23 Şubat 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

23 Şubat 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Almanlar, Sovyet-Fran- SİZ misakını bahane *derek Rhini tahkim Sdecekler Ingilterenin Habeşis- tana 6 milyon İngiliz liralık bir istikraz vere- ceği teeyyüd ediyor Sine 18 — No. 6233 — Fiatı her yerde 5 kuruş PAZAR 23 — ŞUBAT 1936 —— —. Telefon : 24240 (İdare) - 24249 ( Tahrir) - 24248 ( Matbaa) « 20113 (Klişe) İtalyan halkı, Musoliniden yüz çevirmeğe başlamış İtalyanlar sulh teklifinde bulundular, fakat ingilizler buna yanaşmadılar Londra 22 (Akşam) — Deyli Heraldın diplomasi muhabiri ya- zıyor; Zecri tedbirlerin İtalyanlari Musolinin arkasında birleştirdiği iddialarmın doğru olmadığını Lord Stanhope Lordlar kamara- sında söylemiştir. İngiltere hari- ciye nezareti müsteşarının bu söZ- leri İtalyada vaziyetin fena oldu- funa dair bu memleketten ve bik hassa şimal kısmından gelen ha- berleri resmi surette teyid eden (Amerika Avrupada taahhüde girmiyor Deniz andlaşmasında mühim zorluklar çıktı ilk beyanattır. Geçen bir iki haf- İ ta içinde İtalyada efkârı umumi- yede şüphe götürmez bir değişik- lik olmuştur. M. Musolini (Devamı 10 uncu sahifede) Belediye, cenaze gömme işini üzerine alacak Halkın içtimai ve mali vaziyetine göre üç sınıf üzerinden ücret alınacak Belediye cenaze işlerini esasın- *n halletmek için bir talimatna- Yapmağa karar vermiş ve bu- N İçinde teftiş heyeti müdürü “ *evfikin riyaseti altında bir ko- $*Yon kurulmuştur. ln talimatname mucibince ta- N vukuunda belediye cenaze tek- Ve defin işlerini maktu bir üc- i mukabilinde üzerine alacak, *üretle bir takım kimselerin a- iki başlı bir çocuk | âu ucube ancak iki saati Yaşam IŞ m Muğla hastanesinde yin 21 (Akşam) — Muğla dağı, set hastanesinde garib bir kind olmuştur, Doğum sancılari doğu kıvranan, fakat bir türlü taç, Tamayan genç bir kadın has- Hilye getirilmiş ve ameliyat ya- ak suretile çocuğu alınmıştır. Akat meydana çıkan çocuk iki sonra öl ilelerin teessüründen bilistifade fazla para koparmalarının önüne geçilecektir. retleri alâkadarların ictimai ve mali vaziyetlerine göre üç sınıf üzerinden alınacaktır, Alâkadarlar, belediyeye baş vt:-| rarak muayyen ücreti ödedikleri | takdirde cenazelerinin tekfin ve (Devamı 10 ununcu sahifede) Ni doğan iki başlı çocuk kafalı, dört gözlü, iki burun ve iki ağızlı garib bir şeydir. Çocuk; | doğduktan sönrâ ancak iki saaf kadar yaşamış ve ölmüştür. Anasının hayatı kurtarılmıştır. Resmimizde bu iki başlı ucube ile onu ameliyatla alan doktor görü- nüyor, İ

| Cenazelerin tekfin ve tedfin üc- | İ müştür M. Norman Davis | Londra 22 — Deniz teslihatıni tahdid için akdedilecek muahede- ye, Avrupaya aid siyasi bir takım (Devamı 10 uncu sahifede) 18 ler komitesi ,Martta toplanıyor Petrol, kömür çelik ambargosu görüşülecek Londra 27 (Akşam) — 18 ler komitesi 2 martta toplanarak petrol, kömür ve çelik mad- delerinin İtalyaya ihracını men- netmek çarelerini müzakere ede- cektir. O (Devami 10 uncu sahifede) Tuna bloku görüşülüyor Çekoslovak başvekili Belgrada gitti Belgrad 22 — Çekoslovakya başvekili M. Stova Dinoviç ile görüştükten sonra kral naibi prens Pol tarafından kabul edilmiş ve öğle yemeğine alakonmuştur. Bu seyahatin hedefi Tuna hav- zasının ekonomik işlerini tanzim etmektir. Yugoslavyanın M. Hod- zanın plânını müsaid surette kar- şılayacaği söyleniyor. Afyon ekim mıntakaları Elde mevcut stok mik- tarına göre tesbit edilecek ingiltere Habeşe 6 milyon sterlin veriyor Paranın yarısı peşin verilecek, geriye i kalanla mühimmat bedeli ödenecek Londra 22 (A.A.) — Bir İngiliz banker grupu, Habeş imparato- rile, 6,000,000 İngiliz liralık bir istikraz müzakeresine girişmiştir. Bu paranın yarısı Adis - Ababada, yarısı da harb levazımı bedeli. nin ödenmesi için Londrada tesviye olunacaktır. Zecri tedbir taraftarı mahafil, Habeşistana finansal ve ekonomik yardımda balunulmasına, dış bakanlığı rağmen, var kuvvetleriyle çalışıyorlar. Bu mahafil, Miletler Cemiyetinin haysiyetini korumak matlub ise, petrol ambargodundan dilen vaz geçilmiş olmasına: karşılık, hiç de ğilse Habeşistana ekonomik bakımdan yardım edilmesi lâzım gelece- ği fikrindedirler. Parlâmanter mahafil, kabinenin, hattı hareketi, avam kamarasında tezahür edecek efkâra göre taayyün edeceği zam nında bulunuyorlar. Bulgarlar, Balkan paktına girecek mi? Sofyaricali, biri lehte, öteki eksperlerinin muhalefetine pazartesi günü Sofya (Hususi muhabirimiz. den) — Londra ve Paris görüş- melerindenberi Bulgaristanın Bal- kan misakına girmesi meselesi bura efkârı umumiyesini şiddetle alâkadar etmeğe başlamıştır. Bulgaristan ileri gelen siyasi adamları biri Balkan misakı aley- darı, diğeri lehdarı iki zümreye Ankara 22 (Akşam) — Bir se- | ne için muteber olan afyon ekim mıntakalarını tahdid kararnamesi» nin müddeti bittiğinden (Devamı 10 uncu sahifede) iktisad | »— Kim tercüme ediyor?.. Bulgar kralı Boris Pariste gazetecilerle görüşürken ayrılmışlardır. Bulgaristanin Balkan misakına girmemesi nazariyesini ileriye sü- renler, Bulgaristan, bu misaka girdiği takdirde Milletler Cemi- yeti paktının sulh muahedeleri- nin tadil edilebileceğine dair olan 19 uncu maddesinden istifade (Devamı 10 uncu sahifede) a A üs «Beyazıt tramvayındaz — Bizim fakültedeki Alman profesör derslerini türkçe veriyor!

Aynı gün çıkan diğer gazeteler