27 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

27 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA TAZE HASAN 8 Sayfa, Şeker hastalarına müjde erli mamulâtı halis ve GLUTEN EKMEĞİ Teşrinievvel 27 25 Kuruş HASAN ECZA DEPOSUNDA Avrupanın terkibi meçhul Gluten ekmekleri yerine gayet nefis ve bilhassa hergün taze olarak istihzar edilen vo tazeliğini ©a gün muhafaza eden Hasan Gluten ekmekleri büyük rağbet görmektedir Birkaç sene bozulmadan dayanacak ve cevherini muhafaza edecek GLUTEN ekmekleri ve gevrekleri kutu paketler içersinde 50 kuruştur. Toptancılara tenrilât. KABIZLIK HAZİMSİZLİK çt 'söek MAZON MEYVA TOZU GNS A Kolay bir hazim, rahat bir uyku temin eder. Bıhçhyı'dı Hasan ve Zaman ecza depolarile ' İzmirde Moreno Margunato ecza deposu. Umumi deposu: Bahçekapı İş bankası arkasında Mazon Botton ecza deposu. Büyük şişesi 120 kuruş. Macar ziraat makineleri fabrikası Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anonim Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: stanbul: Ankara cadderi 18-24 No, lar Telgraft Hoferton İstanbul. Şubeleri: Adana, İzmir Türkiyenin her şehrinde Adapazarı, Manisa acenteleri vardır. Bilümum alâtı ziraiyeyi en müsait şeraitle veren yegâne müessesedir. KATALOK FİAT TEKLİF İSTEYİNİZ. HAVAGAZI cak,Küizinyer,Radyator Şofbe Fovzi paşa - Malatya — hattı güzeegâhında — Ozan — istas- yonundan itibaret Hamralar, Tahtaköprü, Kadılı ve Viran- şehir istasyonları 1 teşrinisa- ni 930 tarihinden itibaren yol- €u ve eşya münakalâtına açı- lacaktır. Fevzipaşadan — Viranşehire haftada 3 defa Pazar, Salı, Cuma günleri ve Viranşehir- den Fevrzipaşaya Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba gün- leri birer muhtolit katar söye rüsefer edecektir. Viraneşehirden Çarşama gü- nü hareket eden katar Hay- darpaşada Toros sürat kata- yile, i günü hareket eden katar Adana - Nusaybin hattı yolcu katarile ve cumar- tesi günü hareket eden katar da keza Fevripaşada hattı- | (|| — DEVLET DEMİRYOLLARI İLÂNATI mezkürun yevmi muhtelit ka- tarile buluşacaklardır. Fevzipaşadan — Viranşehire cuma günü hareket eden ka- tar Fevzipaşada Toros sürat katarile, pazar günü hareket eden katar Adana - Nusaybin battı yolcu katarile ve salı günü hareket eden katar da keza Fevzipaşada hattı mez- kürun yevmi muhtelit katarile buluşacaklardır. Fevzipaşa ve Viranşehirden hareket ve muvasalat saatleri berveçhi atidir. Fevzipaşa Hareket: 6 — Viranşehir Muvasalet: 16 27 Viranşebir. Hareket: 10 46 Fevripaşa Muvasalet: 21 — Daha fazla malümat almak için istasyonlarımıza müracaat edilmesi ilân olunur, Vesaireden mürekkep en son sistem yeni bir parti malın geldiğini muhterem müşterilerimize ilân ile kesbi şeref eyleriz. Tediyatta Büyük Kolaylık Şatış ve teşhir mağazası: İstiklâl caddesi 101, Telefon Beyoğlu: 898 Patolog, Bakteriyolog D:nü. Lütfi GÜLHANE SERİRİYATI MUALLİMLERİNDEN Alamlar ada salini Millet 26 T:'S“hnd Pazar günü akşam saat 18 de Sir- filnebolu, Ayancık, Samsun, 'f Ordu, Gireson, Trabzon ve Rize, Mapavri ve Hope) ye (Şizzimet ve Vakfıkebir, Görele, ilive Ünyaya uğrıyarak avdet edecektir . Müracaat mahalli: İstan- bul meymenet hanı altındaki yazıhane Telefon İstanball 1 tedavileri icra olunur. Adresı Babıali caddesi vilâyet karşısı 15 No, Muayenehanei Telefon İstanbul 2123 İkametgühı İstanbul ikinci icra dairesin- den: Bir borçtan dolayı mah- cuz bulunan bir adet piyano 27-10-930 tarihinde saat 14 te Boyacıköy Mürdüm sokak Rum kilisesi karşısında 16 numaralı hanenin kapısı önünde açık arttırma —ile — satılacağından talip olanların vakti muayyende dairemizin 30-3093 numaralı dosyasile — mahalli |mezkürde memuriyetimize — müracaatları ilân olunur. DOKTOR Ömer Abdurrahman Cilt, Saç, Frengi ve Bel soğukluğu Mütehasısı Muayenehanâsi Ankara cad- desi hükümet konağı elvarında eski İkdam Yurdu karşısında 71 mumarada birinci kat, Her gün birden ikiye, dört buçuktan akşama kadar, ON Mukemmel. T ihzar'edil evk cunu, Pertev ko- lonyaları, Pertev — " Beyoğlu Feriköy ikinci kısım (Böğyükdere Kır sokak eski 157 yeni — S8/2 Nolı Takdir. olunan kıymet: Tamamır na — 21000 İira kıymet takdir İedilen. P 5 Arttırmanın yıpılıugı yer, gün, sant: İstanbul 4 üncü icra daire- Ş | sinde 20/11/930 T. S. 13 ilâ 16 ya kadar. 1 — İşbu gayri menkulün art- fırma şartnamesi 8/ 11 / 930 tari- binden itibaren 930 / 327 numara ile İstanbul 4 üncü icra dairesinli Pudraları Muayyen — numarasında herkesidi görebilmesi için açıktır. İlânda yazılı olanlardan — fazla — malüs Mat almak istiyenler, işbu şart- mömeye ve 9307327 dosya numa- rasile memuriyetimize müracaat #etmelidir. 2 — Arttırmaya - iştirak - için yukarıda yazılı kaymetin yüzde yedi teminat gösterilecektir. — Hakları tapu -sicili ile sa- bit oıııy.. İpotekli alacaklılarla İstanbul 4 üncü icra memurlu- gundan : Açık arttırma ile paraya çev- rilecek gayri menkulün'ne olduğu Kârgir bir bap apartımanın tamamı. Gayri menkülün — buluaduğu mevkâü, Mahallesi, sokağı, No. aa oğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Doktor : Hüseyin Naşit Türbe, eski Hilâliahmer binası No. 10 Telefon İst. 2622 Dr. A. KUTİEL | Cüt ve efrenci hastalıklar tedaviha- mesi: Karaköy Topçular Cad. No. 34 DR. SEMİRAMİS EKREM H. DR. EKREM BEHÇET Etfal hastanesi " kulak, boğaz burun hastalıkları mütehassısı Beyoğlu Mektep sokak No. 1 Telefon Beyoğlu 2496, |HALK DOSTU HİÇ- BEKLENİLMEDİĞİ BİR ZAMANDA BİRDENBİRE ZENGİN OLMAK ANCAK TAYYARE PİYANKO BİLETİ ALMAKLA KABİLDİR. ONUN İÇİN: TAYYARE PİYANGOSU BİLETİNİ ALINIZ Dördüncü Keşide İl Teşrinisani 1930 dadır BÜYÜK İKRAMİYE4-5,00O LİRADIR | *etmiş ad ve itibar olunurlar. Çocuk hastalıkları mütehassısı diğer alâkadaranın ve iştirak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddia- larını işbu ilân tarihinden itiba- ren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriye- timize bildirmeleri icap eder aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmıyanlar satış Eedelınhı paylaş- masında hariç kalırlar. 4 — Gösterilen günde arttır- maya iştirak edenler arttırma şart- namesini okumuş ve lürzumlu malü- matı almış bunları tamamen kabul ö tünde bırakılan gayri menkulün bedeli zamanında verilmezse gayri menkul ikinci bir arttırma ile sa- tılır ve bedel farkı mahrum kalınan yüzde beş falz ve diğer zararlar ayrıca hü ökunu' babet Kalı maksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur, beş No. hı fıkradaki şart tahakkuk etmek kaydile üç defa bağırıldıktan sonra gayri menkul en çok arttıranın ü — Merkez acentesi:Galata köp- rü başında Beyoğlu 2362. Şube acentesi:Sirkeci'de Mühür- dar zade hanı altında Tel.İst.2740 Mersin postası Mersin'e gidecek ve dönüşte ayni iskelelerle beraber Tll' ucu, Anamora Kuşadasına uğ riyacaktır. Dalyan Marmaris yolcu ve yükü gidiş ve gelişte Fethiye'de aktarma suretile alınıp verilir. Çanakkale için salı 1T de Sirkeci rıhtr mından kalkarak Gelibolu Çanakkale, Küçükkuyu, Ed remit, Burbaniye, Ayvalığa gidecek ve dönüşte mezkür iskelelerle birlikte Altınoluğt vvel Pazartesi ld,JodıGıl t Rıhtımından kalkarak Salı bahı İzmire varır ve Çarşamr ba 14,30 da İzmirden kalka” rak Perşembe sabahı gelir Vapurda mükemmel bir © Trabzon Birinci rak İnebolu, SF AA zon, Rize'ye gidecek ve dö” ıın.ıı Slıımeıe. Tı-ıhmı. Sinop, ml T g» di 'İ' ıığrıypml [ılxeıcelıürnl"ııı " Posta kutusu : lıuıbuı A Telgraf: İstanbul sou roSf Gelen evrak geri verilmez. Hânlardan mesuliyet alınmaz. bırakılır. Şart tahakkuk <t arttırma geri bırakılır alıcı ) hütlerinden kurtulur ve temit kalkar. $ — Artırmanın birinci ikinci olmasına ve gayrı MüL va teallük eden kanuni bı" el satışın tarzına göre diğer * iediyi Müterakim — vergi, / Beyür vakıf icaresi — müşteriye ( 4d? Birinci — arttırmada — ©? 5000 liraya alıcı çıkmıştır. | Çadt Artırma 2 ncidir. ©© a gel arttıranın üzerinde bıra' :“ Yazılan apartman yukarıda # yul rilen 20/11/930 tarihinde F Sındi 4 üncü icra memurluğu © işbu ilân ve gösterilen ıll"" şartnamesi dairesinde ilân olunur. Tuzaunanmaı Bi ı . ESVEKE P EECEFE PLE ŞELEŞ teh N Mi

Bu sayıdan diğer sayfalar: