13 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

13 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Sayfa Kız kulı lup ek meselesi düşü- nölürken bir fikir geldi * Mangan verdirip Kız kulesinin Te suretle, idmanlı birkaç kişi, bu zencirin üzerinden Kız kulesine | ebilecek ve — Evdoksiyayı muııık mümkün olacaktı. Esasen bir şey de olmiyacaktı. Zira gerilen zincirin suya değme- mesi - için parçaları tahtalara basarak kuleye geç- mek ise, , öyle utunyadis bu — fikri ileri | sürer sürmez, Serdar ve ar- k'd_"ı'" u"f-l— M nn zaptı. bize nasıp olmiya- | yerde kardeşlerimizin kanıarını benimsendişti. Bötüş h. çimdi | cağa bektiyör. Vakıtmaktan — bir fayda hasıl Mangan kulesine girmek, ora- Bizanstan, sağ ve salim | VT ğ daki — muhafızı kandırarak | olarak geri geldiğine derecesiz | olmıyacak. lâzım gelen işareti verdirmek, | memnunum. Bundan böyle bu (Arkası var) yahut ta bu adamı öldürüp | —— SAA İEİSELER RkE aa - SAĞ ll :J—îh izzat vermekten —i Buğlü: berkülde Bu müşkül safhada da Du- | e tunyadisin tecrübe ve bilgisini e e lnemasını harp fedailerinin imdadına ye- tişti Gecenin karanlığından istifade ederek yavaş yavaş (Mangan) Nöbetçi askeri — yakalayıp ses çıkarmasına vakit bırak- madan işini bitirmek, o dere- ce güç bir iş olmadı. Esasen i lâvha kulede idi. Bundan isti- fade ederek zincirleri gerdir- mekte de müşkülât çekmediler. Bundan sonrası malüm. Serdar Yakup ve lesindeki muhafızları, başların- da Sezar kıliçtan geçirerek geri dön- müşlerdi. Geldikl yolları emindi. Yalaız sıhhi vaziyeti bozuk olan Eydoksiya biraz zahmet çekiyordu. Fakat genç kızın incinmemesi, büs- bütün - rahatsızlanmaması için Serdar Yakup elinden gelen her ihtimamı göstermekte ku- sur etmiyordu. Az sonra, gizli geçidin met- tas halinden çıkarak harp ordu- Turk Spor gâhının şimdi mahdut birkaç müfreze ile muhafaza olunan (SO)ncı S.y“ı Çoh EYİP SULTAN KİMDİR 4d9: Dutunyadisin Tecrübe Ve Bilgisı: SON Fedailerin İmdadına Yetişti. esine bir vasıta bu- Oğlum, Ben Dötunyadisii akliğn kulesi — vasıtasile gerdirmek, ki bü bu iş, ©o kadar zor | alt kısmına tahta konmak âdetti. Bu gözü pek insanlar çekinilecek bir şey kulesine vardılar. i aret parolasına dair | b il — edilmiş bi di Ka kıle tarafından temsil — edilmiş bir saat birden itibaren seanslar. Düka olduğu halde leri gibi giderken de Teşrif ve gösterilmekte olan (LUPE VELEZ ) ve ( GARY COOPER) in Temsili muhteşemleri olan KURT ŞARKISI Sesfi ve Şarkılı filimi görünüz. İlâveten: Halihazırda FOxKJURNAL İişâunu ile COSTES VE BELLONTES in TAYYARE İLE AVRUPA RİKA SEYAHATİNE HAREKETLERİ ve Gazino de Paris'de M. ŞÖVALYE'Yİ istihlâf eden SAİNT - GRANİER ve DEFİNE ARARKEN filimi — mümeasilesi kısımlık ( TERSİNE DÜNYA ) nam Fransız sözlü bir komedi. Program ve vestiyer meccanendir. KKK YAVUZ DRİTNOTUMUZUN Son manevre sür'at ve top tecrübeleri yanında bulunmuş gibi göteren 500 metrelik büyük film, bugünkl matinelerden itibaren fevkalâde bir surette ALKAZAR SİNEMASINDA Ayrıca İstanbul'ca ilk defa olarak ALTIN ÇILGINLIĞI nam muazzam film Ölüyoru MARGUERİTE — MORENO Beyin nişan gün icra kılındığını — haber aldık, — Tarafeyn — hakkında saadet temenni eyleriz. eski kı ina gelmişlerdi. a Serdarın — ilk işi, df:h._ı Eyüp Güzel Çıktı | sultanın — çadırına — uğramak, |— B haftalık Spor ve Genç- lmuştı SEZİYAĞMN ÖĞÜ lik mecmuasının (50)nci sayısı ol u. Amcasının halini görünce, bütün neş'i bugün güzel resimler ve mü- | 'e ve ümidi birdenbire | tenevvi münderecatla çıkmıştır. | kırıldı. Çünkü Hazreti Eyyup, | Şehrimize — gelecek — takımlar aldığı yaranın tesirile, şi: i | atletler hakkında yapılacak bir humma hnöbetine tutul- | maçlar etrafında en doğru muştu. Buna rağmen yeğeni | malümatı, en son Avrupa ha- Yakubu tanımakta —müşkülât | herlerini ondan öğrenebilirsiniz. çekmedi. Yanına K. Kemal - Angelidis maçına çağırdı. Yüzü, tatlı | 2it entresan resimler Muvaffak | bir tebessüm içindeydi. Daha | Beyin makalesi, Tenisçi Seda- gNİN ŞeZ | n Ha Ka | sonra zayıf bir sesle dedi kiz | ——— —— — —— R Oğlum — Yakup, artık Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: Sigorta - şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25 Haziran 927 tarihli kanun hükümlerine göre yangin, ve hayat tigorta işlerile çalışmak ürere tesell | - edilmiş olan yerli sigorta şirketlerinden " Güneş sigorta Türk anonim şirketi , bu asiyetim şudur: kere müracaatla hayat siyorta muaraclâtının tasfiyesine karar verdiğini ve yalnız yangın sigortasile. iştiğal edeceğini bildirmiş olmakda merkür şirketin hayat kısanı | ile alâkadar olanların şirkete ve icabında İstanbul mıntakası Ticarel müdürlüğüne | ben ölüyorum! Ölüm yatağım- da, balifeye nakledilmek üze- re sana vi Bu meş'um şehri muhasara etmekten tavsiyedir. feragat ediniz. Bura- | müracaat eylemeleri ilân olunur. Saraçhane Başında Horhor Caddesinde Münür Paşa konağında Bugün Elhamra Sinemasında Tamamen Fransızca sözlü AbR YALANI filminde büyük artist (LOUİ- SE LAGRANGE) 1 görünüz. ilâveten: FOX JURNAL hali hazır şuunu ve (Coste) ile (Bel- lontes) in Tayyare ile Avrupa Amerika seyahatine hareket- * Kız ve tehe Hayriye Liseleri ©.0 Ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. Kız ve erkek talebe ayrı ayrı kısımlardadır. Bütün sınıfları mevcattur. Talim heyeti en maruf müderris ve muallimlerden mürekkeptir. Fransızca tedrisata ilk sınıflardan başlanır. Leyli talebenin bilhassa mam olunmaktadır. Talebe mektebin hususi otomobillerile mektebe gelir ve akşam evlerine ayni vesaitle gönderilir. Kayıt muamelesi devam etmektedir. gıda ve sıhbatine azami dikkat ve ihti- STA he â.dı Yetilerihe, a lere Para Verili: a ga ” Nişan Merasimi Tüccarı muteberandan Yel- kenci zade - Şükrü. Beyefendi- nin kerimesi ve Yelkenci zade Lütfi Beyin hemşireleri Emire Hanım ile Tüccarı mutebe- randan — Eskefiyeli zade Ali Rıza Beyin mahdumu Ömer merasimi dnükü Merkez acenteri: Galat rü baçında Be; 2362. acentesi: Si 'de Mühürdar zade hanı altında Tel. İst. 2740 Trabzon birinci postası (Cümburiyet) Vapuru15 Ey- Trabzon, Rize'ye gidecek ve dönüşte Sürmene Trabzon, Görele Gireson, — Ordu, Ünye Samsun İnebolu Zon- guldağa uğrıyarak gelecektir. Hareket günü yük kabul olunmaz. İzmir sür'at postası ( Gülcemal ) vapuru 15 eylül — Pazartesi 14,30 da Galata Rıhtımından kalka- rak Salı sabahı İzmire varır ve Çarşamba 14,30 da İz- mirden kalkarak Perşembe Sabahı gelir, Vapurda mükemmel bir Vİ LÜKS POSTASI NÖNÜ y Pazar li Sirkeci rıhtımından hareketle ÜKS ve SÜR'AT POST: GERZE Vaj l;.î:lld PAZAR Akşamı saat 19da Sirkeci rıhtımından hareketle doğru (Gelibolu, Çanakkale, İzmir, Bodrum, Rados, Fethi: Antalya, Alâiye, Mersine) azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Kü- çük Kır zade hanındaki acen- tasına müracaat Telefon: İs. 3118. Galata acentası: rıktımında 35 No * Tel: Beyoğlu. 1169. kada buluşurlar. ilk liyor. Evanjelin, kaderin kurbani olan bir kadındır. Bir köyde nişanlanmıştır. Bu sırada Fran- sa ile İngiltere arasında bir harp çıkmış, nişanlılar tehcire uğramış - ve birbirini kaybet- mişlerdir. Senolerce sonra, ih- tiyar oldukları zaman Ameri- sinema :!Mnı makinesinin ki, mde buraya kolaylıkla çıkabilir. Bu resimde görülen | * Son Posta'nın Bilmecesi x Halledilen Bilmecemiz. — Yeni Bilmecemiz SOLDAN SAĞA: 1 — Zahmet (3)2 (3) evde bu- lunan (3) 2 — Kimsesiz (5) fakat (5) 3 — Yetişiri (2) kara (5) bi (2) 4 — Fil (2) yasak etmek (3) sokak çocuğu şivesl (2) 5 —- Dediğim dedik.. () Ke- mer düğmesi (4) 6 — Nota (2) eser (2) 7 — Bir uzuv (4) öz, esas (4) 8 — Zaman (3) zehir(3) sual (2) $ — Köpek (2) insanın ea fazla söylediği (5) su (2) 10 — Rus — süvarisi (5) dört tane iki (5) 11 — Bir isim (3) yapmak (3) zerketmek Sinema Sütunu Bu Mevsimde Göreceğimiz Filimler İçlerinde Cidden Güzel Olanları Vardır tini açıkça gösteriyor. | Ve kadın gençliğine ait bir şarkı okur. Kalp ağrısının ea küvvotli bir ifadesi olan bu filim cidden güzeldir. Kurt şarkısı, tabiatle kar- gı karşıya yaşıyan bir adamın hayatını gösteriyor. Yüksek tepelerin aşkını, sıcak kadın kollarına tercih eden bir ada- mm temiz, samimi hayatını göstermesi itibarile ruhl bir edası vardır. Bir kadım yalanı- ni ise izah hacet yoktur. Filmin ismi, mevzuun mahiye- 12345678 91011 YUKARDAN AŞAĞI: 1 — Çocuk alan (3) peygam- ber (3) vukua getirmek (3) i— ce — merkezi () uyku yerl 3 — Renk (2) memnun © bir hece (2) 4 — Esmekten omir (2) do0X” muş (3) bir edat (2) 5 — Nam (4) içki dağıtan (© sı:'ve-eua. enir sigt” m7—gıııvııı astlan W" iskemlenin arkadaşı (4) a l—Teeuiıldıı%f* takımı (3) Rumoa evet | 9 — Feki zaman silâbı (2) 4” rıştıran (5) Ermeni şivesi 109 10 — Kahve döwülen (5) " İ eee e B büyük diş ()

Bu sayıdan diğer sayfalar: