22 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

22 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 12 Sayfa dbir alınız Soğuğa k Gişi te B Yalnız sıkı gi- yinmek kâfi de- | gildir cebinizde |“ bir tüp Kaşe G ıi N Üşütmekten mütevellid baş, diş, adale, bel ağrılarile kırıklığa ve emsaline karşı en seri, en kat'i tesirli ilâçtır 10 tânelik yeni ambalâjları tercih ediniz! (RADYOLİN fabrikasının mütebassıs kimyagerleri tarafından yapılmaktadır.) PERLODENT Diş MACUNUDUR îi(aif İ;letm;,s—ı Direktö;lüğünden:_- 25 * 30 ton su alabilecek abşap veya saçtan bir dubaya ihti- yaç vardır. Satmağa talip olanların 28 Şubata kadar yazı ile Akay Idaresine haber vermeleri 956 ,, OAY GÜSCME Al0c4ice M UTt G6LDE SON POSTA Şık Bayanlar Mağazası ÇAMAŞIR Yüksek kalite Modern Biçki Elverişli fiyatlar İstiklâl caddesi 272 - 4 |P#JUVANTiN KANZUK Baçların tabil tenklerini inde eder. Kumral ve siyah olarak sabit ve tabil renk verir. Ter ve yıkan- makla dahi kat'iyen çıkmaz, daimâ gabit kalır. Yöoğgüne zurarsız ve tanınmış markadır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Böyoğlu - İstanbul GENCLİĞE ADEMİ İKTİDAR ve BELGEVŞEKLİĞİNE karşı HORMOBİN Tadsilât ; Galata P. K. 1255-Hormobin Ahenk ve Mandolin Bu iki çalgı ve diğer musiki ihil- yaçlarınız İçin müracaat — ediniz, Eskişehir : Ahonk çıkaran 8. Suat «4riR W CpPAİYE Vanal maAşıdm mMuyortan VARO, N SEHİRLİ. | | - |/ İKOYLU B” | oe Ve « <a vi .i z ..W'ğ 2 o4 â’ £ $o!i -3 <: ınuğ o4

H x ı & Türk Hava kurumu BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kiş'yi zenglı etmiştir. 5. Inci Keşide 11 Mart 9368 dadır. Büyük ikramiye: 3 5 ü 0 0 0 Liradır. Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000) liralık bir mükâfat vardır. İstanbul Belediyesi İlânları Senelik muhammen muvakkat kirası teminatı Kapalı çarşıda Divrik sokağında 45/47 No, lu dükkan ae 9,70 Üsküdarda Tenbel Hacı Mehmet mahallesinde De- mirciler sokağında 71 numaralı dükkân 108 8,10 Cağaloğ'unda Cezri Kasım mahallesinde Hadım Hasanpaşa medresesinin 5 numaralı odası 24 1,80 Yukarıda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat teml> natı yazılı olan mahaller 937 - 938 senesi mayısı so vuna kadar kira- ya verilmek Üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek İsteyenler hiza- larında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile be- raber 27/2/938 Perşembe günü saat 15 da daimi encilmende bır lunmalıdır. () (760) Sinir ve akıl Dr. ETEM VASSAF,.. S v Caj le u Keçi Ören apartımamı Tek 22033 Ev. Kadıcöy Bahariye İleri sokak Tel 69n9 _______——————————_____/ Ademi iktidar Bel gevşekliği DERMANSIZLIK Vücut ve dimağın DOYÇE ORİENT BANK Dresdner Bank Şubesi Merkezi: Berlin !’lrklııiıki şubelerli Galata - istanbul - izmir Deposur İst, Tütün Gümrüğü * Her türlü banka işi * ğ _—____—_,__/-. »Dr. ibrahim Zati Belediye karşısında Piyerleti €xd.ecwinde No. 21 İ Hergün öğleden sonra hastalarığ? p | kabul eder. R Pek müessir we emin BIİR İLAÇTIR Kutusu 200 Kuruş BEŞİR KEMAL - MAHMUT GEVAT Eczanesi-Sirkeci Doktor Hafı Dahlliye Pazarönn maada B 8-6 Divanyolu (118) No, Telefon : 22398 Ankarada! AKBA Her dilde gazete, mecmua ve kitap. Bütün mektep kitapları ve kırtasiyeyi. Telelon: 3377 Gzrrsere e sasr ee erendeErEK AYA e bemaeeeAme e ALerEErARERDE. Son Posta Matbanaaı Neoşriyat Müdürü: Selim Ragıp Sahipleri: A. Ekçem, 5. Ragıp, H. Lütfü HER ŞEYi » M D SD NoKi BiR"TURAN-MAMU

Aynı gün çıkan diğer gazeteler