19 Kasım 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

19 Kasım 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Sayfa — Emniyet sandığı emlâk müzayedesi Kat'i karar ilânı Güzayode Muhammen bedeli kiymeti hesap &. L Na 950 24900 764 Süleymaniyede Şemsettin Mol- lagürani mahallesinde Yoğurtçu- oğlu sokağında eski 17, 17 mü- kerrer ve yeni 4, 35 numaralı yüz altmış arşıa arsa üzerinde ahşap iki buçuk katta yedi oda, iki sofa, bir taşlık, bir cihannüma, bir taş antre ve sarnıç ve kuyuyu ve acı akar suyu ve otuz arşın arsa üzerinde bir mutfak mahal- lini ve elli arşın bahçeyi ve altın- da bodrumu havi bir hanenin tamamı Hulüsi B. Sabiha H. Beyazıtta Hurma sokağında eski 4, 4 mükerrer ve yeni 24 No, lı yetmiş dört arşın arsa üzerinde kârgir üç buçuk katta altı oda, bir daraça, bir antre, iki sofa, bir balkon, bir mutfak ve kırk sekiz arşın bahçeyi havi tamire Mahmut muhtaç bir hanenin tamamı. Celâlettin B. Ortaköyde eski Ayazma ve yeni Güçeoğlu sokağında eski 24 mü- kerrer ve yeni 25 numaralı dok- san dört arşın arsa üzerinde ah- şap iki katta üç oda, bir sofa, bir mutfak, bir taşlık. bir saraıç ve kırk dokuz arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Merhunatın cina ve nevi- le mevldi ve müştemilâtı Kasımpaşada Kurtçelebi mahal- lesinde Şeyh sokağında eski 9 ve yeni 11 numaralı iki yüz seksen dört arşın arsa üzerinde Şeyh so- kağında bir buçuk ve bahçe ci- hetinden kârgir üç katta ve beş daireden ibaret olup biri sandık odası olmak üzere on yedi oda, iki sofa, ayrıca camekânla bölün- müş salon şeklinde bir sofa, bir antre, biri ufak olmak üzere üç mutfak, kömürlük ve odunluk, iki ocak, iki çimento ev altı, üç mer- diven altı, bir koridor, iki kuyu, bir sarnıç, iki şahniş ve bin üç yüz kırk bir arşın bahçeyi ve bahçe tarafında duvarı havi ha- rici sıvasız cüz'i noksanlari mev- cut yeni bir hanenin tamamı Abdülkerim B, Ortaköyde Yenimeyhane soka- ğgında eski 17 mükerrer ve yeni 37 numaralı doksan altı arşın arsa züerinde bir katı kârgir bir katı ahşap olmak üzere iki kat- ta dört oda, iki sofa, iki met- hal, bir kuyu, odunluk, kömür- lük ve kırk dokuz arşın bahçeyi havi yeni bir hanenin tamamı. Abdurrahman Ef. Nazik H, | Edirnekapıda — eski — Alipaşada Tabakyunus — mahallesinde De- girmenciçikmazı — sokağında e- ti 14 ve yeni 16 mumaralı yüz yirmi arşın arsa üzerinde ahşap iki katta biri sofadan tahta ile bölünmüş olmak üzere beş oda, iki sofa, bir mutfak, bir kuyu ve on iki arşın arsa Üzerinde ayrıca bir odayı ve on sekiz arşın bahçe- yi havi eski bir hanenin tamamı, Fatihte — Kadıçeşmesinde — Si- nanağa mahallesinde Sinanağa- yokuşu sokağında eski 5 müker- ter ve yeni 29 numaralı yüz arşın arsa üzerinde ahşap iki katta 5 oda | sofa 1 mutfak bir kuyu, Bir taşlık, bahçede su — yolunun menfezini ve kırk arşın bahçeyi Rebia H, SON POSTA - Aak İA aarinız F Acenteleri: YUDA LEVİ Yankaz BİRADERLER VE MAHTUMLARI MİSLİ -GÖRÜLMEMİŞ TENZİLAT SULTANHAMAMINDA 5 İSMAİL FUAT ve ŞÜREKÂSI j Ticarethanesinde ; 15 Teşrinisanide başlamıştır 40 gün devam edecektir. Haa FIRSATI KAÇIRMA YINIZ #imre Bu teminat havi mukaddema arsa elyevn bir hanenin tamamı Sadık Efendi Feridun H. Üsküdarda Evliyahoca mahalle- sinde Kuşoğlu yokuşu sokağında eski 7 veğyehi 5 numaralı seksen iki arşın a sı Üüzerinde ah- şap iki katfa üç oda, bir sofa, bir mutfak, bir toprak avlu, bir kuyu ve altmış arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Üsküdarda Altunizade mahalle- sinde Hacı İbrahimağa okağında eski 5 ve yeni ll numaralı yüz yirmi dört arşın arsa üzerinde ahşap üç katta yedi oda, iki sofa bir taşlık, bir kiler, bir merdiven altı, bir kuyu ve kırk arşın üze- rinde bir. mutfak Üç yüz altmış altı arşın bahçeyi havi bir köşkün Ali EL tamamı. Üsküdarda Altunizade mahalle- sinde Küçükçamlıca caddesinde eski 13 mükerrer ve yeni 47 nu- | maralı üç yüz arşın arsa üzerinde ahşap iki katta dokuz oda, bir sofa, iki kuyu, bir taşlık, çatı katını ve kırk arşın a sa üzerinde bir mutfak, beş dönüm bin iki yüz altmış arşın bahçeyi havi eski bir hwnenin tamamı. | Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilâtı yazılı em- *lük altmış bir gün müddetle icra kılınan aleni müzayede ne- ticesinde hizalarında gösterilen bedellerle - talipleri - üzerinde tıkarrür ederek birinci ihalesi icra ve otuz bir gün müddetle müzayedeye — vazedilmiş ve 17 — kânunuevvel — £3) tari- lüne müsadif çarşanba günü şaat ikiden itibaren müzayedeye | mübaşeret olunarak saat dörtte muhammen kıymetini geçtiği | takdirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulmuş olduğundan | talip olanların mezkür günde saat dörde kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat dörtten sonra vuku bulacak mü- racaatların kabul edilmiyeceği ve mezkür emlâke evvelce talip olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip zühur eylediği takdirde müzayededen çekilmiş addoluna- cakları lüzumu ilân olunur. İffet H. ve vekili Rüştü B. | LONDRADAN Kumaş Getirttik İstanbulun en iyi, en usta makastarını temin ettik .. Fakat ayni zamanda ölçü ile yapılmıf dıucıd.ıyu hazır elbiselerle * geçmez pardesüler de yaptık« ——— —— Tediyatta kolaylık gösteririz Eminönünde Esnaf Bankasi ittisalinde tütüncüye bitişik (50) numaralı makası güzel Asri terzihaneye müracaat ediniz. il İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLÂNATI I Kazanç VergisiMü- kelleflerinin Nazarı Dikkatine Kazanç vergisi mükelleflerinin itiraznatt” kanunun 4linci maddesi mucibit” | €oğrudan doğruya mensup oldukları maliy? şubesi kazanç tahakkuk memurluklarına kazalarda Malmüdürlüklerine vermeleri lâzımd" Defterdarlığa -verdikleri takdirde itiraznamel” rinin tahakkuk Mmemurluğuna sevkine kad & |itiraz müddeti geçerse bundan dolayı bir bW lerini, talep ve iddia edemiyeceklerdir. Keyfiyet olunur. d HİÇ BEKLENİLMEDİĞİ BİR ZAMANDA BİRDENBİRE ZENGİN OLMAK ANCAF TAYYARE PİYANKO BİLETİ ALMAKLÂA KABİLDİR. ONUN İÇİN: Tayyare Piyangosu Biletini Alınız Keşide Beşinci 11 Kânunuevvel 1930 dadır BÜYÜK İKRAMİYESO,O'0O LİRADIR Dr.MIMİDİAN Göz - burun - kulak - boğaz mütehassısı Avrupadan avdet et- | | miştir. Beyoğlu İmam sokak 2. Tel Fatma Seaiye H. ' B. O. 2934 muayene saatleri 10 - 12 ve 15 - 18 Dr. Horhoroni FRENGİ BELSOĞUKLUĞU | Tedavihanesi Beyoğlu Tokatlıyan yanında Mektep sokak No. 35 Tel, 3152 muayene her gün sa- bahtan akşama kadar. I a ""':n Gelen evrak g ö allyet aN Mlânlardan Mes'ul Müdür: Hâlif

Bu sayıdan diğer sayfalar: