26 Ekim 1930 Tarihli Serbes Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

26 Ekim 1930 tarihli Serbes Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tier gün öğleyin çızir Halk için mücadeleden yılmaz Mefküre Gazetesidir İdarehanesi: İzmir - Gazi Bulvarı “Yeni Anın, yurdun Nüshası - Heryerde 5 kuruş teşekkülün uzun zaman siyasi fırka vasfını muhafz etmesi müşküldür İngiltere, Ame Serbest Fırkanın teessüsün- v J ; > > ” yone 7 Cevdet Fuat bey ve Cümhuriyet devrine yetişen Türkler Serbes bir siyasi hayat yaşıyacaklardır eden vak'a ve hâdiseler iki nebuyurüele İsmail “Hakki Beyi “ Memurların mile bir gazete neşrine büş- a müdahaleleri, siyasi neşri- fi £ butu halinde tartlarını mus dair bir kaç kelime “ gönder- ” vi i rika, Fransanın Fırkamız için güzet niyet- anesi vardır. Bunun başta- tenizi tebrik ve parlak min- siyasi fır- . Fırkasının vilâyet merkez. kıl'ada imzalı -bir. fotögra- mahsulüdür.» den beri, yani bu son iki aylık alâkadarlar kanunun 414 v e N * . . . d . “; . e baka bariz bir. srt) GENİEB bir siyasi hayatin deli memlekette birden ziyade siyesi frkalarm mevcociyetnden ibretli, mez, buyururlar & edir et ve kulüplere intisap ve Z yat ve beyanatta bulunmı lamak üzre “ olduğunuza ve ip! mekliğime dair olan telgraf- ç bugünkü yüks derle mücehhez” ; olacağına e doktor Cevdet Fuat vajfakıyetlere mazhar olma- ei m MÜ- İE heyeti azasındandır. Yani yal fımla ihtisasatımı mübeyir Mp m “ wi ga | ” “ MAaaAArAA AAA z e... O Büyük liderin ihtisasatı ((Wüirnji! kısa müddet esnasında cereyan hatı aki Tek bir teşekküilün uzun zaman siyasi fırka vasfım muhafaza etmesi zordur (8 sene. mada yor ki: Çöbrbörelnhiriyed levamları her nevi intihaba- ” 25 iye) na- Em Tİ bilmuhi i- Dir fotoğrafimlarhisasalıma cmnu ve bilmuhakeme Sü: namenizi aldım. İzmirde bir Eşrefpaşa has- refah ve medeni: < süphe etmediğim yeni gaze- eydir. Cevdet Fuat bey C. Sını temenni ederim. Büyük cadelelerinin bir İğ mız siyasi bir fırkaya intisap- Yâziyı gönderiyorum ef. ” A. Fethi Serbes Cumhuri - raptedilmemiş”“ve “malze « Cümhuriyet. yet — Fethi bey efen- sağlam maddelerden kurulm devrine «Yetis i dinin gazetemize gös- |E se mış bir yığıiğmişie *öw *,, | de e l ii a Rİ eeriikieri yüksek ala. JE dir? Yoksa fırkacılık gayreti Halbuki, bina için potrel ve| Türkler serbes bir i ü kayı teşekkür ve min- |E kanun mefhumnnu daha gö- çimento . rolünü. oynıyacak ve MEN hayat y. i KA Üİ netle karşılarız. Büyük İZ an âfi mi “a asırlara mukayemet “edecek ne| yacaklardır. 5 ş S i Liderin Hür ve Serbes Bir sağlikli e kadar kuvvetli; malzeme mev-| © Serbes bir si vi Si ir bldisenin ekte iğ fikirlerin âşıkı bulun- duğunu ötedenberi bi len ve takdir edenler arasında - bulunduğu - lâil aramak lâzımdır. Halbu-. i bu hâdisede delil Tali edtturir - Gazinin bülent. siması, ba-| ypemlekete bi rekâtı milliye memleket ve mil- den ziyade siyasi Jetin intihlâsi, “İsmet paşanın) Çı 22 Ve kudret ve kuvveti, Lozan mu-| İ1Kaların mevcu- ahedenamesi, “saltanat ve hila-| diyetinden iba fetin ilgası, iyeti milliye-| tir. nin en mükemmel şekli olan Bir si Cnmhuriyetin kurulması; işte o| kanın ku yıkılmaz ve ebedi esaslar! © | mesiveme: seçmedik, Maksadımıf, Fakat heyhat! Fırkanın elin- | nafi olması, hizli bi X büyük Liderin. açt de ve arkasında olan bütün) fa yapi ok 0558 : z : ümit dolu yoldan gif Cevdet Fuat beye sorabi bu esaslardan lâyiki veçhile is-| 18 zili mektir. Muhterem İz JE lirmiyiz? Memur olduklan tifade edilmedi. İhmal, tesey-| ifa edebilmesi için mir ve Anadolu halk, (Erını ve memurin kanununu bir yüp vazifenaşinalsık, kudret ve| yegâne şart, kar- da ayni yolun yolcus( akika ne getirme» liyakat mefkudiy, yasi havatın delili a da lüzum yok, Her şey şikâr ve meydanda, Yalnız aklananlar kanunun bir mem: âkim olması lâzım» “ Serbes Gmk) riyet , İsmini gâzeti mize tesadüfi olar; e şahsi endi-| şısında rakip bir Za N olduğu içindir ki ga; siyasetle uğ- geler ve düşünceler, makam) fırkanın mevcu- Cİ. VAR Say ; zetemiz her vakıt ha hırsı, tehakküm ve tecebbür diyet dir; bu şart age e A NS kın ve dn iz hevesi - bu yüksek ve ilham- de i ill kl “iie, tesi * olmakla iftil kâr esaslardan istifade imkânını selbetti. Tükenmez bir miras üzerine konulmuş gibi vaziyetler alındı. Cörülen kötülüklere kar- i Ekrem Hayri Bey diyor k eni sırın çeyahi) meric i a m ama i 5 R «Şeref ve ahlâk mefhumlarım tekmeliyerek, güya fırkacılık yapan bu İstihbaratımıza göre, Yeni Kİ zaman, > Yalan Söylenmiş “olar. Bunu 5 edilmez oldu. Yükselen şikâ- efendilere ihtar ederim ki Ekrem Hayri bir kaya kadar metindir» mi Da çmtlikeviri İmali Hak. | zi emi b ağa yetlere karşı daima “ Tumlu- G6 kı bey karık kalemler torbası Kİ zok #0kikai olmaz. Ola ola “resmi i : * . .. e gönterli > yoran maahedesi.(“ Efkâr yirmi dört saat için karıştırmak emelinde ş ypuki bu iki Miyemet abi| bulumanlar, ancak kendilerini aldatmış olurlar, deyi korumuş olanlar, bizzat ve ? a olan Hizmete kuvvetli ceva- Kİ iç te şerefine değildir. bını bu günkü Yeni Asırda Fethi beyin İzmir Palas balkonun daima bu. abidelerin' mütemadi, Dün çıkan mahut dönek ga-|mıştır. Dün bir muharririmizi|yialara lâzımglen cevapları ver- bir sây ve gayretle pik olun-|zete “Hizmet , başmuharririn-| Ekrem Hayri beye göndererek) miştim. Zeynel Besim beyin, ken- eçmek kendilerine düşer. na “Öğleden öj Memur ve gazeteci mina başında dinledim. Siz de dinlediniz.Olüz yalnız bir kuyruklu yalanı Xİbin İzmirli onukun sami idi. Feti tekzip etmekle kalmıyacak, Kİ 2e)i7 nutkunda * Şark ahvali yakındı > düzelecektir , diye tek bir s0Z ayni zamanda onu ortaya ” yol verecektir. Bu cevap (0! SöYEdZi nulkü ben onun yam maları Türumuudan © bahsedip |den aldığı bir elgrafa atfen dok: bu neşriyat karşısmdz ne düşür. di sukutuna, başkalarını teşrik Yordu. diyenler ancak yalan söylemi duruyorlardı! İtor Ekrem Hayri beyin istifasm-|düğünü sorduk. eğmsskis bir teselli noktası bali in küstahlığını rim ar ay gi li, BYE Fakat, bu yüksek ve kurtarıcı dan ve Yeni Asır başmuhamriri|lerek cevap verdi. Kaçı i mak istediğine şüphe yoktur.|lıerin tiymetsizliklerini de bir |“? ÜL, İL, a da ad, ilhamlara, lâyiki veçhile riayet|İsmail Hakkı beyin Halk fırka-| tekzip edelim dedi ve ilâve etti. kere daha meydana koyacak- $İ diyor. tır. Yeni Asır sahipleri, pren- 7 Ne yapalım, Kâzm paşa Dünü nı m söylemişse, söyliyorsa oda hakikatin siplere merbut olan insanlar. Kİ 4/1 sö)l20 k T Fakat o feci vaziyete kendisinden eğilmedi, * Küçük yerli beyler, fana avdetinden bahseylemekte-| Bir mteldetten beri elime ak-| iu. düşecek Kir vatandaş lar eski paşazadeler gibi, maddi|dir. Bu zavallıların teselliyi bu) madığım izmet , gazetesi- ininkliykesletir. ve milini hee gayim A raf edile. |düşüklüklerde bulmak, efkâri)nin mahut telgrafına tesadüfen Vasıf beyle istifa formülü dir. Onlardan döneklik bek- — Fakat Kâzım paşa bünu “resmen, bileceği zannında idiler. İşte /Zavallıca bulandırmak istedikle- hazırladığım > masalına gelince, | yen zaralı İcendi kepazece | mahteneye dyo. a İ dara i Sonu Ikinci sahife: hareketinin mahiyetini anla- ka, paşa israf edile edile, fırka da o hale dır? OE; bu katlerinin miyarını vermiş oluyor. geldil z |, Şimdi, yukarıdanberi serdet-İğ e” me. er bu Yalanİ Ege, yalanın doğu olması içn all İkinci haki muhteşem hatıraları olan bu ta-|rafın o mücadeleden £ tamamen)tiğimiz mütaleaları hulâsa ede-)8 böyle bir teselli ihtiyacından Bl ağzından çıkması küfi gelseydi, ne haz iyebiliriz ki kikatler yardır ki yalan dolan olurlardı Fırkanın bu halinin tezahü-|rihi fırka yaşasın. Zaten biz, tek| yıpranmış ve bitap olarak çık-|F e İnbilâlderi e lde ME ea, a Erantda, 5 0 ründen müteessir olan hükü-|fırka fikrine karşı çıkmış insan-İtığı da muhakkaktır. Bu kadar kurtarmak için resmi makamlar üçüncü Cümhuriyetin ilk senelerini yaşa- (© met onun yardımına koşmağı,|larız, ve memlekette mütemadi- himaye ve müdahelelerle, zahi- i 5 Dim teselliden de m diği tıpkı bizimki gibi bir devirde, yine V ie BŞ, yili vir çezyeklemeği kendisi için|yen yekdiğerini kontrol eden ikili bir ekseriyet kazanan bir fr-(bumaretle flap Zendelerr ye alırum kalacağını tebşir | özi Küzum paşamız gi bu va, öy İZİİR vekile resmi raporunu göndermek içi bir vazife sandı. Hitam bu- fırkanın oyan yana yaşamasını | kanın, hakikatte mağlup olduğu mak fırsatını verdiler.eğer fırkabu dir. kaymakamıni yanina çağırmış. Bü lan intihabatta vaki olan bütün kendimiz için umde ittihaz et-) aşikârdır. Hiç şüphe yoktur ki fırsattan istifade ederek kendi- genç ve tecrübesiz bir çocuk: müdahale ve ihdas edilen mani-|mişiz. Binaenaleyh daha dünbu hakikat, fırkanın başında)sini toplar, ve: “Yangın var, im- Serbest — Cümhuriyet — Vaziyet şöyle, böyle, diye hüküs © 5 EN melin hiç hoşuna gitmiyecek Hakikatleri alar, hükümetin almış olduğu|mensup olduğumuz fırkanın ya-|bulunanlarca ergeç takdir edi. dada Koşum, naralarını atmak- tabiat, dı eceli; Sapanlı çürel a öteki fırka il IN j ANOSU vam a mi vaziyetten naşidir. şamasını tabiatile arzu ederiz. |lecek, esaslı çareler aranıla-(Sızın öteki a p ji Il pi iş, eş Sabit olmuştur ki, bu müda-| O Fakat bereket versin ki, fır-| caktır. yaşamak (kudretini gösterirse ima; eli lm Ml bale ve manialar olmamış bulun- kanın başında filen bulunanlar) O Fırkanın dahilinde de tasfi-|-bundanen evvel memnun ola No 1 e saydı, her yerde fırka kahkari (Yarının pek derin olduğunu, inti-|ye ve ıslahat yapılacağını mem- ii teci ol: cak yine biz, Serbes Cümhu-l Kupon “© kaymakam Fransanın by hezimete uğramış olacaktı, Ben |habata hükümetin müdahaleleri) numiyetle işidiyoruz. Bu detbir |riyetsileriz! Zira bu suretle hem ki, bu fırkanın evlâdı. idim, ve pi bir gazeteci bile olamaz. yeceğini takdir etmişlerdir.Filha- | layacağını ve nihayet bir gün olur, ve bem de, Cümhuriyet için vazin bii imkânı nisbi olduğumu fade “ ederler, Gö8 Pİ. hale uğramasından)ler sayesinde, fırka güya kazam-|yesiz kendi kendine yaşamak |ypzın pir yeğıYiR il a z AĞAOĞLU AHMET galeride Ze a | iş <1 İnt! - .. S gelince, korkarım ki gibi mihaniki tedbirlerle geçemi-| sayesinde fırkanın kendini top-) tarihi silsile muhafaza edilmiş Serbest Cümhuriyeti bi e ei onun yolunda kudretim mikta- ilnd : i de vale, GİNE MALE pnda emek sarfetmişim, onun)kika, bu müdahaleler ve himaye-| gelip, desteksiz ve resmi İma, Kontrol vE serbesti içinde müte- Altın DiYAGOSU Kiz zem en esaslı aradı- a giye a, dinl mahzun oluyorum. miş, muzaffer çıkmıştır. Fakat kudretini ibraz. edeceğini ümit Şem; de Pele Kupon No 1 e Ben ve mensup olduğnm fır-İbu zafer, Pyrrus zaferi olmuş: ederiz. : i ç © : KR A e ey

Bu sayıdan diğer sayfalar: