23 Şubat 1936 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

Kral Lorc un Cenaze Alayında o Kral, 5 Frens Ve 4 ilede —riciye Nazırını öldürmek Istiyenler Tevkif | Edildiler. TI ĞN A Ele geçirdikleri arazi çok azdır amma: Valimizin beyanatı Son Muharebeler Nasıl Geçti Ve Ital- | Yurllaş. yan'lar Nasıl Muvaffak Oldular? - î“iî':;; g:::;], /| lerinde Halka Yardım! Derhal Yollar Açılmağa ve Telefon Tesisati Kurulmağal) — içete aKKi îlzmir Hiıâvkıiahmeı.-inden Un Aldırıl- — Başlandı. Mareşal Badoglio Da Cepheyi Dolaştı.Y . | , a ra aa aa Helk dı. Köylüye Erzak Dağıdıldı. Londra, 22 (AA) — (ALA) — Royter evinde böyük törenle kutla Kurabarun, (Husasi) 4. vi gper Va Yurttaş! |karaburun'un Bazı Köy- Ajaasının harb muhabirlerli Va nden: Dün cepheden gelen telgraf nacaktır. Aokara Halkevinde || zada bazı köylerde halk, yiye e Hesünc e W vanılarak iören ve verilecek (|| cek tedarikinde feca vasiyette
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | Yirmibeşinci Yut 4 No. 6457 W PAZAR ş 23 ŞUBAT 19386 İzmir'de hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Ele geçird—iklerî arazi çok azdır amma: Son Muharebeler Nasıl Geçti Ve Ital- yan'lar Nasıl Muvaffak Oldular? Derhal Yollar Açılmağa ve Telefon Tesisati Kurulmağa Başlandı. Mareşal Badoglio Da Cepheyi Dolaştı.'9y. Londra, 22 (ALA) — Royter Ajsasının harb muhabirlerinden: Dün cepheden gelen telgraf lar, İtalyan kollarının şilâh a maksızın evvelisi gün 20 kilo metre İlerliyerek münbit Bola Ovasını geçtiklerlel ve bu böl genin en mühim nebirlerinden birl olan Mellmesle nehri — va- disine hâkim yeni mevzller i; Bel ettiklerini göstermektedir. Hattâ dönen taylalara — göre, İalyan Meri müfrezeleri Amba Aleji'ye çok yakın bir yerde bulunmaktadırlar. " İtalyan'ların şimdi işgal et mekte olduğu Anderat Makal le'nin 35 kilometre kadar ce nubundadır. İleri hareketi bir topçu bom bardımanından sonra başlamış ve tayyareleri takibeden İtalyan kolları hedef lerine hiçbir. ma- l — L <| M. Mussolini Tngiltere Nle Anlaşmak istiyor! İtalyan askerleri yol açıyorlar. kevemete — tesadüf Herlemişlerdir. İtalyon bücüum kıtastının ar kasından gelen fatibkâm kıtala Ti evvelki ilerl bareketlerinde oldağu gibi hemen İşe koyu- larak keryan yollarının adi yol haline rağına ve telefon hat ları tesisine — başlamışlardır. Bu yeni ileri hareketi Ital etmeksizin | yanlara bu bölgede müneksle batlarını ılah ve çiddetli yağ. mar mevsiminden evvel başar. mak İstedikleri yeni hemleler bazırlamak İmkânını verecektir. Habeş kaynağından — alınan haberlere göre, Ras Mülügeta bir. müddettenberi İtalyanların gece gündür. kendi — kıtastını — Sonu 3 ncü sahifede — Almanya Hiç Durmadan Çalışıyor. Londra, 22 (Radyo) çen bir İegiliz mubarriri: “ Alman'ların harb bazırlıkları, Serrebrok civarında Dentif 'te çok büyüktür. Burada bir tayyare karargühı — yapılmaktadır. Bu karargühmn toprakaltı kisımları çok müthiştir. “ “ Bütün kışlalar yeniden vücüde getirilmekte ve harb jibil malleri derplş edilerek hazırlıklar yapılmaktadır. , * Bu fasliyet, Almanya'nın bugünlerde yapacağı bir teklif ile alâkadardır. Bu teklif te Ren havzasnın silâhlandırılması ve la karno ahdnamesli tadili esasına İstinad edecektir » Demektir. - Almanya'dan ve Ser bavzasındab ge- M. Mussolini Londra 22 (AA) — Haber :Iıııdı.ııı Böre, gece Roma'dan n':ı!ı dönmüş olan amiral vT Yalya'nın mzasını Tngi iği ©ü Akdeniz'den çe "'::.'h' Ve zeeri tedbirlerin ü "ı—:':glı'ı.k hususunda Hükei İ0l'den hiçbir emir Bununla be; ve bakilile M Alelll y Ptlacak andlaşmaya diğer bütün Vİyesel mes'eleler BİDE ba mes tlelelerin de diplemasi yola İle halilel kolaylaştıracak bir for- :'.':l konmasını Tagiltere diş Aı’ı.::gııd.ı ililnae etmiştir. zamanda 'i Mümkün mertebe ıı.ıııı::’;ı:.: 74 Cephesinin Vhyasına da ta- Taltar olduğu ilâve ediliyor. h.:ıy—ıı mebafil Tigre cep 'ndeki son İtalyan muvaf. =::ılnııieı sonra, Düçe'nin b davasının halli zimmın ğ Yeniden barış müzakereleri Kirişiimesine — muhalefet et anl, ’m'l':t' kansatinde — bulana Londre, 22 (A.A) — Haber verildiğine göre, bir logiliz ft Bene grubu halen e) ratorlla 6 milyon EİĞ.Z,'T. hk Bir İetikraz müzakeresine «Birİşmiştir. Bo meblâğın yarısmı Adis Aba ba'da yarımı du harb levazım kedelinin ödenmesi için Lon dra'da tesviye olunacaktır. Zeeri tedbir taraftarı meha fi, Habeşletan'a finansel ekonomik yardımda bulunulma sına diş eksperlerinln mübale fetine reğmen var kuüvvetlerile çalışmaktadırlar. Ayni mehefli, milletler ce miyetinin haysiyetini korumak matlüp ise petrol ambargosun dan fillen veaz geçilmiş olma- #a karçılık hiç değilse Hube- Yistan'a ekonomik — bakımdan ve yardım edilmesi lâmin geleceği fikrindedirler, HBaber tahakkuk ediyor Ingiliz'ler, Habeşistan'a 6 Milyon Sterlin Veriyor. Bunlar, petrol aı_ımğ;;oln;ıdıgınu göre, ekonomik yardımı zarurt görüyorlar. — Habeş hükümdarı. Parlâmenter mehafti, kabi nenin hattı bareketini pozartesi günü avam kamarasında teza ? hür edecek efkâra göre, tany- yün edeceği zennında bulunu yörler,

Telef on: 2776 aa 5İ AF SESTI VSTT AMT ÇT TZZİZ Yurttaş! ——— . .— Bugün Halk- evinde Bulun! İzmir Halkevinden: Helkevlerinin açılma yıldö nümü bugün ssat 15 de Halk evinde böyük törenle kutla nacaktır. Avkura Helkevinde yapılacak tören ve verilecek töylevleri dinlemek üzere halk evimizde Tadyo tertibatı alın mıştır. Aokare'daki törenden sonra evimizin 1Törenine başlanacak ve Halkevi wmüzik kolu tera fından blr konser verilecektir. Gece için de ayın bir pro gram hazırlanmıştır. - Helkevi ıüııulı kolu tarafından ssat 20 de Akın piyesi temsll edi lecektir. Halkevlerinin açılma yıldövümü münasebetile gün düz yapılacak törenle gece vetllecek temalle bütün yurt taşlerımız. davetlidir. Sayın halkımızın teşrif lertal zlca ederiz. lugiİlere Kralı Sekizinci Edvard Radyoda Ilk Nutkunu Bir Martta Verecek Sekizinci Edeard Londra, 22 (Radyo) — Martın birinde Sekizinci Edvard bir nutuk irad edecek ve radyo ile bütün imparatorluğa neşredilecektir. Bu nutük kralın ilk radyo Butku olacaktır. Kral, henüz Preus Dö Gal iken 1922 yılında da bir Butuk irad etmiş bütün imparator- Tuğa bitab etmişti Talebe Siya- sal Cereyanlar Arkasında imiş.. —— ğY Parle, 22 (Radyo) — Frenme kültür bakanlığı, Franuz mek teplerinde — siyasal — cereyanlar mevcad olduğuna ve talebenin bu cereyanlara kapıldığını ileri sörmekte ve böyle cereyanlara sebebiyet veren Öğretmenlerlo, #lddetle — cezelendirilecaklarımı bildirmektedir. x 18 ler Komitesi Petrola Ambargo Konması Mes'eelesini Konuşacak. » 4 ) rı » , Ha, YEC 4 (ld- İa Valimi Karaburun'un Bazı Köy- lerinde Halka Yardım! .— îlzmir Hilâli;ıhmerindenfl'în Aldırıl- dı. Köylüye Erzak Dağıdıldı. Kuraburun, (Busasi) — Bua v rada bazı köylerde halk, yiye " cek tedarikinde fena kulmiş, keyfiyet kaymakamlık vasitasile vilâyete bildirilmiştir. | vaziyette | | Bu köyler, Eylen hoca köyü | e onu yakın birkeç köydür. Halkın erzaksız kaldı; ünde lik daşesini teminden eciz vazi yete düştüğü anlaşılmıştır. Bu vvn Üzserine İzmirden Hilâli öhmerce un ve salre gönderil miştir. Gelen gıda maddeleri, derhal İhtiyaç içlade kıvranan köylülerimize dağıtılmıştır. Bu köyler, uşağı yukarı kâ milen bağcıdırlar. Fakat bu yıl, bağlarında mubsül çok aâ ol muştor. Kısmen hiç — islihsslât vepamıyanlar da vardır. Yokluk bundan doğmuşter, Çünki para sz köylü, kışlık erzakını bazır hyamamış ve tam bü mevsimde sıkıntıda kalmıştır. Köylüler, Fali Fazlı Güleç Hilâllabmeri, her yerde olduğu gibi köylü fıkarasına ersak tev- zi saretile yardım etmek arzu sunda bulunmuş — ve orada wu almak müşkülâünin mecüdiye tal görerek merkez — Hilâllah. Bu tara: merf vasıtasile aldırmışlır. vene, — vilâyetimizin ber fında Iktısadi vaziyetimiz mem: Vilâyetin ve Hilâli ahmerin İnuniyet verleldir. Umumi olarak gösterdiği elâkadan şükran duy- | biçbir köyümürzde iktssdi vazl- maktadırlar. yetten doğma — sıkınti yoktar, R Her memleket gibi Karaburun.- Bu haberi aslinca valimiz | de da yardıma — muhtac olan Fazlı Güleç'e başvurduk. — Vazl bazı fukara — vardır ve - onlara ufak bir yardım — yapılmıştır. yetl şa saretls aydınlattı: Mes'ele bundan ibarettir. — Karaburan'da — maballi Cenaze Alayında 5 Kral, 3 Prens,2 Dış Bakanı öldüreceklerdi. Istanbul; 22 (Özel)— İngiltere kralı beşiaci Corcun cenaze meratiminde bazırlanan büyük ve korkunç bir salkasd bak: kında Fransız ve İngiliz gazetelerinde mühim Wfşaat başlamış: tır. Molüm olduğu veçhile, cenaze merasimine bası krallar ve camur relsleri e muhtelif devletlerin harleiye nazırları ve ta nınmış elmeları İştirak etmişlerdi. Solkasdcılar bunu düşüne. rek 5 kral, 3 prene, iki bariciye nazırını öldürmek İstemişler, fakat Fraosız ve İogiliz zabıtasnı el ele vererok hâdiseyi mey- dana çıkarmış ve bunlardan bir kısımını yakalamıştır. Anarşlat komitenin merkezi Berlin'deiir. Zürih'te de çu bedi vardır. Leh Hariciye Nazırı Belgrad'a (ele- cek,G.Göring Yarın Avdan Dönüyor Leh hariciye nazırı M, Bek, general Göring ve karısı.. Varşora, 22 (Radyo) — Lehistan'ın resmi tebliğinde: «Hariciye bakamı M. Bek, önümüzdeki ilk baharda Belgrad'a gi decektir. «Brüksel'de iki martta bulunacaktır. *General Göring, yarın avdan Varşova'ya dönecektir. denilmektedir,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler