26 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

26 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

105 ay) Teşrineve! ) Bugün I2ŞSAYIFA ARI ÇOCUK SAYIFALA Mosyo Venizelos Bugün Geliyor Yunan Başvekili Saat on yedide limanımızda bu- lunacak; selâmlanacak Misafirimizin tercümeihalini neşrediyoruz Mösyö Venizelos cenapları Ankara 2 (Telefon) — Atinadan pildirildiğine göre M. Venizelos hare Sök Sİ emir .— et etmiştir. Yarın Haydarpaşaya mu i Li Vasalatı beklenmektedir. Haydarpaşa- ve ki earirai hariciye nâzirı dan hareketini müteakip günü buraya) leri yz e kida va, e Vâsıl olacak ve İstasyonda Başvekil p İsmet Ps. Hz. ve Hariciye vekili Tev.| râkiben Istanbula hareket edi- fik Rüştü B. tarafından istikbal edile.) Yorlar. cektir, TAN tarafı 6 ıncı sayıfada) NR O gün M. Venizelos, Tevfik Rüştü Beyle birlikte Meelis reisi Kizim Pş. Hz. lerini ziyaret edecektir. O gün öğleyin Hariciye Vekilimiz tarafından M. Venizelos şerefine bir öğle ziyafeti) yerilecek, müteakiben M. Venizelos Re Sicümhur Hz. leri tarafından kabul Yunacaktır, Akşam İsmet Pş. Hz. leri ie refikaları tarafından bir suvare| rilecektir. i İstasyonda ». Venizelosun şerefine “lü bir tâk vücuda getirilmiştir. Atina, 25 ( Apo ) — dün ge- © geç vakit Ankara Yunan se- iri Hariciye nezaretine çektiği Müstacel bir telgrafname ile rk hükümetinin Yunan teklif rini Kabul ettiğini, ve ticaret ahedesi müzakeratında titlâf hasıl olduğunu bildir yer Bu telgrafnameye göre dil, YE Yunanistandan ithal €- tük Yunan sabunların güm- bı, tarifesinde yüzde yirmi iki İm nisbetinde bir tenzilât ic“ “diz” hariçten Türkiyeye ithal Di » konyakların yüzde, kırkı- buy (an konyağı olmasını ka- Stmiştir, Buna mukabil de Yu- Distan, Türkiyeden Yunanista- taç edilen her hayvan bar | a va Yeni Tamim Muammer Raşit B. Ma- arif vekili tarafından DarülfünunEminliğine intihap edildi Darülfünun intihabatı neticesi hakkında dün Maarif vekili Esat bey kararını vermiş ve yapılan intihabı tasdik etmiştir. Vekil B. intihap edilen iki namzetten | Yusuf Ziya ve Muammer Raşit B. ler) birisini tercih ederek Âli tasdika arzetmiştir. Kararın bu gün Âli tasdikten çıkması beklenmektedir. Iki namzetten banğisinin tercih edildiği malüm değildir. Iki namzedin isminden de ayni kuvvetle bahsedilmek- tedir. ( Bu hususa ait Ankara muhabirimizin geç vakıt verdiği en son haber, bu yazının niha- yetinde mi — Vakıt | Maarif vekilinin bayanatı slam ea yle telefonla k şu be yanatta bulundu ; Iki tarafın da noktai na- zarmi tetkik ettim, Darülfünun talimatnamesinin (16) inci mad- desi intihapta en çok rey alan iki zatın vekâlete bildirilmesini işaret ediyon Bundam - da bir kayıt yoktur. Yapa Bili ta ise bu şartlar vardır. Binaen- aleyh tetkikatımız intihabın ka- nuni olduğunu meydana koymuş” tur. İntihabı kabul ederek iki Bamzetten birisini tercih ettik ve Âli tasdika arzeyledik. Ds- rülfünunda eğer bu bahis üze rinde muhtelif noktaj nazarlar varsa bu darülfünunun kendi İç- timalarında hal ve tesbit edile- cek bir meseledir. Diğer taraf- tan tek rey meselesinde bazı mahzurlar da vardır. Meselâ tek reyde bir isim Üzerinde ittifak edilebilir , Bu takdirde vekâ- let hakkını kullanamıyacak bir vaziyete di ( Yazısı $ inci sayıfamızda J Coşkun yağmurlar 7 Şehirde tahribat yaptı Izmirde evler yıkıldı adamlar öldü | , Tefrıkamız 12 eşr.n.- sanıde başlıyor Deli Filozol Hüseyin Rahmi Yenı Yazan : Büyük Edebi Roman Kont Betlen şehrimizde Macar Başvekili yarın geliyor, sefir '.karşılamıya gitti Istanbula yarın sabah saat10,15 &i te gelecektir. Macaristanın Tür- kiye sefiri M. dö Tahi kendi- “sini karşılamak Üzere dün Edir- neye . hareket Kont Istanbula muvasalatının akşamı, sefir M. Tabi ile beraber Ankaraya gide- cek ve orada Cümhuriyet bay- ramı resmi geçi- dine iştirak ettik- Macar elçisi Tahi trende ten sonrâ ertesi gün, yani ayın 30 unda hareket edecektir. Istanbul- dan sonra Kont Betlen Sofyada da bir gün kalacak, Bulgar Haris ciye nazırının geçen sene Macaristana yaptığı ziyareti iade ede- cektir. Kont Betleni karşılamak üzere dün akşamki trenle Hariciye ve- kâleti kalemi mahsus müdür muavini Kadri, teşrifat umum müdür muavini Basri beyler de M. Tahi ile beraber Edirneye bareket etmişlerdir. m... rare auna mink ame oea Meram samanama Aris le ikinci maç Bugün Galatasaraydan galibiyet bekliyoruz Kaptan N'hat diyor ki :“Aris takımını kazan- mamız lâzım. Bütün kuvvetimizle çaışacağız, Aris takımı oyuncuları ve ta- | olduklarını söylüyorlar. kımla beraber gelen Yunan ga- Öğleden sonra saat üçte oto- zetecileri dün Galatasaray kulü- | mobillerle otelden alınan misa- bi tarafından gezdirildiler ve | firler doğruca Askeri müzeye akşam üstü şereflerine kulüp | götürülmüş, orada her biri bir binasında bir çay ziyafeti verildi. | milletin tarihine kıymet kazan- Galatasaraylıları Atinada spo- | dıracak kadar şerefle dolu me- cularımıza karşi göslerilen hüs- | nükabule mukabele etmek için | tertip ettikleri bu ikram, Yu- nanlı dostlarımızın üzerinde pek büyük bir hüsnü tesir yaptı Her vesileden istifade ederek Türk sporcularının gösterdiği misafir- petverliğin, nezaketin bayram | V-A-K-I.T 3 üncü tertip hediye kuponu : No. 17

Bu sayıdan diğer sayfalar: