23 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

23 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Sayfa — —— — VAR OLSUN BİTARAF MEMURLAR Türk Kadını in- tihapta Mühim Bir Amil Oldu Samsun — Perşembe günü saat on yedi buçukta hitam bulan belediye intihabatı vak- tin geç olmasına binaen san- dık açılıp reyler tasnif edileme- mişti. İntihap heyeti de sandı- ğın ertesi, yani cuma günü saat sekizde açılmasına karar vermişti ve sabahleyin topla- nan ercümen heyeti (ki tama- men Halk fırkası azaları ve belediye namzetlerinden mü- rekkeptir.) Vali Kâzım Paşa, polis müdürü Mitat Beyin ha- :lı.ırğı bulunduğu bir ande san- tı. Seıreız fırkaya — mensup kimse "yoktu; buna mukabil gençlik ve ahalinin hakkını ve kanunu temsil eden iki 'muh- terem şahsiyetin mevcudiyetini kâfi gören ahali haklarının suüstimal — edilmiyeceklerinden emin ve müsterih olarak neti- ceye intizar ediyorlardı. Rey- ler tasnif edildi. Müstacel tel- grafla bildirdiğim gibi 413 rey Halk fırkasına ve 3112 rey Serbest fırkaya atıl- mış ve yedi rey de müstakil- lere venr mişti. Sart bire kadar devam eden bu ameliye tam saat birde belediye kapısı ve etrafında — taplanan — binlerce ahaliye tebliğ edildiği zaman “Yaşasın Gazi, yaşasın Fetbi Bey, yaşasın yeni Fırka, sadaları sürekli — bir surette yükselmiye başladı.. Bu me- yanda — otomobil — korneleri zafer ve neş'esi ile mülema- diyen ötüyordu. Çünkü bu zaferin başlıca amili Samsunun muhterem şo- förlerinin gösterdiği fedakâr- hk olmuştur. Bunu müteakip ©o binlerce halk kütlesi za- feri tebrik için Serbest fırka merkezine gitti, orada topla- nıldi. Az sonra S. F. reisi Şefik Avni B. geldi ve al- kışlar arasında yukarı çıkarak pencereden mu.gterem ahaliye şu nutku söyledi: “Bir an için bulutlarla ör- tülmüş bulunan hak güneşi nihayet — yükselmiye, pembe bulutlar üzerinde yükseldikçe halkı tenvire başladı. Bu mu- vaffakiyeti — herşeyden — evvel Türk kazınına medyunuz. “Sü- rekli alkışlar.,, O Türk kadımı ki hakkına sahip olduğu ilk dakik:dan itibaren o hakkr bütün rubile müdafaa etti. Bu muvaffakiyeti Türk gençliğine de medyunuz, O Türk gençliği ki uyku ve rahatını terketti. Hakkın yük- selmesine hasrı vücut etti. Bu muvaffakiyeti, emeğile geçi- nen ve ekmek parasını dahi feda ederek hakkın tecellisine çalışan şoförlerimize medyunuz. (Alkışlar) Efendiler, pekçok olan para- dan, pekçok — olan varlıktan fedakârlık etmek bir marifet değildir. Asıl marifet vesaiti mahdut bir hakkı yükseltmiye hasretmektir. İşte şoförlerimiz bunu yapmıştır. Bu muvaffaki- yeli münevver ve hassas halkı- mıza medyunuz. O halk, kanaatlerinin fırka- miz tutumunda tekâsüf ve tebellür etmiş olduğunu idrak ederek — şuurlu — hareketlerile muvaffakiyetimizi temin etmiştir, Var olunuz. (Alkışlar) Hâmit ARİS VE FENER MAÇINDAN Halkımızdan Beklediğimiz Sükünettir.. Selânik şampiyonu Aris ta- kımı bu Cuma Fenerbahçe takımı ile karşilaşmak Üzere şehrimize geliyor. Yunan takımının — küvveti hakkında bundan evvel kari- lere malümat vermiştim. Bir kere o takım yalnız, hiç tak- viye edilmeden gelse bile kuvvetlidir. Atina oyuncularile kuvvetlenerek geleceğine göre, esas kadrosunun kabiliyetini bir misli daha tezyit etmiş olarak - bizimkilerin karşısına çıkacaktır. Yunanistanda sporlara, biz- de olduğu gibi başlamıyorlar. Onlar evvelâ gençlikte atletizm yaparak — vücutlarına sporlar için azami imkânı verdikten sonra oyunlara başlıyorlar. İhtisas şubelerine ayrılıyor- lar. Bu itibarla gelecek takı- mın on biri, atletik mezaya noktasından bizim on birimi- ze faiktir. Süratlerinin, nefes- lerinin bizden iyi olması icap eder. Top kontrolü ve - futbolün incelikleirne sahip bulunmak cihetinden bizimle farklarını cuma günü ölçebileceğiz. Bü- tün bunlara mukabil, Fener- bahçe — oyuncuları, — bilhassa muhacimleri, yeknesak sistem- lerine rağmen bazan Avrupa oyuncuları — ayarında — futbol oynarlar. Kasapların Gre- vi Belediye Rei- . sine Mi Yaradı? Aksaray — S. C. F. nın Aksaray Vilâyet ocağı hükü- mete icapeden beyannameyi vererek resmen teşekkül et- miştir. Azasından bir kısmı evvelce C. H. F. idare aza- lığında bulunmuşlardı. 8. C, Fanm teşekkülü üze- rine H. fırkasından istifa et- mişlerdir. Bu vaziyet karşısın- da Halk fırkası mutemedi ve her teşkilâtın reisi bulunan Hadi Ef. ahaliye hitaben bir beyanname — neşrederek riya- setinde bulunduğu belediyenin şimdiye kadar neler yaptığını sayıp dökmektedir. Bu vaziyet karşısında Serbes Cümhuriyet fırkası mensubininin fikirlerini öğrenmeyi — faydalı — buldum. Bana söylenilenler şunlardır : — H.F. mutemedinin be- yannamesini — okuduk. Bunu hakkında verilecek kararı Ak- saray halkının vicdanıma terk- kediyoruz. Hadi Efendinin be- yanı mütalea ettiği beş mad- delik icraattan ortada birşey görmüyoruz. Belediyenin icra- atı olarak mevcut kasap dük- kânlarını kapatıldı, Hadi E- fendi hesabına bir dükkân açı- larak — havayici — zaruriyeden ete —adeta inhisar — vaze- dilmiş olduğu müşahede &- Aris takımının en lıhlılu!l düç oyuncusuz: Vikelideş biraderler ... Hele stilleri karşı tarafın müdafaa sistemi içine geçebildi- ği zamanlar nefesleri iki dev- relik olduğu, atılgan oynadık- ları vakitler, oyunu çok güzel idare ederler. Bu ihtimallere nazaran bu cumaki oyun fevkalâde seri çok cazip bir oyun olabilir. İstihbaratımıza nazaran ta- kımla beraber yüze yakın se- yirci de geliyormuş...Şu da Yu- nanistanda bu oyuna verilen ehemmiyeti anlatır. Memleketinde bu derece ıııuhım bir ıllkı uyındırnrık çıkan takım elbette çok :ııweul gelecektir. S Maamafih gelecek takım Fe- ahçe takımının en iyi za- C| manlarından birine tesadüf edi- yor. Son mıçlırmdı çok nefesli, çök seri bir oyun tarzı tatbik edebilen Fenerliler, Viyana ve Macar — maçlarındanberi — boş durmadılar, muntazaman idman- larma devam ettiler. Bütün bu ihtimaller, hakiki kıymetini bilinmiyen bir takımla, Fenerbahçenin — oynıyabileceği Oyunun evelden tasarlanması noktasında. şüphelerle dolu bir muamma halinde cuma günkü maçın ehemmı)ctmı arttırıyor. AKSARAYOA Hlgın'da Kasaba Çirkef Ilgin — İlgim kasabası tar- İrihi bir şehirdir. Asarı atika- dan kârvansarayları ve tarzı mimariyi cami güzel bir ha- mamı vir!. Kârvansarayla- rının her zaman olduğu gibi seferberlikte çok faydası gö- rüldü. Seferberlikte, bilhassa istik- lâl harbinde kavurma kavur- mak ve mekkâre hayvanları bağlamak gibi askeri ihtiyaç- | ları da tatmin etti. İstiklâl harbinden — sonra maatteessüf belediye hamamın bir tarafını yıktı. Yıkılamıyan kısmın tarzı mimarisi gelip ge- | çen insanların kalbini sızlatıyor. Yeri mezbele olmuştur. Belediye bedesteni de keza yıkmıya teşebbüs etti. Mühim olan bir kısmını yıktı. Paket kesme taşları, ağaçları göz- önünden kayboldu. O büyük kâürvansaray — belediye dılmektedır Beyannamem'ı bır yerinde memleketin faidesi için hayatını bile fedadan geri dur- mıyacağını söyliyen Hadi Ef. ye Millli mücadele esnasında han- gi cephede bulunduğunu - sor- mak isteriz. A.S, na- | mmna istimlâk edilmiş, Bu kıbıl İ İçindedir. Halk Sıtma- dan Kırılıyor asarı atikanın muhafazası he- yeti vekilenin kararı iktızasın dan iken belediye reisi rüfe- kasile kendi menfaatlerine un deşuem vazettiler. abanın çeşme — suları- n keserek bu değirmene has- rettiler, Ilgın kasabası şimdi çirkef — içindedir.. Kasabanın ortasından — geçen — irmaktan tarlalar sulanır, bundan beledıye adamına göre dönümüne yirmi beş kuruş rüsum alır, İki se- nedir bu ırmaklar paklamıyor. Sular teraküm etmiş, bataklık inpıyor Sıtmadan halk başını aldıramıyor. Yazık ki sıhhiye memurları da yakayı sıtmaya kaptırdılar. ğtmnvla mücadele reisi ailesini tanbula gönderdi. Kendisi de havadar köylerde vakit geçirir. Ilgin Muhabiriniz H. Hüseyin VEREMLE MÜCADELE Cümhuriyet bayramı günü, ayni zamanda Veremle müca- dele cemiyetinin rozet tevziü günüdür. Verem, memleketi kemiren en tehlikeli hasta- lıklardan biridir. Bunun önüne geçmek hepimizin en büyük vazifesidir. O gün yardımı- nızı esirgemeyiniz. -'NE NETİCE BEKLİYEBİLİRİZ? Ayni Zamnada Da Büyük Bir Misafirperverlik Mühim Bir Nokta... En mühim nokta; cu- ma günü Stadyuma top- lanacak seyircilerin maçı takip ederken heyecan- larına kapılıp gelen mi- safirler aleyhine tezahü- ratta — bulunmamalarını temindir. Bütün İstanbullulara | rica ediyoruz: Maçı sey- rederlerken, bizim atlet- | lerimize Atinada göste- rilen hüsnü kabulü ha- tırdan çıkarmasınlar ! Yunanlilar kadar spor terbiyemiz olduğunu is- pat mecburiyetindeyiz. E $ Güreş Güreş Heyetinden: 24-10- 930 tarihinde C. H. F. Beyoğlu kaza — merkezindeki mıntaka idman salonunda tecrübeli reşçiler arasında bir müng: ka yapılacaktır: 1 — Kulüpler; müsabıkların isim ve sicil numaralarını havi cetvelleri müsabakadan evvel heyete tevdi edeceklerdir. 2 — Tartı 12 den bire ka- dardır. Müsabaka tam saat (1) de başlıyacaktır. 3 — Hakemi heyeti: Ahmet Fetgeri, Kemal, Seyfi, Saip, Kadri, Raşit Fuat Beylerdir. KONYA'DA Çiftçi İçın Bir Tecil Kararı Lâzımdır. Konya — Adana çiftçilerinin Ziraat bankasına olan borçla- rının — tecil ve senetlerinin tecdit edileceği malümdur. Vaziyetleri elim bir şekilde olan Konya çiftçilerinin de mezkü: bankaya olan borçları her halde tecil edilmelidir. Bu sene - geçen senelerde olduğu gibi - ova köylerinin ekserisinde rençper, — saçtığı tohumun yarısım bile alama- mıştır. Söyleyin; bu çiftçiler borç- | meyi (15-20) bin lira larını nasıl verebilir? İstifa Deveran eden bir şayiaya göre C. H. fırkası tarafından belediye azalığına namzet gös- terilen ve hâlen Viyanada bu- lunan Dr. CevatfArif B., C. H. fırkasından istifa etmiştir. Akşehirde İntihap Akşehirde belediye — intiha- batında bazı — yolsuzluklar ol- muş, —müdahaleler vuku bul- muştur. Bunun üzerine S. Fir- ka intihaptan çekilmiştir. Arda nisap hasıl olmadı- ğından intihap bir hafa daha temdit edilmiştir. Sinan oğlu SON «POSTA T:ğ!::::! KANUNU nı-:cışuı:umıı / ÇANKIRIDA Atılan Reylerdi Büyük Karış lık Vardır' Çankırı — İntihap sandi' açıldı. 'Reylerde dehşetli Of san var, (3200) mün! , (585) kişi reye iştirak etmik | bir hafta temdide rağ kimse intihaba iştirak İntihabın feshi için maf kemeye ve kanuni merci“' müracaat — edilmek &: Gerçi burada hükümet - iSt7 haba kat'iyen müdahale GUJ fakat Halk fırkasının a: çok. iliştiler ve halkı tehi' ettiler, rey puıulılınnıııl” | tan aşırip kendi lıılelul"v koydular, bu ınulııkkıw Çünkü: Yalnız bana (300) kmuv"’ nnldıgı ismen ve kendi adaf | larımızın yazmalarile ıııeydl” iken sandık ıçı.ldığınının(ı rey çıkmıştır. Serbest namzetlerine ( 500 ) rey V“? diği muhakkak iken (7) '? zühur etmiştir. Kayseride Dolu Kayseri — Bazı köylere ; him miktarda dolu düşm! Mezruat üçte bir ııııbe“” zarar görmüştür. Bursada Mahsul İyi Bursa — Bu sene m: iyi ise de yeni sene ıen”w başlanabilmek — için — yaj; beklenmektedir. İzmir'de Elektrik Traff” vayları Ziyadeleşiyo'” İzmir, 17 (H. M.) — bulvarında elektirikli tramtff” ların ray Ferşiyatına mıştır. Yapılan kontrat W b* bince Kordondan ve Gazi İ varından (20) şubatta traf' işlemiye başlıyacaktır. Karsta Şarbon Kars — Kasabada ve €/ ta Şarbön hastalığı çıkmı$' Gireson Mahsulâti ' “ Gireson- Nar mahsulü sene çok iyidir. l:'ıııd'k güzeldir. Tarihi Çeş,mele's’_ır İsttanbul — belediyesi Bvdjl taşta, — Akaretlerdeki K çeşmesi ile Aıapkıpıdı ,.rfı" tamir ettirecektir. Bu İ me de asarı atikada Yorulmaksızın İ Para Kazanma' ? istemez misiniz aK, Evinize veya İşinize ,-ıdvv'-j ta gezerken veya - birisile & ber hangi bir vaka — karşık! lirsiniz... ; Havadis nedir. biliyorsafı” derhal görebilirsiniz. Bir ğ katil, bir kaaa birer hati eldiğiniz vakalardan € i :ıldc'nk görmek istediğiz e gözttemize Köker veriin ee B ezetemize habı ::ılııııl de birakınız. vm*ıî"' disin ehemmiyetine x-’-'* mükâfatını vermeyi mıılâ Telefon numaratmız tilr,

Bu sayıdan diğer sayfalar: