23 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

23 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA ÇAPA MARKA Müstahzaratı Kuvvet Kaynağıdır En korkunç düşman ve en mükemmel silâh Soğuk algınlığı tehlikesine karşı kendinizi GRİPİN kaşeleri ile koruyunuz. SOĞUK ALGINLIĞI: Baş, diş, bel GRİPİN — üşütmeden kulak ağrılarına sebep olur. hastalıklara mâni olur. GRİPİN bütün ağrıları dindirir. | SOĞUK ALGINLIĞI: SOĞUK ALGINLIĞI: Nezle, Grip | neş'esizlik tevlit eder. we bir çok lehllkılı bastalıklar | GRİPİN: Kırıklığı geçirir, neş'e - nizi iade eder. GRiPiN Radyolin Diş Macunu fabrikasısın mütehassız kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. mütevellit Kırıklık, Asliye mahkameleri yenileme büro « sündan: | Davacı Musa oğlu Halit tarafından Be - giktaşta Uzuncaovada Orta sokak 6 No, da mukim Hüsniye aleyhine yangından evvel asliye üçüncü hukuk mahkemesin - de uçtuğı tescili talâk davasının yenilendine muamelesi sırasında Hüzeyinin ikampetgâhının meçhul bu sİ müddetle ilânen tebliğat yapılmasına ka - tür verilmiş bulunduğundan tetkikatın ya- 24/3/936 saat 10 da büroda ha- mması Tüzümü “tebliğ. makamına (576) | KO LDIN pilaca, .;ı'l TURAN İ & TRAŞ KREMi VE Üdenti bklndi Ve Müpelakindeni | l ış’ TRAŞ SABUNU C kullarınız | nak üzere ilân olunur Müflis Mehmet Kadriye ait ve birinci arttırmada kanuni kiymeti bulmadığından

Satılamıyan koğa ve kürek ve çivi ve ka- sa ve aairenin ikinci arttırması 24/2/936 Ahenk ve Mandolin Bu iki çalgı ve diğer musiki ihti- yaçlarınız. İçin müracaat ediniz. Eskişehir: Ahenk çıkaran 8. Suat Pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar Nalburcularda 365/367 No. lu mağazada hazır bulun - (20297) yapılacaktır. — İstiyenlerin maları ilân olunur. Dabillye mütehası sı Son Posta Matbaaaı Pazardan maada hergün 3 - 6 Noırıyıı Müdürü: Selim Ragıp : L d B a iz A, Ekrem, S. Ragıp, H. Lütli Doktor Hafız Cemal lunmasına mebni büroca hakkında bir ay (B Istanbul, Tahmis sokak, Kurukahvecl hanı altında Daima kahvemn halıs ve nefisini EN UCUZ SATAR Perakendel 20 - Esnafal 1 5 Kuruş Kumbara Sahiplerine: Her sene kumbara sahiplerine 20,000 lira ikramiye tevzi eden İş Bankasının ikinci tertip 10,000 lira mükâfatlı 936 kumbara keşidele- rinin birincisi 1 nisan 936 da ANKARA da noter huzurunda çekilecektir. Bu kur'aya iştirak edebilmek için kumbara sahiplerinin 1 mart 936 tarihine, yani şubat sonuna kadar Bankaya en aşağı 25 lira yatırmış olmaları lâzımdır. Sabık Kâbil Verem Sanatoryomu W' Paris Fakültesinden Diplomalı Doktor r erhanY üce' ; addesi No, Istanbul : Aya:ofyı Yerebi İ ASiİPiN KENAN Halis ve hakiki tabletleri sıhhatinizi soğuktan ve bütün ağrlardan korur ismine — dikkat Istanbul Belediyesinden : Üzküdar kazasının Kısıklı dabillade bulunan (Namazgüh) semtinla müstakil bir mı de idaresi karar altına alınmışlır. İlân olunur. (B) (993)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler