30 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

30 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Halk Fırkası Cemiyetlerden Elini Çekti Ötedenberi umumi dedi koduyu mucip olan Halk fırkasının esnaf cemiyetlerile — alâkadar — olması meselesi nihayet halledildi. Fırka bu işlerle meşgul olmaktan vaz geçti. Bu haberin alâkadarlar ara- sında uyandırdığı intibaı, aşağı- daki beyanat sarih surette ifade ediyor. Eşref B. (Topane'de, kavaf- lar soka; a 9) — Halk fırkasının esnaf cemiyetlerinin işlerine - karış- masında esasen bir mana yok- tu; bu hareket, fırka aleyhine dedikoduları mucip oluyordu. Halk fırkası bundan sonra cemiyetlerin işlerine karışmıya- cak diyorlar: ne âlâ; halk kendi işini kendi görür. x İsınail Efendi ( Topane Çukur cuma) — Halk fırkası esnaf cemi- yetlerine ne diye karışırdı ? Düşünürdüm de, — hakiki bir sebebini bulamazdım. Esnaf cemiyetleri siyasi cemiyetler değildir. Bunlar daha ziyade mesliki teşekküllerdir. Bunlar içinde Hali fırkasına dayanan bir akalliyet diğer azanın müşterek rey ve iradeleri haricinde de ha- yeket edebiliyordu. Bu hal fırkanın — gözden — düşmesine sebep oluyordu. Fırka esnaf cemiyetlerine karışmıyacakmış, bundan — memnun olmamak mümkün mü? * Sava Ef. ( Galata, Topçular caddesi (28) — Azizim, tabii Halk fır- kası esnaf işlerine karışmama- hdır. Fırka esnafın işlerine karıştıkça cemiyetlerde işler de © nispette karışıyordu. * Cemal Ef. (Hiırkai şerifte Keçecilerde Hurremçauşu çık- mazında ) Halk fırkası esnaf teşekkül- lerine karışırsa birşey kazan- maz. Halk fırkası esnafın mu- esnafın derdine derman bul- malıdır. Halk fırkasının mes- leki teşekküllere karışmama- sından benim gibi herkes mem- nun olacaktır. Bunun sebebi: açıktır. Her kes cemiyetlerin başına getiri- len heyeti idarelerin muvaffa- kiyetsiliğini görünce fırkaya da manevi bir mes'uliyet hissesi ayırıyordu. destere nedir? 1: Hasan B. — Paşam! o elindeki balta, biçak, İsmet Paşa — Hasan B., şimdi görürsün. l Dikkatini Celbederiz Zabıta nezarethanelerinden birinde dün akşam geç vakit pek çirkin bir hadise olmuştur. Gizli tutulmasına çok ebemmi- yet verilen bu hadise hakkında tahkikat yaptık. Bize verilen malümata göre bir suç zannı altında nezaret- haneye konulan meşhur sabı- kalılardan biri, o sırada oraya getirilen bir küfeci çocuğuna tecavüz etmiş ve teşebbüsünde muvaffak ta olmuştur. Çocuk bu esnada bağırmış, fakat ses pek geç işitilmiştir. Bu müteca- viz sabıkalı — şiddetle takip olunacaktır. Her nezarethanenin önünde daimi surette bir polis bek- lemek — mecbüriyeti - olduğuna göre, çocuğun — feryatlarının pek geç işitilmesine hayret ettik. Polis müdürlüğünün şid- detle nazarı dikattini celbede- Zehirli Macun Mu Yemiş?.. İbrahim namında bir manav Eyip pazarında satıcı Mehmet- ten macun şekeri almiş ve yemiş; biraz sonra karnı san- cılanmıya başlamıştır. Zehir- lenme alâimi gösteren manav hastaneye kaldırılmış, Macun- cu Mehmet yakalanmıştır. Pastırmacılar Ve Küherçile Meselesi İstanbul Ticaret odası pas- tırmalarımıza tazelik ve par- laklık vermek için küherçile kullanılmasını tavsiye etmiştir. Pastırma tüccarları bu tavsiye- yi muvafık bulmamışlardır. Kazalar Son yirmi dört saatte vu- kua gelen kazalar: 1 — Bahriyeli bir askerin binmiş olduğu, bir bisiklet (3) yaşında Semiha isminde bir kıza çarparak yaralamıştır. 2— Lâz namile maruf şofö- rün — idares'ndeki — otomobil Küçükpazarda İbrahim kapta- nın oğlu (8) yaşında Ali Hay- dara çarpmıştır. Şoför kaçmış- tır. 3 — 77 sumaralı posta oto- mobili Yeni postaane önünde Şerafettin bey isminde birine çarparak mecruh düşürmüştür. * DAHİL | kı Beyin | mutuk şiddetle alkışlandı. mhuriyet Fırkası Fatih Ocağının Resmi Küşadı Yapıldı Serbest Cümhuriyet fırkası Fatih ocağının resmi küşadı dün akşam yapıldı. Sabık Darülfünun emini Ismail Hak- irat ettiği heyecanlı Ocak — reisliğine — İbrahim İzzet Bey, azalıklara: Nâzım, Hüseyin Hüsnü, Şevki, İzzet, Şemsettin ve İbrahim Beyler intihap olunmuştur. Fatih oca- .. Yeni Fırkan ğı aza kaydına başlamıştır. ŞEHREMİNİ OCAĞI DA AÇILDI S. C. fırkası Şehremini oca- ğının resmi küşadı gene dün akşam yapıldı. İsmsil Hakkı B. burada da bir nutuk söyledi. KÜÇÜKPAZAR OCAĞI Nahiye merkezi bı luıkhry Merkezin bı:ânü risefit oteli ittisalindedir. ın Peşinden Karar Vermesi Baş tarafı 1 inci sayfada | (Baş ter e Za Millet Meclisi perşembe gü- nü toplanacak ve yeni hükü- metin beyannamesini dinliye- cektir. Bazılarının tahminine — rağ- men Millet Meclisinde çok ha- raretli - münakaşların cereyan etmesine intizar etmek doğru değildir. Filhakika İsmet paşa yeni programında, ötedenberi ya- pılmakta olan tenkitlerin he- Acı Ve Doğru Buğday Piyasası Alt Üst Olmuştur Son zamanda boğday wya- sasında endişe edilecek bir düşüklük vardır. Dün de yazdı- ğımız gibi piyasada (5,5) kuruşa buğday satılmıştır. İCumhuriyet) gazetesi, bu hakikati tekzip etmek istemek- tedir. Halbuki buğdayın bir aralık beş buçuk kuruşa ka- dar düştüğünü ve satıldığını bize söyliyen Zahire borsası kâtibi umumisi Nizamettin bey- dir. Fiatlar daha da düşecek- tir. Sebebini gene Nizamettin bey, dünkü nüshamızda anlat- müzdeki seneye buğday ekmesi şüphelidir. Ziraat bankasına borcunu ödiyebilmek için ka- zanması lâzımdı; kazanamadı. Trakyada ise arpanın bir kuruşa bile alıcı bulamadığı gelen — yolcuların — mütevatir ifadeleridir. Hükümetin bu vadide mühim kararlar alma- sını istemek ve beklemek lâ- zımdır. 2:İsmet Paşa — Şu bizim ağacı budayacağım... Zira kurumaya yüz tuttu, | men hepsini nazarı dikkate | aldığı için mubalif firka lide- (rinin derin bir münakaşaya igirmiyerek vaitlerin tahakku- kunu beklemeyi tercih etmesi ihtimali daha kuvvetlidir. Şurasını da kaydedeyim ki: Fethi bey ile arkadaşları bu nokta üzerinde bhenüz kat'i bir karar vermiş değillerdir. Hattı hareketlerini yeni kabine ta- tafından okunacak — program ilham edecektir. | Yeni Kanun Dün Tatbik Edildi Millet Meclisinde kabul edi- len yeni kanunun tatbikine eçilmiş ve dün piyasada ta- epten fazla gelen ı&n&lııgılu Krası satın alınar; 'sınanlı bankasına yatırılmıştır. Yankesicilikler Son yirini dört saatin vak'a- lari- şünlardır: 1 — Siraservilerde oturan kimjıgu Turhan bey, Beyoğ- lundan geçerken kalemi ça- Kamıştır. l,f 2 — Sabıkalı İrfan, Şehza- debaşında Rifat efendinin ce- binden para çalarken yaka- lanmıştır. 3 — Sirkeci'de Rumeli ote- HEnde oturan Raif efendinin 70 İirası aşırılmıştır. Kamyonu Tecrübe Ederken Samatyada — oturan İstirati Ef. kamyonunu satmak için İs- mail efendiye muayene ettiri- yormuş, tecrübe — esnasında motörden bir demir parçası fır- lamış ve İstirati ebfendiyi yara- lamıştır. İstirati efendinin ya- rası ağır oldeğundan hastaneye kaldırılmıştır. 3: İsmet Paşa — Aman.. Bu ağaç baltaya değil, bıçağa bile dayanmıyor, sallanup duruyor, korka- rım ki yıkılacak. Sende çakı var mı? İ HABERLE AĞLTR LA D L ö Zd w Çirkin Hadise |S Cü Polisin Şiddetle Nazarı, Aferin Vatman! Tramvay Rayları Üze- rinde Bulunan Bir Çocuk Dün gece Sultanahmetten süratleinen bir tramvay, Alem- dar sineması önünde birden- bire durmuştur. Büyük bir fa- cia atlatan vatman telâş ve beyecanla arabadan atlıyarak: — Vay, bu yavrcuğu yola kim atmış |.. Vatman üç aylık kundak- lanmış bir çocuğu raylar üze- rinden alırken köşeyi dolaşan dört beş yaramaz çocuk ala- bildiklerine bağırıyorlar: — Aferin vatman. Usta imiş- sin, seni imtihan ettik. Bu, ha- kiki bir çocuk değil, gazete to- marndan yapılmış ve kundak- lanmış bir bebek imiş. Ço- cuklar tarafından rayın üzerine birdenbire — bırakılmıştır. Ço- cukların bu hareketi seyrüsefer memurlarına imtisal olabilecek iyi bir buluştur. Yerli Mensucatı Korumalıyız. Gümrük tarifemizde pamuk- ha mensucattan nakışlı olan- ların yüzde on beş fazla güm- rük resmi verecekleri yazılıdır. Gümrük idaresi nakışlı ve iş- lemeli mensucat arasında bir fark tesbit etmemiştir. Bunun üzerine piyasamıza ucuzca so- kulan nakışlı pamuklu mearu- cat, işlemeli mensucatımıza re- kabet etmektedir. Bundan do- kuma sanayiimiz ve işlemeci- lerimiz zarar gürmektedir. Do- kumacılarımız ticaret odasına müracaat etmişlerdir. Hırsızlıklar 1 — Beyoğlunda kunduracı Petronun dükkânından — (7) çift kundura vesair eşya çalan çırağı Tevfik tutulmuştur. Emin Efendinin evinden bazı eşya çalımmıştır. Hırsız ânla- şılmamıştır. Ecnebi Mekteplerde Doktor Bulunacak Maarif Vekâleti, Ecnebi ve akalliyet Orta mekteplerile Li- selerinde okuyan talebedeki zari hastalıkları derhal öğren- mek için bu mekteplerde hu- susi birer doktor bulunduru- masını emretmiştir. 4: Hasan B. — ağacın dibine vurayım deme, o çürümüş gütüki dokunuşta gökünden çıkar, Tevfik Rüştü Bi Moskovadaki Ziyaretleri Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. dün öğleden sonra Moskovada Kızıl âhım ziyaret etmiş ve hararetli bir. ka- b " ı'ıüı. :fık RüşüB. u ziyaretini müteakip (Lenin- gra)da hareket etmiştir. Orada ikl gün kalacaktır. Başvekil MAHMUT ESAT BEYE TEŞEKKÜR EDİYOR Hemen her memlekette âdettir, hü- kümet reldleri - kendilerinden ayrılmak istedikleri arkadaşlarına bir iltifat mek- tabu — yazarlar. Teşekkür beyan eder- ler. Bu umumi kaldeya, öyle görüyoruz ki, Başvekil İsmet paşa da riayet ete miş ve nezaket escıl göztererek sa- bik Adliye vekiline çu mektubu göze dermiştir : İamir meb'ısu Mahmut Ezat Beyefen- diyeş Fırkada serbest çalışmak ve kıymetli yardımlarınırdan daha geniş sahalarda iztifade temin etmek arrusu, yeni bü- Bömete iştirakinizden bizi mabrum olti Hükümette beraber çalıştığımız ga lerin halırasını muhabbetle ve teçik- kürle muhafara edeceğlim. — Vekâletisiz esnasında gözel hizmetlerinizin yadı ve ütide memleketimize yeni ve yiksek hizmetlere muvaffak olacağınız Hüradı beni bilhazaa mütehassla ve mutmala etmektedir, aziz arkadaşım Efendim, 27 - 9930 Başvekil İsmet 3EYAZIT - AKSARAY CAD DESİ GENİŞLETİLECEK Aksaraydan Beyasıda kadar olan caddenin $0 metre olarak tevsi edilmesi tekarrür etmiştir. Bu senc zarfında açır labilmesi için yakında İstlmlâkkta boş- lanacaktır. ALINMIYAN ALACAKTAN VAZGEÇİLİR Mütareke senelerinde Köprüye çar- pan, hasar yapan İngiliz şilebinin n panyasından el'an tahzil edilemiyen ta- mirat Ücretinin tahsilinden vazgeçilmiştir. ÖLDÜREN ADAM.. Bir Alman kumpanyası ( Klot Farer) in bu serlâvha ile yazdığı somanı — filme — çekmi 'ar vermiş ve hadise İstaubulda cere- yııııı ettiği uı,çıı san'atkârlarını şehrimize göndermiştir. Kumy Yazın Tejisörü bugün işe başlıyar tar. DARÜLFÜNUN — EMİNİ KİM OLACAK? Bu sene Darüilfünun eminliğine Neş- et Ömer, Yusuf Ziya ve Muzammer Raşit Beyler — namazet gösterileceklir. BALKAN KONFERANSINA GİDECEK MURAHHASLAR (Devamı 3 üncü sayfada) : l Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Ağaç Budaması . Al-sena bir tırnak çakımı Falifl

Bu sayıdan diğer sayfalar: