27 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

27 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 #8 yal e sayı 459 Pazartesi 10219 ay ) Teşrinevel ) 1930 unan M. Venizelosa çiçek verilirken Yunan müvetrihlerinden «He- | nanistan Başvekili Mösyö Veni- rocole» un «Hava orada oka- | zelos geldi. dar saf ve güzeldirki insan elini Saat 15, Haydarpaşa *açıkla- uzatsa karşıki dağları tutacağım | rında Mecidiye kruvazörü demir- zanneder» diye tarif ettiği Istan- | lemişti. Ufukta iki siyah duman, bula, tıpkı öyle bir günde Yu- Mösyö Venizelosu getirecek olan dündenberi memleketimizin misafiri olan 'm. venizelosa yalnız bir nezaket kaidesi olarak “ boş geldiniz , diyecek deyiz. yunan başvekii, yakın bir mazide yunanistanın bir kısım eficârı umumiyesinde bize karşı baş kaldırmış, sırf hisse müs- tenit taşkın bir aleyhlarlığı teskin etmiş, türkiyedeki devir değişikliğini en evvel görerek memleketini türk dostluğunun faydalı olacağına inandırmıştır. bugün kendisini işte bu çehre ile görüyoruz ve kendisini bizde de bu çehreyi gördüğü ka- Baatile selâmlıyoruz. zamanımızda akıl ve mantığa dayanan dostlukların. yalnız hisle beslenen dostluklardan daha ziyade faydası vardır; avrupanın en zeki devlet adamlarından biri olduğunda şüphe olmıyan m. venizelosun bugün memnun bir çehre ile memle- ketimize : >'mesi iki memleket ve yakın şark için iyi bir hâdise dir. harb etmesini bilenlerin ifade ettikleri sulh ve dostluk, dostlukların en emniyet verenidir. hakkı tarık Yavuz geldi Yavuz zırblımız dün sabah limanımıza gelmiş ve Boğaz içine kadar bir cevelândan sonra Dolmabahçe önünde demirle- miştir. Yavuzumuz bir hafta kadar limanımızda kalacak ve halk Yavuzumuz Hangi gün ve saatlerde gezilebilecek Vilâyet makamından: Llmamımıza elen Yavuz harp gemisinin Pazartesi, Ti! Ve Çarşamba günleri sast 10 dan buçuğa kadar ve 1330 dan 16 bu- İçi kadar ve Perşembe günü yalnız N Hi buçuğu kadat halkım ziyaret- Bid müsade edileceği kım-ndanlıktar dirilmiştir. edilecektir. tarafından gezilmesine müsaade | aşvekili M. Venizelos v& refikası trende Helli kruvazörüne karşı çıkmış torpitolarımıza £ ediyor. yanında daha küçük iki torpidomuz da var. Haydarpaşada, istasyon bina- | sının giriş kapıları Türk ve Yu- nan bayraklarile süslenmiş. Bina- nın önünde dolaşan kalabalık, ya ESR” ela N yere tesbite çalışacak olan Foks | sesli filim gazetesinin kamyone- nav ANN A Ba Kont Betlen Aziz misafirimiz bu sabah şehrimizde Macar başvekili Kont Betlen bu sabah saat on kırk > beşte şehrimize gelmiş olacaktır. Misafirimize kendisini Edirne- de hükümetimiz Damına istikbale giden Hariciye vekâleti kalemi mahsus müdür (Mnuavini Kadri, teşrifat umum müdür muavini Basri B.ler ve « Macaristanin Türkiye sefiri M. Tahi refakat etmektedir. Kont Betlen bu akşam sefir M. Tahile beraber Ankaraya gidecek ve orada iki gün kal- dıktan sonra ayın oluzunda ha- reket ederek otuz birinde şeh- rimize gelecek ve aynı gün Solyaya gidecektir. Kont Betlen Sofyada bir gün kalarak Bulgar bariciye nazırı- nın geçen sene Macaristana yaptığı ziyareti iade edecektir. Macar Başvekili gazete- cilere izahat veriyor Budapeşte, 25 (A.A) — Kont Betlen refakatinde Behiç Bey olduğu halde dün sabah 17-45te Ankaraya hareket etmiştir. Ken» | disine Hariciye nezareti matbuat müdürü ve sefaret omüsleşarı eğ Caky da refakat etmekte- r, » Budapeşte, 25 (A.A) — Baş- vekil Kont Betlen vagona girer- ken gazeteciler Ankaraya sey- yahatinin gayesi hakkında be- aralık askeri bandonun çaldığı reze asker gelerek ıstasyon içer- sinde vaziyet alıyor. Bir deniz o motörü, İstanbul Yunan Jeneral (Konsolosluğu erkânı getirdi. Meydan açtırıldı. Gazetecilere yer verildi. İstanbul, ecnebi, ve Yunanistandan dün sa- bah gelmiş olân on Yunan gâ- takımını (5-1) gibi Galatasaray takımımız, dün Taksim Stadyo- munda 5 bin se- yirci önünde Aris isimli Yunan takımını (5-1) mağlüp etti, Ca- latasarayı can- dan tebrik ve onun (o onbirine teşekkür.. on Evelki akşam Yunanlı misafir- lerimiz şerefine Ga'atâsaray ku- lübünde verilen çay ziyafetinde İ Nihad'a “Yarın ne yapacağız? ,, diye sorduğum zaman şunu de- mişti : — Yunanlıları yenmemiz lâzım. Türkiyeye giderek G. M, K Hz. ni selâmlamakla istisnai bir haz duyduğunu söylemiştir. Kont iki memleketi alâkadar eden işler hakkında görüşmek ve Türk Macar ticaret muahedesin'n tas- | dikinden sonra muallâktaka mış İ yanatta bulunmuş ve Cümkuri- yetlerin yedinci senci devriyesi- İ nin test edileceği bugünler de | olan bazı iktisadi meseleleri kat'i olarak tenvir etmeğe fırsat bulucağını ümit eylemektedir, İzmir iel Ölenler 20 den fazladır marşı alıyor. Pu esnada bir müf- | aket i İ saman Tafsilar ürkiyede Yunan oaşvekilini Haydarpaşada tini çevirmiş, Foks gazetesi, o | zetesi mümessilleri hep bir ara; da. Gene dün sabah o gelmiş olan Atina sefirimiz Enis bey de geldi : ayın. 20 sinde hareket edecekti, fakat şahsi bazı sebeplerden do- layı ancak bugün (dün) gelebilis yor. Ben de bu sabah (dün) gel- dim, Bu akşam (dün) Ankaraya | LANt tarafı 6 ıncı sayfamızda) hamene er saeremenr esası arenasına span Yunan | — “Mösyö Vemiselös," dedi, mağlüp etti yama param Hemde bir muvaffakiyet havası içinde oynanan bir maçtan sonra Galatasaraya mağlüp olan Aris takımı tan alâkadar olanlar bile tekrar ediyorlar: | — Yunanlıları yenmemiz lâzım, Ecnebi takımlarına karşı ek- seriyetle iyi netice alan: Fener- | bahçenin cuma günü (2-2) e | berabere kalmasından sonfa bü- tün ümitler Galatasaraya bağ- | lanmıştı. Fener o gün muvaffa- V-.A- K; I-T 3 üncü tertip hediye kuponu : No. 18

Bu sayıdan diğer sayfalar: