23 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

23 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tasdik edilirken.. Almanlar, paktı suya düşürmek için işi tehdide döktüler hBÜiıler, Almanya Ren mıntakasını tahkim ederse Tansaya müzaheret edeceklerini bildirdiler, İtalya da bu taraftan istifadeye çalışıyor & J 4h""'lllı tahkim etmekte oldukları iddia edilen Ren mıntakasından bir manzara &n Benya, Fransız - Sovyet paktı -İmanya, yeni paktın kendisini iki ateş R:*—üm kargı gelmek için bülarasında bırakmasından korkmakta —ı 'a Lokarnoya uygun olmadığını |ve bu yüzden bu paktı bozmak iste - * i'ü'—üq ve bu yüzden Avrupanın | mektedir. KM hizdenbire karışmıştır. — AF (Devamı 11 inci yüzde) Habeşler şimale yeni kuvvetler gönderdiler h'IYlıı tny?'areleri bomba yağdıny;rlar, Habeşlere göre İtalyan ordusu iaşe müşkülâtından dolayı kısmen geri çekildi t—h Bir Habeş süvari müfresesi Nı.' l.'d-liünııuı.ıhnhl-ımlıdir ki Habeş ordusunun şi - #u mahut Enderta muhare -|malde İtalyanlara karşı bir cephe Sizıntı haberlerinden başka|tesisine mâni olunabilirdi. Biz, da- 8etirmediler. Bu haberler ha o sıralarda yazıp neşretmiş oldu- dikkate değer yerlere i'...,gıiuınııı bir yazı ile, esasen İtalyan - Receceğiz: ların tayyare kuvyetlerini iyi sevk k.hı tayyarelerinin gece ve v& idare edememiş olduklarını söy - N"::'.Mlılu.enı kıt'alarını '*miştik. Hatırlatalım ki Habeşler N ettikleri Habeş kay- 3ç bile » sr G Gi BÜ S bildiriliyormuş. Çok| lar. Bu iş daha bun -| Yine Mâhut Antoloji Yazan: Ercümend Ekrem Kısası Bugün Sözün Sütunumuzda okuyunuz Fransız - Sovyet paktı | — PAZAR — RR3 ŞUBAT da Vaziyet Büsbütün Karışıyor .. İnebolu Vapurunun Ankaz_ı_&ılundu Anbar içinden bir genç kızın cesedi çıkarıldı İzmir, 22 (Özel) — İnebolu vapu- runun enkazı bulunmuş ve vapurdan eşyaların kurtarılmasına başlanmıştır. Bu iş için İstanbuldan gelen Muhar - rem Denizaltı iki motör ile vapurun battığı yerde tam bir ay uğraşmış; İn- giliz bandıralı Polo vapuru tarafından tayin edilen yerde vapurun enkazını bulamamıştır. Nihayet bundan üç gün önce enkaz, vapurun battığı sanılan yerden 300 metrelik bir mesafede bu- lunmuştur. (Devamı 4 üncü yüzde) Bulgaristanın Gizli Diktatörü Divanıharp tarafından idama mahküm edildi Sofya, 22 (Husust) — 1985 yılı: nın ilk teşrininde bir hükümet darbe- si yaparak iş başına geçmek istiyen | Albay Velçef ile arkadaşlarının mu « hakemesi bugün intaç edilmiştir. Vel- çef daha önce Muşanofu düşürerek Corgiyefi iş başına getirmiş ve askeri bir blok teşkil ederek Bulgar rejimi - ni değiştirmek için teşebbüslerde bu - lunmuş, bilhassa krala ait selâhiyetle- ri azami derecede kısmak için uğraş - mıştı. Gorgiyefin sukutundan sonra da| bu çalışmalarına devam eden Velçef nihayet yakayı ele vermiş ve divanı - harp tarafından muhakemeye çekil - mişti. Divanıharp Velçef ile arkadaşı bin- başı Dançef â idama mahküm etmiş, suçlulardan sekiz kişiyi onar sene, iki kişiyi sekiz seneye, bir kişiyi tecil e - dilmek üzere bir sene hapse mahküm | | osfa r İdare işleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 kuruş Matbuat müdürlüğünün hatalı antolojisi Antolojiye alınmıyan ediplerimizle görüştük » ah » Hüseyin Cahit “Eserin Türk edebiyatı hakkında iyi bir örnek teşkil etmediği meydandadır. Bu noksanı dalgınlık diye tefsir etmek isterim. Şahsi zevkin, ülfetin bunda müessir olabilmesi ihtimali çok fecidir,, diyor Matbuat Umum Müdürlüğü Avru- |

paya Türk muharrirlerini ve bunların eserlerini tanıtmak üzere bir antoloji neşretti. Bu antolojide mukaddeme olarak BŞ zamanlarının en iyileri sayılan ve ge- ne zamanlarının fikir ve his temayül. lerini en iyi temsil eden Türk yazıcı- larının en güzel sayfalarını toplamak istendiği ileri sürülüyordu. Halbuki bu eserde ismi geçen edip- ler ne zamanlarının en iyi yazıcıları idiler, ne de zamanlarının fikir ve hiş $ temayüllerini en iyi ifade edenlerdi. Buna mukabil kendilerinden bahse - Hüseyin Cahit dilmiye lüzum görülmeyenler arasın - yaptığı büyük hata bütün matbuatta da mektep yapmış üstatlar vardı. Matbuat Umum — Müdürlüğünün tenkit mevzuu oldu. (Devamı 11 inci yüzde) Bir dilencinin 1500 lirasını çalmışlar! Adliyece evinde dün yaptırılan araştırma neticesinde para ile dolu 20 konserve kutusu bulundu Dün, biz de hayli hayret uyandıran , kikatın neticelerini okuyacaksınız : bir hâdiseden haberdar olduk. Aşağı -| Taksimde, — Yenişehirde, Bostan da sizde de ayni duyguyu uyandıra -| mahallesinde Tevfik sokağında 1 nu- cağını sandığımız bu garip hâdise hak-| maralı hanede, Marika adında bir ka- |kında bir muharririmizin yaptığı tah -|dın oturur. (Devamı 17 inci yüzde) Berlin oliı;ıpîy—atlanna iştirak etmemeüy;zl Simiy L N ANLAMAK İSTİYORUM: Eski Eserlere Böyle Mi Bakacağız ? Yazın son aylarındayız. Sıcak bir gün... Her taraf yanıyor. Fakat Edirnekapıdaki Mihrimah camünin avlusu, camün gölge- sile dolu, İoş ve serin, şadırvanın önünde bir çocuk ellerini yıkıyor. Ve Sinanın taş, | taş yıkılan bu şaheserine, avluyu — süzgün endamlarile bir zaman süslemiş olan ve | birer ilâh ölüsü gibi devrilip yerde | yatmakta olan mer - mer sütunlarına içim yanarak bakıyorum ve kendi kendime soruyorum. — Bu camii neden tamir etmiyorlar.... * Şubat — ayındayız... Yine Edimekapı - da Mihrimah camiinin avlusundayım. Av- lu derin bir sessizlik içinde... Yalnız şadır - vanın bozuk muzluğunun durmadan a - kan suyu hafif bir sesle bir şeyler söyleni- yor. Mihrimah camü yazın son — aylarından daha fazla harap olmuş. Şadırvan daha çökmüş kapıları açık odaların — duvarları daha yıkılmış. .. Gözlerim eski bir âşina arar gibi yazın yere devrilmiş gördüğüm mer- mer sütunları arıyor. Fakat onları ne cski yerlerinde, ne du- .| varların dibinde, hiç bir yerde göremiyo- rum, Acaba Mihrimah camünin avlusundaki Şu seyahat hastalığına son verelim artık! . » ğ ğ Berline bayrağımızın şerefini düşünerek gitmemeliyiz ! Her — olimpiyat — — mevsimi geldiği za - Dzk man Âvrupaya se « yahat etmek hasta - hiğımız şaşmaz — bir ittırad ile nüksedi « yor vesselâm. Bunun neticesi ©- P larak, bütün teşki - F, lâtta bir faaliyettir gidiyor. Boks federasyo - nu gibi ne işle meş- | gul olduğu belirsiz faaliyet şubeleri da - hi, bu gezintiden mahrum — edilme- mek için baş vur - madık kapı birak - mıyorlar. Peki amma, Kâ - gıthanede çerke kur- muş kıpti düğünü müdür, bu gidilecek mübarek yer! di- yebilirsiniz. seyretmek var. Ve sonra, her - şeyin Değil. Fakat işin içinde bedava tren (üstünde bir kaziyye var: seyahati “var. Misli görülmemiş mem-| — Beynelmilel olma. leketler görmek, sinemada resmi ge - » (Devamı 11 inci yüzde) Berlinde ayni acı hakikatle bir daha karşılaşacağız. Hiç bir derecemiz böyle bir iddia. meydanına atılmamıza müsait değildir. çit seyreder gibi bir alay memleket

Aynı gün çıkan diğer gazeteler