26 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

26 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Eylül ayında ithalâtı- mızdan 2,605,275 lira fazladır Hek ay neşfödilmekte olân göm tük istatistiklerinin Eylül ayma sit olan kısımı da neşredilmiştir. Ba kısımlar iktisadi vaziyetimizin lehimize doğru inkişaf ettiğini göstermektedir. teferrüât tetkik edilecek olursa bu vaziyet daha iyi anlaşılır. Eylül ayı zarfındaki ihracatı- mız 14,469,199 lira kıymetinde 89,653 baş 2,973 adet 13,240 ton ve 72,634,605 kilodur. Ibalâtımız ise 11,863,924 lira kiymetinde 427 baş 23,555 adet 9,587 ton 7,085 M.3 ve 43,492,327 kilodan ibarettir. Bu rakâmlara nazaran ihraca- tumz İthalâtımizdan 2,605,275 | lira kıymetinde bir fazlalık gös- | termektedir. Aym ay zârfinda geçen sene ihraç edilen eşya 13,896,490 | liralık olduğuna göre bu senehin eylül ihracatı geçen sene eylü- lüne nazaran takriben yanm milyon lira raddesinde fâzladır. Geçen senenin eylülü zarfında (19,248,141 ) lira o kıymetiide ithalât vaki olmuştur ki bumiktar bu senenin ayni ayının ithalâtina nazaran takriben (7) milyoh lira nisbetinde noksandır. Bu sene en çök ithalât, kâğıt mamulâtı, pamuk ipliği, pamuk mensucat, lâstik ve mamâlâtı, demir ve çelik, makina ve mayi mabruklardan vâki olmuştür. Canlı hayvanlar, yün, buğday, çavdar, arpa, yulaf, Süsâm, fâ- tölün, fildık, LE kar nebati boya, palâmut, mâzı ve afyon en çok ihraç edilen mad- delerdir. Nadir Şah Merasimie tâç giydi Kâbilden, Şikago Tirbün gü- zetesine verilen malümata göre, Nadir Nanın tetviğ rösini yâpik mıştır. adir Han, bü merasimin son derece sade olmasını istemiş ve marâsim bu şekilde yapilmiştir. erasim esnasında asker resmi geçit yapmış, tayyareler uçmuş, Nadir Hanın irat ettiği nutuk radyo ile memleketin her tara- fridâ dinlerimiğtir. Nadir Han, memleketin ahali- ye dit olduğunu, abalibin arzu VE irâdadi dairesinde idare edi- leceğini söyledikten sonra hâlkın çocukların mekteplere gönder- melerini tavsiye etmiştir. Nadir Hanın mutkuna, diplo- Matlar hamina Rus sefiri cevap vermiş, bunu müteakip resmi Zöçit başlamiştir. Halk mörasime Vâsi mikyasta iştirak, etmiş Nadir Şah derin rif müdürü Haydar Beyin riydsötinde toplânmışlardır. Bü içtimada Coşkun yağmurlar Evelki gün berrak ve güzel olan hava gece yarısından son. ra değişmiş kuvvetli bir lodos rüzgârı ile karışık yağmur baş- lamıştır. Yağmur dün bütün gün fası- lamz bir hizla devam ederek şehire mağmüm bir bal vermiştir. Bütün gün hiç dinmöyön yağ- murun şiddetinden baz uzak yerlerde dükkânlar açılmamış, pazarlar kurulmamıştır. Yağmur gece de durmayarak sağnak şek- linde devam etmiştir. Hesar ve tahribat Yağmurun çılgın bir hızla tema- disi bazı semtler için adeta bir afet olmuş, Eyöpte bir kısım evlerin alt katlârinı sular basmış yöllâr kapanmıştır. Bebek, Boğaz içi taraflarında- da büyük Seller hâğıl öltüuş de- reler tâşinıştır. Dölmabahçö-Fihdıkli arâsinda sellerin getirdiği kadiilar İtâm- sarsar serme Adliyede Bir gümrük memurü Fasulye ve iç fındığın musmö- le vergisinden gayri maşru is- tifade mi temin etmek istemiş? Istanbul ağır ceza mahkeme- sinde dün; Istanbul ithalât güm” | rüğü manifesto bâşmemuru Mu- hip, komisyoncu Asım; bir şir kette bulunan Rifat B. lerin mu- hakemesine başlanacaktı. (Son ikisi bulunamadığından hakların- Mr dava e Muhip | Dâvada Mubip B. in muhlelif târihlördö gölen 1432 çuval faz #ülye ve 188 Çülal iç fihdiğin ihüaâmöâle vergisitden gâyfi meş- ru sükette istifdd8 temini İğih reğmi vesikalârı tâkrif ve iinhâ ettiği, pusula mukâayyidinin im: | zasini taklit ettiği, & Zühal 5 Yapurundaki eşyanın da mani feslosu Bulunmadığı halde bö | yâhamesiz “ Müvafıktir , diye derkenar yazdığı, binnelice va- rifekini | sulistimal ödip HKazinâyi zarara soktuğu iddia edilmekte. dir. Diğârleri fer'ân davaya it. bal ölünmüşlardir. Maznun, reis Nusrat B. tara- fından isticvap olunmuş, kendi- siiri harici muarblât ile ülâka: #i olmadığını, iddiâ ödilön Şej- lerih tamaraile gayri vâki ölduz ğunu söylemiştir. Mühakeme, tahkikatın tamiki için 29 teşrinisani cumartesiye kalmıştır. MİLLET MEKTEPLERİ İÇIN İlk tedrisat müfettişleri dün min teşrini muhabbet. ve hürmetle karşı (evvel bidayetinde açilâcük öl lâtmıştır. İmektenileki hâkkindâ Kiyak Ey a yg Eksik kuponlarımzi şimdiden VAKIT idâröhâpe: ; sinden tedarik ödiniz Yay yolunu kapamış münakalât bir müddet durmuştur. Ankara-İstanbul telefonu Yağmurla beraber bazı yerle- re yıldırım düştüğünden Gebze üzerinde AÂnkara-Istanbul tele- fonu bozulmuş muhaberat dün güçlükle ve tek hatla tömin e- dilmiştir. Râsethana he diyor? Kândilli #asat merkezinin ver- diği malümatâ göre yağmur bu- gün d8 döyam edecek fakat fa- sila Yağacâktır. İzmirde de Dün İzthirdeni gelen malütata göre örüdadâ mğthiş yağmurlar rn Ker türaf Sel Altında almış evler miştir. Polis, er ağker kutvet- leri yârdima köşmüğ ev- lrin âltındâk iki ağır Yaralı çi kârmiğtır. Dün Iiiirde hir müddet oto- i5dBil, ardBa, trâimvay işleyöde- miştir. 3 a easmanininnnann ii Karakolda dayak davasi Dün Fener muavihi Kâzım B. şahit sıfatile dilenildi. minönü merkezinde, Sirkecide bir otel müsteçiri Ali Ekber ve arkadaşı Sait Ef. leri dörmek ve işkence etmekle maznun bu- lunan serkomişer Fahri ve muavin Os man B. İerle taharri memuru Mustafa Ef. nin muhakemesine düm £ iimiştir. Bon "öl 0 çal , muavini Kâzım B, vak'ayı le anlatmıştır : — Muavin Hülüsi B., o gece ürközde bir bağrıma işitilmesi üsürine, baba “git serkömlssf Cevat b. e mâlümat veri Bal he oluyor, anlaş » dedi Cevat Beye Söyledim, müarin Osmah beyi çağirnamı söyledi. Merdivânden | yükarı çıkarkön Öömün Beye rastgeldim. Arkasin- dân dâ iki kişi geliyordu. Ali Ekber Et. ile arkadaşı. Ali Ekber Ef. ağlıyordu. “Ne var, ne oldu?” dedim. «Mahvolduk» < cevabını verdi; — Bu ksdar mi? Niçin mâh- #öldüğürü önvzih ölmedi mi? — Hayir. — Kendilerinde dayak yemiş | gibi bir vaziyet var mı idi? — Ali Ekberde dayak yemiş gibi Bir vaziyet vardi. Büma karşi Mudfafa efendi bü jâbitle ârâlarinm açik olduğunu | onun için böyle şebadet ettiğini iddia etti. Serkömiser Cevat Beyin tüş- | rada bulündüğü âblaşıldı. Ifade sinin istinabe Suretile alınması kârarile muhakeme 29 tâşrini- sani sabahına bırakıldı. Emniyet sandığındaki vak'a Emhiyet sandığım dolandır- makla mağtiün Ayetüllâhla arkâ- daşlarının o muhakömesine dün | göy- Maurifte Sen jözef mektebinde neler olüyor ?! Kadıköyünde papaslar tarafın- dan idare edilen Senjozef mek- tebinde garip bir hadise olduğu, müdürün uhdesine tarih dersi verilmiş bir muallime “gidin maarif emininize söyleyin. Lozan muahedesi mucebince bu sınıfta Türk tarihi okunamaz ! » mialinde bazı garip sözler söylediği yanl- mıştır. Bu mektebiri âyhi zamali- da Türkçe derâ saatleri hakkıri- da da bazı itirazlarda bulunduğu söylenmektedir. Dün bu habef hakkında imâ- lâmat almak için Maarif emini Muzaffar beye mürücdat &ttik. O mektöpteki Türkçe hocâsını çağırarak konuştuğunu ve böyle bir hâdise olmadığını söyledi. Vilâyete Vilâyette kabul resmi için hazırlık Cümhuriyet bayramı günü vi- lâyette bir kabul resmi yapıla- caktır. Bü merâsimi için hazır liklâr yapılmaktadir. Poliste tebeddüller mi yapılacak ? Bir akjâm refikimiz poliste şube müdürleri arasında bazı te- beddüller yapılacağını yazmıştır. Bu bahis üzerinde vilâyette hiç- bir malâmat yoktur. 5 — VAKIT 26 Teşrinevel 1930 İhracatımız ŞEHİR HABERLERİ Mübhtelit mübadelede | Üçüncü büro toplandı Fakat işler gene telik ediliyor Muhteli o mübâdele o komisyonunda dün üçümcü büro toplanmiştir. a M. Rivâsin Istanbula gelmesile bâ- ketöc hâvale edilmiş olan işler halledik. miş olüçaktır. Fakat Mübadele kömis yonu âzalarının kâmilen Ankaraya das yerli olark. girmeleri bu işi geri bırak: turtğışur. Tevfik Kâmil B ile M. Fokaş © dün akşam Ankârayâ haraket etmişlerdir. Tevfik Kâmil & Meclisin açılma. merasimine iştirak ettikten sonra İstan bula gelectk; ve gelecek ay içinde Garbi | “Tenkyaya gidip orâdaki Türk akailiyeti- nin vaziyetini tetkik edecektir. Tevfik Kâmil Beyden evvel Garbi Trâkyaya, Mübadele komisyonu Türk hereti murahhasası müşavirlerinden Me nemenli zade Muvaflak de gidecektir. Muvaffak Beyin seyahati kısa olacak döndükten sohta Tevfik Kâmil Beye refâkâr edecek tekrar Garbi Trakyaya gidetektir. > Küçük haberler * Istahbulda — Beynelmilel bir serği âçilmisı için Ticaret odası tetkikati baş- lamıştır. * Mefsuh kibrit şirketinde — Dünden iibâren casfiyeye başlinmişor.. Rilttim şirketi — Tatkında Iko. şat vekâletine yapilan şikâyeder nazan dikkate alınmış vekâlet Ticaret odasından malümat İstemiştir. Çiftçilere ucuz petrol — Tevziine tekrar başlanmıştır. Satılığa çıkarıldı — Doyçe Or. yenit bankası kendisine merhun bulunan mübtelif şirketler takvilinn: borsada se bliğâ çıkarmıştır. Bunlann arasnda Tü © hâl, Bomönti ve Tramvay çirketlerile İrihat değirmencilik müessesesinin hisse Senetleri vardır. Üskürler. Hile sinemasindi Hi (Yeni Tarzan) y MAJiK Sinemasında s5 50,000 kiği tarafından alkışlanan | acı Murat Li () i ikinci hafta dahi devam ediyor. Hacı Murat / İİİ Gİ Gr az emar Ist. B. Darülbedeyi temsilleri |. Sarment İSTAKBUL BELEDİYESİ Nakleder: itin iş E Mal İ Şatrö mekeebine Köydölunan namzet lerin bugüri Sâst Tİ den 13 e kadar diri mezkör müdiriyetine müracâatları Bu akşam seat 21,30'da Deli 4 Petde Yazan : 'İ dö pek yakinda GLOR!lA | hulya saati geçirecek ve gaş- | J Gözel Yıldızın güzel eseri N i Bökâret Koncası * Bili Dov - Rod Larok 4 İn » Paul Wheiteman «Sp | ile meşhur orkestrası sayesin- (| Sinemasında : | | Caz Kızları | | Filmile 2 fösun, fantazi ve 2 ŞE olacaksınız . | Hamiş: Bütün melodileri münhâst. | ren Columbia plâk'arında kayd ve İ İmlâ olunmuştur. — j > GLORLA & lâzımdır. İstanbul ağir ceza mâhkömesinde Matboaruza esim es Pier. Soitej Kabataş liscsi musiki müallimi Sâdi Beyin, lise ve muüllim mektepleri İçin tertip ettiği bu kiğmedi öfef muallim Hali Kiraphânesi tarahından neşredilmiş bütün sinemi meraklılarının mevidi telâkkiği olâcâktır. GLORİA nn hareket düstürü hergün DAHA EY. olüktır ve bu pg ç Ikiüci tertip küponlarımızın kur'asina iştirak edecekler gray ini ğ di olunmuş, muh. - | br. Tereddütsüz diyebiliriz ki şimdiye '$ düsturundan biç bir zaman 31 Teşrinievel 1930 tarihine kadar ea m se Eabit | Küder bü derece “nefis bit mektep Kitab | ayrılmyacaktur. : bisitmimidtr. j iâlmilârini vâzıh adrileri ile beraber VAKIT Müsâbaka memurluğuna bildirmelidirler İâhini ve âdreğibi kaydettirmemiş olanlar kur'aya iştirak oedemiyeceklerdir edilmek üzere 23 teşririisani pâzar sabahina birakilmiştır. mm NIŞANLANMA Konya Kız muallim mektebi dikiş muslitmi Münire Bekir Hanrmila, An kara Hukuk mektebi talebesi ve man:İfğ) Tağra karilariizden Islanbülda bildiği olmıyanlar küponlarına müvazzah adreslerini ve on beş kuruşluk posta pulu leffederek £|rir emüneti memurlarından Münir Vasiği VAKİT müsabaka memurluğu adresine göndermelidirler: fi Böyin hişanları âileleri arasında hu ypg gay SESİ bir surette icra edilmiştir. a A A O dala si ; : :

Bu sayıdan diğer sayfalar: