26 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

26 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Serbest fırka erkânmın sözlerinde Mimathuatında garip bir haleti ruhi- İM Söze çarpıyor. Bu haleti ruhiye Ss sakutu hayale uğrıyanlarda görü Bedbinliğin, sakat bir mantıkın ilerden, ve infiallerden doğmuş kı- N muhakeme ve hükümlerin ifade- okunuyor. Galiba Serbest Fırka, Belediye ii- in neticesinde kaybedeceğini hiç olacak ki Cümburiyet İk Corkasının pek tabii olarak faik js *kseriyetle kazandığını görünce Saşırdı. Şimdi bütün kuvvet ve belâgatini, Mihaba fesat karıştırıldığını, taraf. larına hakurz muameleler yapıldığı iddia etmekte gösteriyor. Halbuki İş ben alınan bu meticesindem da: tabii bir şey olamaz. İtibarla muhterem lider, iddia et. i kanunsuzluklara rağmen rey- i vermek hususunda sebat ve te- elit gösteren teşkilâlına tebrik ve Khkkürlerini sunarken, onlara politi nda biraz da teenni, sabır çin tavsiye etmesi çok yerinde #ey olurdu, bir vesile ile de söylemiş İK İntihabattan mağlüp olarak çı- #A her fırka, daima gayri kanuni va uğradığından şikâyet » gönül, Serbest fırkanın bu me- bir istisna teşkil etmesini çok i. Esasen Serbest fırkanın aldı #E, 26 TEŞRİNİEVVEL 1930 5 Inci sene, No NUSHASI 5 KURUŞTUR PAZAR 1692 eyler ve kazandığı mahallere ba- ran, olde ettiği meticeyi küçük gür Minek lüzamder. Filhakika; Samsun- * İç elinde, Koşanda, Bucada, Sif-| Mirarda, Bigada, Armutluda, Kanık İM daha bülmediğimiz bir kaç yer-| İİ Abe intikebını kazanmağa mi “lan bir fırkanın hükümet ta. PA dar, müşkülâta uğradığını iddin i biraz garip oluyor. Cümburiyet farkası lideri. VA tainiminder ayaklarının. yüksek şahsiyetleri ndan halkın tenvir ve irşadı hu a gösterilen sebat, tan bahse- eren helirn hangi meseleler öze tenvir ve irşat edildiğini hatırlı itirafa mecburuz, “Ya > öazetşeinin sütunlarında muhte lilerin ber vesile ile kıymetli atlarını okuduk. Fakat Şunu da mecburuz hi, bilhassa vilâ e yeni fırka teşkilâtı. tarafın- yay yapılan telkinat, tenvir ve mahiyetinde olmadı. Belki (i- i büsbütün teşviş ve ifsat etti. — zannediyoruz ki, yeni fırka va aklı tarafından halkı kendile İmale maksadile yapılan propa- A elde cervyan, bain anal Şem ider Harak İsrkanm umumi! Müzi ehemiyetli surette tetkik â le sevkedecektir. Eğer id- Ng idi gibi bazı mahallerde inti iç işlerinde kanunsuzluk £ yapılmış! Aç Pomun tashihi için kanuni yollar, Bitmek lâzımdır. Çünkü, memle- . makam kanımların ahki- âkimlerin kararı hâkimdir. Kü görmekte yeni fırkanın Wi, Yiliyetlerdeki teşkilâtı unutsa Muhterem Fethi B.in bunu göz yen ayırmaması icap eder. Onun kir “intihaptaki faaliyetlerinden do ettiğini ve bu memlekötte hor Ziyade B. M. Meclisinin ka-| hâkim olduğumu söylemesini derecede mühim bir vicdan borcu saymalıdır. Filhaki- ve ağyara karşı böyle harekt lâzrmder. Çünkü fırkaların ve muvaffakiyetlerinin ya- Yatanm şeref ve menfaati var. fi Ani / Sirt meb'asin MAHMUT Lehistan sefiri Yişehistan Türkiye büyük el- İş, Müsyü K. Olşovski ile refi- Miley Ankaraya azimet et.) Ankaraya davet edilen bi- taraf âzadan M. Holştad, M. Anderson, M. Rivas Atina 26 (Hususi muhabi: mizden) — Yunan Başvekili Venizelos, Ankaraya hareketi münasebetile bana atideki beya natta bulundu: M. Venizelos, Yunan Hariciye nazırile beraber bugün geliyor Yunan Başvekili diyor ki: “Türkiye hakkındaki hissiya- tımı stadyomda bayrağınızı selâmlamakla gösterdim. Türklere - söyliyeceklerimi “EHi,, kruvazörü bugün dörtte limanımıza gelecektir. M.Ve- -İnizelosile Yunan Hariciye na- zırı Haydarpaşa istasyo “nunda Vali ve Kolordu ku- »İmandanı tarafından istikbal iİedilecekler ve saat 5,5 te hu- susi trenle Ankaraya gide- ceklerdir. Misafirler, Ankarc- da dört gün kalacaklardır Ankarada söyliyeceğim,, M. Venizelosun hendi imzâsile Alina & uhabirimize verdiği en son resmi Yunan başvekilile beraber Ankaraya giden Atina sefi- bugün gelecek olan Yunan ri Enis, Tevfik Kâmil bey- H. Nazırı M.Mihalakopulos lerle M. Fokas Yunan Hariciye nazırı M,! ğa müstait olan Türk ve Yunan Mihalakopulos da at ve İntibaatı hakkında bana leki beyanatta bulundu: “— Türk ve Yunan münase- N z batinin bu mes'ut dönümünden “— Türk devleti hakkın-| duyduğum neş'eyi güzide bir da beslediğim hissiyatı stad| Türk muharririne ifade edebil- yonda bayrağmıza ( karşı| mek fırsatına nail olduğumdan gösterdiğim hürmetle izhar| dolayı bilhassa mes'udum. Haiz eyledim. Türk milletine söy| oldukları evsaf ve müşterek : SEA Mei menfaatleri İle medeni dünya- liyeceklerimi ise müsaade| |, Şarkı Karip denilen bu köşe ediniz de Ankarada bizzat! sinin refah ve terakki mücade- ben kendim söyliyeyim.,, | | felerinde mühim bir rol oynama Dün İzmirde şiddetli yağmurlar yağdı Birçok mahalleler sel altında kaldı; iki yaralı enkaz altından çıkarıldı İ Dün sel altında kalan İzmirin Bahribaba parkı İZMİR, 26 — Dün gece nıs- |bir metro derinliğinde büyük fülleyilden sonra başlıyan yağ- |bir çay haline koydu. Cadde ü- İlaşınış gelmiş olması hatira der mur, bütün şiddetile devam et- İzerindeki evler, dükkânlar kâ-|hal sobayı getirmektedir. Yukarı mahallelerden | milen su altında kalmıştır, Yu- (Devamı altıncı sahifede) miştir, gelen seller tramvay caddesini hissi -| milletlerini mukareneti fikri- ne M. Venizelos ile birlikte â- mil olmuş bulunmakla müftehi rim . Her iki Cümhuriyetimizin İ İM. Tahi, sefarethane ve konso- i K.Bethlen Yarın İstanbula muvasalat ediyor | | Misatir başvekil parlak surette karşılanacak Macar başvekili Kont Beth- İen'in yarm sabah saat 10,40da, şehrimize muvasalâti (o beklen- mektedir. Mumaileyhi Edirne- İden istikbal etmek için Teşrifat müdiri umumi muavini Sabri Beyle Hariciye vekâleti kalemi mahsus müdür muavini Kadri Beyler dün akşam Edirneye git mişlerdir. M. Bethlen yarın sabah Sir- İkecide Vali, Polis müdürü, mer- kez kumandanı, Vilâyet ve be-| lediye erkânı ile Macar sefiri BUGUN Cümhuriyet bayramında vilâyette balo verilecek 2 4 sahlfede 3— 4 gali Hami ari etk 2 Harici ve son haberler 3 üneü sahifedet ne sahte, m 1 — Felek, e Reşriyat ayan K 3— Hikâye, 4 Koman $ inci sahilede Halk ve esnaf aşvekili bugün geliyor Muammer Raşit Bey Darülfünun Emini oldu Buna dair olan milli irade sureti dün gece Darülfünuna ve kendisine tebliğ edilmiştir var mıdır? İkincisi talimatname maddesinin sarahaten zikrettiği en çok rey alan iki namzet bu ta İmatnameye tevfikan mı inti- hap edilmiştir? Nisabı ekseriyeti ictima © den müderriş beylerle reye iştir rak eden müderriş beylerin adet seriyet olduğunu ve reye iştirak edenlerin de ekseriyet meyanın da bulunduğunu anladım. Bu ne tice karşısında talimatnamenin İloshane erkânı, şehrimiz Macar | kolonisi, polis ve jandarma mü- | #rezeleri tarafından istikbal edi- | Tecektir. Macar başvekili akşam üzeri saat 19,30 ta hususi bir trenle İ Ankaraya hareket edecek, gider İken de ayni suretle teşyi edile - cektir. Mumaileyh Ankaradan perşembe günü ayrılacak ve cu- | ma günü memleketine avdet c- | decektir, M. Flânden Dün Sotyaya” hare-| ket etti | | o Memleketimizi ziyaret eden Fransız ticaret nazırı M. Flân-| P İden dünkü Semplon ekspresile Sofyaya hareket etmiştir. İ İ © Fransız sefiri Kont dö Şam- İbron ile şehrimizdeki Fransız kolonisi tarafından teşyi edilen İM. Flânden bir muharririmize demiştir ki: — Türkiyeden gayet iyi imti-| İbalarla ayrılıyorum. | Türk - Fransız ticari müna- İ sebatı inkişaf etmektedir. | | o Fakat bu münasebatı daha Jiyi bir hale getirmek için eşya hudutları haricinde hiçbir emeli Mübadelesi hakkında kanunlar bana verdiği salâhiyeti kullan- tatili Terek Oi dım, Şimdi tebellüğ ettiğim ira- gre a va dei milliyeyi Darülfünuna telg- > rafla bildirdim,buna nazaran hu ANKARA, 25 (Telefonla) — |kuku hususiyei düvel müderrisi Gece saat 23 - Maarif Vekili E- |Muammer Raşit Bey, Darülfü- sat Bey Darülfünun eminliği İnun emini tayin buyrulmuştur. intihabı hakkında bana şu izaha | Kendisine ayrıca tebliğ ettim ti verdi; ve Darülfünunumuzun tekâmü- — Darülfünundan bize emin |lü hususunda kendisine ruvaf- vekili tarafmdan gönderilen ra. | fakıyetler temenni ettim, por, dört beş gün evvel sie) Milliyet: Muammer o Raşit geçti. Bunu tetkik ettim. İki| Bey, kiymetli bir hukukçumuz noktai hazardan tetkik © ettim. dur. Darlilfünun emanetine inti Darülfünun talimatnamesinin | habı münasebetile kendisini teb 18 inci maddesi hükümlerine (rik eder, deruhte ettiği bu yeni tevafuk edip etmediğini arastır- | ve mühim vazifede de muvaffa dımBurada bir nisabı ekseriyet | kıyetini temenni ederiz Darülfünu. cıninliğine istilâ beslemedikleri hakkında- kiresmi ve kat'i beyanatları sulh hususundaki musit arzula- rının parlak bir delildir. Bu sağlam siyaset, iktrsadi ve fikri inkişatlarının en emin teminatıdır; ve yalnız kendileri nin menfatinde de hadim değil (Devamı 6 ıncı sahifede) Kışmı? Dün İstanbulda şid- idetli yağmur yağdı Havanın bozulması odun- cuların hoşuna gitti Dünkü yağmurlar İstanbula adeta bir kış manzarası verdi. Odunçular, kömürcüler de bunu kışın başlangıcı gibi karşılıya- rak derhal fiatleri yükselmiş- lerdir. Daha bir kaç gün evveline ka dar çekisi 350, en iyisi 400 kuru şa satılan odunların çekisi şim-i di 450,475 kuruşa yükselmiştir. Havalar böyle gittiği takdirde odun fiatlerinin her gün biraz daha yükselmesini beklemek lâzımdır. Maamafih şehirde bü-| yük bir odun stoku buluriduğun dan bir buhran muhtemel değil dir, Kömür fiatleri şimdilik fazla yükselmiş değildir. Kışın yak-! Soba fiatleri bu sene ;geçen (Devamı 6 ıncı sahifeğe) yapmak lâzımdır. Türkiyede de bütün dünyada olduğu gibi iktisadi buhran var- dır. Bu krizin ne kadar devam edeceği kestirileme Yalan.. Sonposta gazetesi, Falih Rıf- kı Beyin Milliyetten ayda 250 lira maaş aldığını iddia etmiş- ti. Arkadşımız kendisine tevcih edilen diğer asılsız isnatları red dettiği sırada bunun külliyen esassız olduğunu gene Milliyet sütunlarında yazmıştı. Buna karşı, Sonpostanın dünkü nüs- hasında güya Falih Rıfkı Beyin | Milliyetten m de pek çok ara,, aldığını “ bir müsahabe| snasına bizzat Milliyetin ida- re memurlarından biri,, söyle- miş olduğunu iddia ediyor. Ya- ni birinci iftirayı ikinci bir ifti- ra İle örtmek istiyor. aslı astarı olmıyan bir şeyi hiç bir idare memurunun söylemesi mümkün olmadığı cihetle, bu sözlerin ya landan ibaret olduğunu söyle- mekle iktifa ederiz. Falih Rıfkı Beyin Rusya mektupları Falih Rıfkı Bey, hazırlamak- ta olduğu Rusya intibalarını re simlerle beraber gazetemizin sütunlarında neşredecektir. Ar- kadaşımızın kendine o mahsus güzel üslüble yazacağı bu yazı ları, karilerimizin “alâka ve) zevkle okuyacaklarına eminiz. l i Galatasaraydan bugün galibiyet bekliyoruz Yunanlılar, Fenerbahçenin revarş maçı teklifini kabul etmediler Fenerbahçe, Aris takımını niçin yenemedi ve hangi oyuncular fena oynadılar? Bugün İstanbul ikincisi Ga latasaray klübümüzle Yunan takımı arasında mühim bir maç vardır. “Aris” takımı İş oyuncularile temasımızda ilk maçtan (aldıkları neticeden memnun olduklarını müşahede ettik. Yunanlı futbolcular Gala- tasarayın oyununu görmüş ka- dar bildiklerini ve her ne baha- sma olursa olsun hiç olmazsa bu oyunu kazanacaklarını açık- ça söylemekten çekinmiyorlar. Galatasaray ve Fener Türki- yemizin en kuvvetli iki teşekkü lüdür. Dün biri berabere kaldı ise digeri bugün galip ; gelecektir. Esasen takımımızın kazanma- masina da bir sebep yoktur. Ar- kadaşlarımız sahaya şu şekilde çıkacaklardır: Avni Burhan Mithat Niyazi Nihat Muammer Celâl, Z. Kemal ,Necat; Lâtif Rebii, Takım iyi çalışmış gözel va- “Aris” Pİ il Galatasarayın iki kıymetli oyuncusı Nihat Büarhan İziyettedir. Canü gönülden mu- vaffakıyet dileriz. Aris revanş maçını kabul Etmiyor Fenerbahçe takımımizin bü- tün rica ve israrlarma rağmen “Aris” takımı, oyuncularının memur olması dolayısile mezu- niyet meselesini ileri (o sürerek (Devamı 6 ıncı sahifede) ————— —

Bu sayıdan diğer sayfalar: