12 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

12 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

veren annelere —— FOSFATLI SON POSTA I ŞARK MAL Toginlevvel IZ- Hülâsası kullanınız. Sütünüzü arttırır. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir. Nışantaşında ŞİŞLİ TERAEKKİ LİSESİ Teşkilâtını — tevsi ANA ederek “ANA ve İLK,, sınıfları ile “Kız Leyli,, dairesini ittisalindeki ceki (İS inci mektep) binasına nakletmiştir. İLK - ORTA KEK Telefon: z : Beyoğlu 2517 B LİSE Sınıflarına talebe kaydetmektedir. Hergün saat 10 dan 16 ya kadar Şekayık caddesinde _'; | Halil Rifat Paşa Konağında Müdürlüğe müracaat. | UNUTMAYINIZ Kİ E Beyoğlunda İstiklâl caddesinde Tokatlıyan karşısında 223 numaralı: LÜVR MAĞAZALARINDA| Geçen seneler gibi bilcümle tefrişat levazımatı üzerinde şayanı istifade fırsatlar vardır: ğ | Dolayısile de ipeklileri harabidenkurtardığı için çok iktısadi bir ilâç- 4330 Kumaşlarda *620 Halı ve mobilyalarda Kuponlarda: 810 Muşambalarda 45 21-10-930 sali günü Eski Has ahırlarda açılacaktır . Kayıt ve kabul 16-10-930 Perşembeden 18-10-930 Cumartesi akşamına kadar sar,; Emvali metruke müdürlüğünden: Satılık nisif kârgir hane Fenerde Tahtaminare mâballesinde Fenerkapı sokağında «ski 86 yeni 92 numaralı İdirgir hanenin Hazineye ait msıf hissesi, bedeli dört taksitte Gdenmek “üzere 1742 lira” bedeli muhammen ile 14-10-030 tarihine müsadif salı günü saat 14 de pazarlık — suretile. icrayı müzayedesi mukarrerdir, Taliplerin 47,5 teminat makpuzlarile İstanbul » Milli- emlâk : müdüriyeti Sıu. komisyonuna müracaâat eylemeleri. İspırto ve ispirtolu iç- kiler inhisarı ümum mü- dürlüğünden: Lüzumu olan 12,000 kilo çenber : Kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin 28 teşrinievvel 930Salı gününe kadar mübayaat komisyonu kitabe- tine müra caatları. Kız ve erkek - Leyli ve nehari stiklâl Lisesi İlk, Orta ve Lise kısımlarım muhtevidir Bütün sınıfları mevcuttur Kız ve erkek talebe ayrı kısımlarda” ve ayrı teşkilât dahilinde idare edilmektedir 'ALEBE KAYDINA devamn OLUNMAKTADIR! Talep vukuunda — tariflname gönderilir. Şehzadebaşı - Polis merkezi arkasında Telefon: İstanbul 2534 g -3 BOSTON BİRAHANESİ ATGARLAD'I Kibar ailelerin içtimagâhı - mükemmel müzik: mahallinde. P.ER.LEV Müstahzaratı FABRİKASI W Pek NEFİS olan ve TÜRK - eseri Ç san'atı imamulâ- tını ” muliterem ahaliye takdim eder. KREM PERTEV Briyantih P,ER, Lıb V Pertev diş ma- cünüu, Pertev ko- lonyaları, Pertev Pudraları, Dr.MİMİDİAN Göz - burun - kulak - boğaz (l mütehassısı Avrupadan avdet et- miştir. Beyoğlu İmam sokak 2. Tel, B. O. 2934 muayene saatleri 10 « 12 ve 15- 18 Dr. Horhoror—ıi— Beyoğlu Mektep sokak No. 35, (B muayene sabahtan akşama kadar |B jz Ahmet Zuhrnıx hnıtılıldır mütehassısi | Kıdın zarafetinin lâzımı gayri müfariki nanzyeti — püm) SraSiH tanpyoK istayyis Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekâletinin müsaadesile tır. Her eczane ve ecza depolarile ıtriyat mağazalarından sraya, ARNAVUTKÖYÜNDE beyli ve- Nehari -Kız ve Erkek FEYZİATİ Liseleri “Ana Bınıfı, İlk sınıfları ve ayrı teşkilâb dahilindekiz ve örkek orta ve lise kısımlarmı muhtevidir. 1 Teşrinievvelde derslere başlanmıştır. Telefon İstanbul : 2867 - Bebek 210 İsmail Fuat ve Şurekası Zabitana, Muallimlere, Devlet memurlarına ve Banka memurlarına 4 K TAKSİTİLE Satış muamelesine başlanmıştır. Tafsilâtmı müessese-< nin — Sultanhamam'daki — manifatura * mağazasından Öğreniniz. Müdüriyet; Tel. İst. 192 — İstanbul sıhki müesseseler müba: yaa kömisyonu riyasetinden:” Mayis 1931 nibıye!ine kadar Sıhhi müesseseler için lüzümu alan gaz, benzin mazot vakom- yağı ve sairenin tanzim sedilen şartnamesi veçhile we”21 - teşri- nievvel 1930 Salı günü saat 16 da kapalı zarf usuliyle ihale edilmek üzere münakasaya vazedilmiştir. Bu Baptaki şertnı- meyi görmek ve fazla izahat almak isteyenlerin mezkür kos miıyonı mfırıcıa!lın ilân olunıır HİÇ BEKLENMEDİĞİ BİR ZAMANDA BİRDENBİRE ZENGİN OLMAK ANCAK TAYYARE PİYANKO BİLETİ ALMAKLA KABİLDİR. ONUN İÇİN: ( TAYYARE PİYANKOSU BİLETİNİ ALINIZ Üçüncü Keşide İl Teşrinievvel 1930 dadır Adapaîarı bez fabrikası İstanbul satış şubeleri Cumadan maada her gün An- caddesi No. 43 Taksim Sebat yerli mensucat fabrikasının merkezi ile Sultanhamamındaki mağazasıdır Seyrisefain Merkez acentesit Galata köprü başında Beyoğlu 2362. — Şube acen tesi: Sirkeci'de Mühürdar ude hanı altında Tel İst. 2740 İzmır surat postası (Gülcemal) vapuru 13 teşrini evvel Pazartesi 14,30 da Galata Rıhtımından kalkarak Salı sa-ji bahı İzmire varır ve Çarşam- ba 14,30 da İzmirden kalka- rak Perşembe sabahı gelir. Vapurda mükemmel bir or- kestra ve cazbant mevcuttur. — Trabzon Birinci Postası ( Cumhuriyet ) — vapuru 14 teşrinievvel salı akşamı Galata Rıhtımından kalka- rak Zonguldak İnebolu, Si- nop, Samsun, Gireson, Trab- l Ü zon, Rize'ye gidecek ve dö- nüşte Sürmene, Trabzon, Gü- rele, Gireson, Ordu, Ün-; ğ yı. msun, Sinop, İncbolu ngldagı uğrıyarak ge- Kereste münakasası Şartnamesinde yazılı evsaf ve ebat mucibince 50 adet çıralı. çam — kütüğü açık münakasa ile 'satın alınacak- tar. Kat'i ihalesi 15 birinci teşrin 930 tarihinde icra kılınacağından vermek - isti- yenlerin p gün saat 16 da depozito akçelerile levazım | tahtında müdürlüğüne gelmeleri. Demir çubuk münakasası Şnrtnımesıude yazılı evsaf mucibince 63 demet demir çubuk. şoçık münakasa ile satın, alınacaktır. Kat'i iha- lesi 16 birinci teşrin 930 ta- rihinde - icra kılınacağından vermek istiyenlerin 0 gün saat 16 da depozito akçala- rile: levazım — müdürlüğüne gelmeleri. Ucuz Satış Beyoğlunda Galatasarayda yeni çarşı caddesinde No, 22 E.Y Atru mefruşat mağazası terkiticarete karar vermiş ve Ticd4" |ret odasından vesikasını almıştır. Yatak ve yemek odası ve sa- lon takımları yeni ve müstamel olnnk yarı fiatına alılılmr Bakteriyolog, Patolog Pot.D. M. Lütfi Dahili, intani hastalar, bakteri- yolojik ve patolojik muayeneleri Ankara caddesinde vilâyet karşı- sında 15 No.da kabul etmektedir. Muayenehana: Telefon İstanbul 2323 İkametgüâhi « 36 Kiralık Han Mahmut paşada Akar çeşme yanında Bezciler sokağında kâr in yeni yıgılnn Bilecik hanı vt üyük mağaza vt dükkânı müntazam olup - otel fabrika atelye ve yazıhaneler€ elverişlidir, terkos ve elektrik vardır. Talip olanlar merküf hana müracaat ederler. Hüseyin Naşit Türbe, eski Hilâliahmer binast No. 10 Telefon İst. 2622 Mes'ul Müdür: Burhanettin

Bu sayıdan diğer sayfalar: