22 Ocak 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

22 Ocak 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu hafta Saray ve Ipek sinemalarında “ Kartaca Muharebeleri , isminde türkçe sözlü güzel bir film gösterilmektedir © Bu hafta İstanbul sinemalarında güzel filmler gösterilmek - tedir. Bunlardan bi « ri «Kartaca Muha » rebeleris türkçe söz. İendirimiş güzel ta- rihi bir filmdir. Muh. telif sinemalarda gösterilen filmlerin Mmevzularını birer bi. rer bildiriyoruz BİR SAADET GECESİ Fransiz Charles 'nia geçen sa - tanınmış A- 1 yıldız Arthur ile çevirmiş güzel Jean birlikte olduğu bu «Sakar . ında gö mektedir. Me Zzuu zar güzel bir kız olan İrâne ile evlen. miştir. Sezar çok kış- kanç bir adamdır. Ö. nüne geleni itham etmektedir. İrâne bundan. kurtulmak ve hürriyetini elde etmek için uğraşmak tadır. Sezar karısını cürmü meşhud ha - linde yakalaması için şoförüne emirler verir. Bu müretteb suikasd Dumond is- minde biri tarafından hazırlarır. Kadın bütün mücevheratı ile birlikte dağa kaçı. r, Kadın bu delikanlıya âşık olur, Ka- dının kocası bu haberden malümattar idi. Derhal şoförü öldürür. İren kocasile bir- likte avdet eder Nihayet evlenirler. KARTACA MUHARSBELERİ «İpek» ve «Saray» sinemalarında gös- terilen bu film İtalyada çevrimiştir. Ve çek büyük masraflarla vücude getiril - miştir. Mevzuu şudu Romalı Sipyon Kartacayı mahvet istiyor. Ondan çekiniyorlar ise de niha- yet Sie! da bir harb merkez; yapma - de ediliyor. Senato tahsisat vermiyorsa da halktan yardım görüyor. Annibal dağda Kartacarın göndereceği dadı beklemektedir. Askerin isyanını | bastırıyor. Nihayet kardeşinin ordusu Li- güzyaya çıkıyor. Bu haber ona kuvvet bahşediyor. Annibal güzel Veliayi se - sına sunu hazırlıyor. Sonra Af. Kartaca mağlüb oluyor. İ Annibal hâlâ kardeşinin muzafferiye- Üni bekliyor. Memleketine dönmek ta leblerini reddediyor, Romaya hâkim ol - mak istiyor. Nihayet kardeşinin mağlüb askerlerini görünce Körcacaya dörmeğe | karar veriyor. Afrikaya ayak basması Kartacayı ayaklandırıyor. vuku buluyor. BAŞKASININ KILIĞINDA Türk sinemasında gösterilen bu film, güzel bir Fransız komedisidir. j benin sahibi zannederek hürmetle kar - İ mevzuu şudur: Zavia harb, |Fâkarak sivışmıştır. Bir müddet şrindedir. Gazeteciler peşisira koşmakta. Fransız yıldızlarından Armand Ber - Türkçe sözlü «Karteca Muharebeleri, fil minden bir sahne SON POSTA göreceğimiz filmler Charles Boyer ve Jean Arthur «Bir Saadet Gecesi» filminde vard, Ren& Lefaur, Dizellâ ve Jaine Merry tarafından çevrilmiştir. Parisin meşhur kadın terzisi Jean Granet, otomobilini fazla sürdüğünden dolayı on beş gün “hapse mahküm edili- yor. Granet hapse girmek istemediğir. - den arkadaşlarından Lambel'i buluyor ve yerine hapishaneye gitmesini teklif e- diyor. Lambel 5000 franga bu işi kabul ediyorsa da kız kardeşi Marlenin terzi - baneye alınmasını istiyor. Granet bunu da kabul ediyor, Lambel çantasile hapishaney» gidiyor, Hapishane müdürü ve ailesi onu terziha- şılıyorlar. Ve ona misafir muamelesi ya- pıyorlar. Lambel müddetini doldurduk « tan sonra hapishaneden çıkıyor. Bir müd- det sonra hapisharle müdürü terzihaneye telgraf çekiyor. Misafir geleceklerini bil diriyorlar. Granet şaşkına dönüyor. Gene Lambeli buluyor ve onu ev sa « hibi kılığına sokuyor. Bir çok vak'alar kâdis oluyor. Nihayet terzihane sahibi- n oğlü Claude ile hapishane müdürü - kün kızı evleniyorlar. HER KADINA BİR ERKEK «Sumer» sinemasında gösterilen Obu film de şarkılı bir Alman komedisidir. pi, Başkasının Kılığında filminde Armonu Bernard bir muvaffakiyetle çalmaktadır. Şarkı - lar da çok güzeldir Sinema san'atkârlarının hayırsever! kleri Ahserik hayırse derilen a cevab vermezler ( lesi doğrudan doğruya meşgul bulunmaktadırlar. Muganniye Madölon, milyoner Pierre le evleniyor. Düğün günü herkes sede Pierre'i beklerken © nişanlısın; br sam'âtkârları içinde e gön - 1 sinema rler çoktur, Kendil «muavenet 1. mektubları - de kemen cüm - sonra Madölen İspanyada San Sebastien peh - hayır işleri ile dırlar. Madölon parasını hepsin: ku - marda kaybeder, Sonunda sesini dahi kumara koyar. Trend adındaki delikanlı bunu kabul eder ve 100,000 pezeta koyar Madölon O kaybe - der ve sesini Tren. 1 — Marlon Davies: Bu güzel yıldız Los-Angelesde büyük bir dispenser işletmektedir. Bu dispan - serde on iki doktor ile üç dişçi her za - man ve her istiyeni tedsvi etmektedirler. 2 — Joan Crawford: Hollywood şehri hastanesinde bir kaç yataklı bir odası vardır. Fakirleri o oda. da tedavi ettirmektedir. 3 — Cisudette Colbert Kendisine müracaat eden fakirleri boş çevirmediği gibi rahibeler vasıtasile de fakirlere yardımlarda bulunmaktadır. 4 — Ginger Rocers: Her (Noel) ve (Yılbaşı) yortularında kiliseler vasıtasile müuhtacı muavenet o- Janların isimlerini toplar ve onlara baş - tan aşağı elbise verir, 8 — Shirley Temple: Her (Ncel) yortusunda Los-Angeleş - deki çocuk hastanesine oyuncaklar gön- derir, tin emrine âmade kilar, Bu film Avru pada çok büyük bir rağbet kazan - mıştır. Her göste. rildiği yerde haf - talarca oynamış, bir çok yerlerde de hasılat rekor - larını — kırmıştır. Ayrıca filme re - fakat eden orkes- tra da çok'büyük | | | | Çok şükür — Gene talihim varmış, nişanlım faz. laa la geç kaldi ama. yağmurda yağmı- ya basladı. Bu sa- yede elimdeki çi- çekleri o solmadan ci Yedi d ona verebilece wv 14 ğim. ç e Cankürtaran zi — Ben vapura binmiye çok korkarım A — Neâen, ba - İ (9 <> tar diye mi? 2 a — Evet, gerçi — Böyle çalışmak daha iyi p cankurtaran si - izi bırakmıyorum. mitleri var ama, mere rsameresarsenımen mss mama elbissmin (ren Yedi senede bir — Hatırlar mısınız, doktor yö i ragi t, nasıl oldunuz? e geldiğim vakit — Rütubetten kaçmamı sÖğ d kanıp yıkanmıyacağımı gine uygun bula mazsam ne yaparım? ——— Kayna-a — Bu yaşta boks ld larına mı baş ladin? nz, y Ni) Ç & a — Ne yapayım, geld 4 başkâ çare yok:| 2. tu. Kızım ya-| kında genç bir evle - Beni de yolcü trende i ; e kadar gidip bir va m, O zamana kadar * maz ya?. — Kalk z ama, daha tenis oynar, piyano çalar, 00. yn mobil kullanır, Yemek pişi - Karakolda rir mi? N i — Kendine gel ir delikanlı; alayın ay geli di Li sırası deği, cidd! ali bana niçin sordunuz? Bani konuşuyoruz. istediğiniz. bir haberiniz mi VA Hokkabaz tenis oynuyor a de — Hangisi sahici toptur, bil © ğ gla. — Beni yeneceksin ha! İnanır mısın ? o — Bazı elmasların insanların başla -| — Köpeğiniz gene havlıyor, rına felâket getirdiğine inanır mısın? | hoşlanmaz mi? 2 — Nasıl inanmaz olurum, karım biri .— Kıskançlı elmas yüzük isterim diye iki senedif ba-| ğından | havlıyor. Kıskançlık na rahat, huzur vermiyor. dur. Kendi kuy - - ruğu kesilelider» s E Resim beri kuyruklu pi- Boksör, ressama gitti yanoyu “görmiye — Benim bir resmimi yapar mısınız? — Yapayım. Nasıl olsun? — Boks kostümile — Bütün mü, yarım mı? — Bütün! ei — Yere yatmış bir vaziyette mi, yoks| a Vi yi yal sa ayakla dururken mi? ZA dün gede yi y Yalan VOR gördüm yy fi tahammül edemiyor. Rüya g — Ne o, Sırtına smokini giyiP tn? d ” ini gi Bir vazo gösterdiler: Kuf” imişim, — İki bin seneliktir. X > kl pijama mahcup — Yalan. Mi bu gece de ayni rüyayı görürse — Hem çok yalan, ben daha bin do -İolmıyayım diye smokinimi gi kuz yüz otuz sekiz senesinde olduğu - Üç gündür muzu bilmiyor muyum? kt — Bay sizinle konuşamıyâ! 4 — Niçi — Banyodadır. — Üç gün ev - Imiştim, de- | miştiniz. Sizin Bay ne kadar da kir - li liymiş, üç gündür hâlâ temiz” Teessür sk — İsmimi kanç arkadaşlarım. İsmim gazeteye geçmiş diye, ddam çiğnedim diye dedikodu yaparlar. söyliyemiyeceğim, kıs-

Bu sayıdan diğer sayfalar: