçeceği söyleniyordu. Bu sırada bir şayia çıktı. Fırkaya otuz meb'us daha il- tihak etmiştir, denildi. Fakat" az zaman sonra bu otüz meb'ustan sayıla sayıla üçü- nün ismi sayıldı. lip, Bursa meb'usu Senih, Si- nop meb'usu Refik İsmail Bey- rivayeti çıkaranlar geriye ka- lan yirmi yedi meb'us ta bir- denbire görünmemek için par- ti parti iltihak edeceklerdir, diyerek işin içinden çıktılar, Fırkaya — gelip gidenlerin arzuları dinlenirken diğer ta- raftan da idare heyeti lanmış, mesaisine devam edi- yordu. ( — Ağaoğlu Ahmet bey ken- disine verilen vazifeyi yaparak fırkanın dahili nizamnamesini bitirmişti. Arkadaşlarına oku- du. Bazı moktalar üzerind dü- şünülmiye - ve - kat'i — şeklini almasını müteakip gazetelerle neşrine karar verildi. NURİ B. Firka kâtibi umumisi Nuri B. bugün Yalovaya gidecektir. y FETHİ B. İki güne kadar İzmire gi- decektir. TAHSİN BEY Hafta içinde Karadeniz sa- hillerinde bir propaganda se- yahati yapacaktır. İZMİR. GAZE' İzmir gazetelerinden (Hizmet) Halk fırkasında — kalacağını (Yeni Asır) müstakil olacağını ilân etmişlerdir. DOĞRU SÖYLEYİNİZ Şeker İşinin İç Yüzü Nedir ? “ Son Posta ,, nın şeker ve traktör meselesi etrafında bir müddettenberi yapmakta oldu- Zu tetkikat, İstanbulda çıkan diğer gazeteleri de alâkadar etmiye başladı. İşte Cumhu- riyet arkadaşımızın bu mesele hakkında yazdığı birkaç satır: “ Mesele etrafında cereyan eden dedikodular efkârı umu- miyede şüpheli mecralara va- ran bir şekil tör nümunesi arze d ve bunların bırisi, ŞW İktı- sat Vekili oluncıya kadar — or- tağı olduğu Hayrı Beyin, di- ğeri de Şakir Beyin hemşire- zadesinin vekâlet ettikleri fab- Hakikat ya böyledir, ya değildir. Fakat umumi şüphe ve endişeyi daha ziyade aleyh- top-| te tecelliye müstait bir saf- hada bırakmamalıdır. Halk | doğruyu bilmek istiyor. ,, Can Borcu İle Meşgul _Olamayız Serbest Cümhuriyet — fırkası Hderi Fethi B. dün bütün meşgu- liyetine rağmen bir aralık gaze- tecilerin — sunllerile karşılaştı ve kendisini sinirlendirecek bazı ha- diseler olmakla beraber - gene cevap vermekten çekinmedi. Ga- zeteciler bilhassa Adliye veki- Hinin beyanatı münasebetile Fethi Beyin dün gazetelere geçen cüm- Bu suale şu cevabi aldık. — Evet, Adliye Vekilinin - beyanatını Ba hal Üful ettiğini görmek istediği- miz caki bir zihalyetin mahsulüdür. ve artık modası geçmiştir. Kambî satışı Serbest Ankara 27 (Telefon) — Ma- liye vekâletinde dün maliye vekil vekili, Müdafaa ve İktı- sat vekilleri toplanmış, ihracat başladığı için halka ecnebi kambiyosu satılmasına karar vermişlerdir. Otomobil Kazası Büyükdere'den geçmekte 0- lan Niyazinin idare (7%=mınlı otcl:ıobil Mus- tafa isminde bir simitçi çocu- ğuna mecruhiyetine sebebiyet — verdiğinden şoför Niyazi yakalanmıştır. Yankesicilik Nuri Ef. isminde biri dün Yenicamiden geçerken yanke- sicilik suretile (28) lirası çalın- sniştir. Çalan' belli- değildir. y Günün Tarihi Başvekil Yarı? Ankaraya Gidiyor İsmet paşa dün dişlerinin t davisini bitirerek — Yalovayâ dönmüştür. Yarın Ankaray$ Sivasa gidecektir. * Millet Meclisi Reisi” Dün Yalovaya gitmiştir: C martesi Balıkesir havalisinde seyahate çıkacaktır. 4 Hariciye Vekili — Düt akşam Ankaraya dönmüştür Giderken, Akvam meclisin? girmemek hususunda Rusyayâ karşı taahhüdatta bulunduğt” muz rivayetinin yalan olduğunu söylemiştir. Tevfik Rüştü Bey Moskovaya eylül içinde gide cektir. 4 Adliye Vekili — Adlir ye müfettişleri kongresindt bulunmak üzere İzmire gide cektir. »4 Maliye Vekâletinde < Maliye, Sıhhiye, Milli Müdafalı İktısat Vekilleri ve Maliye müs” teşarı toplanarak ihracat işleri etrafında konuşmuşlar, Nurullab Esat beye talimat verilmiştir. X4 Romanyalı Seygahlar” Bugün Taksim âbidesine bif çelenk koyacaklardır. * Lavrens Nerede <— ili bu meşhur casus” larının Kürdistanda bulunduğ! rivayetini tekzip ederek İngit terede bir tayyare karargâhım” da çılıımılşlı olduüğu hakkıt” da resmi bir tebliğ neşretmiş” tir. — Bi İki Yangın Kasımpaşada Yağhane !" kağında (24) numaralı evdt parlıyan gaz ocağından yangif çıkmış, fakat söndürülmüştür * Beyoğlunda Derlik sokağıl” da (4; numaralı kahve ocağıti” dan n çıkmış, o da söf” dü: R Metresini Yaraladı Tahtakale'de Vatan oter Hinde oturan sabıkalı Kâmil ma'yı kıskançlık yüzünden ve göğsünden tehlikeli surett? yaralayıp kaçmıştır. — Fstmte mıştır. Akın Yakında Mersin'de bu isim” habef de bir gazetenin çıkacağı alınmıştır. A KUPONLARI - DEĞİŞTİRİNİZ Tafmilât 6 ımcı sayfamızdadır Son Posta'nın Resimli—Hikâyesı: * Pazar Ola I;asan B. Ve Beleı&ye İntihabatı 1: Hasan Bey — Benim azası olacak adam, hergün Eminöncünden ikinci mevki tramvaya mutlaka binmeli. fikrimce — belediye 2 Hasan Bey — Geceleri karanlık, gündüzleri tozlu, bataklıkl bir mahallede oturmalı. 3: Hasan Bey — Evinde Terkos mal ve yüzünü yıkıyacak su bulamamalı. musluğa akma- &: Hasan Bey — tifo hastalığına yakalanıp bir ay yatmalı ki diyenin vazifelerini anlasın! Hele süların pisliğleden :i::

Bu sayıdan diğer sayfalar: