27 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

27 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Sa POLİS VAK'ALARI BİR ESRARHANE Zabıta Tarafın- dan Basıldı; Bir Adam Vuruldu Feridiyede Çaylak — soka- ğında Rafetin kahvesinde es- rar içildiğini haher alan zabı- ta memurları dün gece ansi- zın —kahveyi — basmışlar ve sabıkalı Mehmet, — Burhan, Celâl, Mustafa, Zeki, Serup, Cako, Ekrem ve baba Rifat ismindeki kimseler esrar iç- mektelerken cürmü meşhut ha- linde yakalanmışlardır. Kahve- de yapılan taharriyatta bir mik- tar esrar ve esrar içmiye mahsus “Kabak,, ve bir kama buluna- rak müsadere edilmiştir. Kah- veci Rafet hakkında memurlara hakaret ettiği için de ayrıca | “tahkikat yapılmaktadır. Kah- | venin kapısında durarak polis- | lerin içeri girmesine mani ol- mak istiyen esrarkeş Mehmet yere düşerek başından yara- lanmıştır. Kahveye Sokmadığı İçin Kahveciyi Yaraladı Unkapanın'da kahveci Mus- tafa, Mustafa isminde birini kahveye sokmak istememiş, bu- na hiddetlenen müşteri Mustafa kahveci Mustafayı bıçakla ya- ralayıp kaçmıştır. Altın Küpe Bakır Oluverdi Sirkecide Trabzon otelinde oturan — Uzunköprülü — Halim Efendiye, iki adam altın küpe diye âdi ve (100)” paralık küpeleri- (200) liraya yutturup uzaklaşmıştır. Altın diye #ldığı küpelerin bakır olduğunu #on- radan anlıyan Halim — Ef, soluğu karakölda" almıştır. Bedava İçmek Usulü Üstü başı oldukça temiz bir zat, elinde iki büyük pa- ket ile Balıkpazarında biraha- nelerden birine girmiş, otur- muş, epeyce rakı içmiş sonra: “Şu paketler burada dursun şimdi gelirim!,, diye çıkıp git- miş ve bir daha gelmemiş. Müşterinin gelmediğini gö- | ven birahaneci, paketleri açmış bir de ne görsün, her iki paket te kömür tozu ile dolu. Lüleburgaz TicaretOdası | Lüleburgaz — Ticaret oda- sının fena bir vaziyete düştü- ğü şayidir. Hatta binasının kar- şılık tutulmak üzere muamele- ye tabi tutulduğu haber alın- mıştır. Y Olulmuksızm Para Kazanmak istemez misiniz? Evinize veya işinize giderken, sokak- ia gezerken veya - birisile görüşürken her hangi bir vaka karşısında kalabi- lirsiniz... Havadis nedir biliyorsanız o —vakayı derhal görebilirsiniz. Bir derhal telefonumzu açınız ve - havadisi gazetemize haber veriniz, isim ve ad- resiniri de Birakımı. — Verdiğiniz hava-, Gizin ebemmiyetine göre — gazetemiz mükâlatını vermeyi vazile bilir. Telefon mumaramız: İstanbul “ 208 ,, Wür. “dı. Bu, İstani | bedii kıymeti üzerinde | gresine — iştirak bi W' l mıumıı h) LN SON POSTA İSTANBULUN GÜZELLİĞİ BÜ- YÜK BİR TEHLİKEYE GlRIYORı lx Alllllm wl“' ; N % KP Istanbulu böyle görmek hoşunuza Ğ LĞ Divanyolunda yapılan altı katlı apartıman Ayasofyayı ne şekle koydu? Bu da Istanbulun diğer bir manzarasıdır ki belki bazılarının hoşuna gidebilir.. Son zamanlarda İstanbul tarafında, Beyoğlu cihetinde olduğu gibi beş altı katlı apartımanlar yapılmıya başla- bulun ananevi ve büyük tesir göstermek — istidadında- dır. Bunu şehrin bedüyatile alâkadar herkes tasdik etmek- tedir. Bu hususu geçenlerde bey- nelmilel 12 inci mimarlar kon- eden Güzel San'atlar birliği idare heyeti azasından mimar Samih bey bize şu suretle izah etli: — Galata tarafında mevcut olan yüksek inşaat modası İstanbul tarafına da sirayet edecek olursa İstanbulun bü- tün güzellik ve hüsusiyetini temin eden o çak güzel silu- eti tamamen kaybolacaktır. Bunu, size verdiğim kroki üze- rinde pek güzel görüyorsunuz. Cihanda her şehrin kendine mahsus bir husüsiyeti vardır. İstanbul bu hususiyetlerin en bariz hatlarını taşıyan hakiki bir san'at şehridir. Şimdiye kadar yapılmış olan alçak in- şaat ile İstanbulun tepesi üze- rine konmuş olan abideler arasında çok güzel bir ahent I ve tenasüp vardı. Onların bütün haşmet ve azametini nazarlarda canlan- dıran bu küçük — mikyaslardır. Ayni zamanda şehrin topogra- fik hususiyetini göstermesi iti- barile bu alçak inşaatım çok büyük rolü olmuştur. Böyle tepeler üzerine bina edilmiş ve bir müstevi su | sathından itibaren (anfı teatr) şeklinde — yükselen — şebirler cihanda pek azdır. Bu iti: barla da şehrin bu hususiye- tini kaybedecek en ufak bir harekete cevaz verilmemelidir. Divanyolunda — son — gün- lerde inşa edilmiş olan altı katlı yüksek bir apartımanın ve bu cins apartımanların ©o canım abideleri ne şekle koyacağını fotograf Üzerinde pek âlâ görebiliyorsunuz. Şehrin en mühim sırt nok- tası olan Sultanahmet, Fatih istikametinde olan bu nevi apartımanların çoğaldığı gö- rülmektedir. Bu, İstanbul ci- hetinin bedil karakterini ve cihanşümul siluetini kaybettir- mesi için kâfidir. Harbi umumi içinde Alman dostluk yurdu. binasının vazı esas resminde bulunmak üzere İstanbula gelmiş olan ve keza geçen sene ÂAnkarayı imar et- .ıt z l gider mi?. L a ( Bu resim, İstanbulun bir manzarasıdır ki belki bir çoklarının hoşuna gider.. Fakat bu sarih karakteri havt olan iki Istanbulun tek bir Istanbul olması, şehre kıymetini tanıttırmıyor mu?. mek üzere İstanbuldan geçen meşhur, şehirler — mütehassısı M. Yansen bu nokta üzerine nazarı dikkati celbetmişti. Harp içinde İstanbul için neşretmiş olduğu bir makale- sinde Cibalide inşa edilmiş olan yüksek antrepolara şid- detle — aleyhtar — bulunduğu, Düyunu umumiye ve vakıf hanları gibi büyük binaların İstanbulun —manzarasını — ihlâl ettiğini ta o zaman söylemişti. Son seyahatinde Beyoğlu- nun yüksek evleri için sıhhi endişeler serdetmişti. Fakat bugün bu tehlike İstanbul için bir emri vakidir. İstanbul tarafında üç kattan fazla ya- pılacak olan evler şehrin bedil çehresi için büyük bir tehli- kedir. Bunun önüne geçmek bugün için bir vazifedir. Esasen İstanbulda bu nevi inşaat için hiçbir iktısadi za- ruüret tasavvur edilemez. Mülk sahiplerinin ihtiras ve tama- larına şehri kurban etmemek ) İâzımdır. İstanbul çok — hususiyetler taşıyan bir şehirdir. Tepeler üzerine tesis edil- miş ve her tepede bir mimari abide ile tetviç edilmiş şehir- ler cihanda pek azdır. Kademe kademe yükselen, sonra ufki bir sırtla devam edip giden abi- delerile hava boşluğu içinde çok kuvvetli ve san'atkârane bir ( Siluet ) çizen bu şehrin bir eşi daha yoktur. Vapurla İstanbula girecek olursanız Halicin iki tarafında iki muhtelif şehir görürsünüz, Galata menşuri ve yüksek binalarile bir kârü kisp belde- sidir. İhtiras ve ıstırabın ifa- desidir. İstanbul, munis binaları ve tatlı — münhanilerile — uzanıp giden bir sükün ve huzur muhitidir. Bu iki hususiyeti cemet- miâubit şebir keza dünyada azdır. İstanbulu — Galatalaştırmak Galatayı İstanbullaştırmak bu kıymeti ihlâl etmek demektir. Camilerin Tamiri Bu Sene de Kaldı.. Evkaf umum müdürlügünün tahsisat vermemesi yüzünden başlanan birçok tamirat yarım kalmıştı. Dün müdüriyeti umu- miye sekiz bin Jiralık bir tahsisat göndermiştir. Bu da Bakırköyündeki Kartaltepe ca- münin etraf duvarlarile Büyük adadaki camie ve bazi mübrem ve küçük ihtiyaçlara sarfedi- lecektir. Cihangir camüle esaslı bir tamire muhtaç olan Lâleli camii bu sene de kalacaktır. SİYASET DÜNYASI ALMANYADA Sıyası Vazıyef kinleşti ; Fakat Şimdilik. Almanyada Brüuını kabint” | sinin mevkii, son gönlerde bi” az — sarsılmış - gürünmektedir | Hükümet - fırkasının —meclist€ hafifçe —rola temayül etıl'lJ mecburiyetinde kaldığı — 5Ö)” leniyor. Fakat Alman — gazetelefi hükümetin vaziyeti hi yazılan ve söylenen şeylerik çoğunu tekzip ediyorlar. Hükümetin bugüne kadif “kapitalist,, mali en küçük bir tadil yıp*’ dığını ve yapmak niye' de olmadığını yazıyorlar. kümet — taraftarları, —mecli: en — milliyetperver beyııl’ j bulunmuşlar — ve kıpıtıhd müdafaa etmişlerdir. Rusların Yeni Kararlaf' | Vekiller heyeti, ticaret VE kâletini atideki kararları ve” miye davet etmiştir. Bu K# rarların sebebi şudur, Ru'!' nin Avrupa ve Amı karşı açtığı iktısadi harbin ğ taarruzu olarak buğday piya#f sım sarstığı - malümdur. karşı, bazı büyük devlet ler, Rus mallarına — kaff kapılarını kapadılar ve Rusya)' güç vaziyette bıraktılar. B*'_i karşı Rusların almak isti leri tedbirler şunlardır: 1 — Bu memleketlere Y7 pılacak siparişlere ya tıuıll“” nihayet vermek, yahut b asgari hadde indirmek. 2 —Bu memleketlerin !7 min ettiği bazı vasıtalart? istimalinden sarfı nazar et 3 — Bu memleketlerdi? gelen transit eşyası bazı tahdidat vazetmek. 4 — Sovyet ihracat '“’; transit — muamelâtında, memleketlerin - transit - Betfl) larından, yollarından vet eSiÇ hayet vermek, — yahut asgari bir dereceye M (Bu kararların bir kasmı ıl-ğ Ruslar, — kendi. buğdaylarına *’ koyan memleketlerin gemilerini madıkları gibi kendi #sokmuyorlar.) Brezilya İhtilâli Brezilyada — ihtilâl, lerin lehine olarak muvi yetle devam etmektedir. Buenos - Ayreste, M;f” bir kanuna göre, 30 teşrinisaniye kadar tılmışlardır. Sinema Ve 'l'ıyl'!“l’1r Kaçta Kapatılaci Sinema ve tiyatrolar leri yeıu belediye mesinin — 289 uncu tıli” mucibince (23,5) ta _k":.nıf’ caktır. Bu husus polis * 4 şubesi tarafından bütüP ma ve tiyatrolara edilmişîir gtt Mavi beyaz tektaşlı 7 dar nadide bir çift pırlaf Emniyet sandığı - tarafi! “_ teşrinlevvel pazartesi Sandal bedesteninde bilmü”” satılacaktır. Brr |

Bu sayıdan diğer sayfalar: